Hjem
Studentsider
erasmus+

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg og Institutt for geografi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHeidelberg
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for geografistudentar på bachelor og masterprogrammet i geografi. Også PhD-kandidatar kan reise ut på denne avtalen. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geografistudentane dersom det er fleire søkarar enn plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For bachelorstudentar tilrår vi utveksling i 4. og/eller 5. semester, når du kan ta emne som frie studiepoeng. Masterstudentar i geografi må legge eit eventuelt utvekslingsopphald til 2. semester og finne emne som kan erstatte emna i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Språk

Dei fleste emna ved universitetet har tysk som undervisningsspråk, men alle forelesingar er opne for Erasmus-studentar. Nokre av forelesarane vil halde undervisning på engelsk dersom utvekslingsstudentar tar emnet.

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om ekva kurstilbod som eventuelt finst for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Instituttet tilbyr emne i samfunns- og naturgeografi på bachelor- og masternivå innanfor mange felt, som for eksempel hydrologi, klima, jordsmonn, geomorfologi, vegetasjon, politisk geografi, kulturgeografi, regionalgeografi, naturressursar, vassressursar, GIS og bygeografi, sosiale nettverk, økonomisk geografi, lokalisering, demografisk endring, migrasjon av arbeidskraft m.m.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivå- eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen i 2. semester av masterprogrammet ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg er det eldste, og eit av dei mest prestisjefylte universiteta i Tyskland. Det har tolv fakultet og rundt 28 000 studentar. Utdanningstilbodet spenner breitt, men særskilt humaniora, naturvitskapane og medisinske fagområde er vektlagde. Universitetet ligg midt i gamlebyen, sentralt plassert i høve til kaféar, butikkar, bankar, og alt anna ein har bruk for i kvardagen.

Heidelberg er en idyllisk, liten universitetsby i Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland, med om lag 150 000 innbyggarar. Her finst både eit stort slott og koselege gater med gamle mursteinshus tett i tett. Klimaet her er varmt samanlikna med andre delar av Tyskland. Byen har òg eit rikt kulturtilbod, og arrangerer blant anna jazzfestival, filmfestival og eit eige vampyrball (ein del av karnevalfeiringa) kvart år.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad til internasjonale studentar så langt kapasiteten rekk. Kapasiteten er ofte knapp på den private marknaden rundt semesterstart, nye studentar blir oppmoda om å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - februar og mars - august.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap (5. studieår)

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap (5. studieår)

01.04.2023 - 31.08.2023

Førebuingar/praktiske tips

*DENNE STUDENTEN HAR UTVEKSLET SOM DEL AV 5. STUDIEÅR*

Et av de beste tipsene jeg kan gi, er at en bare må glede seg til et virkelig spennende semester. For min del var utvekslingen den beste delen av studiene mine.

Et annet tips er å ikke stresse for mye med å velge fag lenge i forveien. En må uansett endre på en del i løpet av den første forelesningsuken. Det kan likevel være greit å ha satt seg litt inn i emneoversikten for tidligere år, slik at du har litt oversikt over hvilke fag som tilbys.

Noe som var nokså uoversiktlig da jeg startet utvekslingsoppholdet mitt, var hvordan semesteret egentlig var lagt opp, og jeg ante lenge ikke når jeg faktisk kom til å være ferdig. Før semesteret starter, kan man delta på et 4 ukers språkkurs i mars. Sommersemesteret 2023 varer formelt fra 1. april til 30. september. Forelesningstiden var imidlertid bare fra 17. april til 29. juli. De fleste eksamener finner sted i de to siste ukene av forelesningstiden. Dersom en skriver seminaroppgaver, leveres disse gjerne etter forelesningstiden.

En annen stor forskjell fra UiB er at organiseringen av universitetet i mye større grad skjer nedenfra og opp. En må i mye større grad avtale med den enkelte foreleser at man ønsker å delta i faget, og når eksamen skal finne sted. Dette innebærer at i noen tilfeller kan nøyaktig eksamensdato først være klart et par uker før eksamen. Det skal samtidig sies, at det er en lav terskel for å ta kontakt med foreleserne. De er også normalt vennlig innstilt overfor erasmusstudenter. Eksamenene er også mye mindre i omfang enn det jeg er vant til fra Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Det tilbys ulike typer fag, både forelesninger, kollokvier og seminarer. Ved seminarer leverer man en større akademisk oppgave etter at forelesningstiden er over. Jeg valgte å kun delta i forelesninger og kollokvier. I kollokvier deltar studentene mer aktivt i undervisningen med diskusjoner og presentasjoner.

I Kollokvier og forelesninger er vurderingsformen enten en presentasjon eller muntlig/skriftlig eksamen. Jeg hadde to presentasjoner, tre muntlige og tre skriftlige eksamener.
De første to ukene med forelesninger var jeg på så mange forelesninger som mulig. Derretter bestemte jeg meg for hvilke fag jeg ville fortsette med. Generelt vil jeg anbefale fag der emnebeskrivelsen eksplisitt nevner at emnet er åpent for erasmusstudenter. For å oppnå 30 studiepoeng blir en likevel nødt til å ta fag der emnebeskrivelsen ikke nevner erasmus. Jeg opplevde at foreleserne gjerne tok imot erasmusstudenter, selv om det ikke var nevnt i emnebeskrivelsen, men at disse fagene ofte var noe vanskeligere.

En forskjell fra UiB, er at fagene som blir tilbudt ofte har få studiepoeng. Svært mange av fagene har bare 3 studiepoeng.
Oversikt over fag som blir tilbudt blir som regel tilgjengelig ved semesterstart. Det kan derfor være en fordel å sette seg inn i fag som ble tilbudt året før. Det er et stort utvalg av fag. Her er en oversikt over fag som ble tilbudt på det juridiske fakultet sommersemester 2023: https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120231=149982|149582&P.vx=mittel

Et fag som jeg særlig vil anbefale er Deutsch für Jurastudenten. Kvaliteten på faget skal imidlertid ha variert noe fra semester til semester i takt med hvem som underviser. Jeg opplevde at faget gjorde det lettere å forstå andre fag bedre. I dette faget får en oversikt over tysk sivilrett, strafferett og offentlig rett, samtidig som tyske juridiske ord og utrykk forklares nærmere. Du vil også merke at du automatisk begynner å sammenlikne hvordan tysk rett er forskjellig fra norsk rett. I tillegg tok foreleser i dette faget oss med til en rettsak. Faget har 8 studiepoeng, noe som er kjærkomment når mange av de andre fagene kun har 3 studiepoeng. For å delta bør en ha et tysknivå på minst B2. Faget er ikke listet opp i den normale emneoversikten. Istedenfor fikk vi en e-post angående faget ved semesterstart, se også lenke: file:///C:/Users/livas/Downloads/ISZ_SBK_Uebersicht_So_2023_comment_english%20%20DIB%20(1).pdf

De fleste fag blir undervist på tysk, noe som oppleves som noe overveldende. Man må belage seg på lange dager på biblioteket, særlig i slutten av semesteret. Det skal samtidig sies at det er ganske greit å ha litt variasjon mellom ulike typer fag, og at det var en svært spennende og lærerik tid.

Fagleg utbyte og språk

Det er bare unntaksvis at fag undervises på andre språk enn tysk. En vil dermed ikke få til å sette sammen en timeplan på 30 studiepoeng med bare engelske fag. En bør være forberedt på å både lære og kommunisere mye på tysk.

Jeg anbefaler derfor sterkt å ta del i et 4 ukers tyskkurs som finner sted før semesterstart. Dette er en god mulighet til å komme inn i språket, men også en fin arena for å bli kjent med andre studenter. Undervisningen varer fra kl. 9 til 13, og en har dermed også gode muligheter for å bli bedre kjent med byen på ettermiddagen.

Universitetsområdet og byen

Gamlebyen i Heidelberg er rett og slett vakker, og er dermed også en turistmagnet. Byen ble spart for bomber under 2. verdenskrig, og bygningene er bygget i en enhetlig stil. Elven Neckar slynger seg gjennom byen, og studenter møtes gjerne for piknik og ballspill på gresset langs elven. Følger man elven østover, enten med båt eller tog, omgir man seg med et frodig landskap med hauger og berg langs sidene på elven. Rundt annenhver sving finner man også en borgruin, og man får nesten følelsen av å befinne seg i et barneeventyr. Slottsruinen i Heidelberg er selvfølgelig også verdt å besøke.

Været i Heidelberg var guffent i mars, men klimaet senere på våren og sommeren er varmt. I juni og juli lå temperaturen ofte rundt 30 grader. Heldigvis er det klimaanlegg i deler av biblioteket, så det gjelder å komme tidlig for å sikre seg en plass i en av de mer avkjølte områdene.
De fleste studenter spiser middag i 13-tiden i Studentkantinene. Det er stort utvalg i bufeene, og man får en fullverdig middag til ca. 5 euro (betales etter vekt). Den ene kantinen befinner seg i en stor middelalderhall (Marstall).

Universitetet har også mange aktivitets- og sportstilbud. Et tilbud jeg særlig vil anbefale er tandemprogrammet. Her blir man satt sammen med en tysk student. Man velger selv, sammen med tandempartneren, hva man ønsker å gjøre. Man kan avtale å bare møtes for sosialt, eller man kan også få faglig hjelp fra tandempartneren. Gjennom tandemprogrammet kan man også bli med på forskjellige arrangement, som f.eks. utflukter til slott, piknik og foredrag.

Busstilbudet i Heidelberg er godt. Byen er også svært godt tilrettelagt for sykkel. Med en semesterbillett på 148 euro kan en ta tog, trikk og buss i hele Baden-Württemberg, i tillegg til noen mindre områder nord for Baden-Württemberg. Det finnes også togbilletter for hele Tyskland dersom man er av det mer reiselystne slaget.

Bustad

Heidelberg er en by hvor det er stor konkurranse om å finne et sted å bo, og en del av studentene er også nødt til å bo i omkringliggende tettsteder eller byer. Das Studentenwerk, som tilsvarer Sammen, vil prøve å finne et ledig rom for utenlandsstudenter, men de har likevel ofte ikke rom for alle utvekslingsstudenter. Jeg var heldig, og fikk et rom noen uker før utvekslingsperioden min startet.

Det kan derfor være lurt å selv begynne å lete etter en hybel tidlig. Universitetet i Heidelberg vil også oppfordre deg til dette, men samtidig opplyse om at du bør være på vakt mot svindel. Jeg brukte i stor grad denne nettsiden for å lete etter hybel/kollektiv: https://www.wg-gesucht.de/. For å i det hele tatt ha sjanse i å nå frem i konkurransen om å få en hybel, kan det være en fordel å skrive søknadstekstene på tysk, og ikke på engelsk.

Jeg meldte meg også inn i facebook-grupper, som f.eks. «WG & Wohnung Heidelberg gesucht». Det var imidlertid ofte useriøse aktører i slike grupper. Dersom man bruker facebook-grupper, bør man derfor være ekstra på vakt.

Dersom en kommer til Heidelberg, og ikke har funnet et sted å bo, bør en ta kontakt med Universitetet eller das Studentenwerk. Jeg fikk inntrykket av at de vil strekke seg langt for å hjelpe dersom en møter fysisk opp.

Sosialt miljø

Som nevnt, har universitetet mange aktivitets- og sportstilbud hvor det er gode muligheter for å bli kjent med andre. Et videre tips er å delta på tyskkurset før semesterstart. Her er det gode muligheter for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Generelt er det nok noe lettere å bli kjent med utvekslingsstudenter enn med tyskere, da man ofte deltar i flere aktiviteter med utvekslingsstudenter. Men jeg opplevde at både utvekslingsstudenter og tyskere var åpne for å bli kjent med nye folk.

Vår 2023 - PRMEDISIN

Vår 2023 - PRMEDISIN

01.03.2023 - 30.07.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler utrolig sterkt å dra til Heidelberg. Hadde et fantastisk semester der!

Før man dra må mye på plass av papirer og søknader, men koordinatorer på UiB og Heidelberg hjelper stort med dette, og man får gode lister med alt som må på plass.
Annet enn de praktiske tingene som må på plass fra universitetet sin side er de viktigste forberedelsene språk og bolig. Jeg var på ingen måte flytende i tysk før jeg dro til Heidelberg – hadde kun hatt det på ungdomsskolen og videregående, og hadde ikke brukt det siden. Så jeg begynte med litt egenstudier og duolingo et par måneder i forveien, og jeg deltok på et månedslangt intensivt språkkurs før skoleåret begynte. Dette språkkurset var ikke egentlig spesielt intensivt, og man måtte være tidlig ute om man ville bytte til en mer utfordrende klasse. Så mitt tips her er å si ifra tidlig dersom nivået ikke er vanskelig nok (det gjorde ikke jeg, så fikk ikke så mye faglig ut av kurset). Ellers var språkkurset utrolig hjelpsomt for å få seg venner. Alle på språkkurset er Erasmus studenter og det skjer utrolig mye sosialt i disse ukene. Vennene jeg fikk her forble mine nærmeste hele resten av semesteret.
Når det kommer til bolig, kan dette være utfordrende. Anbefaler å være tidlig ute dersom man har lyst på studentbolig, for dette må søkes om gjennom universitetet mange måneder i forveien. De sendte en E-mail med informasjon om dette da det var aktuelt. Jeg endte opp med å ikke få studentbolig, så jeg måtte finne noe på det private markedet. Mer om dette under «Bustad».

Husk å ta med hvit frakk, stetoskop, reflekshammer og pupillelykt dersom du drar ut i MED7!

Undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp ganske annerledes enn den er i Norge med mer fleksibilitet på når man må ta de ulike fagene. Her er de kliniske fagene (4. og 5. år) delt inn i 4 blokker, som igjen er delt inn i moduler. Jeg tok MED7, altså ØNH, oftalmologi, nevrologi og psykiatri, noe som tilsvarer 3. blokk her. De fleste jeg tok fagene med var på sitt 10. semester, men også noen var på lavere kull. Hver modul varte i 1 mnd. På slutten av hver modul har man en skriftlig prøve og en OSCE. Dette var litt stress, og det føles til tider som man er i en eneste lang eksamensperiode, men man blir etter hvert vant til dette også. Her gjelder det å lese jevnt og trutt. Anbefaler også å raskt skaffe seg tilgang til Amboss og Kreuzmich Heidelberg – dette var helt uvurderlig for å bestå eksamenene.
Utenom dette er undervisningsopplegget i seg selv ganske likt som i Bergen. Man har gjerne et par timer teoretiske forelesninger om dagen, som vanligvis ikke er obligatorisk. Overraskende få av de tyske studentene møter opp på disse forelesningene, og vi var til tider bare 2-3 i forelesningssalen. Etter hvert begynte også jeg å droppe forelesningene, og brukte heller tiden på biblioteket. Utenom forelesningene har man i hver blokk POL som ligner litt på TBL i Bergen. Dette er til tider svært læringsrikt, litt avhengig av hvilken lege som leder undervisningen. Man har også ferdighetskurs, bedside teaching og seminarer. Spesielt i psykiatri har man mye seminarer hvor man snakker med pasienter og så går gjennom kasuistikken sammen som en gruppe, noe man lærer veldig mye av. Omtrent alt utenom forelesningene er obligatorisk, så man må regne med å bruke en del tid på skolen, men dette er helt overkommelig.
Som andre har nevnt er pausekulturen en litt annen enn i Norge, så her har man gjerne 2-3 timer forelesning uten pauser. Men man blir fort vant til det.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene man tar i blokk 3 er omtrent identisk med det man hadde hatt i MED7, så det er veldig greit at man får dette godkjent uten å måtte gjøre mye ekstra.
Om man er under C1 i tysk kan man ikke ta psykiatri praksis i Tyskland, men dette visste jeg om på forhånd, og fikk dermed gjort 4 uker med psykiatri praksis i Bergen i januar, før jeg dro til Tyskland. Koordinatorene i Bergen var utrolig hjelpsomme når det gjaldt det praktiske rundt dette. Ellers må man ta en test om «Lover i psykisk helsevern» når man kommer hjem.

Fagleg utbyte og språk

På universitetet foregår alt på tysk, og dette kan være litt overveldende i begynnelsen. Jeg hadde en presentasjon for klassen allerede i første uke, og det var egentlig en god måte å kaste seg ut i det på. Undervisningen blir bare lettere og lettere å forstå etter hvert som man blir mer vant til språket, og man blir også mer vant til å snakke det selv.
Jeg skal ærlig innrømme at tysken min nok hadde blitt enda bedre om jeg hadde vært mer regelmessig med tyskere. Jeg endte opp med å for det meste være med andre Erasmusstudenter og snakke engelsk. Men snakket utelukkende tysk med medelevene mine på skolen, så dette hjalp en del. Vil si at jeg definitivt snakker bedre tysk nå enn jeg gjorde før utvekslingen, og fikk også mye kommentarer fra tyske venner om at jeg ble bedre etter hvert som månedene gikk.
Faglig sett er undervisningen på universitetet veldig god, spesielt etter hvert som man blir bedre i språket og henger bedre med. Men det er også basert på selvstudium, og man må regne med å bruke en del tid på biblioteket.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en relativt liten by, og universitetslivet opptar en stor del av bylivet. Universitetsområdet er spredt rundt i ulike deler av byen. Medisinsk undervisning skjer for det meste i Neuenheimer Feld. Sentrum av byen heter Altstadt, og er den penere delen av byen som man gjerne besøker som turist. Her er også mange av byens gode restauranter og kafeer, og utelivets hovedsted. I både Neuenheimer Feld og Altstadt har de studentkantiner kjent som «Mensa» hvor man kan kjøpe billig kaffe, lunsj og middag. Dette ble også raskt et møtepunkt hvor man møttes i perioder man ikke hadde forelesning.
Jeg var her på vårsemesteret og fikk oppleve byen komme til liv etter hvert som det ble varmere. Om våren og sommeren er dette en av byene i Tyskland med finest vær, og det var virkelig som å være på sydenferie fra mai av. Noe vanskelig å få jobbet opp motivasjonen til å lese når det er 30 grader og sol, men er heldigvis mulig å sitte i parken langs elven og lese også. Utenom lesing ble det hyppige besøk til byens badesteder – både offentlige basseng og bading i elver og innsjøer.
Heidelberg er veldig sentralt i Europa med sin plassering i Sør-Tyskland, så i tillegg til å utforske byen og nærområdet ble det også turer til Frankrike, Sveits, Italia og Luxemburg.

Bustad

Universitetet tok noen måneder i forveien kontakt for å høre hvem som trengte studentbolig, men de kan ikke garantere at alle får dette. Jeg endte opp uten studentbolig og måtte dermed fikse dette selv på det private markedet. Her finnes det ulike måter å finne bolig. Jeg endte opp med to forskjellige boligsteder – de første månedene bodde jeg i en WG (kollektiv) i Neuenheim, og de siste månedene i en studioleilighet i Bergheim. Anbefaler å søke etter bolig på wg-gesucht.de dersom man ikke får studentbolig. Dette kan til tider være litt demotiverende – man sender utrolig mange meldinger, men får sjelden svar. Heldigvis ordner det seg etter hvert. Det kan også være lurt å sende ut forespørsler om bolig til gruppechatter på Whatsapp – det er bl.a. en stor gruppechat for alle Erasmus studentene i byen. Å finne bolig på det private markedet er generelt en del dyrere enn om man får studentbolig, og jeg endte opp med å betale omtrent dobbelt så mye som mine venner med studentbolig, men man overlever.
Å bo i Neuenheim og i Bergheim var helt perfekt med tanke på lokalisasjon. Undervisningen til ØNH/øye og nevrologi skjer i Neuenheimer Feld, men psykiatri forelesningene er i Bergheim. I tillegg er det ikke langt unna Altstadt, hvor det meste sosiale skjer. Men om man bor lenger unna der det skjer er ikke dette egentlig et problem – man kommer seg fint rundt med sykkel omtrent over alt i Heidelberg, og kollektivsystemet er også relativt godt. Anbefaler å skaffe seg sykkel så fort som mulig, for eksempel gjennom Ebay Kleinanzeigen. Men om man ikke får seg sykkel er dette heller ikke krise, for man kan også benytte seg av nextbike systemet til byen. Dette er omtrent gratis som student: Om man registrerer seg med studentmailen sin får man bruke syklene gratis i opp til 30 min, og det er sjelden man sykler lengre enn dette.

