Hjem
Studentsider
bilateral

Mitchell Hamline School of Law og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår)

  • LandUSA
  • BySt. Paul
  • Studieplassar8
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

For å kvalifisere til studier i eitt semester ved Hamline University må du ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre, og du må ha fullført alle emna til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Det finst óg høve til å skrive ei oppgåve som er stor nok til at ho kan godskrivast som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap.

På denne nettsida finn du lenke til ei oversikt over emna som tilbys. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Mitchell Hamline Law er særleg kjende for fagområdet Dispute Resolution og Health Law. Innan fagområdet Dispute Resolution er dei blant dei fremste i heile USA.

Som utvekslingsstudent ved Mitchell Hamline Law må du ta fag på til saman 12 amerikanske credits for at det tilsvare 30 norske studiepoeng.

Etter eitt semester på Mitchell Hamline kan ein søke om godskriving av enten spesialemne eller masteroppgåve. Dersom ein ønsker å søke om godskriving av masteroppgåva etter eit opphald ved Mitchell Hamline Law, må eitt av faga ein vel vere faget "Independent Research" der ein skriv ei lengre oppgåve over eit sjølvvald tema under rettleiing frå ein vitskapleg tilsett ved Mitchell Hamline. Oppgåva ein skriv må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og djupne. Ei slik lengre oppgåve kan det óg vere høve til å skrive som del av eitt av dei andre faga ein vel, istadenfor å velje faget "Independent study". Dette må i så fall avklarast med den kursansvarlege i kvart einskild tilfelle. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

Det er óg mogleg å utveksle til Mitchell Hamline i to semester for å ta ein LLM-grad.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skolepengar, men avtalen gjev jusstudentar frå UiB 50 % avslag på skolepengane samanlikna med kva det eigentleg kostar.

Skulepengane for 2023/2024 er ikkje kjend enno, men for studieåret 2022/2023 var ordinære skolepengar for eit semester 24 934 USD. Avgifter på 440 USD kjem i tillegg.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om forsikring

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved vertsuniversitetet ditt finn du på nettsidene til vertsuniversitet ditt. Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Krava for å få fritak kan variere frå år til år, og det er ikkje sikkert at ein søknad om fritak blir innvilga sjølv om det har blitt gjeve «waiver» tidlegare. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Learn about Mitchell Hamline from Mitchell Hamline students

Produsent:
Mitchell Hamline

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Tidlegare Hamline University School of Law som fakultetet har samarbeidd med i nærare 20 år, vart i 2015 slått saman med William Mitchell College of Law i same by, St. Paul. Saman dannar dei no den nye Mitchell Hamline School of Law som har tilhald på campusen til tidlegare William Mitchell College of Law som ligg meir sentralt i St. Paul.

Hamline University er eit privat universitet, og er Minnesotas eldste universitet med ei historie som strekk seg tilbake til 1854. Universitetet ligg midt mellom byane St. Paul og Minneapolis, ofte kalla for «the Twin Cities». Universitetet har om lag 4500 studentar fordelt på fire fakultet (schools), og har ein hyggeleg campus med både treningssenter, kafear og mykje grøntareal. Det er mange studentorganisasjonar og studentidrettsklubbar ein kan engasjere seg i.

The Twin Cities har om lag 3.8 millionar innbyggjarar. Byane er kjend for eit rikt kulturliv, både innan musikk og sport. Det er kort veg til storslått natur som opnar for mange aktivitetsalternativ, og the Twin Cities ligg sentralt til for å kunne reise og oppleve andre byar i USA.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje studentbustadar på campus. Informasjon om bustad finn du her.

Semesterinndeling

Frå midt i august til midt i desember, og frå midt i januar til midt i mai. Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på LLM-programmet.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

