Hjem
Studentsider
bilateral

Queen Mary University of London og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLondon
  • Studieplassar8
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

Sjølv om det for studentar som starta på studiene før 2021 er mogleg å utveksle etter fullført 3. studieår ved å byte om på rekkefølga på 4. og 5. studieår, er det sterkt tilrådd at du har fullført JUS243 Alminnelig formuerett før eit eventuelt studium ved QMUL. Vi tilrår altså utveksling til QMUL etter at du har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 4. studieår.

For å kvalifisere til studier ved QMUL må du ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregående skule treng ikkje å avleggje språktest, så lenge vitnemålet frå VGS ikkje er eldre enn 5 år på søknadstidspunktet.

Dersom vitnemålet frå VGS er eldre enn 5 år, krev Queen Mary University London at ein tek ein språktest for å dokumentere tilstrekkelege kunnskapar i engelsk. Språktest må du ta for eiga rekning. Du finn nærare opplysningar om språkkrava ved QMUL på nettsida Postgraduate Taught English Language Requirements. Av testane som vert lista opp er det berre IELTS-test som kan avleggjast i Bergen. Dette kan du gjera ved Folkeuniversitetet - sjå opplysningar på denne nettsida. Du treng ikkje ta språktest før etter at det er klart at du vil bli nominert til utveksling til Queen Mary University London.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan ein ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Det er berre mogleg å utveksle i haustsemesteret, ikkje i vårsemesteret.

Avtalen med QMUL gjeld opptak på "International Finance Law Programme" ved Centre for Commercial Law Studies (CCLS). Her kan ein ta Certificate in International Finance Law (eitt semester).

Queen Mary University of London nyttar eit poengsystem der 1 credit svarar til 0,5 studiepoeng. Ein må ta emne som svarar til 60 credits for å oppnå 30 studiepoeng.

Meir informasjon om Certificate finn du på denne nettsida.

Eksamensform i emna er i hovudsak heimeeksamen i løpet av 24 timar eller tre timar skuleeksamen. I tillegg kan vurderingsforma vere essay, der skal ein skrive ei oppgåve med omfang på 4 000 (for emne på 15 credits) eller 7 500 ord (for emne på 30 credits). Dette siste er tilfellet i færre og færre emne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Endring frå 2023/2024: Det er ikkje lenger mogleg å utveksle to semester til QMUL og få godskrive både spesialemne og masteroppgåve slik ein kan sjå av studentrapportar at det har vore tidlegare.

NB! Dersom utveksling til denne lærestaden er siste del av graden din, må du vere merksam på at det berre er førebelse karakterar som vert gjevne rett etter eksamen. Dei offisielle resultata vert ikkje stadfesta før etter at «The Exam Board» har hatt møte ein gong i løpet av sommaren. Dette betyr at sjølv om du utvekslar i haustsemesteret kan du ikkje søkje om endeleg godkjenning av delstudia i utlandet før dei endelege og offisielle karakterane ligg føre etter at «The Exam Board» har hatt møte.

Dersom utveksling er siste del av graden din, blir graden din altså ikkje offisielt fullført før dei offisielle resultata er tilgjengelege og søknad om endeleg godkjenning er ferdig handsama. Du må ta høgde for denne ventetida på offisielle karakterar og forseinkinga i kva tid grad vert oppnådd når du planlegg jobbsøking. Dette er særleg relevant dersom du planlegg å søkje autorisasjon som advokatfullmektig, ettersom oppnådd grad er ein føresetnad for slik autorisasjon.

Studieavgift

Skulepengane for studieåret 2023/2024 er 9 200 GBP for eitt semester (Post Graduate Certificate) Bergensstudentar får 10 % rabatt på skulepengane.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Study Law at Queen Mary University of London

Produsent:
QMULSchoolofLaw

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Queen Mary University of London, også kjend som QMUL, er eit offentleg forskingsuniversitet som ligg i London, Storbritannia. Universitetet vart grunnlagt i 1882 ved opninga av Westfield College, som hadde som mål å utdanne kvinner slik at dei kunne få opptak til University of London. Universitetet har i dag totalt 17840 studentar, og om lag 8000 av dei er internasjonale studentar frå 151 ulike nasjonalitetar. Det juridiske fakultet har samarbeidsavtale med Centre for Commercial Law Studies (CCLS). Senteret vart grunnlagt i 1980 og ligg i hjartet av London. CCLS har omlag 800 studentar frå 80 ulike land.

London er hovudstaden i England og Storbritannia. Sjølve byen har om lag 8,2 millionar innbyggarar, men om ein reknar heile pendlarområdet kring London(London Metropolitan Area) kjem ein opp i om lag 15 millionar innbyggarar. London er eit av verdas viktigaste politiske, økonomiske og kulturelle sentre i moderne tid.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader til sine internasjonale studentar, så langt kapasiteten rekk. Søkarar som skal studere ved QMUL eit heilt studieår har førsteprioritet. Informasjon om studentbustader finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

Frå midten av september til midten av januar, og frå midten av januar til slutten av mai.

Skal ein utveksle i kun eitt semester, er dette berre mogeleg i haustsemesteret. Det er ikkje mogleg å reise på utveksling til Queen Mary University London berre for vårsemesteret.

Studentrapportar

2023

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

20.09.2022 - 20.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å spare ekstra ettersom prisene i London ikke er så annerledes fra hvordan det er i Norge og det er begrenset hvor langt støtten fra Lånekassen rekker om man ønsker å slenge seg med på mye moro.
Kommunikasjonen fra Queen Mary kan oppleves litt forvirrende, og anbefaler derfor å sende epost med eventuelle spørsmål til kontaktpersonen ved Queen Mary man etter hvert blir tildelt – det er en lav terskel for å sende epost med spørsmål (hvor raskt de svarer beror på om de er inne i en hektisk periode).
Som jeg skriver litt lenger ned kan finansielle begreper, særlig på engelsk, oppleves litt fremmed. Det kan gjøre fagene ekstra utfordrende, og det kan derfor være lurt å enten allerede ha noe kunnskap om finans m/tilhørende begreper eller å ha en interesse for å lære.