Sosialt miljø

Heidelberg er en studentby, og det er ekstremt lett å få venner og å være med på sosiale ting som skjer. Den første uken arrangerer ESN (Erasmus Student Network) mye sosialt for Erasmus studentene i byen, og her er det lett å finne seg venner. Omtrent alle kommer alene, og er like desperate på å finne seg ny vennekrets. Vennene jeg fikk disse første ukene var de jeg var mest med hele semesteret, og vi ble raskt en liten familie som holdt sammen selv om vi alle studerte forskjellige ting.
Det er litt vanskeligere å bli kjent med tyskere da de allerede har vennekrets her, men jeg meldte meg opp på buddy-programmet. Min tyske «buddy» drev med klatring og vi ble derfor matchet sammen, så gjennom henne ble jeg kjent med flere tyske klatrere. Anbefales altså å delta på dette programmet når man får E-mail om det ila de første ukene. Ellers er tyskerne man studerer med veldig hyggelige, selv om det er litt vanskelig å bli kjent med de i begynnelsen. Her er det bare om å gjøre å dytte seg selv ut av komfortsonen og ikke bry seg for mye om tysken ikke er helt perfekt. Mange av de har selv vært på utveksling og vet hvordan det er. Spesielt gøy når man møter studenter som har vært i Skandinavia, så får man snakke norsk!
Jeg meldte meg også på rokurs da jeg var her, gjennom «Hochschulsport». Det er veldig høy konkurranse om å få plass på disse kursene, så om man er interessert i dette må man sitte klar det sekundet plassene slippes. Dette ble også en fin måte å bli kjent med flere tyskere på, og å få praktisert tysken på en annen måte enn kun på skolen.
Man finner mer info om dette på https://www.hochschulsport.issw-hd.de/.

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst må jeg si at jeg anbefaler utveksling til Heidelberg på det sterkeste! Vær forberedt på at det er mye papirarbeid som tar tid. Det er lurt å starte så snart du får tildelt plass og å sende online learning agreement så fort som mulig etter du får mail fra erasmuskoordinatoren fra Heidelberg for å få praksisplass. Ellers gjelder det også å være rask med å melde seg på universitetet sitt språkkurs og eventuelt studentbolig. Det tyske byråkratiet kan være frustrerende i starten (ja, det er tydeligvis nødvendig å levere 3 papirkopier av pass og leiekontrakt til universitetet, i tillegg til å sende inn digitalt), men man glemmer raskt hvor irriterende det var mens man nyter livet som utvekslingsstudent i en fantastisk nydelig by med masse sosialt. Husk å ta med frakk fra Bergen! Det er lurt å sende mail til avdelingen der du skal ha praksis og spørre om oppmøtetid og -sted (informasjonen jeg hadde fått fra erasmuskoordinatoren i Heidelberg stemte dessverre ikke). Også lurt å spørre om nøkkelkort og tilgang til klesautomaten i god tid før praksis for at det skal være på plass før du starter.

Undervisningsformer

Gynekologi:
I gynekologi er det en uke med Blockpraktikum, som er en "minipraksis" der man er på forskjellige avdelinger et par timer hver dag før det er undervisning. Det er varierende hvor mye du får gjort som student, men stort sett hyggelige leger og muligheter for å få sett en del forskjellig. I denne modulen er det stort sett forelesninger og seminarer. Informasjon om eksamen kom veldig sent, men det var en eksamen med 40 MCQ-spørsmål som varte 1 time (+15 min ekstra for erasmusstudenter) og en OSKE med 5 stasjoner på 5 minutter hver. Begge deler var veldig overkommelig.

Pediatri:
Pediatrimodulen er veldig godt organisert med engasjerte forelesere. Det er forelesninger på morgenen, og skills lab, kommunikasjonstrening, POL (problemorientert læring) og bedside teaching på ettermiddagene. Disse kursene er obligatoriske og veldig lærerike. Skriftlig eksamen besto av 9 caser med 2-5 spm per case, og en MCQ-del. OSKE besto av 10 stasjoner på 5 min. Det var generelt mye gjenbruk og eksamen var ikke noe problem.

Famulatur:
I gynekologi hadde ikke jeg noen fast rotasjon, og kunne stort sett velge hvor jeg ville være på morgenen. De bruker mye studenter til å assistere operasjoner, så det er gode muligheter for å få assistert mye hvis du er interessert i kirurgi. Jeg anbefaler å prøve å få være på Kreissaal (fødeavdelingen) tidlig, det er ofte mange som vil dit, så hvis du utsetter det risikerer du å ikke få vært der. Generelt gjelder det å være litt frempå for å få lov til å gjøre ting. Hvis du viser at du er interessert i feltet, og hjelper legene med noe av det praktiske arbeidet (tar blodprøver og legger venefloner (som er legenes oppgave her), henter pasienter og journaler osv.) er de ofte mer villige til å bruke litt ekstra tid på å lære deg og la deg gjøre undersøkelser.
I pediatri blir du tildelt en avdeling du er på i 3 uker. Jeg var på neonatalavdelingen og ble veldig godt tatt imot der. Dagene gikk mye i å ta blodprøver og hørselstester, men det var også muligheter hver dag for å undersøke babyer sammen med en lege og å ta opp anamnese fra foreldre.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Jeg tok gynekologi/obstetrikk og pedriatri i Heidelberg, og tok eksamen i genetikk fra UiB. Jeg regner med det går an å ta genetikk også i Heidelberg, de tyske studentene har også en modul med genetikk lagt opp på samme semester (uten at jeg vet om denne tilsvarer genetikk i Bergen). Det at alt er lagt opp i moduler med eksamen i slutten av hver modul gjør det veldig fleksibelt og mulig å skreddersy akkurat de emnene man har lyst til å ta. I tillegg til praksisen vi trenger for å få semesteret godkjent hos UiB er det mulig å melde seg opp til famulatur (praksis) på omtrent alle mulige avdelinger, dersom man skulle være interessert i det (sikkert lurt å være tidlig ute med å spørre erasmuskoordinatoren fra Heidelberg om det får å få garantert plass på den avdelingen og i det tidsrommet man ønsker).

Fagleg utbyte og språk

Det er noe mindre forelesninger enn ved UiB, så man må ta litt mer ansvar for egen læring. Gjennom universitetet får man tilgang til Amboss, en veldig nyttig side der du kan slå opp alle mulige sykdommer, symptomer og prosedyrer. Samtidig får man utdelt tre metodebøker fra universitetet i Heidelberg, også med tilgang til videoer av undersøkelser og prosedyrer. Så jeg sitter igjen med et inntrykk av å ha fått et godt faglig utbytte.

Jeg anbefaler virkelig språkkurset som universitetet tilbyr erasmusstudenter. Det er en veldig fin måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter fra alle mulige studieretninger. Det en myk start med undervisning 9-12.30, som gir masse tid til sosialt og å utforske byen. Med tyskkunnskaper bare fra ungdomsskolen/VGS, pluss én mnd språkkurs her var det litt skummelt å snakke tysk i starten. Men det gikk overraskende bra å henge med i forelesninger, praksis og på eksamen.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en relativt liten og utrolig fin by. Det er et av få steder i Tyskland som ikke ble bombet under krigen, så det er masse fine gamle bygninger. Byen er omringet av skog og fjell, og det er gode muligheter for turer, klatring, sykling og løping i nydelige omgivelser. Piknik i solnedgangen på Königstuhl (et fjell med utsikt over byen) og brunsj eller vors på Neckarwiese (plenen langs elven som renner gjennom byen) kommer til å være noen av de beste minnene fra semesteret. Byen ligger langt sør i Tyskland, så vær forberedt på at det blir veldig varmt om sommeren. Jeg anbefaler på det sterkeste å skaffe en sykkel (sjekk ut ebay Kleinanzeigen)! Å sykle er desidert den mest effektive måten å komme seg rundt, og siden det er flatt og ikke spesielt stor by tar det som regel ikke mer enn 15 min uansett hvor du skal. Universitetet er lokalisert både i gamlebyen og i Neuenheimer Feld, og det tar ca 10-15 min å sykle mellom de. Sykehuset og de fleste studentboligene ligger i Neuenheimer Feld, og det var her all undervisningen var. Det er bibliotek og kantine både i gamlebyen og i Neuenheimer Feld, men begge deler er hakket bedre i gamlebyen, så jeg anbefaler å utnytte å gå dit mens det er språkkurs, fordi etter at undervisningen hadde startet hadde jeg aldri tid til å dra dit for å spise lunsj.

Bustad

Det kan være litt vanskelig å få tak i bolig. Universitetet har noen studentboliger, men det er langt ifra nok, så jeg vil anbefale å prøve å få tak i bolig privat. Det legges ut veldig mye på wg-gesucht.de, men du bør være forberedt på å måtte sende en 20-30 meldinger før du får napp. Men bruker du litt tid på å skrive en melding der du forteller litt om deg selv kommer du nok til å finne et koselig kollektiv. Anbefaler å prøve å finne noe i Neuenheim, Neuenheimer Feld, Altstadt, Weststadt, Bergheim eller Handschuhsheim.

Sosialt miljø

Heidelberg er en studentby der det skjer ting hele tiden. Det er veldig mange erasmusstudenter her til enhver tid. Gjennom buddy-programmet blir du linket opp med en student fra Heidelberg som kan hjelpe med alle praktiske spørsmål du har den første tiden. Erasmus Student Network har hver uke mange ulike arrangementer, i tillegg til en introuke med arrangementer for å bli kjent hver dag i mars når språkkurset starter, og en i april når semesteret starter. Lurt å følge ESN Heidelberg på instagram for å se alt som skjer. Det ble også sendt en link til en WhatsApp-gruppe for utvekslingsstudenter på medisin, der det også ble arrangert aktiviteter. I tillegg kan man gjennom Hochschulsport Uni Heidelberg melde seg på et stort utvalg av idretter, noe som gir gode muligheter for å treffe nye venner mens du driver med en idrett du har drevet med før, eller finne en ny hobby!

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

01.10.2022 - 15.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling til Heidelberg var en herlig kombinasjon av gøy og utfordrende. Kjør på, jeg angrer iallefall ikke!

Det administrative i forkant av utvekslingen krever noe egeninnsats. Man merker tidlig at tyskerne elsker papirarbeid, men det oppleves ikke svært omfattende eller tidkrevende. All koordinering foregår per mail med koordinatorer i Norge og Tyskland før ankomst, og etter ankomst kan man forholde seg til Seminarstrasse 2, hvor det er et koordineringskontor for ERASMUS-studenter. Her henter man blant annet studentkortet sitt etter immatrikulering. Jeg brukte litt tid på å skjønne at dette koordineringskontoret eksisterte, men jeg tror at ting kan gå rimelig knirkefritt om man tidlig henvender spørsmål dit. Følg også med på mail, jeg fikk en "to do-list" for ERASMUS-studenter fra universitetet, som egentlig oppsummerte det jeg trengte å vite om det administrative rundt utvekslingen, samt tidsfrister.

Av forberedelser forøvrig tenker jeg at tyskferdigheter og boligjakt vil være mest relevant dersom man gjerne vil fokusere på noe. Når det kommer til tysken så trenger man absolutt ikke å være flytende, men man burde ha noen forkunnskaper. Jeg hadde tysk fra ungdomsskolen og videregående, samt språkkurset i regi av universitetet i forkant av undervisningsstart. Dette anbefaler jeg veldig å delta på, både for språk og sosialt liv. Man trenger ikke å ta noen språktest for å bli tatt inn som utvekslingsstudent i Heidelberg, men alle eksamenene er på tysk, så man har egeninteresse av å være/bli habil i språket. Når det gjelder bolig burde man være tidlig ute dersom man ikke ønsker å utsette seg selv for stress. Litt mer om språk og bolig lenger ned i rapporten.

Husk å ta med frakk, stetoskop, reflekshammer og pennelykt dersom du reiser ut i MED7!

Undervisningsformer

Undervisningsformene i Heidelberg minner veldig om de vi har i Bergen. Hovedfokuset er på teoretiske forelesninger. På min "blokk" har vi 1-2 forelesninger hver dag, litt avhengig av hvilket fag vi har. Resten av opplegget består av bed-side teaching i smågrupper, POL (problem oriented learning) som minner mye om TBL, ferdighetskurs, samt seminarer. Stort sett alt bortsett fra forelesningene er obligatorisk, så det er en nokså hektisk hverdag dersom man deltar i alle forelesningene. Mange tyske studenter velger å droppe forelesningene, i større grad enn det jeg opplever i Norge, så det kan tidvis være ganske få i forelesningssalene. Dette gjør forelesningene nesten bare hyggeligere i mine øyne.

En liten greie det kan være lurt å være forberedt på når det kommer til undervisningen i Heidelberg: forelesere og veiledere praktiserer stort sett ikke pauser ila undervisningen, så man kan fort ende opp med å ha 3 timer undervisning i strekk. Dette var litt uvant i starten, men jeg vendte meg til det.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og svært fleksibelt. Når man er på klinisk del av studiet i Heidelberg (4. og 5. året) har man undervisning delt inn i 4 blokker. Én blokk varer i ett semester. Hver blokk har 1-4 moduler, avhengig av størrelsen på fagene. Dermed kan man følge en standardpakke hvor man tar blokk 1 først, og følger løpet kronologisk til man er ferdig med blokk 4. Eller så kan man stokke om på rekkefølgen av modulene, slik at man skreddersyr et opplegg til seg selv så lenge man til slutt har tatt alle modulene i alle blokkene. På denne måten er det enkelt å dra på utveksling både til og fra Heidelberg når det kommer til fagkombinasjoner. For min del var alle MED7-fagene moduler i blokk 3. Nevro varte 1 mnd, psyk 1 mnd og ØNH/øye til sammen i 1 mnd, så det var 3 måneder med intensiv undervisning. Eksamener var på slutten av hver enkelt modul. Nevro-modulen syntes jeg var kjempebra, spennende innhold og godt strukturert av interesserte forelesere. Psyk-praksis klarte jeg dessverre ikke å koordinere som del av utvekslingen min, mulig det hadde gått an å få til, men jeg måtte ta den igjen i Norge etter hjemkomst.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår på tysk, noe som er ganske utfordrende, men også veldig gøy! Jeg skal være ærlig, i starten var det vanskelig å henge med på alt som skjedde i forelesninger og kurs, men det ble bedre og bedre for hver uke, så ikke la tysk som undervisningsspråk skremme deg vekk. Etter et par måneder med undervisning føltes egentlig ikke tysken som noe stort hinder lenger. Etter hjemkomst følte jeg meg komfortabel med tysken, men fremdeles ikke helt flytende, det ville nok tatt noen måneder til.

Det varierer hvor interesserte tyskere er i å prate tysk med deg straks de skjønner at du ikke er flytende. Her gjelder det å være litt sta og si at man gjerne tar samtalen på tysk for øvingens skyld. Studiekameratene på skolen skjønte godt at jeg som utvekslingsstudent måtte øve, så der gikk samtalen alltid på tysk så lenge jeg selv ønsket det.

Faglig utbytte avhenger av hvor fort man blir god i tysk, og hvor mye ekstra man er villig til å arbeide med fag når tysken oppleves vanskelig. Jeg måtte supplere med litt norsk og engelsk litteratur for å henge med i fagene de første par månedene, men med dette lille ekstra arbeidet gikk det helt fint å komme opp til det nivået som var påkrevd for å bestå eksamenene. Faglig vanskelighetsgrad føltes ikke høyere enn i Norge, snarere tvert i mot. Eksamensform er OSKE og skriftlig (MCQ) i nesten alle fag hver for seg. Alle eksamenene er riktignok mye mindre enn de vi har på UiB. OSKEne hadde 2-5 stasjoner, og de skriftlige varte i 30-90 minutter. Det er enkelt å bli stressa av dette, men det går helt fint. For å stille mest mulig forberedt til eksamen: Skaff deg bruker på AMBOSS og Kreuzmich Heidelberg. En tysk student hjalp meg med dette, og det gjorde eksamensøvingen veldig mye mer overkommelig.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en nydelig by med ca 160 000 innbyggere, altså litt mindre enn Trondheim. Den har massevis å by på, fra hyggelige cafeer og bakerier, til gode turmuligheter, og et kjempekoselig julemarked dersom man er der på høstsemesteret (Wintersemester der). Været er også bedre enn det man får i Bergen. Man kommer seg enkelt rundt med sykkel, som er nesten obligatorisk å ha som student i byen. Frem til man får skaffet seg sykkel (gjør det, kan f.eks leies gjennom Swapfiets eller kjøpes), kan man bruke nextbike (bysykkel-løsningen i Heidelberg) gratis som student ved universitetet. Det man trenger for å opprette konto er en stud.uni-heidelberg.de-mailadresse, noe man får når man kommer seg inn på de digitale løsningene til universitetet.

Universitetet er nok det byen er aller mest kjent for, i tillegg til gamlebyen og et ærverdig slott. Studentmassen utgjør en større del av befolkningen sammenlignet med så og si alle andre byer i Tyskland, noe som legger forholdene til rette for et artig uteliv, til tross for at det er en liten by i tysk målestokk. Universitetsområdet heter INF og ligger like utenfor sentrum, tett knyttet til universitetssykehuset i Heidelberg. Som medisinstudent har man forelesningene sine på avdelingen knyttet til faget man tar, f.eks nevro tar man i forelesningssal i bygget hvor nevrologi og nevrokirurgi holder til. Dette gjør at veien fra forelesning til klinikkundervisning stort sett er kort, noe som er praktisk. Ellers er det et svært godt kantinetilbud (Mensa) på campus, med den herligste buffét eller dagsmeny til en rimelig penge veldig nært sykehuset.

Bustad

I Heidelberg kan det være vanskelig å finne sted å bo. Veldig vanskelig faktisk. Lokalbefolkningen sier at det er en av de vanskeligste byene i Tyskland å finne seg bolig i. Dette gjør at man burde starte tidlig med letingen. Det gjorde dessverre ikke jeg, så jeg brukte de 3-4 første ukene av utvekslingen min på å finne sted å bo, parallelt med at jeg tok språkkurs. Heldigvis ordnet det seg i tide til studiestart. Man har i praksis 3 alternativer. 1: Å søke gjennom samskipnaden (Studierendenwerk Heidelberg). Dette gjør man med eget skjema for ERASMUS-studenter. Her må man være ekstremt tidlig ute. Jeg kjenner noen få andre utvekslingsstudenter som fikk bolig gjennom dette, og de var mye raskere enn meg, så det gjelder å følge med. Jeg gjorde ikke det, og fikk dermed heller ikke bolig gjennom samskipnaden. Får man det, er det veldig billig. En jeg kjenner bodde for 200 Euro i mnd. 2: Man kan søke på private studentboliger. Dette er et dyrere alternativ, og man må også være tidlig ute. 3: Man søker i det private markedet etter leilighet eller plass i kollektiv (WG = Wohngemeinschaft). Hvis man er heldig finner man tyske ERASMUS-studenter som fremleier rommet sitt fordi de skal på utveksling selv. Dette endte faktisk med å bli min løsning.

Prøv denne siden her for ERASMUS-fremleie: https://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/zimmerboerse/heidelberg.html .

En annen mulighet er Facebook-siden som heter "Wohnung oder WG in Heidelberg gesucht oder frei?!?".

Ellers kan man prøve seg gjennom "hybel.no"-alternativene de har i Tyskland, f.eks:
- https://www.wg-suche.de/
- https://www.immobilienscout24.de/

Pris i det private kan variere stort, jeg betalte 460 Euro (warm = inkl strøm) for et rom i et 4-mannskollektiv med tyske studenter, men jeg bodde 3-4km utenfor sentrum. Det gikk helt fint med obligatorisk sykkel. De beste stedene å bo som student tror jeg er Altstadt, Neuenheim, Weststadt eller Bergheim, da disse ligger nærmest universitetet og sentrum.

Lykke til!

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent har man mange muligheter til sosialt liv. Jeg tok et språkkurs som var skreddersydd for utvekslingsstudenter med studiestart i begynnelsen av oktober. Kurset gikk gjennom hele september. Her var det ganske enkelt å bli kjent med folk, siden stort sett ingen kjente hverandre. Alle var sulteforet på sosial kontakt. Jeg møtte flere som jeg endte opp med å ha god kontakt med resten av semesteret, selv om vi studerte ulike ting. I tillegg er det et tilbud som kalles ESN (Erasmus social network) som arrangerer mye greier rundt studiestart, alt fra utflukter og bar-til-bar, til idrettsarrangement. Jeg anbefaler å følge instagrammen til ESN Heidelberg dersom dette er av interesse. Å komme tett innpå tyske studenter krever litt egeninnsats, så det gjelder å være på dersom man ønsker å få venner med tysk som morsmål (anbefales!!). Tør man ikke å snakke med dem så snakker de stort sett ikke til deg heller. Lokalbefolkningen minner mye om nordmenn når det kommer til sosiale normer, og man risikerer å være mye alene i undervisningen om man ikke bryter isen selv. Spesielt om det ikke er andre utvekslingsstudenter i samme gruppe. Husk at siden studentene på 4. og 5. året tar moduler og blokker i litt forskjellig rekkefølge, så er det mange av de tyske studentene som heller ikke kjenner hverandre. Dette kan gjøre veien inn litt lettere. Også er kullene mye større enn i Norge, over 500 studenter begynner hvert år.