20.08.2018 - 17.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale alle å reise på utveksling til Mitchell Hamline School of Law. Da det er USA det er tale om, er det spesielt viktig å ha en del praktiske ting på plass før avreise. Søknadsprosessen til skolen selv er noe lang og komplisert (med motivasjonsbrev osv.) og da kan det være lurt å ta seg god tid til dette. Visum bør man også søke om god tid i forveien. I tillegg er helseforsikring svært viktig - personlig skaffet jeg ANSA sin da Mitchell Hamline bare kunne anbefale ulike typer amerikanske helseforsikringer som var uavhengige av dem. Ettersom de ulike typene ikke alltid kan garantere full dekning og er noe kompliserte, valgte jeg derfor ANSA sin helseforsikring som dekker så å si alt. Muligheter for leiebil eller kjøp av bil kan også være noe å undersøke i forkant. Selv har jeg familie i USA og fikk låne en bil. Dette viste seg å være veldig greit siden vi bodde 30 min unna skolen. USA er også bygget for bilkjøring og dermed kan avstandene være store. På en annen side tviler jeg ikke på at det er mulig å klare seg uten bil hvis man bor i nærheten av skolen. Det var noen studenter som ikke hadde bil som fikk sitte på med andre, samt det fantes trygg offentlig transport i både St. Paul og Minneapolis. Tilslutt kan det også være lurt å melde seg opp i fag tidlig før semesterstart. Det var noen fag jeg ikke fikk tatt fordi de mest populære emnene fylte seg opp raskt. Dersom du ønsker å melde deg opp tidlig bør du ta kontakt med studieveilederen på Mitchell Hamline, så ordner de det. Vi hadde noen problemer med nettsidene på starten og hadde dermed ikke muligheten til å melde oss opp på egenhånd.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er svært annerledes fra det vi er vant med på UiB. I motsetning til forelesninger med 300-400 stk, er all undervisning i mindre klasser på 15-30 stk. Forholdet til hver enkelt professor er derfor mye mer direkte og personlig. Det forventes også at man deltar i timen da det bidrar til karakteren. Det kan være litt utfordrende i starten, men både studentene og professorene er veldig tålmodige og synes bare det er hyggelig at utvekslingsstudenter deltar, særlig med erfaringer fra det norske rettssystemet. Personlig liker jeg å diskutere i timene og dette fikk jeg svært mye nytte og glede ut av under oppholdet. Grunnlaget for diskusjonene er fra lesingen, som innebærer alt fra 20-100 sider per fag per uke. I tillegg er det som regel fordelt flere innleveringer under semesteret som avgjør den avsluttende karakteren og ikke bare basert på én avsluttende eksamen. Mange av fagene har en større avsluttende innlevering i stedet for eksamen som teller for eksempel 20-40% av karakteren. Alt dette vil selvfølgelig være helt avhengig av hvilke fag man tar.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var variert og spennende. Professorene var også veldig engasjerte og opptatt av å bli kjent med studentene og våre erfaringer. Fagene jeg tok var Mediation, Negotiation, Theories of Conflict (nettkurs), Criminal Procedure - Minnesota Practice og American Legal Systems. Det siste faget var obligatorisk og foregikk annenhver lørdag med innlevering de helgene vi ikke hadde undervisning. Selv om undervisningen var god og faget var mindre utfordrende enn de andre emnene, var det noe begrensende å ha undervisning på lørdager. Selv reiste jeg mye rundt i USA og da kunne det være vanskelig når man ikke alltid hadde fri i helgene. Ellers var all den andre undervisningen en gang i uken i 2-3 timer i ukedagene alt etter hvor mange credits de var. Hva angår nettfaget, var dette greit med tanke på fleksibilitet og man slapp noen timer med undervisning hver uke. På en annen side er det svært intenst da undervisningen ble presset inn i 6 uker med mye lesing og mange innleveringer på en gang. Dette er selvfølgelig veldig individuelt etter hva man trives best med. Brorparten av fagene mine, de tre første ovennevnte, var såkalte "Alternative Dispute Resolution"-fag. Mitchell Hamline er kjent for å være gode i dette feltet og undervisningen var likeledes svært god og på et særdeles høyt nivå. Særlig Negotiation og Mediation var preget av mange praktiske øvelser. Disse kunne være litt utfordrende i starten, men viste seg tilslutt å være svært givende og lærerike. Jeg kan anbefale disse fagene på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Min studievenninne og jeg var de eneste utvekslingsstudentene i våre timer (bortsett fra i American Legal Systems), så vi ble stort sett behandlet som de andre amerikanske studentene. Lesingen og oppgaveskrivingen var litt uvant i starten med engelske juridiske uttrykk, men etter et par uker går det mye lettere for seg. Mange av disse begrepene lærte vi også i American Legal Systems, hvilket var stor fordel. Muntlig aktivitet på engelsk kunne også være en utfordring i begynnelsen, men dette gikk også mye lettere for seg ettersom man ble tvunget til å kommunisere på engelsk hele tiden.