Undervisningsformer

Jeg valgte fag som hver tilsvarte 15 studiepoeng, og hadde derfor kun to fag. Undervisningen i disse fagene besto i hovedsak for hvert av fagene av én tre timers forelesning en gang i uka. I tillegg hadde jeg i faget Banking Law: International (SOLM007) «tutorial» omtrent fire ganger i løpet av de ti undervisningsukene. Det ble av professoren holdt som en tre timers forelesning hvor han enten repeterte stoff, tok igjen det som vi ikke rakk i forelesning, eller for å gjennomgå stoff som var interessant, men ikke del av læringsmålene.
Det var totalt ti undervisningsuker, med en «reading week» (studieuke) mellom undervisningsuke 5 g 6. Reading week innebærer at det ikke holdes forelesninger, og noen bruker den til å ta litt fri, men andre bruker den til å eventuelt ta igjen undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte emnene Financial Crime: Proceeds of Crime (SOLM199) og Banking Law: International (SOLM007). Felles for emnene var et hovedfokus på de overordnede politiske diskusjonene om hvordan henholdsvis jussen om hvitvasking og regulering av banken skal være. I tillegg ble det undervist i bakgrunnen for disse diskusjonene, blant annet fremveksten av tiltak mot hvitvasking og om finanskrisen i 2007/2008. Innholdet i emnet beror selvsagt på hva slags emne man velger, og inntrykket mitt er at det var andre emner hvor man lærte mer om konkrete regler og reguleringer.
Favorittemnet mitt var SOLM199, og her lærte jeg mye interessant. Felles for begge emnene var at man ikke måtte kjøpe pensum. I SOLM007 var alt pensum tilgjengelig på Queen Mary sin læringsplattform, og besto i hovedsak av artikler skrevet av professoren. I SOLM199 besto pensum av ulike artikler, de aller fleste tilgjengelig enten gratis på nett eller som bokkapitler tilgjengelig elektronisk via IALS sitt digitale bibliotek (skriver mer om IALS under – veldig nyttig å melde seg inn der (det er gratis!) uansett om man ønsker å bruke biblioteket til å studere eller ikke). Ved IALS kan man også tilgang til utskrift- og kopimaskiner.

Fagleg utbyte og språk

Det er flere interessante fag som tilbys, og utbyttet er hva man gjør det til. Det er gode muligheter til å lære mye! All undervisningen er naturligvis på engelsk, men mesteparten av den språklige utviklingen, om man ønsker å bli mer stødig i engelsk, skjer heller i samtale utenfor undervisningssituasjonene.
Fagene som UiB-studenter er tilbudt ved Queen Mary er innenfor finansverden, og dette preger også språket som brukes i undervisningen. Om man ikke har kjennskap til finansielle begreper på engelsk kan det i begynnelsen oppleves fremmed, og krever litt innsats.

Universitetsområdet og byen

Fagene UiB-studenter blir tilbudt er post graduate-fag, og undervisningen holdes derfor ved post graduate-campus ved Lincoln’s Inn Fields i Holborn. Her er det kun et lite datarom i en kjeller som kan brukes som leseplass. Ved Mile End-campus er det et større bibliotek med lesesalsplasser, men forutsetter da at man tar tuben/buss fra Holborn til Mile End.
Derfor vil jeg heller anbefale at man tar en kort gåtur til IALS (Institute of Advanced Legal Studies) som ligger ved Russel Square (omtrent 10 minutter ganger fra campus i Holborn), hvor man som post graduate student kan få adgang til IALS sitt bibliotek. Her er det masse lesesalplass, det var aldri et problem å finne en plass og i tillegg har man om ønskelig tilgang til et stort, juridisk bibliotek – både fysisk og digitalt. Stille-reglene her er betydelig strengere enn hva man kanskje er vant med fra Dragefjellet, men man venner seg fort til det. Det er også mulig å booke rom til kollokvier her.
Ellers er London helt nydelig og full av morsomme muligheter. Kan varmt anbefale en tur på London Design Museum eller Victoria & Albert museum, å vandre i bydelen Kensington, besøke markeder som Brick Lane, Borough, Camden og Portebello Road, og å ta seg en tur på musikal eller teater. Selvsagt er det også et livlig uteliv om det er noe man ønsker å oppleve!

Bustad

Jeg valgte studentbolig via Queen Mary, da jeg følte at det ga en egen trygghet. Leieperioden løp fra midten av september og til 31. desember, og man må derfor være forberedt på å enten ta eksamen digitalt fra Norge (forutsatt at det er en mulighet) eller å skaffe seg annet bosted de første ukene i januar til eksamensperioden er over. Leien var et engangsbeløp og ble på litt over 30 000 kroner.
I studentboligen hadde jeg eget soverom og bad, kjøkken ble delt med fire andre internasjonale studenter. Det er i utgangspunktet ikke noe kjøkkenutstyr (hverken tallerken, glass, kniver, stekepanner osv.) som blir liggende igjen fra tidligere leietakere, og det er forventet at man kjøper nytt eller kjøper på Queen Mary sitt bruktmarked som arrangeres helt i begynnelsen av semesteret.
Som internasjonal student ble jeg plassert i studentbolig på Queen Mary sitt hovedcampus i Mile End. Tilhørende resepsjon er åpen 24/7, felles vaskerom med tørketrommel er åpnet 24/7, og det er alltid sikkerhetsvakter til stede på campus. På kveldstid må man vise frem nøkkelkort for å komme inn på campus. Det er strenge regler angående besøk og fest, og det er veldig individuelt hva man synes om det.

Sosialt miljø

Undervisningssituasjonen tilrettelegger ikke for å danne et sosialt miljø, så dette er noe som kan kreve egeninnsats om man ønsker sosialt miljø med medstudentene. I tillegg er fagene som tilbys del av en LLM, og mange av medstudentene kan dermed være noen år eldre og har allerede arbeidet som advokat. Dette påvirker det sosiale miljøet.
Utenfor undervisningssituasjonen er det selvfølgelig muligheter for å danne sosialt miljø, igjen er det litt hva man gjør det til. Har hørt at mange har hatt det gøy med ANSA, det er i tillegg mange norske studenter ellers i London det er mulig å finne, og Queen Mary har mange studentforeninger for ulike fritidsinteresser.