2022

Høst 2022 Medisinstudiet (MED9)

Høst 2022 Medisinstudiet (MED9)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst kan jeg virkelig anbefale å dra til Heidelberg!! :)

Praktiske tips:
- fyll ut alle søknader i tide og send OLA på epost til kordinator i tillegg. Forsikre deg om at du får praksis i tillegg til fag, lett med misforståelser der.
- I Tyskland gjøres mye på papir med underskrift, vær innstilt på en del papirarbeid for å få studentbevis.
- Prøv å få organisert nøkkelkort til praksis på forhånd, tok meg ca tre uker inn i praksis å få på plass, man må ikke ha det, men gjør hverdagen litt enklere
- Ta med egen frakk til praksis/klinikk undervisning
- Anbefaler språkkurs først om man ikke er så stødig i tysk. De fleste snakker bra engelsk, men alt av undervisning, praksis og eksamen er på tysk
- har du gyldig studentbevis (fra heidelberg) er kollektivtransport er gratis lørdag og søndag, samt etter kl 19 hver dag

Vurdering av emnetilbodet

Pediatri:
Modulen varer i 4 uker og undervisningen består av seminarer, undervisning på sengepost, 4x problemorientert læring (POL), Gjennomgang av digitale caser (CBT) samt en skils-lab. Seminarene er ikke obligatorisk, men er ofte av god kvalitet, og varer i ca 90 min, og er ganske likt forelesningene i Bergen. CBT er også frivillig, her kan en gjøre digitale caser på forhånd, og tema gås gjennom i grupper på 5-6 studenter i etterkant. Casene tok litt tid, men var ofte ganske lærerikt. POL er obligatorisk, og gjøres i grupper på ca 10 studenter, her gjennomgår man en sykehistorie, «rekvirerer» supplerende undersøkelser, og får sånn gradvis mer informasjon. Undervisningen på sengepost er ganske likt lagt opp som i Bergen og er obligatorisk. Her tar man anamnese og klinisk undersøkelse, og foregår i grupper på fire studenter. Jeg hadde alt av praktisk trening rett før OSCE noe som egentlig var gankse ok, har får man en liten innføring i noen praktiske prosedyrer som er relevant for OSCE
Eksamen: siste dagen av pediatrimodulen har man en skriftlig og en osce eksamen. Skriftlig varer i 70 min og består av mcq del og en del med caser, der man fyller inn svar.
Osce består av 10-12 stasjoner kortere stasjoner. Osce var alt i alt en hyggelig opplevelse, eksaminatorene var hjelpsomme om man stod fast. Pediatri den vanskeligste av de to eksamenene, men er godt gjørbart, og er, foruten at den er på Tysk, lettere en man er vant til i Bergen. Medisinstudentene i Heidelberg har laget en nettside som heter Kreuz mich, der man kan gjøre gamle eksamensoppgaver, i tillegg til at gamle osce oppgaver ligger ute på en drive. Gjør man det og følger undervisningsopplegget er man godt forberedt.

Praksis:
Alt i alt hyggelig opplevelse, man fikk en avdeling å være på alle tre ukene, som gjorde at man ble mer kjent med postrutinene. Jeg havnet på infeksjon, assistentlegene var hyggelig, men hadde veldig mye å gjøre og en ble ofte «flue på veggen» Jeg vil anbefale å henge seg på litt vakter i Kinder Ambulnaz (akuttmotaket på barneklinikken), her er det også mulighet for å ta egne pasienter. En kan også høre om en får kan være med på undervisningen til PJ-studentene.

Gyn/OBS

Modulen varte i fire uker, med en osce og skriftlig eksamen på torsdag og fredag siste uke. Undervisningen bestod av frivillige forelesninger, en skilslab og 30 seminarer, hvor en måtte få underskrift på minst 15 av de. I tillegg hadde man en uke med «blokk Prakticum» (minipraksis) fra kl 08-10, hvor man ble tildelt en ny gynekologisk avdeling, hver dag før forelesning. Forelesningene og seminarer var av varierende kvalitet, fokuset var i stor grad lagt på onkologi og fertilitetsbehandling, på bekostning av mer generelle gynekologiske tilstander. I tillegg ble de ofte avlyst uten forvarsel.
Eksamen: skriftlig eksamen var 60 min, og bestod nærmest utelukkende av gamle eksamensoppgaver. Osce eksamen bestod av fem kortere oppgaver

Praksis:
Praksisen var noe mer kaotisk, og en må innstille seg på å ta mye initiativ selv. Man får egentlig en avdeling for hver uke, men det er ikke sikkert man blir inndelt noe sted. Til gjengled er det mange veldig hyggelige assistent leger, og om en liker operasjon kan en ofte få vasket seg inn, her forventes det også at man hjelper til med å flytte pasienten på post op. Etterpå. Vil man se litt mer generelle ting, anbefaler jeg å gå til Schwangerschafts ambulanz (oppfølging av gravide) og Notfall ambulanz (akuttmotaket for gynekologi).Vil man se fødsler kan man gå til Kreißsaal og spørre jordmødrene på morgen om man kan være med å se på fødsel.


Noen ting som er ulikt på tyske sykehus:
- Blodprøver, pvk og sprøyting av antibiotika gjøres med noen unntak av legene, og er en oppgave de ofte blir veldig takknemlig for om studenter gjør
- Tyskerne liker å gjøre ting old school, resepter skrives på papir, faks brukes flittig, og pasientjournal finner man i en fysisk mappe.
- 6. års studentene har et år med praksis og kalles PJ.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en flott liten by, på størelse med Trondheim som ligger idyllisk til ved elven Neckar. Alt av forelesnigner og praksis foregår i Neuenheimer felt, der universitetssykehuset, medisinstudentene og realfagstudentene befinner seg. I tillegg er det en campus i gamlebyen, med et større bibliotek og flere student kantiner. Anbefaler veldig å skaffe seg en sykkel, hele byen er i sykkelavstand og man kan bruke den på campus, mellom forelesning og kantine. I tillegg ligger Heidelberg flott til om man vil reise rundt i Europa: 3 timer med tog til paris, en times tid til strasbourg, gode togforbindelser til Østerrike og Sveits, og en kan til og med dra til Italia på samme tiden det tar å reise Oslo-Bergen.

Bustad

Det kan være ganske vanskelig å finne bolig. Studentboligene har en veldig god beliggenhet, og er veldig rimelige. De fleste får ikke studentbolig og må søke på det private markedet. prisene er ganske så like som i Bergen, anbefaler å finne seg noe nærme neuenheim, eller gamlebyen.

Sosialt miljø

Heidelberg har et bra studentmiljø, og mange måter en kan bli kjent med folk. Det meste av introduksjonsarrangementer fra universitetets side foregår ikke før i midten av oktober på høstsemesteret, så en må regne med å finne fram litt på egen hånd i starten. Heldigvis er de tyske medisinstudentene veldig hyggelig og hjelpsomme, dessuten finnes det arrangementer fra ESN i heidelberg en kan dra på, for å møte andre utvekslingsstudenter. Om en liker ballsport eller annen idrett kan man melde seg på Hochschuhlsport (https://www.hochschulsport.issw-hd.de/) der en kan prøve ut en del lavterskel breddeidrettstilbud.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Språket var ein utfordring i byrjinga, spesielt i og med språkkurset kun vart digitalt, og ikkje fysisk som oprinneleg planlagd. Utbyttet vart dermed deretter, då eg i byrjinga måtte fokusere på både språk og fag samtidig. Ved seinare høve vil nok ikkje Covid påverke dette, og eg vil tru mykje er gjort om ein får ein periode i byen til å både bli kjend og friske opp språket før undervisinga starter.

Undervisningsformer

Det er gjennom semesteret ein god blanding av teoretisk og praktisk undervisning, med både forelesinga, Case-diskusjon i mindre grupper, praktiske kurs og Bed-side-teaching. Sjølv om det i undervisninga var eit veldig detaljfokus, som også vart gjennspegla på eksamen, var det likevel greit å bestå grunna MCQ format og mykje gjennbruk av gamle oppgåver.

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt var utvekslinga ein veldig positiv oppleving, sjølv om det var ein god del administrative ting som ikkje gjekk heilt knirkefritt. Der var veldig mykje papirarbeid i faktisk papirformat som måtte ordnast, og ein god del ting måtte purrast på lokalt før det ordna seg.

Fagleg utbyte og språk

Undervisninga holdt eit fagleg høgt nivå, med stort sett veldig dyktige og engasjerte forelesare. Det kunne likvel verte til tider for spesialisert, og av lite praktisk relevans for ein generell medisinstudent. Det var lagt opp til at ein trengte x anntal oppmøte på forelesninga/seminar, så dermed kan ein sjølv legge opp vekene i blokka litt, slik ein kan få moglegheit til å reise/feriere litt også, sjølv om alle forelesningar i teorien kan være eksamensrelevant.

Praksisen i gynekologi var variert, og ein fekk være med å sjå på dei fleste avdelingane og underspesialitetane. Det var derimot stort sett kun observasjon, og lite eigen praksis.
I pediatri var problemet at ein var satt til å være på same avdelinga i tre veke, og ein fekk dermed kun sett og prøvd ein veldig spesialisert undergrein her, som i mitt tilfelle netonatologi-intensiv; altså uten noko moglegheit til å snakke med pasientane. Dei ansette på avdelinga hadde heldigvis full forståing for at vi ønskte bredde i praksisen, så med litt eigeninnsats fekk vi besøkt andre avdelingar og blant anna fått sett og prøvd mykje i akuttmottaket på barneavdelinga.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er ein virkelig fin by med både rik historie, arkitektur og sjarm. Universitetsbygga i gamlebyen er verkeleg vakre, og sjølv om det ikkje er like fint på det medisinske campus held klinikken der høg standard.
Det er veldig godt tilbud i kantina på både campus og i gamlebyen, med vegetarlunsj for 2,5 euro, eller buffé med godt utval.
Klimaet er også veldig behagelig, og byen er blant dei mest solrike i Tyskland.

Bustad

Vær tidleg ute med å søke studentbolig, då desse er plassert sentralt på campus og greit prisa. Ellers er boligmarkedet veldig pressa, så ein bør være tidleg ute også her, dersom ein ønsker å leige privat. Plasseringsmessig anbefalast det å være enten nære campus eller gamlebyen, då det er her nesten alt relevant skjer.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig godt, med mange spanande erasmus-arrangement. Språkkurset var også ein god arena for å verte kjent med andre internasjonale studenta. Det å verte kjend med lokale medisinstudentar var ein del vanskelegare derimot, då det ikkje var nokre naturlege arenaer eller møtepunkt for dette, kanskje utanom Bed-Side-teaching gruppa. Dei lokale studentane tek heller ikkje emne på faste semester, men har frihet til å kombinere i større grad slik dei vil. Dei er difor vant til å møte nye ansikt kvart kurs av gangen, og dermed var der mange små "gjenger" som la opp semestera sine likt, og dermed ikkje så enklet å verte kjend med desse.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Oppsummert: Først og fremst, dersom du vurderer å dra på utveksling til Heidelberg - GJØR DET! Det er innmari bra både faglig og sosialt. Heidelberg er en perfekt studentby - passe stor, mange hyggelige parker, cafeer, barer, bibliotek, teater, gamle flotte bygninger og hyggelige folk. Det er vel verdt det tross den lille organisatoriske byrden utveksling tidvis kan føles som.

Utfyllende: I Tyskland er semestrene annerledes og man begynner og slutter senere (mitt opphold var april- midten av juli, med én måneds språkkurs først). Dette er egentlig veldig fint, for da kan man nyte vinteren hjemme i Norge først og i prinsippet også skrive ferdig hovedoppgaven! Man rekker også, hvis man vil, å reise rundt i Europa før semesteret begynner, for det er nokså mye undervisning underveis, og derfor ikke veldig mange muligheter til lange reiser utover helgeturer. Det å være i Tyskland til midt på sommeren er også bare fint. Det er så varmt og deilig, og man får dessuten tid til litt ferie når man kommer tilbake. Lisensjobb får man også selv om man kan jobbe kortere enn de andre (hvert fall fikk vi det), så det er heller ikke et hinder. Heidelberg er Tysklands nest varmeste by og man kan derfor nyte skikkelig Sydenvær her nede!
Av planlegging før man reiser skal det sies at det er en del som skal ordnes. Heldigivis er koordinatoren i Bergen helt gull og man får lister over det som skal ordnes. Det kan være lurt å begynne tidlig, men vær også forberedt på at det meste av info kommer nokså tett opp mot oppholdet, så det er heller ingen grunn til å prøve å få ordnet alt med én gang.
Det er mye som skal ordnes på forhånd, men mitt tips er kanskje å bare ta det stykkevis og delt og vite at det ordner seg til slutt, men ikke forvent at alt skal gå fort.
Det kan ellers være lurt å friske litt opp i tysken før man drar ned, men man kommer også fort inn i det. Husk også å søk om Erasmusstipend, Språkstipend fra Lånekassen og vanlig stipend fra lånekassen (dette får man også påminnelse om)! Med dette kan man leve godt og oppleve mye selv om man ikke jobber det semesteret!

Undervisningsformer

Oppsummert: Alt går på tysk, men frykt ikke, det går veldig bra. Genetikk må man ta på egenhånd i Bergen. Undervisningen er en blanding av forelesninger, seminarer, undervisning i små grupper og kliniske visitter.

Utfyllende: Vi hadde kun pediatri og gynekologi her nede (genetikken tok vi hjemme før vi dro gjennom samtale som vi avtalte med faglærer i Bergen - veldig chill). Pediatri har en del ting man må møte opp på, i gynekologi kan man styre timeplanen sin litt mer selv (man må kun være på 15/30 seminarer, samt et par kurs). Man har tjenestekort sånn som i Bergen, og en del er obligatorisk. Det finnes også en side (kreuzmich) som studenter har laget der man kan finne gamle eksamener. Vi hadde hvert fall flaks med at det var mye gjenbruk av gamle oppgaver til våre eksamener.
I pediatri hadde vi en bladning av MCQ og kortsvar (70 min) og OSCE (10 poster på 5 min). OSCE grudde vi oss veldig til på forhånd, men det var faktisk litt gøy! Man får mange muligheter til å øve i forkant og eksaminatorene var veldig hyggelig. Dessuten var selve OSCE mye mindre stressende lagt opp enn den i Norge, så det var egentlig bare veldig lærerikt. I gyn er det egentlig også OSCE, men vi hadde ikke det pga ettervirkninger av korona. Da hadde vi kun 40 spørsmål MCQ (75min). Husk å pakk med deg ordbok (det er lov å ha med på eksamen). Praksis er litt annerledes enn i Norge fordi man har litt færre muligheter til selvstendig arbeid, men dersom man er litt "på" er det også en fin tid. Det kommer også litt an på hvilke avdeling man kommer på. Vi hadde to uker gyn og tre uker ped. I etterkant må man huske å få stempel og underskrift for godkjent praksis (enten ved å gå til sekretariatet eller be Erasmuskoordinator sende dokumentet).
For oss var derfor semesteret først fire uker pediatri (men to ukers påskeferie inni der), eksamen pediatri i midten av mai, fire uker gyn (med to ukers pinseferie der vi hadde praksis i gyn), eksamen gyn i slutten av juni og til slutt tre ukers praksis pediatri. Jeg tror også det skal være mulig å heller be om en av praksisperiodene i påsken, men da må man søke om dette nokså med en gang (vi var for sene da vi ba om dette i begynnelsen av april). På den måten kan man heller få fri i juni enn i påsken hvis man ønsker det.

Vurdering av emnetilbodet

MED9 i Heidelberg er tilsynelatende veldig likt semesteret i Norge. Genetikken må som nevnt tas hjemme (anbefales å gjøre det før man drar så er man ferdig med det), men ellers er det nogen lunde det samme.

Fagleg utbyte og språk

Oppsummert: Heidelberg er et av de mest prestisjefylte medisinstudiene i Tyskland, så det faglige nivået er veldig bra (men det ikke tyngre enn i Bergen, man har fortsatt tid til å gjøre masse annet enn å lese)!

Utfyllende: Undervisningen er på tysk, men det kommer man fort inn i. Dessuten er faktisk veldig mange fagbegreper likt norsk/latin. Jeg vil si at et nivå B1 også er tilstrekkelig for å klare dette helt fint. Man lærer også veldig mye tysk og det er en ekstra god mestringsfølelse å klare OSCE på tysk :)

Faglig er Heidelberg som nevnt et av de aller mest prestisjefylte medisinstudiene i hele Tyskland så nivået på foreleserne er stort sett godt. Det samsvarer også stort sett (særlig i pediatri) godt med det de lærer i Norge. Det skal jo likevel sies at man kanskje leser litt mindre flittig når man er på utveksling fordi det er så mye annet morsomt som foregår, men jeg føler likevel jeg har lært det jeg skulle i løpet av semesteret. Det er dessuten mange klinikker man skal ha, så man lærer også de praktiske ferdighetene godt. Praksis er kanskje litt mindre lærerikt enn i Norge fordi man er litt mer "flue på veggen", men ellers vil jeg si det faglig er svært lærerikt.
Det er også hjelpsomt med språkkurs i forveien, for da kommer man litt inn i tysken :)

Universitetsområdet og byen

Oppsummert: Heidelberg er en veldig sjarmerende by. Den er ikke så stor, så man blir nokså raskt godt kjent og det føles derfor ganske raskt hjemmekoselig. Selve campus er litt som Haukeland (stygg bygning litt utenfor sentrum hehe), men med en god student-Mensa og en veldig hyggelig botanisk hage. Kinder- und Frauenklinikk er også veldig fine og moderne og det er her man har alle forelesninger og klinikker.

Utfyllende: Heidelberg er kjent som en av Tysklands vakreste byer, og det er ikke uten grunn. Altstadt, Weststadt og Neuenheim er kanskje høyepunktene, med masse flotte gamle bygninger, hyggelige cafeer og masse fint å se. Her kommer en liten liste over ting man kan gjøre:
- Botanisk hage på Campus Neuenheimer Feld
- Philosophenweg (innom liten hage på veien: philosophengärtchen ), kanskje finest å gå opp schlangenweg rett bak alte brücke)
- Königstuhl (har både restaurant og imbissbod med typisk tysk mat på toppen)
- Alte Brücke
- Studentkärzer (gammelt studentfengsel)
- Slottet (verdens største vintønne - litt turistfelle. Men det å gå opp til Slottet og se solnedgangen fra terassen bak er virkelig å anbefale)
- Chille på Neckarwiese - dette gjør man mye. Her spiller man Flunkelball (øl-kubb) og henger med de andre (Erasmus)studentene. Her er det også eduroam, så man kan lese her også.
- Tusle i gamlebyen (mer genuint å gå plöck enn hauptstrasse)
- Biblioteket i gamlebyen
- Spise på mensaen i gamlebyen (fin gammel borggård. billig mat, man betaler per kg)
- Dra på teater (mye er gratis for studenter)
- Park i neuenheim (Werderplatz, god til å lese/studere)
- Barockgarten (liten hage bak uni, stikkontakter utendørs)
- Bystranden (veldig liten, men sykt koselig. OBS: man kan ikke bade i Neckar..)
- Tiergartenbad (utendørs badebasseng og hage rundt. Sykt fint og veldig deilig siden det ofte er over 30 grader om sommeren)
- Schlossbeleuchtung (tre ganger i løpet av sommeren er det fyrverkeri fra slottet og alte brücke. dette er helt fantastisk! best å komme tidlig å få en god plass nede ved elven. Bør virkelig oppleves - fineste fyrverkeriet jeg noensinne har opplevd).

Restauranter
- Weinstube Schnitzelbank (seriøst verdens beste Schnitzel)
- Vetters
- Papi
- Rossini
- Sahara har den beste nattmaten
- Mahmouds (sykt digg halloumi og falafel og shawarma)
- Gilbert’s (traditionel tysk mad, handschusheim)
- Koza (megalekker sushirestaurant, Neuenheim)
- Restaurant Goldener Falke midt i gamlebyen har sykt god Flammkuchen (ligner litt på pizza, typisk for området Alsace - sykt digg)
- Flammkuchenhof (også ganske god Flammkuchen, men det beste er at de på onsdager har all you can eat, så man kan dra dit en hel gjeng å dele mange forskjellige smaker)

Barer
- Orange
- Max Bar
- Cocktailcafe Regine
- Destille
- Hörnchen
Generelt er Untere Strasse (kalt Untere) bargaten - her finner man alltid en god bar :)


Kafeer
i Altstadt:
- Schafheutle (gå hit for kakene!!)
- Freidrichs (også bar på kvelden)
- Casa del Cafe
- RADA coffee&rösterei
Kafeer i Neuenheim:
- Cafe Auszeit på Markplatz Neuenheim (kanskje byens mest sjarmerende torg)
- Nomad (finnes filialer i Neuenheim, Handschuhsheim og Weststadt)
- moro cafe (også i altstadt)
- River cafe (litt trafikkert, men veldig hyggelig)
Kafeer i Handschusheim:
- Cafe Tiefburg (tips: de har farmers marked hver lørdag, kan kombineres med frokost her)
Kafeer i Bergheim:
- Cafe Nerd
- Kaffezimmer
- Mildners
- P11

Is - finnes vanvittig mye god italiensk is her!
- Rett bak Mensaen i byen (litt få smaker, men til gjengjeld helt vilt gode)
-Overfor gaten til Vetters: sykt gode smaker, også en vilt god rabarbrais
-i starten av Brückenstraße, hvor man også kan få spaghettieis og store beger med frukt og alt.


