Hjem
Studentsider
bilateral

Universität Freiburg og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandSveits
  • ByFribourg
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Sjølv om avtaler med Sveits ikkje er Erasmus+ avtaler fordi Sveits ikkje er medlem av Erasmus+-programmet , fungerer avtalen på same måte som ein Erasmus+ avtale. Det vil seie at ein ikkje betaler skulepengar, og at det heller ikkje er spesifikke karakterkrav eller språkkrav.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråka ved vertsuniversitetet er tysk og fransk, og studentar som ønsker å reise ut gjennom denne avtalen må derfor ta emne på desse språka. Gode språkkunnskapar i tysk og/eller fransk er derfor anbefalt.

Universitetet tilbyr språkkurs i tysk og fransk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På denne nettsida finn du ei oversikt over dei juridiske emna universitetet tilbyr.

University of Fribourg nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Sjølv om avtaler med Sveits ikkje er Erasmus+ avtaler fordi Sveits ikkje er medlem av Erasmus+-programmet , fungerer avtalen på same måte som ein Erasmus+ avtale. I staden for Erasmusstipendet som ein normalt ville fått utbetalt frå UiB betalar den sveitsiske staten ut eit stipend som tilsvarar Erasmusstipendet direkte til studentane når dei kjem til vertsuniversitetet sitt.

Presentation UNIFR English

Produsent:
UNIFR

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Freiburg går også under tittelen Université de Fribourg, og er det einaste tospråklege universitetet i Sveits. Det har hatt studietilbod både på fransk og tysk heilt sidan det blei grunnlagt i 1889, som Sveits første katolske universitet. Her finst stadig landets største fagmiljø innan teologi. Universitetet har fem fakultet og fleire tverrfaglege studieløp.

Freiburg er ein liten, hyggeleg middelalderby som ligg i distriktet Sarine, ikkje så langt unna Bern. Meir enn ein fjerdedel av dei 40 000 innbyggarane i byen er studentar, noko som sett tydeleg preg på kulturtilbodet her. Byen ligg som eit trafikknutepunkt mellom dei fransk- og tyskspråklege regionane av Sveits, men òg mellom Nord- og Sør-Europa, og er ein kulturell smeltedigel.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentforeininga og fleire andre aktørar i Freiburg om utleige av studentbustader for internasjonale studentar, så langt kapasiteten rekk. Det vil bli gitt nærare informasjon om dette i samband med opptaksprosessen. Det er òg mogeleg å leige rom hos ein sveitsisk verstfamilie i Fribourg.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2014

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

25.08.2014 - 19.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste til Univeristé de Fribourg/Universität Freiburg. Slik jeg forstår det var dette en av fakultetets utvekslingsavtaler, og jeg kjenner ikke til at noen andre har reist på utveksling hit tidligere. Dersom man er interessert i språk vil jeg anbefale å reise på utveksling til Fribourg.
Fribourg/Freiburg er delstatshovedstaten til kantonen Fribourg, og ligger på grensen mellom den tyskspråklige og franskspråklige delen av Sveits. Fribourg ligger ca. 20 minutter med tog fra Bern, som er hovedstaden i Sveits. Bern er tyskspråklig, men ikke den største byen i Sveits.
Fribourg er en relativt liten by (ca. 40.000 innbyggere). Likevel er universitetet ganske stort. Studenter reiser fra store deler av Sveits, spesielt fra de fransktalende og italiensktalende delene, for å studere i Fribourg. Videre er Det juridiske fakultet i Fribourg svært anerkjent i Sveits. Man merker tydelig når man kommer hit at det er stort fokus på juss. Jeg vil våge å påstå at Det juridiske fakultet har et bedre renomé enn unversitetet generelt.

Undervisningsformer

Franskkurs i forkant av semesteret:
Det første jeg vil bemerke ved et utenlandsopphold i Fribourg er at man bør delta på franskkurset universitetet arrangerer rett før semesterstart. Dette er et kurs for utvekslingsstudenter, og man kan delta selv om man kan lite fransk. Man må kunne litt, men kravene er ikke høye.
Poenget er at dette vil være det nærmeste man kommer en fadderuke. Det arrangeres ulike ting når semesteret starter og de andre studentene kommer (også de andre utvekslingsstudentene), men det vil lett komme litt på etterskudd dersom man ikke deltar på dette kurset. Dette gjelder sosialt, så vel som å bli kjent med praktiske ting ang. fakultetet og byen.
Kurset går normalt over tre uker. Fokus ligger på å lære fransk, men det er lagt inn en del sosialt opplegg. Dette omfatter noen turer til nærliggende byer i den fransktalende delen av Sveits. Kurset er for kort til å gi deg rett til ekstra støtte fra Lånekassen, men jeg vil likevel anbefale å delta på dette kurset. Selv om du ikke skulle ha interesse av å lære fransk ville jeg fortsatt anbefale å delta pga. det sosiale.

Vurdering av emnetilbodet

Tospråklig:
Univeritetet i Fribourg er stolte av å være helt tospråklig. Dette gjelder tysk og fransk. Likevel er byen franskspråklig. I praksis betyr dette at hvis du vil gå på café så må du bestille på fransk, men du kan studere på tysk. Du må snakke fransk i butikken, men du kan ordne alle offisielle papirer på tysk. Sveitsere er generelt flinke i engelsk, men man har ikke krav på å kunne få snakke engelsk. Derfor vil man ha bruk for den franskkunnskapen man får i løpet av franskkurset.
Hvor man snakker tysk og fransk i Fribourg er geografisk avgrenset. Man snakker altså fransk i byen, mens man i mindre bydeler gjerne snakker tysk. Fribourg er altså ikke en helt tospråklig by, til forskjell fra Biel.