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

20.09.2022 - 20.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene før utveksling var til tider litt forvirrende. Det var en del spørsmål og forvirring rundt bl.a. depositumsbetaling og hvorvidt man hadde oppfylt alle krav før utveksling. I denne situasjonen hjalp det meg å forhøre meg med de andre som skulle til samme skole, og jeg benyttet meg også av uib sin mail for utveksling. Når man først ankommer skolen, er de to første ukene «introduction week». Disse to ukene var preget av et overveldende antall mailer og en uoversiktlig plan som gjaldt for alle emner, og jeg var veldig forvirret når det gjaldt hvor jeg skulle møte opp og hva jeg burde gjøre. Jeg endte med å ta kontakt med kontaktpersonen ved Queen Mary som man får tildelt. Jeg møtte henne personlig og fikk god hjelp til å finne ut av hva jeg burde gjøre, så jeg anbefaler å gjøre dette. Selve undervisningen startet ikke før i begynnelsen av oktober, så det var ikke noen grunn til å få panikk for at man ikke hadde kontroll helt i starten, da alt som stod på undervisningsplan bare var informasjonssamlinger.

Undervisningsformer

på Queen Mary kan man velge mellom fag som i hovedsak gjelder finans. Jeg valgte fagene International Finance law og Regulation of Financial Markets, som til sammen utgjorde 30 studiepoeng. Undervisningen består av én forelesning i hvert fag en gang i uken. Forelesningene varte i tre timer og var obligatorisk. I tillegg ble det tilbudt «tutorials» i hvert fag, hvor man gikk mer i dybde, men disse var frivillig.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde i utgangspunktet lyst å lære meg mer om et fagområde jeg ikke kunne noe om fra før, nemlig forretningsjus og finans. Alle fagene man kan ta på Queen Mary er innenfor denne retningen. De sier at det ikke kreves noen forkunnskaper fra økonomi eller finans fra før, men personlig syntes jeg det var krevende å følge undervisningen og det krevde mye egeninnsats for å lære meg stoffet. Man bør derfor ha en interesse for fagområdet for at det skal være lærerikt og gøy. Det er ingen tvil om at det var en god del skolearbeid og at det kreves ganske mye av studentene.

Eksamen i begge fagene bestod av en 4 timers digital eksamen, hvor man svaret på et gitt antall spørsmål. Eksamenen skiller seg veldig fra det man er vant til i Norge, og oppgaveskrivingen er ikke praktisk rettet, men teoretisk. Jeg synes selv det var veldig krevende å klare å fullføre eksamen på bare fire timer, særlig fordi man måtte skrive minimum 4100 ord og det var et krevende stoff, i tillegg til alt skrives på engelsk. Mitt tips er å se gjennom tidligere eksamensoppgaver som har blitt gitt i fagene, og forsøke å skrive en del på forhånd, da mange av de samme temaene går igjen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte utrolig mye av å studere ved Queen Mary. Selv om det var svært krevende, har jeg også hatt en bratt læringskurve og fått større interesse for et fagområdet jeg ikke før hadde forkunnskaper om. Slik sett har jeg hatt et godt faglig utbytte av oppholdet. Når det kommer til språk, var det klart utfordrende i starten å lese og skrive alt på engelsk. Dette blir man vant til - men det tok for meg alltid lengre tid å fullføre arbeidsoppgavene der enn det ville gjort hjemme. Man lærer selvsagt litt mer og bedre engelsk, men det er nok litt begrenset hva man klarer å lære seg i løpet av et semester.

Universitetsområdet og byen

Undervisningen ble holdt på Lincoln Inn Fields som ligger sentralt rett ved Holborn station. Selve hovedcampus ligger på Mile End, men der var vi bare for registrering og for å hente studentkort. Det er en lesesal som er mulig å bruke på undervisningsstedet, men den er i en kald kjeller. Man har imidlertid tilgang på flere flotte biblioteker. Vi brukte IALS (institute of advanced legal studies) som ligger en 10-15 minutters gåtur fra undervisningsstedet. Dette er et stort og nytt bibliotek forbeholdt jusstudenter. Det er gratis å få tilgang, og man får adgangskort når man ankommer. Her var det alltid veldig rolig (er et stille-bibliotek), og det var alltid god plass. Her kan man også booke flotte grupperom og man har tilgang på printer og skriver. Eneste minus med IALS var at man ikke kunne spise eller drikke noe på biblioteket, og kantinen var veldig liten og uten fasiliteter som mikro e.l. Heldigvis ligger det matbutikk to minutter unna.

Selve byen London er utrolig flott, og det er masse spennende man kan gjøre. Det er likevel viktig å minne om at det er dyrt å farte rundt i London. Jeg brukte vel mellom 1500- 2000 kr i måneden på bare undergrunnen. Restaurantpriser vil være noe det samme som i Norge, men matbutikken er ofte billigere. Det er mange flotte steder man kan dra til og masse gode restauranter, og det er alltid noe spennende å finne på om man ønsker!

Bustad

Det kan være veldig dyrt å leie bosted i London. Jeg reiste ned sommeren før jeg begynte for å se meg litt rundt. Jeg valgte til slutt å bo på IQ Highbury, som er en selvstendig organisasjon som tilbyr både rom med eget kjøkken og rom med felles kjøkken. Det var en stor og ny studentblokk som minner om et hotell, hvor man får nøkkelchip til eget rom. Plasseringen var veldig bra, det tok bare 10-15 minutter med undergrunnen til undervisningsstedet, så det lå veldig sentralt. Jeg hadde eget rom og eget bad, men felles kjøkken. Prisen var imidlertid på nærmere 20 000 kroner i måneden, så det var ganske dyrt. Til gjengjeld har man 24/7 timers åpen resepsjon og vakthold, og strøm er inkludert. Man hadde også vaktmester på huset og en app som var enkel å bruke for å løse eventuelle problemer. Det er klart at det er mulig å få et billigere oppholdssted, for eksempel om man søker om å bo på Queen Mary sine egne student accomondations.