Byer/utflukter i nærheten
- Schwetzingen (særs fint under kirsebærblomstringen)
- Ladenburg
- Karlsruhe (har et fint slott, men ellers ikke så mye å se der)
- Sinsheim (lekkert termisk bad)
- Neckargemünd
- ludwigsburg (slott, kan besøkes i kombinasjon med stuttgart)
- Schriesheim (hyggelig by, gammel borg/slott, vinmarker på veien)

Fine utflukter litt lenger unna
- Schiltach (ligger litt lenger unna, men er til gjengjeld veldig koselig og typisk schwarzwald)
- Füssen (med schloss neuschwanstein og et slott til)
- Rotherburg ob der tauber
- freiburg
- colmar
- paris
- tübingen
- sveits (særlig luzern og lauterbrunnen)
- bodensjøen
- quedlinburg (kan kombineres med leipzig)
- bastei brücke (obs, dritlangt, nesten i tjsekkia)

I juni, juli og august har Tyskland 9 Euro-ticket der man kan reise med alle lokaltog en hel måned for kun 9 Euro!Bustad

Bolig kan være litt vanskelig å finne, men WG-gesucht er et godt tips (tilsvarer hybel.no). Ha is i magen, så order det seg. Det er veldig mange fine områder i Heidelberg, kanskje særlig Neuenheim (nærme sykehuset), men også Altstadt og Weststadt er nydelig. Det er også lurt å søke studentbolig, men det er ikke så mange som får dette. Studentbolig koster 200Euro per måned, men på WG må man oftere betale mellom 300-550 Euro.

Sosialt miljø

Jeg fikk alle mine venner gjennom språkkurset. Det var veldig hyggelig. Vi var en gjeng allerede før semesteret offisielt startet, og jeg hadde derfor ikke et så stort behov for å være med på alle Erasmus-eventene. Det skal likevel sies at de (ESN -Erasmus Student Network, følg de på insta), arrangerer "fadderuke" i starten av april og arrangementer og turer gjennom hele semesteret. Ellers er det nok, som på utveksling generelt, enklere å bli kjent med andre utvekslingselever enn de lokale, men gjør man en liten innsats får man tyske venner også. Det finnes blant annet Buddyprogram og også vanvittig mange morsomme sportskurs (hochschulsport - vær tidlig ute og finn de kursene du vil ha og vær klar på minuttet påmelding åpner, for kursene er veldig populære) man kan være med på sammen med de lokale studentene. Jeg vil si at det likevel er ganske gøy å få Erasmusvenner, for da får man venner som også er gira på å finne på mye sammen, utforske byen og områdene rundt, og samtidig får man et lite innblikk i flere andre kulturer, ikke bare den tyske. Det var også en del andre utvekslingsstudenter som ikke var så aktive sosialt, men som likevel koste seg, så jeg tror utveksling kan passe både for de som er gira på masse nye mennesker, fest, moro og en aktiv hverdag, og for de som bare vil nyte det rolige liv på en fortauskafe på en liten tysk plass med utsikt til det fine slottet. Jeg kan rett og slett ikke få understreket nok hvor mye dette anbefales. Veldig klisjé, men det må faktisk bare oppleves. Dersom du er den minste tvil og bare vurderer det litt - gjør det! Det er altså en så fin mulighet. Det å kunne få komme på innsiden av en annen kultur på denne måten er så mye enklere gjennom utveksling enn senere i livet. Man får automatisk et nettverk gjennom ESN, man hører til og man lærer masse. Det er en fin opplevelse med mange inntrykk og man utvikler seg som menneske. Du er heldig som har denne fine opplevelsen foran deg - nyt det!!

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å få papirarbeid gjort i god tid, for det blir en del mailing frem og tilbake. Tyskerne liker ting på den litt mer gammeldagse måten, så det blir mye utfylling av skjemar (på papir). Vær forberedt på MYE papirarbeid, også etter at du er ankommet.

Moodle er online-platformen til universitetet, deres svar på Mitt UiB. En ting å være obs på er at hvert fakultet har sin egen Moodle, og at du får en konto for "hele" universitetet og for ditt eget fakultet. Jeg visste bare om den "generelle" brukeren den første tiden, og gikk dermed glipp av enkelte funksjoner. På Moodle ligger alt som man finner på MittUiB, men i tillegg finner du ferdig innspilte videoforelesninger av samtlige temaer. Disse var veldig fine å se gjennom i eget tempo, spesielt for en som ikke er helt flytende i språket. Karakterer finner du på "Sign Up". Du finner en link dit på Moodle under "verktøy". Karakterene går fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer A (sehr gut) og 5 tilsvarer stryk (nicht ausreichend).

Det er veldig nyttig å skaffe en sykkel med en gang du kommer til byen. Det er veldig flatt der og du kommer deg raskt rundt ved bruk av sykkel. Du kan leie sykkel hos Swapfiets (https://swapfiets.de/) for ca 20 euro per måned med 1 mnd oppsigelsestid. Jeg anbefaler ikke å kjøpe semesterkort for kollektiv transport. Som student i Heidelberg har du automatisk gratis kollektiv transport i helger og etter kl. 19 på hverdager. Jeg synes ikke det er verdt å betale et tresifret beløp euro for kollektivdekning 100 prosent av tiden om du i tillegg har en sykkel.

Undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av online forelesninger, forelesninger i person, seminarer, praktiske kurs, bedside-teaching og interaktive verktøy på nettsiden. Undervisningen er mye friere i Heidelberg. Det er først og fremst praktiske kurs, interaktive selvstudiumsoppgaver og bedside-teaching som er obligatorisk, mens forelesninger og seminarer i større grad er valgfrie. Mer ansvar for egen læring, med andre ord.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fulgte gynekologi og pediatri, og tok genetikk som selvstudium med en muntlig godkjenningssamtale i Bergen.

Jeg synes de interaktive verktøyene på nettsiden deres var veldig fine. Man får en "case", og jobber seg gjennom alt fra opptak av pasientopplysninger til videre behandling. Etter man har svart på oppgaven, kommer fasit. Det er ingen sensor som retter oppgavene, så man trenger ikke være redd for å svare feil. Dette var kanskje noe av jeg lærte aller mest effektivt av, og jeg skulle gjerne sett mer av dette ved medisinstudiet i Bergen.

Eksamen i begge fag består av en skriftlig eksamen (Klausur) og en muntlig-praktisk (OSKE). Pga. kapasitetsmangel ved kvinneklinikken hadde vi ikke praktisk eksamen i gynekologi. Trolig blir det ingen slik eksamen på en stund ettersom Tyskland stadig har høye smittetall og kvinneklinikken ved Heidelberg sliter med underbemanning.

Litt om eksamenene:
Gynekologi-Klausur: 100% multiple choice
Pediatri-Klausur: ca. 60% multiple choice, 40% kortsvarsoppgaver
Pediatri-OSKE: 10 stasjoner hvor man testes i diverse ferdigheter (lumbalpunksjon, blærepunksjon, pasientkontakt++).

For alle eksamener inkludert OSKE gjelder det at man trenger 60 prosent for å stå. Karakteren fra OSKE og Klausur i samme fag slås sammen til èn karakter.

For min del var OSKE på tysk den skumleste prøvelsen, men det viste seg å gå helt fint. Det tas hensyn til at man er erasmus-student. Det som viste seg å være mest krevende, var tiden i pediatripraksis hvor jeg ble utfordret til å gjøre mye selv på en sykehusavdeling hvor alt gikk på tysk. Men selvfølgelig ble det også i praksis tatt hensyn til at man var utvekslingsstudent.

Fagleg utbyte og språk

Det legges opp til at man studerer en god del på egenhånd, så slik sett lærer man det man tar ansvar for å lære selv. Men undervisningen som ble gitt var bra. Forelesningene varer dobbelt så lenge som de gjør i Norge, noe jeg personlig ikke har noe imot. Det kan dog være slitsomt for de som foretrekker hyppigere pauser.

I gynekologi var det lite pasientkontakt i undervisningsukene, mens det i pediatri var noe hver uke. Samtidig var det mer obligatorisk undervisning i førstnevnte.

Praksistiden i de to fagene var svært ulik. I gynekologi møtte vi opp til morgenmøte hver morgen og ble fordelt på de ulike avdelingene litt vilkårlig. Jeg fikk inntrykk av at legene ved kvinneklinikken var overbelastet, og flertallet hadde redusert kapasitet til å ha med seg en student.

Pediatripraksisen var rake motsetningen. Her fikk vi tildelt en bestemt avdeling hvor vi tilbrakte alle ukene, og læringsutbyttet var høyt. Jeg fikk være med på alt som skjedde og fikk mange muligheter til å prøve ting selv.

Jeg tok et tyskkurs parallelt med de medisinske fagene, og gikk fra B1 til B2 i løpet av denne tiden, som var mitt mål. Det er absolutt ikke nødvendig, men noe som anbefales om man har lyst til å få mest mulig språklig læringsutbytte av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en populær turistby både for utlendinger og tyskere. Neckar-elven, den romantiske arkitekturen i gammelbyen og det praktfulle slottet som ruver over den er nok til å forklare hvorfor. I tillegg er byen kjent for julemarkedet sitt, for gamle historiske ruiner i området rundt, og selvfølgelig for det eldgamle universitetet fra 1300-tallet som bærer byens navn.

Bustad

Den klart billigste måten å bo på er ved å finne noen som framleier sin egen leilighet, da får du gjerne et sted å bo med OK kvalitet også. Du kan finne steder å leie her: https://www.wg-gesucht.de/wohnungen-in-Heidelberg.59.2.1.0.html

Vær obs på at sør-Tyskland er veldig varmt om sommeren, med mange dager over 30 grader. Til tross for dette er det mange bygg uten Air Condition. Du bør ha Air Condition om du skal bo i Heidelberg om sommeren.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Heidelberg, og mye å velge imellom. Jeg tok ikke oppfriskningskurset for erasmus-medisinstudenter, men dro isteden til München og tok språkkurs ved Goethe Institut. Det vil jeg ikke anbefale noen å gjøre da prisen var mye høyere enn læringsutbyttet kan forsvare. Det er absolutt lurt å reise ned og ta språkkurs før semesterstart, men velg da en mindre kjent skole som tilbyr det samme kurset til en brøkdel av prisen. Oppfriskningskurset for erasmus-studenter er et veldig billig alternativ som også gir deg mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter før semesterstart. OBS! Du må melde deg på innen fristen flere måneder før oppstart av kurset. Jeg meldte meg på etter fristen og fikk derfor ikke være med, selv om det var i god tid før oppstart.

På facebooksiden til ESN finner du informasjon om arrangementer som fester, sportstreff og mer. Selve kullet og de tyske studentene er det litt vanskeligere å få kontakt med siden man bytter ut de man studerer med hver fjerde uke når man også skifter modul. Det kan være lettere å bli kjent med lokale gjennom fritidsaktiviteter og/eller i studentorganisasjoner i regi av universitetet. Det finnes mange tilbud i form av idrettslag, kor, teater og andre studentorganisasjoner. Det finnes også en rekke apper for språkutveksling man kan benytte for å komme i kontakt med tyskere i nærområdet som ønsker å lære norsk, f.eks. Tandem.

2019

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2019 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er alltid en del papirarbeid som må til før alt er klart, noe kan scannes og mailes, mens noe faktisk må sendes per post. Få så mye som mulig gjort så tidlig som mulig, du takker deg selv for det senere. Koordinatorene i Bergen og Heidelberg er begge veldig hjelpsomme og effektive, så ting trenger ikke å ta så veldig lang tid.

Husk å ta med deg hvite klær, stetoskop, reflekshammer og pupillelykt.

Du får ikke immatrikulert deg før i september, så det er ikke noe vits i å prøve på dette noe tidligere. Dette gjøres på Carolinum i Altstadt. Om du tar språkkurs i august kan du imidlertid (mot fremvisning av betalt semesteravgift hjemme i Norge) få et "CampusCard" i "ServiceCentern" ved Uniplatz. Da får du studentpriser på mat og drikke i mensaene (studentkantinene), studentkaféene og studentbaren.

Heidelberg er en sykkelby, og i Untere Straße finnes https://swapfiets.de/, hvor man kan leie sykkel for ca 200 kroner i måneden. Dette fungerte veldig greit.

Undervisningsformer

Forelesningene i Heidelberg er litt annerledes enn hjemme i Norge. står det 08:00-9:30 på timeplanen, så varer de sammenhengende i 1,5 time. Dette kan være litt tungt til å begynne med. Studentene kommer og går litt som de føler for - tydeligvis greit her, men hadde ikke vært helt innafor i Bergen. Det hender at det droppes hint om hva som kommer på eksamen, og en foreleser fortalte oss at desto færre som er i forelesning desto flere nye eksamensspørsmål blir det laget til eksamen.

ØNH:
Varer i 2 uker. Begynner på mandag, og torsdagen uken etter er det OSCE. Dette er stress, men går greit. MCQ-eksamen er samme dag som øye, to uker senere. Det er en del obligatoriske seminarer og POL. I POL er det ikke mer en 8-9 studenter sammen med en lege og vi går sammen igjennom en case, hvor vi får mer og mer informasjon. Ganske gøy og interessant. I tillegg er det forelesninger hver dag, disse er ikke obligatoriske. Det er også praksis på forskjellige stasjoner på sykehuset som man kan være med på.

Øye:
Øye har forelesning hver dag i 4 uker - så du har også øyeforelesninger samtidig som ØNH. Resten av øye begynner etter du er ferdig med ØNH. Der er det også POL, og diverse obligatoriske praktiske kurs.
Øyeeksamenen (kun MCQ) er vanskelig, og det lønner seg legge inn litt ekstra innsats :-)

Nevrologi:
Varer i 4 uker. Her er det forelesninger, praktiske kurs, POL og "bedside teaching". På "bedside teaching" skal man undersøke pasienter. Litt forberedelse anbefales, men man kan alltid støtte seg litt på de tyske studentene. De er generelt flinke og hjelpsomme. Her anbefales det å gå på forelesning. Eksamen: MCQ og OSCE.

Psykiatri:
Varer i 4 uker. Forelesninger, POL og mye praksis. Det anbefales å ta psykiatri på slutten av oppholdet da det kan være litt vanskelig å kommunisere med psykiatriske pasienter, og man må skrive protokoller etter samtalene for å få godkjent emnet. Eksamen: MCQ og OSCE.

Vurdering av emnetilbodet

Innholdet skal være omtrent identisk som MED7 i Bergen. Det eneste man må "ta igjen" når man kommer til Norge er en samtale om "Lover i psykisk helsevern", men det er overkommelig.
Om man velger å starte emnene i oktober, må man ta psykiatripraksis (kun to uker) i Norge, siden man ikke rekker det før jul.

Fagleg utbyte og språk

Med mindre du allerede snakker flytende tysk er det vanskelig i begynnelsen. Folk snakker fort, har dialekter, bruker slang og forkortelser - men ikke gi opp! Før du vet ordet av det går alt mye bedre.
Kvaliteten på undervisningen er jevnt godt. Nevrologimodulen overbeviste nok mest. Opplegget i Tyskland baserer seg veldig mye selvstudium - så hvor mye du lærer er litt opp til deg.

Universitetsområdet og byen

Neuenheimer Feld er en egen bydel med hele det medisinske campus (utenom psykiatri), studentboliger, botanisk hage og dyrehage. Heidelberg er i grunn en ganske liten by, og med sykkel kommer du deg overalt. Forøvrig er Heidelberg veldig sjarmerende med gamle bygg, Neckar (elva), grøntområder og borgen/slottet. Universitetsbibilioteket i Bergheim og i Altstadt er veldig fine. Vi brukte nok Bergheim mest i og med at det var nærmest der vi bodde. Det finnes mange koselige kafeér, og det anbefales å utforske byen.

Bustad

Siden jeg ikke gikk på språkkurs gjennom ERASMUS var jeg ikke kvalifisert for bolig gjennom studentsamskipnaden før i oktober. Det var altfor sent. Jeg fant meg et rom i studentbolig her: https://www.wg-gesucht.de/.
Ellers er det generelt vanskelig å finne seg bolig, så det lønner seg å være tidlig ute. Drømmeområdet å bo i er egentlig Neuenheim. Dette er midt i mellom medisincampuset og Altstadt. Under 10 minutter med sykkel i hver retning.

Sosialt miljø

Jeg reiste nedover i slutten av juli for å ta språkkurs i august. Dette språkkurset tok jeg gjennom Heidelberger Pädagogium, og det kan anbefales. Det var veldig greit å komme nedover så tidlig. Det er ordentlig sommervær der, og man får litt ferie mens man har språkkurset.

Om jeg skulle valgt om igjen hadde jeg tatt ERASMUS-språkkurset i september i tillegg. Da bygger man et helt annet nettverk. Det er veldig mange sosiale begivenheter i september. Jeg kombinerte dette med ØNH og øye (=3 eksamener), og det anbefales ikke. Man faller litt utenfor. Om man starter med ØNH og øye i oktober rekker man fortsatt gjennom alle fagene før jul. Da må man ta 2 uker psykpraksis i Norge i januar, men jeg tror det er verdt det.

Heidelberg har et skikkelig stort utvekslingsmiljø, og om man oppsøker dette vil man ikke ha noen problemer med å finne seg venner - så dette trenger ikke å være en bekymring :-)

Tyskerne er litt vanskelig å komme innpå, spesielt når det ikke er noen man garantert har alle fagene sammen med. Men ta initiativ! De er hyggelig, bare ikke veldig frempå. Også anbefaler jeg "Hochschulsport" - de tilbyr alt mulig gøy. Men vær tidlig ute for å melde deg på, det blir ekstremt fort fullt.

Ellers anbefaler jeg virkelig utveksling i Heidelberg!

VÅR 2019 BAHF-TYS

VÅR 2019 BAHF-TYS

01.03.2019 - 30.08.2019

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet i Heidelberg tilbyr en måneds språkforberedende kurs. Anbefales på det sterkeste fra min side. Også gunstig for å bli kjent med medstudenter raskt.

Undervisningsformer

Seminarer og forelesninger - Heidelberg er et relativt gammeldags universitet og anmeldelser til fag foregår ikke gjennom noe datasystem, men gjennom eposter direkte til lærere.

Vurdering av emnetilbodet

Særlig fakultetet "Germanistik im Kulturvergleich" (Tysk som fremmedspråk) kommer til å ha fag som er aktuelt for deg som utvekslingsstudent. Vær advart at det språklige nivået er veldig høyt i fakultetet som bare heter "Germanistik."

Fagleg utbyte og språk

Nivået er høyt. Det kommer til å være relativt masse fritid, sørg for å benytte den lurt for ikke havne på etterskudd.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er ekstremt vakkert, så vel som lite og oversiktlig. Bygningene er spredd gjennom sentrum, så vær forberedt på noen gåturer mellom timene.

Bustad

Vær tidlig ute for å sikre bolig tilknyttet universitetet. Ellers blir det anstrengende å finne på egenhånd.

Sosialt miljø

Som sagt, anbefaler å delta på språkkurset for å etablere en vennekrets tidlig.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

04.03.2019 - 27.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter nomineringen kom vi raskt i kontakt med Erasmus-koordinator i Heidelberg, som hjalp oss med å velge moduler og skaffe praksisplasser til oss. En del mailing ble det, men ordnet seg uten problemer. En uke før av reise kom det frem at det var noen papirer vi ikke hadde levert, da vi hadde falt ut av mailing-listen til universitetet i Heidelberg. Dette førte til litt ekstra stress ved immatrikuleringen, fordi vi manglet bekreftelsen fra universitetet i Heidelberg på at vi skulle være studenter der. Så ting ordner seg som oftest, men lurt å være litt frempå.