Universitetsområdet og byen

Siden vi er de første norske jusstudentene som har utvekslet til Mitchell Hamline siden fusjonen mellom Mitchell og Hamline, har opplevelsen vår av universitetsområdet vært annerledes enn de tidligere studentenes. Det juridiske fakultetet vi gikk på var på campuset til gamle William Mitchell College og var et stykke unna campuset til gamle Hamline University i St. Paul (UiB hadde en avtale med sistnevnte tidligere). Her hadde vi all vår undervisning og derfor reiste vi aldri til Hamline University campuset. Fasilitetene er generelt gode - området er lite med få studenter, mange klasserom og et stort bibliotek med nok leseplass til alle, samt flere parkeringsplasser. Området rundt var også ganske prominent og flott med mange større hus. Guvernøren i St. Paul blant annet bodde i samme gate (Summit Avenue). I tillegg var det en annen fin gate i nærheten som heter Grand Avenue. Der er det mange fine butikker, kafeer og restauranter.
Ellers er St. Paul tett knyttet til Minneapolis - som de kaller the Twin Cities. Minneapolis vil jeg anbefale på det varmeste. Der finnes det mange morsomme og spennende bydeler med gode restauranter, barer, kafeer, skulpturparker m.v. Om man er interessert i natur er det også nok av vann og innsjøer å oppleve. Dette er noe Minnesota også er veldig kjent for.

Bustad

Å finne passende bosted var heldigvis ingen utfordring for oss på grunn av mine familiekontakter i USA. Vi klarte å skaffe oss en vertsfamilie som vi bodde hos i Edina (i nærheten av Minneapolis). For studenter uten kontakter tror jeg det kan være noe vanskeligere. I starten forsøkte vi å leie på det private markedet, og dette viste seg å være svært vanskelig. Minnesota har strenge reguleringer for leietakere og utleiere, hvilket førte til at de fleste krevde 12 måneders leie. Dette fungerte åpenbart ikke fordi vi skulle være i USA i 4 og 1/2 måned. AirBnB tenkte vi også som en mulighet, men det var enda dyrere enn å leie en leilighet. Min anbefaling er at man bør ta dette opp med studieveilederen og be om hjelp til å finne sted å bo hvis man ikke klarer å finne et sted selv. Dette er noe de selvfølgelig er mer enn villige til å hjelpe med. I tillegg er jeg kjent med at det finnes studentboliger på Hamline University campuset. Her er det mulig å bo, men personlig var dette noe jeg aldri vurderte da jeg ble anbefalt å bo i nærheten av Mitchell campuset.

Sosialt miljø

De andre studentene var svært imøtekommende og særlig interesserte da de fikk vite at vi var norske. Forklaringen på dette er at det er svært mange som har skandinavisk slekt i midtvesten. Det fantes også forskjellige sosiale grupper og organisasjoner man kunne delta i, men mange av disse hadde et spesielt fokus på skolerelaterte ting som kan kanskje være noe utfordrende for en norsk student som ikke kan amerikansk jus. Likevel fantes det noen som hadde flere sosiale arrangementer enn andre. Ca en måned etter skolestart har de stands på campus hvor de presenterer de ulike gruppene man kan engasjere seg i. I tillegg arrangerte skolen en middag for alle utvekslingsstudentene også ca en måned etter skolestart. Bortsett fra dette var det ikke noe utpreget mye av sosiale ting/arrangementer som foregikk. Noe vi oppdaget var at Mitchell college har tidligere og driver fortsatt med "night school" og har ellers mye fleksibilitet. Derfor er en del av studentene eldre og arbeidende, hvilket betyr at det sosiale blir nedprioritert. På en annen side var de yngre studentene svært interessert i å bli kjent, så det er ingen grunn til bekymring. Det gikk ellers helt fint med oss siden vi bodde hos en familie i Edina/Minneapolis og fikk mye sosial kontakt gjennom dem og deres familie/venner.

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

09.08.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Tips 1: Dra på utveksling! Et utvekslingsopphold utfordrer deg selv på mange ulike plan og gir stor gevinst.

Tips 2: Ikke reis bort for tidlig. Jeg ankom Hamline University tidlig august 2015, men på dette tidspunktet var det få andre på campus, og det meste var stengt. Undervisningen startet rundt 20. aug.