Sosialt miljø

Det er vel egentlig lagt opp til litt «fadderuke» helt i starten av semesteret, med arrangementer man kan melde seg på. Mitt inntrykk var likevel at dette var mest for helt nye studenter som gikk undergraduate og ikke post-graduate, så jeg deltok ikke på dette. Hvor sosialt man får det vil derfor avhenge av egen innsats. Man har muligheten til å snakke med folk i forelesning eller på tutorials, og min erfaring er at folk er utadvendte og ønsker å bli kjent. Klassen bestod i hovedsak av internasjonale studenter, så de fleste som er der kjenner ingen fra før. Ellers er det jo mulig å bli kjent med de andre norske studentene som er i London, også fra andre skoler!

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Stort sett går prosessen fra man vurderer å dra på utveksling, til man er tatt opp som student ved QMUL ganske greit. Det var en del forvirring som for eksempel gale opplysninger vedrørende fagkoder, størrelse på fag, størrelse på skolepengebeløp og lignende, men dette hang sammen med at studieprogrammet postgraduate certificate ble lagt om fra QMUL sin side. Jeg vil anta at disse tingene er på plass nå, og det var uansett ikke noe som bød på særlige problemer.

Undervisningsformer

Undervisning skjer i all hovedsak, og nesten utelukkende, ved forelesning. Selvstudier kreves. Vi skrev et introduksjonssessay på 5000 ord i starten som vi skulle få tilbakemeldinger på. Hensikten var å kartlegge nivå og lignende. Da vi fikk tilbakemeldingene hadde vi mer eller mindre fått en "copy/paste"-kommentar fra vedkommende professor som skulle sensurere essayene. Men andre ord - ikke veldig mye hjelp å få der.

Eksamen skjer ved å innlevere to essay (et per fag) på 7500 ord. Oppgavene er greie, men man får veldig lite veiledning eller hjelp til å skrive disse essayene. Det er mer at man får et tema, et ark som gir en oversikt over hvordan man skriver et essay, også er det bare tut og kjør.

QMUL bar nok for vår del preg av at certificate-programmet var lagt om. Det var til tider veldig dårlig kommunikasjon, særlig når det kom til datoer for innlevering av essay, datoer for når temaene for essayene ble sluppet (altså hvor lang tid vi fikk på å jobbe med de), hva som var obligatorisk, samt en god del annet. Heldigvis hjelper det å mase - send mail, gjerne et par ganger, så får du etterhvert svar på det du lurer på og ting kan begynne å skje. Forøvrig var innleveringsfristen for essayene våre 3. januar, og vi fikk utdelt temaene for essayene rundt 10. november.

Vurdering av emnetilbodet

QMUL tilbyr kun fag som har en eller annen relasjon til økonomi/finans. Det tilbys rundt 10 fag og man bør kunne finne noe man synes er relevant og interessant forutsatt at man vil studere noe som er relatert til økonomi/finans. Fagene ved QMUL er veldig annerledes enn hva vi er vant med hos UiB, både når det kommer til pensum (mye artikler, "hand outs", mindre utdrag som legges ut på nett osv, men også enkelte bøker), hvordan man skriver (skriver kun essays, som ligner på det vi kaller en teorioppgave), men også innhold (sitter ikke nødvendigvis i rettskilder, og slikt sett føles det ofte som man studerer finans-relaterte fag i stedet for juss).

Et annet poeng er at en del av fagene ved QMUL er veldig praktisk relevante for deler av arbeidslivet i Norge. QMUL har blant annet fag som Corporate Finance Law, samt et M&A-fag, som begge er veldig praktisk rettet. M&A-faget tilbys imidlertid kun på våren, og man må ta en diploma for å kunne ta faget.

Fagleg utbyte og språk

Som alltid blir det til hva man gjør det til selv. Gjør du kun det du må, sitter du ikke igjen med veldig mye. Engasjerer du deg litt mer, kan utbytte bli stort. Det er lett å engasjere seg og de ulike professorene tilbyr prosjekter man kan velge å være med på.

Hva angår det språklige utbytte, er svaret delvis det samme. Man får gå trening i å skrive og lese engelsk. For å få trening i å snakke engelsk, krever det at man involverer seg og blir kjent med studenter fra andre land.

Universitetsområdet og byen

London er en fantastisk by. Hvis man vil (og har råd til det), kan man gjøre noe spennende eller hyggelig hver eneste dag. Det være seg å dra på pub, dra på premier leauge-matcher, mange museum, uteliv, parker, matmarkeder (særlig Camden Market er kult), restauranter, shopping osv.

Vær forberedt på at byen er forholdsvis dyr å leve i. Et månedskort på tuben ligger for eksempel på 1100 i måneden med studentrabbat. Samtidig er mat og drikke på butikken relativt billig - og man kan selvfølgelig være forsiktig med hva man ønsker å være med på av aktiviteter. Da blir det hele overkommelig, men uansett - man bør helt klart ha med seg noen titusen mer enn det man får av lånekassen for å ta en certificate ved QMUL.

Hva angår universitetsområdet, så holdes forelesningene ved Lincolns Inn Fields, og ikke på hovedcampus ute ved Mile End - her var vi totalt tre ganger ila hele oppholdet. Selve fakultetet der forelesningene holdes har mer eller mindre ingen lesesalplasser, men man har tilgang til mange fine biblioteker, herunder IALS (Institute of Advanced Legal Studies), Maughan Library (Kings sitt bibliotek), samt biblioteket til LSE. Med andre ord, godt dekket på den fronten - alle bibliotekene ligger sentralt i London.