Ting som er greit å vite: Immatrikulering må gjøres på Carolinum(Student Advice Center), de har eget rom for Erasmus-studenter hvor immatrikuleringen gjøres. Vær innstilt på at det er litt papirarbeid, og at du må litt fram og tilbake.
Moodle er online-platformen til universitetet, universitetet i Heidelbergs svar på Mitt UiB. Den beste måten å finne den på er å google «medizin heidelberg moodle», siden hvert fakultet har sin egen moodle. På moodle ligger timeplan, oversikt over hvilken gruppe man tilhører og noen av forelesningene. Karakterer finner du på sign up, det ligger en link til sign up i moodle. Eget passord og brukernavn som du får på Carolinum.

Undervisningsformer

Hovedundervisningsformen er forelesninger. De er ikke obligatoriske, men ofte gode. De vare mye lengre enn det vi er vant til her hjemme. De kan ofte vare 1,5 timer uten pause, og folk går inn og ut litt som det passer dem- noe som var en stor forskjell fra hjemme. Utenom forelesninger er det bed-side teaching, praktiske ferdighetskurs og gruppearbeid. De modulene vi deltok på varte begge i 4 uker, og var lagt opp ulikt.

Gynekologi
Hver dag startet med praksis på gynekologisk av deling fra 08:00-10:00. Da vi var delt opp i 4 grupper hadde hver gruppe en uke med praksis hver. Fra 10:00- ca 12:00 var det forelesning, før dagen ble avsluttet med seminar. Seminarer er obligatoriske, men er egentlig akkurat det samme som en forelesning. Man trenger ikke å møte på alle seminarene, men et visst antall er obigatorisk, men man velger selv hvilke man ønsker å gå på. Det er viktig å skrive ut oppmøtekort den første dagen, her samles underskriftene fra foreleserne. Tilsvarer et tjenestekort i Norge. For hver underskrift får man et-to poeng, og man trenger et hvis antall for å kunne ta eksamen. Hvis du tar ekstrapoeng kan de forbedre eksamenskarakteren.
Vi vil anbefale å gå på seminarene i Gyn, da vi synes foreleserne var flinke og la frem stoffet på en god måte.
Eksamen består av en skriftlig prøve (MCQ) på en time og 5 stasjoner med OSCE.

Pediatri
Dagene starter klokken 08:30 med forelesning. Fra klokken ca. 12:00 og utover dagen er det gruppearbeid, bed-side teaching og praktisk kurs.
POL: Dette er en obligatorisk aktivitet som består av problem basert læring i små grupper. En case gjennomgås steg for steg, og gruppen må stille de riktige spørsmålene og velge spørre etter de riktige undersøkelsene for å komme frem til riktig diagnose. Potensialet er veldig bra, men man er avhengig av at foreleseren som styrer opplegget gjør dette på en god måte.
CBT, computer based training: Forberedes ved å gjøre caser på pc hjemme, så snakkes det om casen i små grupper. Frivillig og tidskrevende, men kan være veldig lærerikt mtp eksamen. Flere av casene som gjennomgås i CBT er en del av skriftlig eksamen.

Lesestoff
Via universitetet har man gratis tilgang til læringsplatformen AMBOSS. Dette anbefales, spesielt for gyn. Prøv også å få tak i Heidelberger standard untersuchungen. Dette er en bok om hvordan alle undersøkelser skal gjøres (veldig greit til OSCE), og den deles ut gratis. I tillegg finnes det en link til en Googel Drive (https://drive.google.com/drive/folders/0B99BYZlCSMwibnhGQ0xDVTJlWlk) med gamle eksamensoppgaver, forelesninger, ++ (disse publiseres ikke av universitetet) - spør de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt er tilbudet og undervisningen i Heidelberg bra. Nivået på innholdet i forelesningene er oppdatert og holder høy vitenskapelig standard.
Gynekologi
Det er svært lite undervisning med pasienter, derfor veldig fint at vi må ha praksis i tillegg. Veldig hyggelige forelesere og alt i alt gode og relevante forelesninger. Alt av praktisk undervisning kommer rett før eksamen, så ikke få panikk om du ikke kan GU uken før eksamen.

Pediatri
Forelesningene er av varierende kvalitet. Det er mye mer bed-side teaching enn i gyn. Det er også mulighet for å følge leger på poliklinikk eller i privat praksis. Hvis man utnytter dette kan en få mye pasientkontakt.
orelesningene er varierende. Det er mye mer bed side teaching enn i gyn , og mulighet for å følge leger på poliklinikk eller i privat praksis. Hvis man utnytter dette kan en få mye pasientkontakt.

Fagleg utbyte og språk

Vi tok ikke språkkurs. Den største utfordringen var egentlig medisinske forkortelser og sjargong, men dette kommer en veldig fort inn i. Hvis man ikke har mye tysk-kunnskap fra tidligere anbefales det å ta språkkurs, da alle forelesninger og kommunikasjon med pasienter går på tysk. Tror også språkkurs kan være nyttig for å få et sosialt nettverk i starten.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en, for tyske forhold, liten by med veldig mye sjarm. En utrolig koselig gammel by og fine muligheter til turer i marka. Universitetsområdet for de naturvitenskapelige fagene og klinikkene ligger i Neuenheimer Feld, på andre siden av elven. Det er mulig å komme dit med kollektivtransport, men sykkel anbefales. Se etter facebookgrupper for å kjøpe sykkel eller det er også mulig å leie. Semesterbilletten er et periodekort for kollektivtransport. Vi hadde ikke det, da vi kom oss godt rundt med sykkel og den var dyr. I tillegg er det dårlig kollektivtilbud i helgene og om natten.
Hvis man ønsker å få venner utenfor Erasmusnettverket, anbefales det å være med på fritidsaktiviteter/studentorganisasjoner i regi av universitetet. Det finnes mange tilbud i form av idrettslag, kor/teater og andre studentorganisasjoner. Dette er en plattform som kan være til stor hjelp for å finne et sosialt nettverk!

Bustad

Studentsamskipnaden har dessverre ikke tilbud til alle utvekslingsstudentene, og semesteret på medisinstudiet følger ikke universitetet sitt semester, og en kan derfor ikke ha krav på bolig fra dem. Det er veldig lurt å sjekke dette på forhånd, og å orientere seg om muligheter for privat leie (www.wg-gesucht.de). Boligmarkedet for studenter er litt vanskelig, og det er en del utleiere som ønsker leietagere som kan være lengre enn i et par måneder- men ikke gi opp!

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Heidelberg, og masse å velge mellom. Anbefaler å gå på oppstartkurset for Erasmusstudenter på medisin - nyttige tips om anamnese, livet i Heidelberg ellers, og en får møtt de andre Erasmusene! Sjekk også facebooksiden til ESN, de arrangerer turer, fester, sportstreff og mer. Selve kullet og de tyske studentene er det litt vanskeligere å få kontakt med siden man bytter ut de man studerer med hver fjerde uke når man også skifter modul. Det er derfor mange vennegjenger som velger moduler sammen, og litt vanskelig å få kontakt, men si at du er Erasmus, da er de ofte nysgjerrige!

Hvis man ønsker å få venner utenfor Erasmusnettverket, anbefales det å være med på fritidsaktiviteter/studentorganisasjoner i regi av universitetet. Det finnes mange tilbud i form av idrettslag, kor/teater og andre studentorganisasjoner. Dette er en plattform som kan være til stor hjelp for å finne et sosialt nettverk!

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED9)

04.03.2019 - 27.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter nomineringen kom vi raskt i kontakt med Erasmus-koordinator i Heidelberg, som hjalp oss med å velge moduler og skaffe praksisplasser til oss. En del mailing ble det, men ordnet seg uten problemer. En uke før av reise kom det frem at det var noen papirer vi ikke hadde levert, da vi hadde falt ut av mailing listen til universitetet i Heidelberg. Dette førte til litt ekstra stress ved immatrikuleringen, fordi vi manglet bekreftelsen fra universitetet i Heidelberg på at vi skulle være studenter der. Så ting ordner seg som oftest, men lurt å være litt frempå.

Ting som er greit å vite: Immatrikulering må gjøres på Carolinum(Student Advice Center), de har eget rom for Erasmus-studenter hvor immatrikuleringen gjøres. Vær innstilt på at det er litt papirarbeid, og at du må litt fram og tilbake.
Moodle er online-platformen til universitetet, universitetet i Heidelbergs svar på Mitt UiB. Den beste måten å finne den på er å google «medizin heidelberg moodle», siden hvert fakultet har sin egen moodle. På moodel ligger timeplan, oversikt over hvilken gruppe man tilhører og noen av forelsningene. Karakterer finner du på sign up, det ligger en link til sign up i moodle. Eget passord og brukernavn som du får på Carolinum.

Undervisningsformer

Hovedundervisningsformen er forelesninger. De er ikke obligatoriske, men ofte gode. De vare mye lengre enn det vi er vant til her hjemme. De kan ofte vare 1,5 timer uten pause, og folk går inn og ut litt som det passer dem- noe som var en stor forskjell fra hjemme. Utenom forelesninger er det bed-side teaching, praktiske ferdighetskurs og gruppearbeid. De modulene vi deltok på varte begge i 4 uker, og var lagt opp ulikt.

Gynekologi
Hver dag startet med praksis på gynekologisk av deling fra 08:00-10:00. Da vi var delt opp i 4 grupper hadde hver gruppe en uke med praksis hver. Fra 10:00- ca 12:00 var det forelesning, før dagen ble avsluttet med seminar. Seminarer er obligatoriske, men er egentlig akkurat det samme som en forelesning. Man trenger ikke å møte på alle seminarene, men et hvis antall er obigatorisk, men man velger selv hvilke man ønsker å gå på. Det er viktig å skrive ut oppmøtekort den første dagen, her samles underskriftene fra foreleserne. Tilsvarer et tjenestekort i Norge. For hver underskrift får man et-to poeng, og man trenger et hvis antall for å kunne ta eksamen. Hvis du tar ekstrapoeng kan de forbedre eksamenskarakteren.
Vi vil anbefale å gå på seminarene i Gyn, da vi synes foreleserne var flinke og la frem stoffet på en god måte.
Eksamen består av en skriftlig prøve (MCQ) på en time og 5 stasjoner med OSCE.

Pediatri
Dagene starter klokken 08:30 med forelesning. Fra klokken ca. 12:00 og utover dagen er det gruppearbeid, bed-side teaching og praktisk kurs.
POL: Dette er en obligatorisk aktivitet som består av problem basert læring i små grupper. En case gjennomgås steg for steg, og gruppen må stille de riktige spørsmålene og velge spørre etter de riktige undersøkelsene for å komme frem til riktig diagnose. Potensialet er veldig bra, men man er avhengig av at foreleseren som styrer opplegget gjør dette på en god måte.
CBT, computer based training: Forbredes seg ved å gjøre caser på pc hjemme, så snakkes det om casen i små grupper. Frivillig og tidskrevende, men kan være veldig lærerikt mtp eksamen. Flere av casene som gjennomgås i CBT er en del av skriftlig eksamen.
Via universitetet har man gratis tilgang til læringsplatformen AMBOSS. Dette anbefales, spesielt for gyn. Prøv også å få tak i Heidelberger standard untersuchungen. Dette er en bok om hvordan alle undersøkelser skal gjøres (veldig greit til OSCE), og den deles ut gratis. I tillegg finnes det en link til en Googel Drive (https://drive.google.com/drive/folders/0B99BYZlCSMwibnhGQ0xDVTJlWlk) med gamle eksamensoppgaver, forelesninger, ++ (disse publiseres ikke av universitetet) - spør de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt er tilbudet og undervisningen i Heidelberg bra. Nivået på innholdet i forelesningene er oppdatert og holder høy vitenskapelig standard.
Gynekologi
Det er svært lite undervisning med pasienter, derfor veldig fint at vi må ha praksis i tillegg. Veldig hyggelige forelesere og alt i alt gode og relevante forelesninger. Alt av praktisk undervisning kommer rett før eksamen, så ikke få panikk om du ikke kan GU uken før eksamen.

Pediatri
Forelesningene er av varierende kvalitet. Det er mye mer bed-side teaching enn i gyn. Det er også mulighet for å følge leger på poliklinikk eller i privat praksis. Hvis man utnytter dette kan en få mye pasientkontakt.

Fagleg utbyte og språk

Vi tok ikke språkkurs. Den største utfordringen var egentlig medisinske forkortelser og sjargong, men dette kommer en veldig fort inn i. Hvis man ikke har mye tysk-kunnskap fra tidligere anbefales det å ta språkkurs, da alle forelesninger og kommunikasjon med pasienter går på tysk. Tror også språkkurs kan være nyttig for å få et sosialt nettverk i starten.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en, for tyske forhold, liten by med veldig mye sjarm. En utrolig koselig gammel by og fine muligheter til turer i marka. Universitetsområdet for de naturvitenskapelige fagene og klinikkene ligger i Neuenheimer Feld, på andre siden av elven. Det er mulig å komme dit med kollektivtransport, men sykkel anbefales. Se etter facebookgrupper for å kjøpe sykkel eller det er også mulig å leie. Semesterbilletten er et periodekort for kollektivtransport. Vi hadde ikke det, da vi kom oss godt rundt med sykkel og den var dyr. I tillegg er det dårlig kollektivtilbud i helgene og om natten.

Bustad

Studentsamskipnaden har dessverre ikke tilbud til alle utvekslingsstudentene, og semesteret på medisinstudiet følger ikke universitetet sitt semester. En kan derfor ikke ha krav på bolig fra dem. Det er veldig lurt å sjekke dette på forhånd, og å orientere seg om muligheter for privat leie (www.wg-gesucht.de). Boligmarkedet for studenter er litt vanskelig, og det er en del utleiere som ønsker leietagere som kan være lengre enn i et par måneder- men ikke gi opp!

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter i Heidelberg, og masse å velge mellom. Anbefaler å gå på oppstartkurset for Erasmusstudenter på medisin - nyttige tips om anamnese, livet i Heidelberg ellers, og en får møtt de andre Erasmusene! Sjekk også facebooksiden til ESN, de arrangerer turer, fester, sportstreff og mer. Selve kullet og de tyske studentene er det litt vanskeligere å få kontakt med siden man bytter ut de man studerer med hver fjerde uke når man også skifter modul. Det er derfor mange vennegjenger som velger moduler sammen, og litt vanskelig å få kontakt, men si at du er Erasmus, da er de ofte nysgjerrige!

Hvis man ønsker å få venner utenfor Erasmusnettverket, anbefales det å være med på fritidsaktiviteter/studentorganisasjoner i regi av universitetet. Det finnes mange tilbud i form av idrettslag, kor/teater og andre studentorganisasjoner. Dette er en plattform som kan være til stor hjelp for å finne et sosialt nettverk!

2018

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

01.10.2017 - 31.03.2018

Førebuingar/praktiske tips

Man skulle tro det var en nokså grunnleggende forutsetning for å reise på utveksling at man på forhånd kan snakke og skrive på undervisningsspråket til vertsuniversitet. Med den tanken i bakhodet er det nok mange som velger bort Tyskland som utvekslingsmål - uten å egentlig vurdere det noe særlig seriøst.

Min erfaring etter et semester i Tyskland er at denne frykten antakeligvis er ubegrunnet. Min tidligere tysk-karriere kan oppsummeres på følgende vis: ymse episoder av gamle tyske serier som gikk en gang etter skoletid; tre år på ungdomsskolen, hvor den største bragden var å lære meg innøvde fraser som "Ich habe die Aufgabe leider vergessen". Videregående var et sort hull når det kom til tysken. Jeg har en bachelor fra tidligere, og begynte ikke rett på jussen. Avstanden i tid fra tyskklassene på ungdomsskolen er dermed betydelig. I 2014 bestemte jeg meg semi-impulsivt for å ta en måned språkkurs i Berlin, hvor jeg endelig lærte meg den grammatikken som man strengt tatt skal ha fra norsktimene på barneskolen. Det kuttet nok betraktelig ned på tiden jeg brukte på å lære tysk når jeg kom til Heidelberg. En oppfriskning av tysk kasus kan anbefales før avreise, om ikke annet.

Jeg hadde planer om å melde meg på språkkurs ved Folkeuniversitet et halvt år i forveien, slik at jeg til sommeren kunne se tilbake på tyskklassene og utviklingen av nye språkferdigheter som om det var en montasje fra Rocky. Slik gikk det ikke, ettersom det var for få påmeldte og dermed ingen kurstilbud i regi av Folkeuniversitetet. På grunn av sommerjobb hadde jeg bare anledning til å reise ned slik at jeg var der tidlig i august, omtrent tre uker før universitetets intensivspråkkurs startet opp (i begynnelsen av september). Dersom man har anledning til å benytte sommeren og lånekassens språkstipend, vil jeg tro det er å foretrekke.

De tre ukene brukte jeg på språkkurs i Heidelberg. Jeg benyttet språkskolen "F+U", enkelt og greit fordi den var sentralt plassert ved Bismarckplatz, og jeg var usikker på hvor jeg skulle bo frem til jeg overtok den tildelte studentboligen av studentsamskipnaden (Studierendenwerk - https://www.stw.uni-heidelberg.de/). Overtakelse av studentbolig er rundt september. Bismarckplatz er det sentrale knutepunktet for S-Bahn og busser dersom man skal til gamlebyen (som også er universitetsområdet for jussen), og dermed veldig lett å komme seg til fra det omkringliggende området rundt. Men som jeg senere fant ut så er ikke avstandene så store, så jeg tipper at plasseringen ikke er noe problem med de andre språkskolene heller.

Som nevnt er overtakelse av studentboliger fra rundt begynnelsen av september. Jeg bodde i et veldig hyggelig kollektiv i Neuenheim de første tre ukene (angivelig i pikeværelset til svenskenes dronning Silvia - s/o til henne om hun leser dette). Jeg fant den til en rimelig pris på airbnb, ettersom personen som jeg leide av skulle leie den ut til en student som først kom tilbake i september. Dersom man skal leie privat er nettsiden wg-gesucht.de antakeligvis det beste utgangspunktet, i Heidelberg som i resten av Tyskland. Da bør man legge ut en annonse på egenhånd ("Anzeige"), samt ringe på publiserte annonser. Det er et presset leiemarked, så her gjelder det å være litt frempå.

Et lavterskel språk/hygge stalltips fra meg, som jeg lærte av de jeg bodde med i mitt førrste kollektiv, er at det hver lørdag er bondens marked på ulike markedsplasser rundtomkring. Ved "Marktplatz Neuenheim" var det veldig mange gode råvarer, og det kan være en ypperlig aktivitet å gå sammen med andre for å plukke ut ingredienser til felles middag, og kanskje ta en pause på den lokale kaffeen - dersom man setter pris på sånt. Også en god anledning til å snakke på folk om man trenger å bli varm i trøya.

Kan også anbefale facebookgruppen "Fahrrad Flohmarkt Heidelberg" for å finne en brukt sykkel man kan kjøpe. Meg bekjent har de ikke en god Finn-kopi, men ebay-kleinanzeigen blir benyttet for å selge og kjøpe brukte ting.

Når man ankommer Heidelberg kan det virke som om man må ta stilling til alt papirarbeidet i verden. Realiteten er nok heller at det aller meste av informasjon blir gitt i fysisk format. Det går greit, og informasjonen på forhånd var grei og oversiktelig. Dersom man skal bo i studentbolig må man ta kontakt med Hausmeister, hvor man gjennomgår i fellesskap at alt er på plass når man flytter inn. Det er en fordel å avtale møte så fort som mulig, ettersom kontortiden er ubekvem mtp. at man gjerne har en del som skjer på dagtid etter hvert (også skal man egentlig ta kontakt med dem med en gang man flytter inn).

Det samme gjelder for Bürgeramt, et forvaltningskontor som man finner i hver bydel. Her må man komme med leiekontrakt og pass for å registrere seg ("Anmeldebestätigung"). Dette tar ikke lang tid, men man kan være uheldig med køen. Som mye annet er trikset her å komme i god tid før stengetid, og bli positivt overrasket dersom det går kjapt. Enkelte dager har ekstra lang åpningstid.

Den tyske modellen benytter seg av hvor mange timer undervisning det er i faget hver uke ("SWS"). For å konvertere fagene til studiepoeng (ECTS) kan man se til tabellen på nettsidene (https://www.jura.uni-heidelberg.de/international/erasmus/incoming/transfer.html). Den finner man også helt bak i emnekatalogen.

I tillegg må det sies at forhåndsgodkjenning av fag var helt ubrukelig for egen del. Med det mener jeg at du antakeligvis er nødt til å endre alle fagene når du kommer ned. Emnekatalogen for foregående semester er grei for å få en slags oversikt over hva som kan være interessant av emner/rettsområder, men ikke bruk lang tid på research her for å få en timeplan til å gå opp. Det er unødvendig, og ender bare i frustrasjon. Når det er sagt var det uproblematisk å endre underveis, og jeg fikk veldig god oppfølgning - både blant vertsuniversitetets erasmus-koordinator, og de ved UiB.