Tips 3: Meld deg opp i fag så tidlig som mulig. Det er første mann/kvinne til mølla, og kursene har begrenset kapasitet.

Tips 4: Kjøp bil. Hvis du virkelig ønsker å komme deg rundt i området, bør du skaffe deg en bil. Alt er stort i USA, og avstandene er intet unntak. Kollektivtilbudet er dårligere enn i Norge, og benyttes i hovedsak av ressurssvake.

Tips 5: Kjøp bøker på amazon.com. Lærebøkene kan koste rundt 2000 NOK(høy dollarkurs), så jeg anbefaler å kjøpe brukte bøker.

Undervisningsformer

Undervisningen kan minne om vgs. En normal ”klasse” er på mellom 10-20 studenter, med obligatorisk oppmøte. Man får leselekser, og må være forberedt til forelesing. Professorene forventer at studentene skal være aktiv i forelesningen, men tar samtidig hensyn til oss som ikke har engelsk som morsmål. Undervisningsformen gjør at man fort blir bedre i engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet fremstod i mine øyne som godt, men det avhenger jo helt av hvilke interesser man har.

Fagleg utbyte og språk

Det jeg er mest fornøyd med etter oppholdet mitt ved Hamline University, er det faglige. Undervisningen og professorene var helt topp. Jeg tok følgende fag: American Legal System(obligatorisk), Antitrust, IP for Business og Patent 1.

”American Legal System”, er et innføringsfag i det amerikanske rettssystemet. Man lærer litt om de fleste rettsområder, politikk og det amerikanske samfunn. Faget undervises av Larry Bakken, en amerikansk professor som også holder kurs ved UiB. Han er også den som har hatt et overordnet ansvar for oss som var på utveksling. Ettersom vi bare var fem studenter som hadde dette faget, var timene veldig uformell, men interessante. Eksamen: hjemmeeksamen(1 uke).

”Antitrust”, eller konkurranserett som det heter på norsk, er et interessant fag som undervises av Sharon Sandeen. Hun er en faglig dyktig lærer, og tok godt vare på oss fra Norge. Faget fokuserer på amerikansk konkurranserett, men sammenligner også med Europa og andre deler av verden. Eksamen: hjemmeeksamen(24 timer).

”IP for Business” er det faget jeg likte best. Faget er ment å gi "business lawyers" en grunnleggende kjennskap til immaterialrett og tar for seg følgende rettsområder: copyright, trademark, trade secrets og patent law. Faget undervises også av Sharon Sandeen, og det er dette fagområdet hun er best på. Hun er internasjonalt anerkjent innen trade secret law, og har blant annet skrevet boken ”trade secrets in a nutshell”, som tilsvarer den norske nøtteskallserien. Eksamen: hjemmeeksamen(24 timer).

"Patent 1", er et grunnleggende fag om patentrett. Faget undervises av R. Carl Moy. Han er veldig dyktig, og var flink til å inkludere oss norske. Undervisningen er noe krevende, men veldig interessant og underholdende. Dette var et fag som ble undervist på kveldstid, én gang i uken. Eksamen: flervalgsprøve og essay, på universitetet.

Universitetsområdet og byen

Hamline University ligger midt mellom Minneapolis og Saint Paul. Campus er idyllisk, med fine parkområder, idrettsstadion, tennisbaner, volleyball, treningssenter osv. Her finner man også en stor kantine, Starbucks, Subway osv.

Området rundt Hamline er mindre bra. Som en følge av dette, henter og kjører Safety & Security, innenfor en bestemt radius. Det er ingen matbutikker i nærheten av campus, så tilbudet fungerer veldig greit når man skal handle dagligvarer. Området hvor nye Mitchell Hamline ligger, er vesentlig bedre. Her kan man fint bevege seg rundt, uten å føle seg utrygg.

Sammenlignet med store byer på øst og vestkysten, har ”Twincities” ikke like mye å tilby. Byene er bygget med tanke på de kalde vintrene, ikke turisme. Mellom skyskraperne er det innebyggede broer, noe som gjør at man kan gå innendørs fra bygning til bygning. Dette innebærer at de fleste butikker, kaféer og restauranter ikke befinner seg på gateplan. Uten særlig aktivitet i gatene, mister man litt av by-følelsen.