Bustad

Vi ble anbefalt å vente en stund med å finne leilighet å bo i. Dette vil ikke jeg anbefale til andre. Boligmarkedet i London er vanskelig - det er utleiers marked og ikke leietakers. Dette innebærer at man ofte vil ha lite å si i møte eller uenigheter med landlords og at prisene er stive. Dette er særlig tilfelle dersom man kun skal leie for tre måneder, hvilket vi gjorde. Vi endte opp med å betale 15 500,- per person i måneden for en ganske trist leilighet, men til gjengjeld svært god plassering rett ved Liverpool Street Station i sone 1. Når det er sagt, så var nok vi noe uheldige, litt kresne mtp beliggenhet og bodde kun to personer i leiligheten. Er man villig til å ta en leilighet som er mindre sentral, samt bo med flere folk/folk man ikke kjenner fra før, så kan man nok få bedre deals, både mtp pris og standard.

Sosialt miljø

Også er er svaret at det blir som man gjør det til. Man kan velge å involvere seg, og slik bli kjent med mange nye som også er tilknyttet UIB. QMUL har imidlertid ikke noe opplegg som legger til rette for å bli kjent - her må man selv være aktiv.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

I forkant må man sende en egen søkand til Queen Mary, og man får ganske god veiledning for denne prosessen gjennom mail fra skolen. I tillegg må man søke om forhåndsgodkjennelse for fagene man ønsker å ta til UiB. Videre kan det være greit å merke seg at man må ta en engelsktest (TOEFL) dersom det har gått mer enn 5 år siden man har avlagt eksamen i engelsk på videregående. Annet enn dette gikk søknadsprosessen ganske greit.
Med tanke på Brexit kan denne siden være nyttig: https://www.gov.uk/guidance/brexit-guidance-for-eu-students-in-the-uk

Undervisningsformer

Gjennom avtalen mellom Queen Mary og UiB er det kun mulig å velge fag innen international banking and finance law. Man kan velge mellom en del forskjellige fag innen dette fagområdet, og i løpet av den første uken holdes det en forelesning hvor de forskjellige foreleserne går gjennom kjennetegnene og læringsmålene i sitt fag. Siden det kreves at man tar 30 stp, velger man to fag som hver har 30 credits (som igjen tilsvarer 15 stp). Man kan i tillegg velge å audite fag, som vil si at man melder seg opp i undervisning og deltar i forelesning uten at man avlegger eksamen.

I løpet av en uke har man tre undervisningstimer per fag i form av forelesning, i tillegg til at man har en "tutorial" per fag annen hver uke. Forelesningene er obligatoriske, mens tutorialsene er frivillige. Selv hadde jeg fagene International Banking Law og International Finance Law, som begge hadde samme foreleser. Siden forelesningene varte i 3 timer kan det være noe krevende å følge med, særlig i fag der forelesningen er lagt til 18-21 på kvelden. Kvaliteten på foreleserne varierer også fra fag til fag. Jeg anbefaler å gå på tutorialsene, ettersom disse tok for seg forskjellige temaer på et mer grunnleggende nivå, noe som gjorde det lettere å henge med i fagene. Jeg hadde derimot ikke særlige mye forkunnskaper i verken finance eller banking law fra før.

Undervisningen skjer sammen med andre LLM-studenter, men eksamensformen er annerledes. Mens LLM-studentene skal ha skoleeksamen, skal UiB-studentene levere essays i hvert fag. Essayene har en ordgrense på 7500 ord, og vi fikk utlevert problemstillinger i begynnelsen av november. Innleveringsfristen var 03. januar. Man kunne velge mellom tre forskjellige problemstillinger i hvert fag, som skulle gjenspeile sentrale emner fra det vi hadde gått gjennom i forelesning. Man får derimot lite veiledning til å skrive essayene, så her står man litt på egenhånd. Man har derimot tilgang til IALS library, hvor det finnes rikelig med litteratur man kan støtte seg på.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt er det kun mulig å velge finans- og bankrelaterte fag, og man skriver essay som evaluering i begge fagene man velger. For å få best mulig utbytte av fagene, er det nok derfor lurt at man har en viss interesse eller nysgjerrighet for disse fagene fra før. Det er videre lagt opp til en del selvstudium fra universitetet sin side ut over de obligatoriske forelesningstimene, slik at utbyttet av tilbudet avhenger ganske mye av hvor mye innsats man selv legger ned i fagene.

I løpet av oktober leverer man en introduction essay. Selv synes jeg denne fungerte fint for å komme i gang med fagene og for å få skrivetrening. Tilbakemeldingen på dette essayet var derimot noe skuffende, og jeg fikk inntrykk av at de fleste av oss fra UiB fikk tilnærmet samme tilbakemelding. Likevel vil jeg anbefale å bruke litt tid på dette essayet så man får satt seg inn i både skriveteknikk, henvisningsteknikk og det å formulere gode setninger på engelsk.

Det kan være greit å merke seg at både undervisningen og eksamensformen med essay skiller seg en del fra det vi er vant med fra jussen på UiB, ettersom det ikke er like mye fokus på "ren juss". I Banking Law fokuserte vi mye på tilsyn og regulering av banker på internasjonalt nivå. Dette bygger i stor grad på internasjonale retningslinjer og standarder, som skiller seg en del fra rettskildebildet man er vant til på jussen i Norge. I Finance Law fokuserte vi mer på internasjonalt aksepterte standardkontrakter ved inngåelse av større låneavtaler og obligasjonsutstedelser. Begge fagene er mer teoretisk oppbygget enn man er vant til fra Norge, og essayene vi leverte har mer preg av teorioppgaver. Det er altså ganske mye fokus på finans, og ikke bare juss.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er det faglige utbyttet avhengig av egen innsats grunnet mye selvstudium. For min del fungerte forelesningene fint for å gi en mer overordnet oversikt over hva det var forventet at vi skulle kunne i hvert fag. Man leser en del skriftlig juridisk engelsk, og jeg har selv merket at dette har hjulpet mye på egen evne til å forstå og skrive mer avansert engelsk. Jeg følte meg tryggere på egen formidlingsevne på engelsk da jeg leverte essayene i januar enn introduksjonsessayet jeg leverte i oktober, noe som også er naturlig ettersom man har arbeidet på engelsk gjennom et helt semester.