Undervisningsformer

Universitetet benytter seg av flere ulike undervisningsformer. Slik jeg forstod det er de fleste emnene åpne for erasmusstudenter, men det er flere praktiske hensyn som utelukker noen av dem. Eksempelvis er noen fag rettet inn mot forberedelse til Staatsexamen, som er den avsluttende eksamenen for tyske jusstudenter. Andre fag kan være organisert slik at det er nødvendig å skrive en større oppgave.

Jeg hadde hovedsakelig fag som var kategorisert som forelesning. De fleste fagene gikk over hele semesteret, men det var noen fag som hadde en kortere, men da mye mer intensiv, undervisningsperiode. Det var for eksempel fag som gikk over en uke i begynnelsen, noen fag som startet midt i semesteret med noen lengre forelesninger (og dermed ikke regelmessige forelesninger hver uke), og i hvert fall ett fag som gikk over en uke i slutten av semesteret.

Som i mange andre tilfeller i Tyskland er informasjonen tilgjengelig på internett så som så. Selv om internettportalen til universitetets emnevelger (lsf.uni-heidelberg.de) var langt bedre enn mange av de andre tyske digitale løsningene jeg støtte på, så vil jeg likevel anbefale å plukke med den fysiske katalogen over emner de tilbyr. Grunnen til det er at det var lettere å bla frem og tilbake i en liten katalog, heller enn å måtte åpne mange ulike faner for å forsøke å skape en oversikt. I hvert fall for meg. Når det er sagt er kalenderfunksjonen til nettsiden ganske grei, og den er god når man har snevret inn ulike emner som kan være interessante.

Hvordan forelesningene ble gjennomført var avhengig av hvor stort faget var. De mindre og mer spesialiserte fagene føltes på mange måter som seminar slik vi kjenner det fra Bergen. Ettersom de tyske jusstudentene ikke har eksamen i alle fag, så var det som regel nødvendig å høre med foreleser om det var mulig å ta en eksamen i faget deres. Dette er en velkjent "problemstilling" for foreleserne, og noe de gjerne informerer om i starten av forelesningene. Selve eksamensformen varierer. Jeg hadde både skriftlige og muntlige eksamener.

Universitetsbiblioteket har i utgangspunktet alle bøkene du trenger, så for egen del var det ikke nødvendig å bruke noe særlig på kursmateriell, med unntak av lovsamlinger (som ikke koster så mye). De fleste foreleserne publiserte gode disposisjoner ("Skriptum"), og i enkelte fag la også emneansvarlig ut gode øvingsoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Heidelberg er det eldste universitetet i Tyskland og en av de fremste juridiske utdanningsinstitusjonene i landet. Ettersom det er langt større mulighet for å spesialisere seg i løpet av studiet ved å velge fokusområde, såkalte "Schwerpunktbereich", så var det et hav av interessante fag å velge for ERASMUS-studenter. Emnetilbudet er variert og dekker en rekke ulike rettsområder. Det var ingen begrensninger i å velge fag innenfor ulike fokusområder, og det er anledning til å velge fag fra en svært spennende emnekatalog. I tillegg er det stor valgfrihet i mange fag, noe som gjør at man kan prøve en del ulikt i begynnelsen for å se hva som interesserer. Det kan være verdt å ta med seg, dersom man finner ut at det ikke vil gå i noen fag. Da kan man bytte fag. Slik jeg forstod det var det egentlig en mulighet helt frem til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt innledningsvis er undervisningsspråket hovedsakelig tysk. Dersom man ikke kan tysk fra før, betyr det nødvendigvis at det er en litt krevende start, ettersom man i begynnelsen gjerne blir ganske trøtt i hodet av å ha forelesninger på tysk. I tillegg til en følelse av "har jeg rotet meg opp i dette helt frivillig?". For meg gikk dette lettere når jeg kom inn i rutinene med faste forelesninger. Men det er klart at det krever egenarbeid. Mestringsfølelsen av å faktisk få det til var herlig i slutten av semesteret, men det er selvfølgelig mange stunder der man ikke kjenner på mestringsfølelsen underveis. Det er det bare til å bite seg i, og heller bruke de mulighetene man har til å snakke tysk på folk, og etterhvert med folk.

Etter intensivkurset i september var det mulighet for å ta "Deutsch für Jura-Studierende" som et kveldskurs gjennom semesteret. Uavhengig av faglig utbytte er dette et greit fag å ta, ettersom man får hele åtte studiepoeng - et kjærkomment tilskudd i en emnekatalog som ellers er ganske fattig på studiepoeng. Utenom dette ble det tilbudt et mer generelt språkkurs i løpet av semesteret som var på fire eller åtte timer.

Det mer generelle språkkurset får man ikke godkjent som studiepoeng ved UiB. Jeg tok ikke dette, ettersom jeg trodde det ville være vanskelig å balansere timeplanen. Jeg tror frykten min var ubegrunnet, ettersom kurset gikk på kveldstid, og jeg ikke hadde så mange forelesninger som var sene. I ettertid ser jeg at jeg nok kunne fått en del "gratis" ved å være med på dette kurset, så det er kanskje noe å vurdere dersom man ikke er helt stødig i tysken. Når det er sagt, så gikk det bra selv om jeg ikke tok dette kurset. Det blir arrangert et tandemprogram i tillegg til buddy-programmet, og dette var en god inngangsport til å bli bedre kjent med de tyske studentene. Jeg anbefaler på det sterkeste å bli med på dette.

Det faglige utbytte kom nok mest i slutten av oppholdet for min del, ettersom tysken var stødigere og jeg ble mindre utmattet av å lese de tyske juridiske fagbøkene.

Jeg valgte fag hovedsakelig basert på interesse. Siden jeg ikke hadde noe klart emne for masteren fikk jeg både tips og litt ekstra veiledning fra emneansvarlig i et "Kolloquium" (fag organisert mer som seminar, og ikke bare forelesning). Grunnlaget jeg fikk her var kjærkomment under masterskrivingen, ettersom jeg fikk et solid grunnlag i et fagfelt som ikke tilbys ved UiB, noe som igjen betydde mindre egenarbeid/tid på å lære de underliggende prinsippene i faget etter å ha kommet tilbake til Bergen i midten av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Hvor lang tid tar det før slottsruiner, levende historie på hvert gatehjørne og imponerende universitetsbygninger glir inn i den hverdagslige bakgrunnen? Overraskende fort viste det seg. For jusstudentene er flesteparten av forelesningene rett ved siden av busstoppet i gamlebyen ("Altstadt"), og man oppholder seg mye her.

Selve gamlebyen er kompakt, og inneholder det meste av det du trenger, blant annet bibliotek, forelesningssaler, to ulike bemannede kantiner ("Mensa"), hvor man kan forsyne seg av en middagsbuffet. Her betaler man rimelige priser basert på vekt - alt innenfor fem minutters gange.

For å komme til intensivspråkkurset i september måtte jeg gå over Neckar-elven og den flotte gamle broen til Max-Weber-Haus - huset til "Weber-sirkelen". Diskusjonene her var skjellsettende og gav grobunn en rekke ulike vitenskapstradisjoner. Dersom man er interessert i idehistorie er det ikke langt mellom stedene hvor ruvende intellektuelle skikkelser har hatt sitt bosted i lengre eller kortere perioder, eksempelvis Hannah Arendt og Karl Jaspers.

Når det er sagt er byen liten, og på noen måter kan den nok ligne litt på Bergen - i og med at den er omkranset av fjell som passer ypperlig til turmål. Fra lavterskel "Philosophenweg" med flotte frukthager kan må gå videre opp på fjellet, gjennom et amfi bygget av nazistene og til gamle klosterruiner helt på toppen. Navnet "Philosophenweg" er angivelig etter at bl.a. Hölderlin virret rundt i området. På motsatt side av byen kan man ta en litt lengre tur til Königstuhl.

Byen har et greit tilbud av det nødvendige som man trenger, men dersom man skal handle eller bare er litt lei av utelivet i Heidelberg, så kan man ta turen til Mannheim. Mannheim er en større by, men mangler tilsvarende i sjarme - ettersom den ble bombet under andre verdenskrig og bygget opp med logiske rette og kjedelige gater. Det er gode muligheter for å utforske resten av Tyskland, men det vil nødvendigvis være litt reisetid. Når jeg reiste rundt benyttet jeg meg hyppig av Flixbus. Dersom man skal lengre er nok tog å foretrekke. Det er også kort vei til bl.a. Strasbourg.

Bustad

Jeg ble tildelt en studentbolig i Rohrbach, ca. 15-20 minutter med sykkel eller S-Bahn. Helt ideelt var det ikke for min del, men jeg delte kollektiv med to hyggelige tyskere og hadde et svært rom for meg selv. Jeg tror at noe av grunnen til at jeg ble tildelt denne plassen var fordi jeg forsøkte å være smartere enn nødvendig når jeg satt preferansene på pris. Jeg sjekket prissjiktet på studentboliger opp mot plassering, og det virket som om de dyreste og nyeste studentboligene var plassert Im Neuenheimer Feld (hvor medisin/realfagene har undervisning). Leieprisene gjennom studentsamskipnaden var egentlig såpass rimelige at pris var irrelevant for min del. Jeg krysset av på middelsjiktet og håpte på studentbolig i gamlebyen. Jeg hørte av andre at de hadde krysset av på alle prissjiktene, så det er kanskje en bedre måte å gjøre det på. Jeg alternerte mellom å sykle og ta S-Bahn til gamlebyen, og det var ikke noe problem for min del. Det var gode sykkelveier hele strekningen, og uproblematisk mtp. trafikk.

Sosialt miljø

Gjennom semesteret blir det arrangert veldig mye for ERASMUS-studentene, og man blir fort kjent med ERASMUS-studentmassen. Vanskeligere kan det være å bli kjent med de lokale, selv om jeg opplevde at de jeg møtte var hyggelige, imøtekommende og interessert i å treffe nye mennesker. Problemet er nok heller at det kan være vanskelig å finne en felles kontaktflate hvor man treffer dem. Dersom man har noen mindre forelesninger i et "Schwerpunktbereich"-fag kan det være en god mulighet til å hilse på andre studenter. Ellers er buddy-opplegget og tandem-programmet gode inngangsporter.

Å gjøre ting man ikke kan er skummelt, men givende. Dersom det bare er språket som er barrieren for utveksling til Tyskland, så kan jeg anbefale et langt steg ut av komfortsonen. Selv har jeg aldri sett på meg selv som noe særlig språkmektig, men med litt egeninnsats gikk det bra.

Kan jeg klare det, så kan du klare det.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2017 - 31.03.2018

Førebuingar/praktiske tips

Undervisningsspråket i Heidelberg er overveiende tysk. Det er derfor en fordel å kunne språket. Selv hadde jeg to måneder med språkkurs i forkant, og det fungerte fint. Lånekassen tilbyr et språkstipend til utvekslingsstudenter som ønsker å ta et forberedende språkkurs før studier i et land hvor det undervises på et tredjespråk. I fjor var stipendet på rundt 22 000 kroner, noe som var veldig fint å ha med seg.

I Tyskland varer semesteret normalt fra midten av oktober til mars. Når det gjelder forberedelser innebærer dette at fagtilbudet for kommende semester ikke er klart når UiB ber deg om å sende inn fagvalg for forhåndsgodkjenning. Her kan man til en viss grad se til fagtilbudet fra det forrige semesteret. Ellers må man bare legge inn noen fag for forhåndsgodkjennelse, for så å endre disse når man har kommet ned. Dette er tungvint, men det går.

I Tyskland vil det også være litt papirarbeid. Tyskerne er svært byråkratiske, og de teknologiske løsningene er som regel utdaterte. Administrasjonen på vertsuniversitetet er imidlertid behjelpelige, og man får ved ankomst en utfyllende liste over gjøremål. Min erfaring er at universitetet i Heidelberg ikke henger helt med teknologisk, men at de tar det igjen på orden og struktur.

Undervisningsformer

Undervisningen består stort sett av forelesninger. Har man kurs på tysk, er derfor en god tyskforståelse en forutsetning. Det er lærebøker til alle fag, men min erfaring er at man kommer langt med forelesninger og oppsummeringsbøker ("Skripte") av fagene. Forelesningene varer nemlig gjennom hele semesteret og er svært detaljerte.

De tyske jusstudentene har ikke løpende eksamener slik vi er vant med, men en avsluttende "Staatsexamen", hvor de over to uker prøves i alle fagene de har hatt. For å gjennomføre avsluttende eksamener må man derfor kontakte sin professor (foreleser) og avtale et tidspunkt for prøve. Dette er de vant med, og det fungerte veldig fint. Jeg hadde tre skriftlige og tre muntlige avsluttende eksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Heidelberg er Tysklands fremste juridiske fakultet. Valgmulighetene er omfattende og gode, og underviserne holder et vært høyt nivå - både nasjonalt og internasjonalt. Som utvekslingsstudent kan man velge mellom alle fagene som tilbys på fakultetet. De eneste begrensningene er de som settes av Studiereglementet ved UiB.

Ettersom forelesningene går gjennom hele semesteret må man passe på at tidspunktene for forelesning i fagene ikke kolliderer. Dette kan man imidlertid få hjelp med. Et tips er å velge fag som henger sammen.

Fagleg utbyte og språk

Tyskland er et topp land å dra til dersom man ønsker å praktisere eller lære et tredjespråk. Undervisningsspråket i Heidelberg er stort sett tysk. Det er derfor en fordel å kunne tysk før man drar nedover. Ikke minst har man da langt bedre forutsetninger for å bo i Tyskland og å bli kjent med tyskere.

Selv begynte jeg å lære tysk et halvår før jeg dro ned. Etter to måneder med språkkurs i august og september, kunne jeg både snakke og skrive tysk på et greit nivå. Det var relativt tøft å følge undervisningen i starten, men det gikk overraskende fint.

Man kan i prinsippet klare seg med bare engelskspråklige emner, men disse er mer generelle og internasjonale emner, hvor det faglige utbyttet blir mindre.

Det er naturligvis en stor utfordring å hoppe inn i et helt nytt rettssystem og skulle følge undervisningen her, på et annet språk. Studiet er krevende, men det faglige utbyttet er tilsvarende stort. Skal man utveksle til Heidelberg og følge undervisning på tysk må man være forberedt på et krevende semester med mye å gjøre. Til gjengeld får man en voldsom mestringsfølelse, og et svært godt utbytte både faglig og språklig. Tyskkunnskaper er etterspurt i norsk næringsliv, og fagene man kan ta i Heidelberg er svært relevante dersom man senere ønsker å jobbe opp mot Tyskland som jurist.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg minner på mange måter om Bergen. Det er en studentby som er forholdsvis liten og oversiktlig. Det juridiske fakultet holder de fleste forelesningene i gamlebyen (Altstadt), noe som gir studiet en flott ramme. Rett over gaten ligger universitetsbiblioteket, hvor de fleste leser. Dette er nyoppusset og holder høy standard. Byen ligger i sør i Tyskland, og er et godt utgangspunkt for å utforske landet. Jeg er veldig fornøyd med valget av studiested.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene får bolig gjennom studentsamskipnaden i Heidelberg. Det er boligmangel for studenter og byen, så det å finne bolig på det private markedet kan være både utfordrende og dyrt når man ikke bor der selv. Jeg bodde i en studentbolig og dette fungerte greit. De fleste studentboligene ligger 2-3 kilometer utenfor selve bysentrumet, men med sykkel fungerte det fint. En tysk kompis, som hadde utvekslet til Dragefjellet, var klar på at det på ingen måte kunne sammenlignes med Fantoft. Studentboligene holder ellers en grei standard, med det man trenger. De er også rimelige. Jeg betalte rundt 280 euro for en studentbolig i den øverste standardklassen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt. De tyske studentene lager masse opplegg for Erasmus-studentene, og det er tett med aktiviteter, reiser og utflukter gjennom semesteret. Man har alltid noe å gjøre.

Selv valgte jeg å heller bli kjent med tyske studenter for å praktisere språket og å unngå den litt intense Erasmus-atmosfæren. De fleste Erasmus-studentene er 20-22 år gamle og ofte ikke så bereiste som det vi nordmenn er. Dette er jeg veldig fornøyd med. Ikke minst fordi det gjorde at jeg nesten utelukkende snakket tysk i tiden jeg var der.

Alt i alt vil jeg på det sterkeste anbefale Heidelberg som utvekslingsmål. Studiet er krevende og språkutfordringene krever mye egeninnsats. Vil man dra på utveksling for å slappe av, bør man heller dra til Australia. På den andre siden får man en enorm mestringsfølelse når man etter noen måneder har fått kontroll. Å studere og jobbe på norsk er for eksempel "peanuts" etter dette semesteret. Ikke minst kan man få en kompetanse og en "edge" som er ettertraktet på det norske arbeidsmarkedet. Med et greit språklig utgangspunkt er det heller ikke noe problem å komme seg gjennom eksamenene. Det "verste" som kan skje, er at man sitter igjen med et gode minner, et nært forhold til Tyskland, og venner for livet.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2017 - 31.03.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var på utveksling på høstsemesteret 2017/2018, og koste meg masse! Her er noen tips som kanskje kan hjelpe til med å spare tid i søknadsprosessen.

En ting som kan ta en del tid er forhåndsgodkjenning av fag, ettersom fagtilbudet er stort og man trenger en del fag for å få 30 studiepoeng. Mitt tips er å ikke bruke for lang tid på den første søknaden om forhåndsgodkjenning, ettersom fagene for det aktuelle semesteret trolig ikke vil være publisert enda, og en vil ende opp med en del overlapp av fag. Man må nesten regne med å måtte bytte om på de fleste fagene.
De aller fleste fag for jusstudenter i Heidelberg har ikke noen påmeldingsgrense, så man kan trygt prøve ut ulike fag i starten av semesteret.
En god lenke for å konvertere tyske studiepoeng til Norske er: https://www.jura.uni-heidelberg.de/international/erasmus/incoming/transfer.html. På nettsiden der man velger fag står det hvor mange timer undervisning faget har i uken, som er avgjørende for hvor mange studiepoeng du får. Ett ECTS poeng er det samme som ett studiepoeng. De fleste fag gir kun 3 studiepoeng. Dermed må man fort ta en del fag på dette universitetet.

Når det kommer til forsikring, syntes jeg det var litt uklart i informasjonen sendt fra universitetet om hva man trenger. Man trenger ikke registrere seg i tysk Krankenkasse om man har en norsk forsikring som dekker oppholdet, i tillegg til HELFO.

Det er ikke nødvendig å kjøpe pensumbøker. Universitetsbiblioteket og Juristisches Seminar har mange eksemplarer av de fleste pensumbøker, som man enten kan lese der eller låne med seg hjem. I tillegg er foreleserne som regel gode til å legge ut disposisjoner til forelesningene sine.

Jeg anbefaler å melde seg på det intensive språkkurset som universitetet i Heidelberg tilbyr ca en måned før semesterstart, også om man er veldig god i tysk. Det skjer nemlig mye sosialt lenge før semesterstart, og kurset er en fin måte å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på.

De første dagene er det også en del ting man må gjøre: semesterregistrering, melde seg på som innbygger av byen (personlig oppmøte), skrive under på papirer hos eventuell "Hausmeister" osv. Jeg så at dette ble hektisk for de som kom samtidig som semesteret startet.

Undervisningsformer

Det kan være lurt å merke seg at det hovedsaklig er forelesninger som er tilpasset erasmusstudenter (ikke seminarer). Forelesningene har man i de fleste fag sammen med de tyske studentene, men med egne prøver. Disse prøvene avtaler man selv med foreleserne. Av og til står det i emnebeskrivelsen at faget er tilpasset utvekslingsstudenter, men man kan som regel ta faget uansett.

Det finnes et påmeldingsystem på nettet som heter lsf, der man bør melde seg på alle fagene man vil ta. Noen lærere krever også at man sender dem mail som påmelding, eller skriver seg på en liste første forelesning. Ved påmelding på nettsiden legges fagene automatisk i en kalender, som kan være veldig nyttig å bruke, og er et hjelpemiddel for å se om fag overlapper.

Jeg hadde omtrent halvparten muntlige og halvparten skriftlige eksamener. De muntlige ble gjennomført i små grupper. De skriftlige var på papir. Prøvene er som regel godt tilpasset erasmusstudenter.
Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske variert, og det er mye å velge mellom. Undervisningsspråket er tysk. Det finnes bare veldig få fag på engelsk.