Sveitsertysk
Dersom du snakker tysk, eller har lyst til å lære tysk, vet du sikkert at man snakker ulike dialekter i Sveits. Dette gjelder tysk, ikke fransk. Man snakker litt ulik fransk her enn i f.eks. Paris, men dette er ikke viktig. Hva gjelder tysk er det annerledes. Tenk gjerne at det like store forskjeller mellom deres dialekter som det er mellom norske dialekter. Dette kan være en utfordring, men dersom du ønsker å studere på tysk behøver du ikke bekymre deg for det. På universitetet må man snakke Hochdeutsch. Professorene har altså ikke lov til å snakke sin egen dialekt, man skal legge om til “standard tysk”. Studentene snakker derfor også Hochdeutsch i klasserommet.

Fagleg utbyte og språk

Språkurs i løpet av semesteret:
Det er lagt opp til at det skal være enkelt å studere språk i Fribourg. Man kan ta språkurs gjennom året i både tysk og fransk. Man kan også studere italiensk. Når det gjelder tysk og fransk er det enkelt å melde seg opp. Dette gjør man ved å ta en liten test på internett. Denne testen er kun for å plassere deg på rett nivå. Dersom man ønsker å studere italiensk er det litt strengere krav til nivå, men dette er heller ikke spesielt høyt. Altså, man har nybegynnerkurs, men man må gjerne intervjues av en lærer i stedet/i tillegg til testen på internett. Påmelding til dette finner sted uken før semesterstart. Dette er mens man er på franskkurset. Her får man informasjon om dette.
Man kan gjerne ta flere kurs. Begrensningen av hvor mange språkkurs du kan ta er kun om tidspunktene kræsjer med hverandre, eller med andre fag du tar. Man kan også ta kurset selv om man ikke er klar for å ta eksamen i faget. Oppmelding til eksamen er sent i semesteret. Man kan derfor velge å ikke melde seg til eksamen eller trekke seg dersom man ikke er klar eller ikke har tid. Dette gjelder også for alle andre fag. De fagene du sette opp på din Learning Agreement trenger du ikke å beholde. Dersom du finner ut at du ønsker å ta et annet fag kan du bytte fag et godt stykke inn i semesteret. Det er altså nokså fleksibelt.

Universitetsområdet og byen

Finne bolig:
Det kan være vanskelig å finne bolig i Fribourg. Dette fordi det er veldig mange studenter som kommer utenbys fra. Det er en del studentboliger i Fribourg. Når det gjelder utvekslingsstudenter så plasseres man gjerne et lite stykke utenfor byen, et sted som kalle Givisiez. Det er klart at det er sosialt dersom man bor sammen med andre utvekslingsstudenter, men man bør gjerne vurdere dette opp mot å være avhengig av buss, el.. Mitt inntrykk var at det var bedre å bo i byen, og at veldig mange bodde i sentrum.
Dersom man får problemer med å finne bolig bør man snakke med utvekslingskoordinatorene ved universitetet. Disse kan hjelpe. Det er også en del andre studentboliger enn den organisasjonen man får tilbud om å søke om fra universitetet. Jeg bodde på Foyer Beauséjour rett ved universtitetetsområdet som heter Misericorde. Dette er så og si i sentrum, og det er også her de fleste forelesninger for juss og språk er. Standarden på studentboligene i Sveits kan være ganske mye enklere enn hva man er vant til i Norge, men bør ikke være noe problem.

Bustad

Priser:
Sveits er et dyrt land. Jeg tenkte i begynnelsen av semesteret at det var merkbart billigere enn i Norge, spesielt i Fribourg som er en studentby. Derimot var det ikke slik for de andre utvekslingsstudentene. Da jeg var på utveksling var det et stort hopp i valutakursen mellom NOK og Sveitser Franc. Derfor ble det også dyrere. Man kan gjerne tenke norske priser, selv om noen ting typisk er dyrere, mens annet typsik er billigere.
Man kan kjøpe abonnement på kollektivtransport i Sveits. Dette vil lønne seg dersom man ønsker å reise innad i Sveits. Med et slikt abonnement kan man reise billig/gratis med tog, buss, etc. i hele Sveits.

Sosialt miljø

Velge fag:
Man kan i hovedsak velge fag på tysk, fransk og engelsk. Man kan i teorien velge fag kun på engelsk, men da vil man ikke ha så mange valgmuligheter. Man bør derfor være forberedt på å ta noen fag på tysk eller fransk. Dersom man ønsker å ta de fleste fagene på tysk og fransk er det det beste.
Man vil i all hovedsak ha fag sammen med de sveitsiske studentene. Man vil da ha muligheten til å bli kjent med sveitsere, ikke bare de andre utvekslingsstudentene. Videre er mange av fagene små, det er få studenter per professor (typisk 25-50 studenter). Jeg syntes dette var positivt.
Man kan også velge å ta ett fag som et blokkurs. Dette betyr at de første tre ukene av semesteret jobber man intest med ett fag, og så tar man eksamen den siste dagen. Man kan gjerne ta et blokkurs på engelsk. Fordelen med å ta et blokkurs er at man blir ferdig med et fag helt i begynnelsen av semesteret. På det juridiske fakultet foregår ingen andre forelesninger i denne perioden. Man vil derfor ha veldig lite å gjøre i de tre ukene dersom man ikke deltar på et blokkurs. Blokkursene begynner uken etter franskkurset er ferdig.

Man kan velge mellom en god del forskjellige fag. De fleste utvekslingsstudenter velger å ta fag som er knyttet til EU-rett, derimot har man mulighet til å ta mange andre fag, selv om disse da i større grad baserer seg på sveitsisk rett.

Bygning på campus
Foto/ill.:
Hugues Siegenthaler

Informasjon