Vi fikk også beskjed om at man måtte melde seg opp til et kurs kalt Critical thinking and writing in Law. Dette kurset tok for seg hvordan man arbeider med tradisjonelle britiske rettskilder som lovtekst og dommer, tips til essayskriving, kildehenvisning m.m. Selv om kurset tok for seg en del som man kanskje kan fra før synes jeg det var greit å få det med seg for å plukke opp litt tips og triks til essayskrivingen. Dette kurset la også opp til mer studentaktivitet enn forelesningene gjorde.

Rent språklig er det nok lurt å prøve å sosialisere med andre internasjonale studenter. Det er derimot ikke lagt opp til mye sosiale sammenkomster fra skolen sin side, så her må man ta styringen selv.

Universitetsområdet og byen

Queen Mary har hovedcampus på Mile End, som ligger øst i London. Man må møte på Mile End første skoledag for registrering. Ellers var all vår undervisning på Holborn som ligger mer sentralt i London. Gjennom skolen har man også tilgang til IALS library som ligger ikke så langt fra forelesningslokalene. Jeg brukte biblioteket mye, og det er helt nyoppusset med fine leselokaler.

London er en stor og flott by med mange muligheter, og jeg synes det er viktig å sette av tid til å faktisk bli litt kjent med byen når man faktisk er på utveksling. Det er derimot ganske dyrt å bo i London, så det er nok lurt å spare opp litt på forhånd så man har litt ekstra lommepenger. Siden London er stort er man avhengig av Oyster-card for å kommer seg rundt, noe som koster ca. 1000 kr i måneden. Ellers er mat og drikke samt å spise ute billigere enn i Norge.

Bustad

Det mest utfordrende er kanskje å finne seg et sted å bo når man kun skal være i London i ca. 3,5 måneder. Om man kjenner noen som også skal ned er det en god ide å prøve å finne noe sammen. Selv valgte jeg å bo på studentbolig som var relativt billig, men man må da belage seg på å dele bad og kjøkken med andre studenter (jeg delte med 5 andre). Her må man imidlertid søke ganske god tid i forveien (QM sender ut informasjon om dette). Dersom man vil leie privat er det fullt mulig å reise ned for å fikse bolig ganske nærme første skoledag, men man må regne med veldig høye leiepriser for en så kort bindingstid (samt ganske dårlig standard sett opp mot prisen).

Sosialt miljø

Som nevnt er det lite sosialt i regi av skolen, så her er det også litt hva man gjør det til selv. For å få mest mulig språklig utbytte anbefaler jeg å gå litt utenfor komfortsonen og aktivt gå inn for å snakke med andre internasjonale studenter. Norske studenter er generelt sett gode i engelsk, og det er få som dømmer om du sier noe feil eller ikke har perfekt uttale. Uansett synes jeg det har vært veldig greit at vi har vært flere medstudenter fra UiB, siden en da har andre i samme situasjon som man kan spørre om man lurer på noe.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er verdt å merke seg at QM kan kreve relativt nydatert karakter i engelsk for ikke å måtte ta engelsktest. Dette kan skape noe problemer. Ellers gis det grei informasjon fra Uib/QM i forkant av oppholdet. Dersom man overholder de frister og informasjon man får skal ting gå greit. Hvordan evt. om Brexit her påvirker vet jeg ikke.

Undervisningsformer

QM har forelesninger i 3-timers bolker en gang i uken pr. fag. De lange forelesningene kan være noe slitsomt. Ellers er det noen få timer av klasseromsundervisning. Ettersom de fleste fagene er 30 credits (15 studiepoeng) gir dette 2 forelesninger av 3 timer i uken. Man har derfor relativt lite obligatorisk. De skandinaviske studentene har også essay-eksamen, mens de fleste andre som har faget har skoleeksamen. Dette gjør at undervisningen ikke er helt tilpasset måten man blir målt på.

Vurdering av emnetilbodet

På QM kan man kun velge fag på linjen international finans (International Finance Law). Fagene dreier seg dermed om dette. Man har en del fag å velge mellom, og fagene er interessante dersom man har interesse for emnet. Det er imidlertid ganske stor forskjell på kvaliteten på foreleserne.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært greit. Man lærer også å skrive engelsk ettersom man leverer inn essays på eksamen. Siden man ikke har noen form for klasseromsundervisning i de juridiske fagene blir det muntlige utbyttet noe mindre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet Queen Mary ligger i hovedsak på Mile End Øst i London. Alle forelesninger etc. i international finans er imidlertid ved Holborn sentralt i London. Vi var kun ved Mile End da vi skulle registere oss ved ankomst. Ellers var vi kun ved Holborn. Vi valgte å lese på IALS, Institute Of Advanced Legal Studies. Dette er et nyoppusset bibliotek med fine fasiliteter.

Bustad

Å leie bolig i London er dyrt. Vi fikk bolig uken før vi reiste ned. Ettersom boligmarkedet i London er veldig likvid gikk dette greit. Vi tok kontakt med utleier via AirBnb. Ellers kan sider som Hostemaker, Gumtree etc. være nyttige. Problemet med å reise ett semester er at man ofte endre opp med en form for kortidsleie, noe som er dyrt.

Sosialt miljø

Det er mange nordmenn i London. Dette gjør at det er lett at man blir å være med dem. Det er heller ikke lagt opp noe sosialt gjennom skolen, så det er vanskelig å knytte internationale kontakter. Den manglende sosiale tilretteleggingen gjennom skolen er kanskje det dårligste med utvekslingsoppholdet i London.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Dersom det har gått mer enn 5 år siden du hadde engelsk, må man ta en TOEFL test for å bekrefte engelskferdighetene dine. Utover det må man sende søknad til QMUL, som man får god veiledning av UIB.

Undervisningsformer

Hva gjelder selve undervisningsopplegget, er det obligatoriske forelesninger, samt frivillige kurs som handler om å skrive juridisk engelsk og hvordan skrive engelske essays. Det kommer godt med, ettersom vurderingsformen er innlevering av essays på 7500 ord per fag. Dette tilsvarer en master hjemme i Norge. Man må også skrive et introduksjonsessay på starten av semesteret. Dette essayset har ingenting å si for den endelige karakteren, men setter deg i gang med treningen i å skrive engelsk og lære deg nye ord og uttrykk fra finans og bank sektoren.