Her er emnene jeg tok (på tysk): Rechtsvergleichung, Rechtsvergleichender Arbeidskreis, Vertragliche Schuldverhäldnisse, Familienrecht, Ausgewählte Fragen des islamischen rechts in der Gegenwart, Kriminologie, Internationales europäisches und nationales Datenschutzrecht und Deutsch für Jura-Studierende.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at jeg lærte mye på et halvt år, spesielt av det faglige. Språklig var jeg ganske stødig i tysk allerede da jeg kom, men så at andre med få forkunnskaper også greide seg veldig bra! Universitetet i Heidelberg tar godt hensyn til erasmus-studenter.

Jeg var på flere forelesninger daglig, kombinert med å lese på bibliotekene. Mitt inntrykk var at mange av utvekslingsstudentene snakket tysk med hverandre for å bli bedre. Det er litt vanskelig å bli kjent med tyske jusstudenter, men hvis man er med i buddy-programmet eller tandem, kan det absolutt hjelpe for et bedre språklig utbytte. Det ble også tilbudt språkkurs under semesteret. Jeg vet flere tolk dette språkkurset i tillegg til det første intensivkurset.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er en veldig flott studentby og Universitetet ligger veldig sentralt i sentrum.

Byen har en veldig fin hovedgate med mange muligheter for å gå på kafé, restauranter og barer. Kinoen i gamlebyen er ganske liten, men jeg likte den! Det er flere fine turområder rundt sentrum. Byen ligger ikke så langt unna Stuttgart, Mannheim og Frankfurt. Jeg anbefaler også å reise på Oktoberfest i München!

Bustad

Jeg anbefaler å søke om studentbolig! Jeg fikk link med søknadsskjema i mail, og søkte der. Man får flere alternativer for hvilket type kollektiv man vil bo på. I mitt kollektiv var det ca. 50% tyske og 50% utenlandske studenter, noe som passet meg utmerket. Jeg fikk inntrykket av at det også er en slik gjevn fordeling på andre studentkollektiv. Undervisningen i rettsvitenskap foregår i "Altstadt", altså i gamlebyen. Det kan være lurt å finne et sted å bo der, for å unngå for lange avstander. Men kollektivtrafikken er helt grei, med mulighet for et halvt års kollektivtransport for rundt 160 euro. Ellers er det mange muligheter for å skaffe seg brukte sykler i byen. Jeg bodde så nært universitetet at jeg gikk til fots det meste av tiden.

Sosialt miljø

Det er mange gode sosiale tilbud for erasmusstudenter i Heidelberg. De har to veldig aktive studentgrupper, som man får informasjon om ved ankomst. Om du liker begge på Facebook, har du en god oversikt over det meste som skjer. I tillegg arrangerer universitetet også en rekke veldig billige bussturer til mange ulike steder i Tyskland. Disse turene er absolutt å anbefale! Ved semesterstart får man en oversikt over alle turene i semesteret og datoene for disse. Turene er veldig populære, så det er lurt å skaffe billett med en gang de kommer ut!

Det finnes også et buddy-program. Hvis man vil bli kjent med byen fort og få litt tips, anbefaler jeg det på det sterkeste, selv om jeg selv ikke fikk en buddy tildelt.

Jeg var med i et tandem-program, der det er lagt opp til at erasmusstudenter blir satt sammen i par med tyske rettsvitenskaps-studenter. Dette anbefaler jeg også å bli med på.

2017

Høst 2017 - Medisinstudiet - Heidelberg

Høst 2017 - Medisinstudiet - Heidelberg

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst – dra til Heidelberg på utveksling! :D Godt faglig utbytte, gode utfordringer, fantastisk by og en veldig fin by å gjøre utveksling i.

Det er alltid en del mail og papirer som må veksles og utfylles før alt er klart. Mitt beste tips er å være tålmodig, og ikke utsette papirarbeid. Det kan ta lang tid å få svar, og tyskerne er regelrette, så misser man en frist så står man litt ille i det. 
Abra Tsolenyanu er Erasmus studentkoordinator. Hun snakker man mest med før avreise, samt Ganna Harms for det praktiske som ikke har med fag å gjøre (bolig, studentbevis osv). Når man kommer ned og begynner fagene er det imidlertid en egen sekretær i hvert fag (og til hver praksisdel) som er ansvarlig for det administrative. Lurt å henvende seg til dem ved oppstart for å forsikre seg om at man står på listene i faget, er inkludert i smågrupper, meldt til eksamen osv - det burde være gjort, men det var litt surr hos oss. Man må også få bekreftelsespairer (Scheine) fra disse ved endt famulatur (praksis) - karakterutskrift får man av Abra Tsolenyanu ved utmelding (samt at de ligger på Moodle, studentportalen). 

Navn og steder det kan være praktisk å vite om når man har kommet ned: 
I gyn er det Frau Mittnacht som ordner det meste (kontor bak heisene og morgenmøterommet, i 0. etg)
I ped er det Frau Telcher som er faglig sekretær og Frau Mayer som er ansvarlig for famulatur (praksis) (sitter begge rett ved forelesningsrommene)

Jeg ville også gått inn på UiO sine hjemmesider og lest studentrapporter derfra, Oslo har hatt denne avtalen lenger enn Bergen.

Undervisningsformer

Viktigste og varmeste anbefaling: Start med gynekologi! Innhold og språklige utfordringer var større i ped enn i gyn, så man tjener mye på å ha det den veien med tanke på eksamnene. Ville også prøvd å få til gyn modul først (fag og eksamen) og deretter gyn famulatur rett etterpå (sept-okt), da har man litt tid til å få med seg semesterstart og bli kjent med andre studenter i oktober også. Videre ped modul og ped famulatur (nov-des). Man blir litt kastet rett inn i eksamenstid, men det lønner seg å ha det sånn etter min mening.

GYN
Dagene varer som regel fra kl 10 (eller 8) til 14-tiden, avhengig av hvilke seminarer man velger å gå på. Undervisningen foregår i fire uker, en av disse ukene har man Studentenunterricht i klinikken (fra 8-10) før forelesning (noe som var veldig gøy og nyttig sammen med all teorien). Eksamen er fredagen i siste (fjerde) uke. Man må ha 15 Zusatzpunkte for å kunne gå opp til eksamen, noe man får helt greit ved å være tilstede i seminarene (dette var mange ganger bare som forelesning, og hvis man liker forelesninger får man med seg større deler av pensum ved å delta på disse også). Man må melde seg opp til seminarer på Moodle (studentportalen) - lurt å sitte klar når de slippes (man får mail om tidspunkt), de mest populære og mest praktisk rettede seminarene blir fortest utbooket. Man kan også få ekstrapoeng av å ta en nattevakt (kveldsvakt) i klinikken. Man blir ikke megagodt tatt vare på som student som vi er vant til i Norge, men det er en god utfordring og bra for å få noen knagger å henge alt stoffet på – så prøv!

Det er også et stort tema at man kan samle ekstra poeng utover det man trenger for å forbedre karakteren (opptil fire poeng tror jeg deg var). Greit å vite at dette gjelder KUN hvis man har bestått eksamen, det hjelper ingenting for å øke sjansene til å bestå i seg selv (det samme gjelder i ped), så ikke stress med ekstrapoeng hvis det alleree er nok.

GYN FAMULATUR var dessverre noe kaotisk, men man kommer inn i det etter hvert, og med litt ståpåmot får man med seg en god klinisk læring. Som praktikant i Tyskland er man litt mer forventet til å ”jobbe” enn hva vi er vant til i Norge, så det ble mange timer på operasjonsbordet som assistent. Det er imidlertid interessant, og man får gjort og sett mye mer enn det vi er vant til på operasjonssalen i Norge. Men vi måtte selv ta ansvaret for å få med oss litt variert klinikk. Anbefaler å bli med en del på Allgemein Ambulanz (poliklinikk, og litt tilsvarende akuttmottak/legevakt i Norge, men da bare med gyn-pasienter). Etter morgenmøtet må man bare spørre seg frem til hvem som har hva, og henge seg på. Det er et mye tydeligere hierarki i tyskel sykehus, (med Herr Prof. Dr. Schmidt-titler, studentene har litt nederste rang, og ja.. det er bare sånn det er, og en gøy kutur-forskjell – men de fleste er likevel veldig hyggelig bare man blir litt kjent med ansiktene til hverandre).
Fødesalen (Kreissal) og Schwangerschaftsambulanz var topp for obstetrikk, og ellers er det greit å få med seg visitt på føde –og gynavdeling (Station), men begrenset hva man får lært der etter et par ganger (han på Geburtstation (Lapert) var veldig hyggelig LIS å gå med). Ville også blitt med på kveldsvakt.
Anbefaler å printe ut engelsk tjenestekort fra Norge, og bruke det som argument til å gå forskjellige steder utenom operasjon. Det er som regel alltid en PJ-ler (Praktisches Jahr-student) tilstede som organiserer og tar vare på famulantene (oss).
Med litt guts, pågangsmot, smil, uhøytidelighet og selvironi går det veldig bra

PED
Ped har masse bra undervisning! Her er det PBL (POL) i smågrupper, Computer based case teaching (TBC), kommunikasjonstrening med skuespillere, forelesninger og flere klinikker på ettermiddagene. Det samme gjelder her med Zusatzpunkte, bare at de kaller det Portofolie. Men det er mer enn nok å få med seg alt i ped vil jeg si, og karkateren i seg selv er kanskje ikke det viktigste for oss utvekslingsstudenter, så ikke stress med ekstrapoeng.

PED FAMULATUR
Vi fikk tildelt én avdeling for tre uker, noe som ble litt for spesifikt og likt for så lang tid, men samtidig får man mulighet til å bli kjent med folk/legene, noe som lønner seg da du får mer slækk og lov til å gjøre mer etter hvert som de blir kjent med deg. Heidelberg UniKlinik er annerkjent og har mange sjeldne diagnoser og spesialbehandling. Så igjen vil jeg anbefale å prate meg til noen dager på Allgemein Ambulanz (0. Etg ved den store inngangshallen). Her fikk vi lov til å ta imot egne pasienter tilslutt, og man får undersøkt masse barn og sett mye bra pediatri. På avdeling er det visitt og postarbeid som vanlig, men også mottak av pasienter som blir innlagt, så mye læring her også. Legene i pediatri er generelt veldig hyggelige, og det er alltid lurt å nevne at man er fra Norge, så får man både litt utlending-medlidenhet og en ice-breaker for samtaletema. Ville brukt tjenestekort i pediatri også, for å få en unnskyldning til å ta noen dager på andre avdelinger enn den du har fått tildelt. Det er egentlig ingen som har ansvar for famulantene, så så lenge man ikke er for mye i veien gikk det greit å bytte litt steder. I tillegg til Allgemein er Neo å anbefale, da får man gjort nyfødtundersøkelse og sett litt bebiser. Det er også bare å slenge seg på undervisning som PJ-lerne har, alltid bra med litt teori igjen inni all praksisen.

En liten note verdt å nevne er at alt av blodprøver og venefloner er en legeoppgave i Tyskland. Face it, deal with it, ikke irritér deg over det. Dette er ofte studentenes jobb! Si tydelig ifra hvis du er utrygg å gjøre det på barn, men ellers er det god trening, selv om det føles unødvendig og lite effektivt som student i læring. En annen ting er at en normal tysk arbeidsdag er fra 08-17, mange syns det er greit at studenter går før, andre rynker litt på nesa.

EKSAMEN
GYN
- Multiple choice
- OSCE

PED
- Halve MC halve case-spørsmål med rullgardin-valg for svar
- OSCE

Under undervisningen i begge fag har man kurs med øvelser som kommer igjen på OSCE, så lønner seg å følge godt med der. OSCE er faktisk den lettere delen av eksamen, selv om det virker litt avskrekkende og skummelt. De er veldig greie, og jeg tror ingen kan stryke på OSCE, og det var mye mindre krevende enn hva vi trodde. Det er en fin prøveform som tester om man har fått med seg basisen, samt noen øvelser som man som sagt får trent på først uansett (mye er på dukker). Det ligger også gamle eksamensoppgaver ute (osce og mc), pass på å få tilgang på google docs av medstudenter, så er man ganske safe.

Vurdering av emnetilbodet

I UiB sin avtale var ikke famulatur inkludert, og vi måtte ordne dette selv før avreise. Mulig det blir tatt inn nå, men bare vær obs på at Famulatur (altså praksisutplasseirng i 6 uker) ikke er forbundet til universitetet, og må avtales separat med UniKlink (ref. egne sekretærer osv). Man får det likevel godkjent praksisen i Erasmus-avtalen. Ikke alle tyske medisinstudenter har praksis i gyn/ped, da de har totalt 4 mnd av studiet der de kan velge famulatur selv, og så har de jo PJ (prakschisches Jahr) hele sisteåret (greit å vite).

Fagene er som sagt veldig bra og lærerike, litt stressende, men verdt det!
Praksis avhenger altså en del av egen innsats og interesse, men hvis man er litt forberedt og mister litt sperrer på å spørre seg frem, så ordner det seg. Jeg tror vi fikk se mye variert og flere ”sjeldne/interessante” sykdommer/tilfeller enn det vi ser i Norge, enkelt bare fordi det er så mye høyere innbyggertall i Tyskland at det forekommer oftere.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var veldig bra, effektive og man lærer mye på kort tid. Litt overveldende at det er fire uker med alt pensum og eksamen direkte etterpå, og det var litt tøft i starten må innrømmes, men det gikk overraskende bra. Hvis man prøver å være ajour, begynner å lese fra starten av, og tar det som en lære-eksamens-periode, er det faktisk veldig nyttig og bra. Med praksis etterpå får man god repetisjon og det gjør det ekstra gøy i praksis (i motsetning til hjemme, hvor praksis er lenge før eksamen). Det går også helt fint å ikke være helt stø i tysk før man begynner, det kommer fort, og folk er veldig imponert at man i det hele tatt snakker tysk.

Litt avhengig av tyskkunnskapene selvfølgelig, anbefaler jeg egentlig å delta på språkkurs først. Da blir man også lettere kjent med folk. Selv om tyskerne i forelesning er hyggelig og sier hei, er det ikke så lett å bli venner med dem. Det er litt samme stemningen som i Norge, når vi får utvekslingsstudner i klassen…
Problemet med kurset er at det er i september, og første modul i gyn starter også i begynnelsen av september. Så hvis man kan avse januar til utveksling også, ville jeg lagt inn den ekstra måneden – hvis det er mulig (?) (altså: sept språkkurs, okt gyn, nov gyn famulatur, desember ped, jan ped famulatur) – man har ikke tid å ta språkkurs sammen med faget. (modulene kjøres fire ganger i semesteret, så man har litt å velge i. Et vanlig famulatur er i 4 uker, men syns det passet greit å følge norsk stil og ha tre uker i hver. Datoer avtales med Abra Tsolenyanu)

Universitetsområdet og byen

Se "Bustad"

Bustad

Anbefaler å bo i privat kollektiv – dette er veldig greia blant studenter i Tyskland. Legg ut annonse (Anzeige) på WG-gesucht.de f eks (i god tid!), så øker sjansen for å bli kontaktet også, og send mail og avtal skypemøter. Veldig mye lettere å skaffe seg bolig ved å ringe, etter min erfaring. Heidelberg er en liten by med mange studenter, så boligmarkedet er ganske sprengt. Studentwohnheim (SiB-bolig-ekvivalent) kan man også søke på, og er sikkert også helt greit – tror det er kollektivløsninger her også. Jeg bodde i Handschuhsheim, et veldig koselig område jeg kan anbefale, som er 15 min med sykkel til sykehuset, og 15 min til byen (Altstadt). Altstadt er også veldig koselig å bo i, og Weststadt ligger også sentralt. Rohrback, Südstadt, Eppelheim osv vil jeg si er litt for langt unna. Viktig å vite at man bare kommer til å oppholde seg i Neuheimer Feld (INF) på Frauenklinik/Kinderklinik (som ligger vegg i vegg), all undervisning er også i denne bygningen, og studentmensaen (kantina) er også rett ved i dette store uni-området.

Sosialt miljø

First thing: skaff deg sykkel! Livet er kjipt uten. Heidelberg Fahrrad Flohmarkt er en fin gruppe på fb.
Som sagt, tyske studenter er dessverre ikke de letteste å bli kjent med, men ikke la det bli en sperre. Det var sånn det var for oss, kanskje annerledes for nestemann.
Erasmus life er stort i Heidelberg, og det er nok av eventer og ting å delta på, så man blir fort kjent med folk uansett.
Heidelberg er veldig koselig, har fine skoger til tur/jogging og to ”Fløyen-topper” på hver sin siden av elva. Masse kneiper og tradisjonell tysk mat, godt øl, bra kulturtilbud og god stemning.
En time med tog til Frankfurt, som også er flyplassen vi brukte. Mannheim er litt mer moderne større by enn Heidelberg, hvis man vil på klubb, shoppe, kino eller lignende. Folk er veldig hyggelige i Heidelberg, og ikke like ”strengt typisk tysk” som man kanskje har opplevd/hørt om fra Nord-tyskland. Hehe.

Jeg sender gjerne linker og mer ”sosiale/kulturelle” anbefaling på mail hvis det er av interesse. Bare å ringe eller sende mail ved flere spørsmål

Lill Sofie

Medisinstudiet - Høst 2017

Medisinstudiet - Høst 2017

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg gjerne opp til språkkurs. Kan ta kurs i regi av universitetet, men det byrjar som regel for seint for medisinstudentane, i alle fall gjorde det det på haustsemesteret. Dette fordi medisinstudentane som regel byrjar i byrjinga av september, medan offisiell studiestart er først i midten av oktober. Veldig rart. All infoopplegg osv frå universitetet si side begnte difor også for seint for oss. Type Buddy-program osv osv. Men sånn er det no berre.

Utvekslingsansvarleg hjå Heidelberg er det mykje hjelp i. Ho får beskjed om kva fag du skal ta, og set opp ein plan. For dei lokale studentane er dette eit semester med 4 emner, men me skal berre ha gyn og ped. Det er eitt fag i slengen, på 4 veker med avsluttande eksamne. Praksis tek ein i tillegg. Sosialt sett var dette litt dumt, for då havna me i to ulike klassar i gyn og ped, slik at me ikkje rakk å bli ordenteleg kjend med folk før me bytta klasse igjen. I praksisen er ein som regel åleine, så ikkje noko klassemiljøfeeling der heller.

Me hadde 4 veker gyn først, så 4 veker ped, så 3 veker praksis i gyn, 1 veke fri, og 3 veker praksis i ped. Dette fungerte greitt, men vil anbefale å ha undervisning, og praksis rett etter kvarandre. For oss blei dette ein 8 veker lang eksamensperiode, der me ikkje fekk så mykje tid til å bli kjend med byen og andre osv osv. Anbefalar også å ha gyn først, då det er litt lettare språkmessig.

Undervisningsformer

4 veker intensivt med førelesningar og avsluttande eksamen i begge fag. Begge fag har multiple choice og OSCE same dag.
Tykte generelt at førelesningane var gode, og dei gjekk fint an å henge med på språkmessig. Det er generelt færre førelesingar enn me er vande med frå 2005-studieplanen i Bergen. Ein er max 40 stk i klassen, og sitt i klasserom, så dette bidreg også til at det er lettare å følge med.

GYN/OBS:
Nokre førelesningar er "for alle", medan nokre på ein skrive under på at ein har vore der, for å "sanke poeng" til eksamen. Ein må ha vore på visst mange førelesningar for å få lov til å gå opp til eksamen. Ein kan også sanke fleire poeng for å forbetre eksamenskarakteren, men dette har ingenting å seie for oss sidan me ikkje får med oss karakteren heim uansett. Desse ekstrapoenga hjelp ein ikkje til å stå - stryk er stryk uansett kor mange ekstrapoeng ein har. Kan også melde seg opp til å vere med legar på vakt. Dette gjorde me ikkje då me tenkte at me uansett får masse praksis seinare - men det ville eg absolutt ha gjort!!! Dei fleste verka nøgde med dette tilbodet. Har også 2 timar praksis i 5 dagar, med varierande kvalitet.
Multiple chpice var veldig basert på gamle eksamensoppgåver, som florerer "ulovleg" rundt. Få tak i tilgang til GoogleDisken dei brukar til det. Alle brukar det. OSCE var uhøgtidleg med 5 postar på 5 minutt kvar. Ingenting å grue seg til!:)

PED:
Meir opplegg enn i gyn. Her får alle ein personleg timeplan, og det er meir obligatoriske ting. Det er problembasert læring ein gong i veka, virtuelle pasientar ein går gjennom heime og diskuterer i grupper, kommunikasjonskurs og undervisningsvisittar på ulike avdelingar. Veldig bra opplegg!! OGså her kan ein sanke ekstra poeng, blant anna ved å vere med på vakt. Som i gyn betyr desse poenga nada for oss, men verka som folk hadde stort utbytte av å vere med på vakt. Vil også anbefale å vere med i "Allgemein Ambulanz"!
Eksamen her var ein fancy multiple choice på data med såkalla "nedtrekksmeny". Den var mykje vanskelegare enn gyn, då den ikkje i like stor grad var basert på gamle oppgåver. OSCE er 10 stasjonar med 5 min på kvar. Også her var OSCE veldig greitt. Det ligg skript på GoogleDisk med alle postar som har vore, og me fekk ikkje noko nytt. Hyggeleg affære:)

PRAKSIS:
Gyn: 3 veker. Absolutt inga plan. Møter berre opp på morgonmøte, og ser kva som skjer. Som famulant har ein PLIKT til å assistere på operasjon dersom det trengst. Om ein er ei kirurgspire er jo dette sikkert draumen, men eg personleg vart veldig oppgitt av dette systemet. Me har nemleg også plikt til å trille pasienten ut etter oppvåkning, og ein sit stort sett heile dagen på operasjonsstova. Læringsutbyttet er heilt avhengig av om kirurgen gidd å lære deg noko. Etterkvart vart dei meir kjende med deg, og ein fekk gjere mykje meir. Fordelen var jo at me fekk assistert ved ein haug ulike operasjonar, og fekk etterkvart sydd mykje. MEN, langt over halvparten av mi praksistid har vore på operasjonssalen, og me måtte verkeleg "kjempe" for å komme oss unna for å få gjere andre ting, som til dømes sjå fødslar og gjere GU.