Bustad

Jeg bodde på Hamline Apartments, som ligger rett ved det juridiske fakultet på Hamline campus. Bygget inneholder studioleiligheter, og alt fra 2 til 4-roms leiligheter. Leilighetene er forholdsvis store, men ribbet for utstyr.

Før jeg dro til USA, hadde jeg i lengre tid forsøkt å skaffe meg leilighet på det private markedet. Jeg ønsket å bo i området rundt William Mitchell, ettersom majoriteten av undervisningen skulle foregå der. Men det viste seg å være svært vanskelig å finne noen som ville leie ut, kun for et halvt år.

Sosialt miljø

Dette semesteret var vi fem fra UiB, og vi var de eneste utvekslingsstudentene på det juridiske fakultet. Men vi ble inkludert i et større fellesskap, med utvekslingsstudenter fra andre fakultet.

Ettersom Hamline var midt i en fusjon med William Mitchell College of Law, falt vi litt mellom to stoler. Vi måtte ta to busser for å komme til William Mitchell, og dette var ganske tungvindt. Jeg hadde kun to timer undervisning i uken på Hamline, og de resterende på William Mitchell. Hadde all undervisning foregått på et sted, ville det vært lettere å delta på sosiale arrangementer osv.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

09.08.2014 - 19.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Før man skal på utveksling til USA og Hamline er det flere praktiske ting som må ordnes. Du må søke om visum, fag må forhåndsgodkjennes og Hamline må godkjenne helseforsikringen din. Dette kan ta tid, så jeg anbefaler alle å starte med dette i god tid. Administrasjonen ved Hamline var svært behjelpelige i forkant og svarte raskt på mail.

Undervisningsformer

Undervisningen på Hamline foregår i mindre klasser på ca 5-30 studenter og ligner mer på seminarene enn forelesningene på jussen i Bergen. Det forventes at alle studentene deltar og er forberedt. Man diskuterer mye i timen, og de fleste amerikanerne var veldig aktive i timen. I begynnelsen kan det være litt ubehagelig å snakke engelsk - det er mange nye juridiske uttrykk man må lære seg.

Vurdering av emnetilbodet

Hamline tilbyr mange spennende fag, som feks intellectual property, public health law, employment discrimination og immigration. Man har vanligvis undervisning 2 ganger i uka for hvert fag på 1,5 time. Alle utvekslingsstudentene må ta American Legal system.

Fagleg utbyte og språk

For hvert fag var det ca 60-100 sider man måtte lese hver uke. Å lese juss på engelsk var litt tungt i begynnelsen på grunn av alle de nye uttrykkene, men dette løsner etterhvert.

I noen fag hadde man små innleveringer iløpet av semesteret. Utvekslingsstudentene fikk som regel ta eksamen hjemme på 24 timer, istedenfor 3 timers skoleeksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er lite ligger i Saint Paul. Det tar rundt 20 minutter med light railen til Minneapolis. Selve campusen er veldig fin, det er kort vei mellom leilighetene, biblioteket, kantina og treningssenteret. På campus finnes også Subway og Starbucks. Campusen ligger i et boligområd, og er ikke særlig spennende. Iløpet av oppholdet var det et par studenter som ble ranet rundt området utenfor campus, og vi ble derfor oppfordret til å gå sammen i grupper på kvelden. Jeg følte meg stort sett trygg, men ville ikke gått alene hjem fra light rail-stoppet om natten. Selve beliggenheten til Hamline var litt skuffende, men Minneapolis er en veldig fin by. Ikke for stor, og ikke for liten. Her er det mange fine innsjøer, bra kulturtilbud og koselige restauranter.

Bustad

Jeg bodde i leilighet på campus. Leilighetene var store, og du fikk eget soverom. Man kunne enten bo to, tre eller fire sammen. Dette fungerte veldig greit.

Sosialt miljø

Miljøet var veldig bra! Amerikanere er svært vennlige og det er lett å bli kjent. Miljøet var også veldig internasjonalt siden Hamline hadde utvekslingsstudenter fra hele verden. Skolen arrangerte flere sosiale sammenkomster som grillfester, utflukter til Lake Calhoun, teater og sightseeing i Saint Paul og Minneapolis.

Grøn campus
Foto/ill.:
Hamline University

Informasjon