Vurdering av emnetilbodet

Er du interessert i bank og finans - og London som sådan - er Queen Mary et veldig godt valg. De har et bredt spekter av ulike emner innenfor bank og finanssektoren. Jeg valgte Regulation of Financial Markets og International Finance Law, noe som jeg idag er veldig fornøyd med. Det er noen fag de kun tilbyr til studenter som velger Diploma, det vil si de som studerer der fra september til april. Tar du certificate - som jeg gjorde - er utvalget av fag litt mer begrenset.

Mye av fagene er veldig praktisk å kunne for arbeidslivet i Norge, særlig innenfor corporate delen. Kunne du tenkt deg å jobbe i et forretningsjuridisk firma, er QMUL et godt valg.

Fagleg utbyte og språk

Det anbefales å delta på "Critical thinking and writing" kurset. Her lærer man hvordan man skriver bedre engelsk, hvor legge opp oppgaver og man må prate litt engelsk i plenum. Man kan også delta på andre opplegg arrangert av professorene, samt undergrupper som arrangeres av QMUL for mer utbytte av språket. Følger man kun de obligatoriske kravene, vil man nok tenke at man ikke satt igjen med så mye språklig utbytte hva gjelder muntlig engelsk. Skrive engelsk derimot får man mye utbytte av gjennom introduksjonsessayene, notater i forelesninger, samt innlevering av de endelige essayene mot slutten av semesteret.

Universitetsområdet og byen

London tilbyr det enhver student drømmer om, nemlig profesjonell skole, bra uteliv og herlig mat. Det er en dyr by, så her gjelder det å være tidlig ute hva gjelder å finne sted å bo, fordi der kan man spare mye penger i måneden. Det som er bra med QMUL er at den juridiske delen ligger midt i London sentrum (2 min unna covent garden), mens selve hovedcampus ligger litt utenfor sentrum øst i London. At skolen ligger bra til gjør at man blir bedre kjent med byen tidlig, og man kan finne på mye aktiviteter med gå-avstand etter forelesninger.

Bustad

Som sagt kan man spare mye penger ved å undersøke boligmarkedet godt før skolestart. Det er viktig å være oppmerksom at boligprisen vil nok være dyrene i måneden for de som tar certificate sammenlignet med de som tar diploma programmet. Det anbefales å sjekke ut nettsiden gumtree.com. Airbnb kan også være et aktuelt alternativ.

Sosialt miljø

Det blir hva man selv gjør det til. Dersom man ønsker å bli kjent med nye folk må man selv være aktiv. QMUL tilbyr ingen obligatoriske arrangementer som legger tilrette for det. Samtidig får man mulighet til å bli kjent med andre studenter gjennom eskursjoner som skolen arrangerer til ulike advokatfirmaer eller andre finansielle institusjoner. Men her gjelder det å komme ut av komfortsonen.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 23.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før oppholdet er det flere ting som må være på plass. Queen Mary sin administrasjon vil be deg betale et depositum, men forespørselen trenger man ikke å ta stilling til grunnet vår status som norske studenter fra UiB. Videre må man være forberedt på at London er et kostbart sted. Lånekassen vil ikke gi tilstrekkelig med stipend og lån for de aller fleste. Derfor bør du på forhånd ha ordnet med finansiering gjennom enten oppsparte midler eller fra nær familie eller en kombinasjon av disse. Forbrukslån er ingen god måte å finansiere et slikt opphold på. Dersom du trenger støtte fra familie er det lurt å innlede disse samtalene så tidlig som mulig. Vedrørende forberedelser av akademisk art vil Queen Mary sende deg en grund liste over det du må gjøre før innrullering.

Undervisningsformer

Undervisningen er på mange måter lik som i Bergen. Man har på den ene siden alminnelige forelesninger, hvor den muntlige interaksjonen mellom studenter og foreleser er noe mer fremtredende på Queen Mary. På den annen side har man et supplerende tilbud om å delta på seminarer, likt som det UiB tilbyr i fjerde avdeling. Dette er særlig nyttig i bl.a. Corporate Finance, hvor man gjennomgår formler og evalueringsmetoder i excel sammen med fagansvarlig. Sistnevnte er ikke obligatorisk, som sagt.

Vurdering av emnetilbodet

På bakgrunn av den bilaterale avtalen mellom UiB og QMUL er det begrenset hvilke fag man kan eksamineres i. Kort fortalt kan fagene deles inn i de regulatoriske og transaksjonelle. Corporate Finance, Finacial Law og M&A handler mer om de praktiske sidene ved finansmarkedsjus (med innslag av sentrale regler på området), mens International Banking Law og Financial Regulation kort fortalt omhandler hvem, hva og hvorfor banker, verdipapirforetak, fondsforvaltere og andre finansinstitusjonene er gjenstand for en gjennomgående og streng regulering i EU og resten av den vestlige verden. Fagene som her er nevnt kan anbefales på det sterkeste, utenom Banking Law SEM2. Merk at Corporate Finance og Financial Law ikke kan kombineres. Dette gjelder også for M&As og Financial Law SEM2

Fagleg utbyte og språk

Siden man blir «tvunget» til å skrive 15.000 ord på engelsk pr. semester er det ingen tvil om at det språklige utbytte er massivt, i hvert fall skriftlig. Dog er det lite muntlig aktivitet, så her man må man primært gjøre jobben selv. Engasjer deg feks i timen, og snakk med foreleserene dersom du lurer på noe (de elsker å bli stilt spørsmål).