PED: Her vert du tildelt ein avdeling, og i utgangspunktet skal du vere der i 3 veker... Her er det rom for forbetring! Eg havna på Kinderonkologi, og ein vert jo litt einspora av å berre ha sett kreft i 3 veker, og ikkje ein einaste anna tilstand.. Fordelen var at dei på kreft undersøkte alle pasientane sine kvar einaste morgon, så ein fekk mykje klinisk trening. På min avdeling var legane veldig greie, og me fekk fiksa slik at eg fekk vere 2 dagar på allgemein ambulanz, og 1 dag på neonatalogi.

Genrelt er praksisen VELDIG opp til deg jsølv kor mykje du får ut av det. Ein må vere litt frampå, og notere seg kva for legar det er vits å vere med og ikkje, for deretter å direkte oppsøke dei når ein har moglegheit. Ein må sjølv ta ansvar for at ein får gjort (i alle fall noko av) det ein skal lære i praksis, for her er det ingen som bryr seg om tenestekort eller liknande.

Vurdering av emnetilbodet

Fagleg bra, men praksisen burde vore betre organisert. Verkar som UiB og Heidelberg ikkje har same forståing av kva praksis er. Dette fordi det er "inkludert" praksis i dei 4 vekene med undervisning, men det er lang frå nok, og kan ikkje samanliknast med den menga praksis ein har i Noreg. Dei 3 vekene ekstra med Famulatur er difor heilt naudsynte, men her trengs det meir planlegging slik at det er klart ein ein får gjort det ein skal.

Fagleg utbyte og språk

Vart veldig god i tysk etterkvart:) Spesielt i ped skal ein snakke mykje under undervisninga også, og ein blir jo då sjølvsagt også flinkare.

Universitetsområdet og byen

Veldig fin by!
Kan klatre fleire stader i nærleiken. Fin gamleby med kafear osv. Fin natur rundt byen. Fint bibliotek i gamlebyen, kjempestygt biblo på medisincampus. Fin buldrehall like utanfor byen.

Bustad

Søkte på bustad på wg-gesucht.de, og det gjekk veldig greitt. Tilby deg å gjere skype-intervju, og skriv søknad på tysk så godt du kan. Generelt er det visst veldig vanskeleg å finne seg bustad i Heidelberg, men det er jo også mange som reiser på utveksling, og ein kan då ta rommet deira for semesteret.

Sosialt miljø

Buddy-program fungerte fint, men begynte jo 1,5 mnd etter at me hadde starta på studiet. Mange får seg venner på språkkurs, men eg gjekk ikkje på kurs. Litt vanskeleg med vener på studiet då me berre var 4 veker saman med dei same folka. I tillegg kjende dei ikkje kvarandre så godt dei heller, pga det er meir hipp som happ når ein tek ulike fag osv. Kan vere med på sportsgreier i regi av universitetet. Mykje ESN-opplegg, om ein er gira på det. Eg var mest med dei eg budde saman med, og andre som eg vart kjend med via klatring eller anna.
Kan reise mykje vekk på tur om ein ynskjer det. Sveits, Frankrike ++ Konsertar, sportsevent osv. Kan komme veldig langt på kort tid, samanlikna med heime. Eg hadde bil, og hadde stort utbytte av det. Var masse til Sveits og Sør-Tyskland og stod på ski og klatra, til dømes.

2016

2015/16 - BA i tysk

2015/16 - BA i tysk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det jeg kan anbefale er å gjøre ferdig/klar allt av papirarbeid i god tid før man drar slik at man ikke må tenke på det når man er fremme.
Det hjelper også å kunne tysk så godt som mulig før man drar, da dette selvfølgelig gjør dagligdagse praktiske oppgaver og sosialisering enklere, men språket kommer også fort på plass etter et par uker i Tyskland.

Undervisningsformer

Undervisning i Heidelberg går nesten bare på tysk, men det finnes kurs for alle nivåer.
I alle kurs jeg har deltatt i kan man i løpet av semesteret bare være borte 2 ganger, uansett hva unnskyldningen er.
Mange kurs, spesielt "Proseminar" er lagt opp slik at man i løpet av semesteret har en presentasjon og på slutten skriver man en type hjemmeeksamen. Andre har en eller flere prøver/eksamener. I disse fagene, spesielt de som er rettet mot utvekslingsstudenter, er vanligvis prøven i nest siste uke før semesteret er ferdig.

Vurdering av emnetilbodet

De fleste fagene er veldig spennende og interessante. Jeg kan spesielt anbefale fagene som er rettet mot oss utvekslingsstudenter: "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende".

Fagleg utbyte og språk

Lærer masse både faglig og om det tyske språk, spesielt gjennom "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende". De fleste er lagt opp slik at vi virkelig bra kan tilegne oss både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Universitetsområdet og byen

Gammlebyen er nydelig! Neuenheimer Feld er et vanlig sted å bo som student, og det er helt ok. Ikke særlig flott men full av studenter og ikke langt fra universitet. Heidelberg er ikke en alltfor stor by, den virker fort hjemmekoselig og man har vanligvis ikke problemer med å finne fram. Byen er også omringet av fjell og flotte naturområder for de som liker å gå tur.

Bustad

Bodde i en helt grei leilighet med en venn. Ganske likt som i norge.

Sosialt miljø

Man får lett venner uansett hva slags type person man er. I begynnelsen og i løpet av semesteret holdes mange forskjellige kjekke events hvor man lett blir kjent med nye mennesker. På universitet er også de fleste veldig hyggelige og kjekke å snakke med.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 26.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Universitetets og fakultetets hjemmesider er nokså informative, men selv opplevde jeg de som noe uoversiktlige og de kan være litt tunge å sette seg inn i. Det aller beste forberedelsestipset for min del var å kontakte tidligere studenter som har vært på utveksling der gjennom e-post o.l. dersom man har konkrete spørsmål eller bare ønsker å høre litt om hvordan oppholdet var, samt å lese andre studentrapporter fra tidligere opphold.

Selv kan jeg starte denne rapporten med å si at jeg hadde mitt livs år ved Heidelberg Universität og anbefaler på det aller sterkeste å velge denne byen og universitetet dersom man vurderer Tyskland! Ytterligere grunner til dette annet enn at Heidelberg er en fantastisk studentby og universitetet er et av Tysklands ledende (særlig innen juss) kommer jeg nærmere tilbake til under andre punkt i denne rapporten.

Helt generelt vil jeg også innledningsvis tipse om å bli to semester i Heidelberg, og ikke kun ett. Jeg var selv borte to semester og tror ikke jeg hadde hatt en så fantastisk opplevelse samt utbytte av utvekslingen min om det ikke hadde vært for at jeg ble ett helt år. For det første går ett semester altfor fort og er plutselig over før man rekker å finne seg ordentlig til rette. For det andre setter tysken seg først ordentlig godt andre semester (dette kommer selvsagt an på hvor gode språkkunnskaper man har før avreise, hvilket språknivå man har som mål å oppnå osv.). I tillegg er semestrene noe forskjøvet i forhold til Bergen, med semesterstart i oktober til slutten av januar, og på våren i april til slutten av juli. Slik at dersom man reiser på høstsemesteret er man ikke ferdig i Heidelberg før i slutten av januar (eksamenene er stort sett etter jul) og dermed mister man nesten en hel måned av vårsemesteret hjemme i Bergen dersom man tenker å skrive masteroppgave semesteret etter utvekslingen. Jeg vil derfor anbefale to semester med valgfag på det sterkeste, evt. gå LLM-programmet som også tilbys der.

Undervisningsformer

Det juridiske fakultetet i Heidelberg tilbyr både forelesninger, seminarer, arbeidsgrupper, workshops og moot courts. Selv om det stort sett legges opp til at utvekslingsstudenter benytter seg av forelesningene, da det stort sett er i de mer rent tyske fagene hvor det tilbys seminarer og som hovedsaklig er rettet mot tyske studenter, og utenlandske studenter derfor ikke får særlig utbytte av. I tillegg til at språkkravet kan være for høyt i mange av seminarene da man gjerne leverer inn store skriftlige arbeid underveis. Jeg vet av noen utvekslingsstudenter som benyttet seg av dette, men det aller vanligste var å delta i forelesningene, som det uansett blir mange av. Det fantes også en egen Erasmus-kollokvie som minnet litt om arbeidsgruppene vi er vant til her på fakultetet, med en eldre student eller professor som gjennomgår praktikumsoppgaver og metodeteknikk, noe som gir utvekslingselevene mulighet til å lære å skrive tyske praktikumsoppgaver. I tillegg finnes det også komparative seminarer hvor ulike lands rett innenfor bestemte rettsområder gjennomgås. Jeg deltok selv på begge, og synes det var en fin mulighet til å delta litt mer aktivt som deltaker enn kun å gå i forelesninger hvor man gjerne blir mer "passiv" tilhører.

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet i Heidelberg kan friste med veldig mange ulike fag og rettsområder. De skal særlig være gode på internasjonal rett men holder jevnt over et meget høyt nivå i følge ulike målinger både nasjonalt og internasjonalt. Selv hadde jeg alt fra innføring i islamsk rett, menneskerettighetsfag, komparativ personvernrett til kriminologi, ungdomsstrafferett og tysk forfatnings- og sivilrett. Å studere juss i Heidelberg er er svært anerkjent blant tyskerne og det var lett å merke at både studiet og de fag som tilbys der er svært populære og gode i Tyskland. Både selve Universität Heidelberg og det juridiske fakultetet gjør det som nevnt veldig godt både i nasjonale og internasjonale rangeringer.

Når det gjelder selve fagvalget ble dette litt mer komplisert enn antatt. Problemet er at fagene er nokså små i Heidelberg, dvs. et fag er nokså lite verdt, mange av dem kun 3 ECTS-Credits. Derfor ender man opp med å måtte ta nokså mange for å tilfredsstille krav til fakultetet hjemme og lånekassen. Det var dermed en liten utfordring å få timeplanen til å gå opp slik at forelesninger ikke kræsjet med hverandre. Hva gjelder forhåndsgodkjenningen av fag anbefaler jeg å søke om så mange fag som mulig (med utgangspunkt i fakultetets oversikt over aktuelle fag og emner som publiseres på dets hjemmeside, se evt. denne siden: http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120142=63736|63667&P.vx=mittel). Man vil nok uansett oppleve å måtte gjøre om på mange av de forhåndsgodkjente fagvalgene når man kommer ned til Heidelberg og får oppgitt de ulike tidspunktene slik at timeplanen faktisk går opp. Plutselig opplever man også at ikke alle professorene er like enkle å forstå eller like utvekslingsstudentpositive, -jeg byttet blant annet et fag fordi professoren snakket så vanskelig og fort tysk at jeg ikke fikk noe utbytte av forelesningene. Og det å forstå og å få med seg hva som foregår i forelesningene er en stor fordel ettersom de stort sett er hovedgjenstand for hva det spørres om på eksamen. Jeg kjøpte av den grunn også lite pensum, lånte evt. noen bøker på biblioteket og printet fra de for å supplere stoff fra forelesningene.

I forhold til eksamen tar man som utvekslingstudent (stort sett) ikke samme eksamen som de tyske studentene, ettersom de heller har større oppsamlingseksamener i f.eks offentlig rett eller strafferett. Vanlig praksis er derfor at man i begynnelsen av semesteret spør den enkelte professor om hun/han tilbyr en muntlig eller skriftlig eksamen/prøve for utvekslingsstudentene på slutten av semesteret, noe de aller fleste gjør. Jeg hadde en god blanding av muntlige og skriftlige eksamener, samt i et fag besto "eksamen" i en muntlig presentasjon på tysk. Særlig muntlige eksamener var nokså uvant fra det vi er vant med her på Dragefjellet, men jeg opplevde at professorene stort sett hadde forståelse for at juss er vanskelig på et fremmedspråk og i et annet land, og at så lenge man gjorde en innsats og prøvde så godt man kunne la de godviljen til.

I den forlengelse kan jeg nevne at de aller fleste fagene som tilbys ved det juridiske fakultet i Heidelberg er på tysk, selv om det finnes noen på engelsk også. Jeg endte med å ha kun tyske fag og alle eksamenen ble derfor også da på tysk. I starten opplevdes det som litt uoverkommelig og utfordrende å skulle følge med i forelesning, ta notater og ikke minst forstå den materielle jussen på tysk, da tyskkunnskapene mine var noe begrenset og trengte en god oppfriskning. Dette ble gjort gjennom én måneds intensivspråkkurs i september før semesterstart samt språkkurs gjennom hele første semester. Men til tross for litt språklig frustrasjon og kamp de første månedene er lærekurven kjempebratt og mestringsfølelsen man sitter igjen med er enormt stor. Etter ett år i Tyskland føler jeg nå at jeg snakker så nokså flytende tysk enda jeg startet med et svært middelmådig nivå. Så dersom man føler seg litt usikker på tyskkunnskapene, men har hatt det på ungdomsskolen/vgs bør språket absolutt ikke være en grunn til å ikke velge Tyskland! Språkkurset som universitetet tilbyr med oppstart i september, én måned før semesterstart, er også å anbefale på det sterkeste. Særlig ettersom man da møter andre studenter man skal gå sammen med resten av oppholdet, og det er en glimrende sjanse til å også bli kjent med utvekslingselever fra andre fakulteter enn det juridiske.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er kanskje noe begrenset da det er mye nasjonal tysk juss det undervises i. Samtidig åpnet det øynene mine også å se hvordan andre rettsområder fungerer i Tyskland som civil law-land og det var sånn sett nokså lærerikt og interessant å få et lite innblikk i et annets land retts- og styringssystem. I tillegg er som nevnt tilbudet for internasjonale fag og EU-fag nokså stort og variert, og det var ekstra spennende å sitte midt i Sentral-Europa og høre på dyktige og verdensvante professorer dele sin kunnskap. I tillegg var det interessant å få et større innblikk i EU-retten gjennom tyske" øyne" og som det viktige EU-medlemslandet det er. Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med et bredt og internasjonalt faglig utbytte. Og tyskkunnskapene mine forberdret seg definitivt, se forrige punkt.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er virkelig en universitetsby, og universitetet kan til og med skryte av å være Tysklands eldste! Byen har ca litt over 150 000 innbyggere, hvorav over 35 000 av disse er studenter, noe som preger byen i svært stor grad. Andelen internasjonale studenter er også veldig høy da universitetet har utrolig mange andre samarbeidsfakultet i Europa og resten av verden som de både mottar studenter fra og sender egne studenter til. Det høye antall studenter bidrar til enorme mengder kulturtilbud og eventer, ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner, impulser og liv. Byen er i stadig utvikling samtidig som den tradisjonelle universitetsfølelsen og historien er bevart. Man opplever heller ikke følelsen av å forsvinne helt i mengden slik man gjerne gjør i en storby. For byen er nokså liten sett i sammenheng med andre typiske tyske storbyer slik som Berlin, München og Köln. Til gjengjeld er den fantastisk sjarmerende, koselig og tradisjonell, som tatt ut fra et vakkert postkort. Byen ble ikke bombet under andre verdenskrig og er derfor nokså unikt bevart til forskjell fra mange andre tyske byer, med masse historie, vakre gamle bygg og severdigheter. Gamlebyen er særlig kjent og populær, og når man studerer juss er man så heldig å ha all undervisning midt i hjertet av den på æreverdige Universitätsplatz. Byen er et yndet mål for tusenvis av turister som hver dag busses inn for å oppleve dens romantiske sjarm. Det er også veldig enkelt å trives som student der, og som internasjonal student var det også veldig lett å finne seg til rette og nyte studentlivet til det fulle. Alt er godt organisert og lagt opp, og selv om det tyske byråkratiet kan være litt tunggrudd på enkelte punkter synes jeg dette stort sett fungerte veldig bra også. Man blir virkelig tatt godt imot slik at utvekslingsoppholdet skal gå så knirkefritt som mulig.

Bustad

Jeg ble på forhånd fortalt at bosituasjonen er noe vanskelig i Heidelberg ettersom det er en liten by men med såpass stor andel studenter. Jeg søkte på studentbolig gjennom studentsamskipnaden der (Studierendenwerk/Studentenwerk) og var veldig heldig å få plass, noe man ikke er garantert som utvekslingselev. Eneste minuset med dette er at til tross for muligheter til å ønske seg spesielle typer boliger får man ikke vite noe om type rom eller leilighet før man faktisk kommer til byen på oppmøtedagen og får oppgitt adressen sin og nøkkelen i hånda. Altså visste jeg lenge at jeg hadde plass men ikke noe mer om type bolig. Da jeg ble tildelt et enerom og i utgangspunktet ønsket et kollektiv, endte jeg opp med å flytte inn i et kollektiv etter jul med noen venner (en tysk student og en annen utvekslingsstudent) jeg møtte i løpet av første semester. Så studentboligene er et godt alternativ for å slippe å begi seg ut på det private markedet som helt fersk student i byen, men ulempen er som sagt at det er veldig usikkert hvilket type rom, beliggenhet og plass man ender opp med. Til gjengjeld finnes det også mange private kollektiv (WGs som de heter), noe som anbefales dersom man ønsker tyske romkamerater med tanke på språkforbedring og for å lettere kunne bli kjent med tyskere og ikke bare utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

Som beskrevet tidligere er det et fantastisk sosialt miljø i Heidelberg, særlig blant studentene. Som Erasmus-student er det veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingselever og flere organisasjoner (f.eks ESN, AEGEE osv.) arrangerer alt fra pub- og quizkvelder til utflukter og andre ulike sosiale arrangementer man kan være med på som utvekslingselev. Det var generelt veldig lite tid til å kjede seg og alltid nye mennesker å møte og bli kjent med. Å bli kjent med tyske studenter opplevde jeg å kreve litt mer innsats, men så fort man kommer "inn i varmen" blir man til gjengjeld tatt veldig godt tatt vare på.

Til tross for en liten språkbarriere i starten var mitt år i Heidelberg tusen ganger bedre enn jeg hadde sett for meg, jeg har lært ekstremt mye både faglig, kulturelt, sosialt og på alle andre plan, og ville personlig aldri vært dette året foruten. Å komme seg litt bort fra Dragefjellets trygge omgivelser og rammer er nok noe vi alle har godt av, og til tross for at det lyder som en klisje får man virkelig åpnet opp øynene og utvidet horisonten sin i løpet av et utvekslingsopphold. Jeg hadde mitt livs beste år i Heidelberg og er ikke i tvil om at jeg vil anbefale alle andre som vurderer Tyskland å studere der, -du kommer helt sikkert ikke til å angre på at du tok sjansen!

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta med pass. Ikke ta med for mye ting. Er en stor fordel å beherske tysk. De fleste, eller i min erfaring alle, kursene på bachelor-nivå er på tysk. I tillegg er det mange som ikke kan engelsk og all post man får og all telefonservice er på tysk.

Undervisningsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud, men mange forelesninger som krasjet.

Fagleg utbyte og språk

Har lært masse om språk og om emnene jeg har tatt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt greit. Byen er veldig koselig og fin. Det er masse som skjer som teater, konserter, uteliv, arrangementer, fyrverki om sommeren, karneval osv. Det er ganske varmt om sommeren og det regner betydelig mindre enn i Bergen.

Bustad

Litt lavere standard enn i Norge, men helt greit.

Sosialt miljø

Veldig bra internasjonalt studentmiljø.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universität Heidelberg

Informasjon