Det største utbytte fikk jeg likevel omkring det faglige. Man blir på Queen Mary introdusert for en ny verden man ikke er kjent med på jussen, og som er utrolig viktig i samfunnet ellers. Finansinstitusjonene (banker, meglerhus), utstedere og investorer utgjør på mange måter hjulene i næringslivet, og man får en grunnleggende innføring i hvordan og hvorfor disse finansinstitusjonene reguleres (finanskrisen er et godt eksempel), hvilke aktører som er sentrale i denne sammenheng, hvordan transaksjonene mellom nevnte aktører foregår og grunnlaget for transaksjonene (regnskap, valuering, multipler) m.m. For de som er interessert i disse temaene anbefales Corporate Finance, International Banking Law og Financial Regulation i første semester og oppfølgerfagene i andre semester. Evt. kan man bytte ut Banking Law SEM2 med et annet fag.

Etter oppholdet var den faglige biten spesielt utslagsgivende da jeg til slutt ble ansatt i et av de fem store advokatfirmaene.

Universitetsområdet og byen

Det er London vi snakker om: "The city needs no further introduction".

Er du på utkikk etter morsomme steder å ta et par kalde/lunsj/brunsj/middag/klubb kan Angelsea Arms i Kensington, The Elgin i Notting Hill, Mews of Mayfair i Mayfair, Waffel and Duck i The City, Bunga Bunga i Covent Garden og Padella ved Borough Market anbefales på det varmeste. For å få bord til middagsserveringen ved Padella må du møte opp minst en halvtime før stedet åpner, da restauranten ikke tar reservasjoner.

Skulle du kjede deg i London er det mulig å ta hurtigtoget (Eurolines) til Paris, og tilbringe en helg der. Dette kan anbefales på det sterkeste.

For info om universitetsområdet, se nedenfor under «bolig».

Bustad

Selv om mange sier du må være ute i god tid for å ordne med sted å bo, kan det være greit å ha is i magen, og ikke ta det første og beste. Dra heller ned et par-tre dager før registrering ved Mile End, slik at du har tid til å gå på visninger. Bruk airbnb som et billig alternativ frem til leiekontrakt er underskrevet og du helt sikkert vet innflytningsdatoen.

Hvor du ønsker å bo avhenger av tilgjengelige midler og hvilke standard og beliggenhet man ønsker. Forelesningene er lagt til Holborn og omkringliggende steder. Siden forelesningene og lesesalene er såpass sentralt plassert er det et rikt tilbud av kollektivtransport til disse stedene. Dermed «må» du ikke bo rett ved skolen. Likevel er det kostbart med «oyster card», og det kan være en ide å bruke litt mer penger på god beliggenhet som man uansett sparer inn på å ikke anskaffe et «oyster card». Personlig fant jeg en mellomløsning ved å bosette meg på Kings Cross. Da bruker man en halvtime til skolen samtidig som man betaler mindre enn de som bor lenger sør mot Holborn.

Til slutt vil jeg anbefale alle som inngår leieavtaler å innta en klausul («break clause») som gir deg rett til å si opp leieforholdet den datoen du tenker deg tilbake til moderlandet. Da unngår du potensielt en vanskelig situasjon hvor man i siste instans må fremleie leieretten, noe som klart ikke anbefales. Dette fordrer likevel at man må betale for noen månedsleier i forskudd (3-6 mnd).

Sosialt miljø

Det legges ikke opp til at man blir kjent med sine utenlandske medstudenter. Imidlertid vil man få muligheter til å delta på arrangementer med andre studenter på samme fagretning. Meld deg inn i relevante grupper på Facebook, WhatsApp osv. Da vil du bli kontinuerlig oppdatert på aktuelle arrangementer o.l. Det er fort gjort å bli «stuck» med de norske fra UiB som igjen går utover det muntlige utbyttet. For å bøte på dette må du selv ta initiativ. Virker det skummelt kan du ta med deg et par av dine norske medstudenter.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 23.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det vanskeligste med forberedelsene var å finne et sted å bo. Dette tok tid og man bør derfor begynne med dette ganske tidlig. Det er også å anbefalle å se bolig før man flytter inn. Ellers gikk forberedelsene ganske greit. Det er en del papirarbeid, men det meste blir godt forklart av Queen Mary. Det meste ordnes greit ved semesterstart.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forelesninger. De er lokalisert litt forskjellige steder på ulike campus i London, men med grei tilgang ved kollektivtilbudene i byen. Det er få forelesninger, og ikke alle foreleserene er like organiserte, men alle holder et svært høyt faglig nivå. Ellers er det i stor grad lagt opp til egne studier. Det kan til tider virke ganske overveldende og er veldig forskjellig fra den oppfølgingen man får ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er helt greit. Fagene er relativt like og tilbudet er således noe snevert. Men, de fagene som tilbys er spennende og relevante. De er også i noen grad overlappende eller sammenhnegnde hvilket samlet er en fordel.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytett er veldig opp til den enkelte student. Fagene er spennede og selv om det er litt lite juss-orientert i noen av fagene så er det svært relevant og gir mye kunnskap dersom man er litt interessert i finansverden. Språkutbyttet er stort fordi man er tvunget til å skrive flere store oppgaver. Man får dermed god engelskskrivetrening.

Universitetsområdet og byen

Byen er fantastisk. Det er også gøy at CCLS campuset man tilhører ligger i bykjernen. Dette er adskilt fra resten av QM. Fasilitetene på dette campuset er imidlertid veldig begrenset, og man er dermed ikke mye der. Jeg endte opp med å benytte meg av andre campus eller bibliotek rundt i byen. Man får tilgang til disse ved å være en del av University of London.

Bustad

Jeg slet veldig med å finne en bolig jeg kunne og ville bo i. Derfor måtte jeg flytte flere ganger i løpet av de første ukene. Endte opp med å leie en leilighet midt i sentrum. Jeg hadde lyst til å bo i bykjernen og var veldig fornøyd med det. Det er dyrt å bo i London, og utleiere er veldig lite hjelpsomme og samarbeidsvillige hvilket gjør det å leie bolig noe vanskelig. Det er viktig å ha sett boligen før man signerer noen papirer. De er skjelden helt som det ser ut på bilder, og fler hadde noen utfordringer med dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Det kommer imidlertid litt an på hva man ønsker på utveksling. Vi var mest samen med andre studenter fra Norge, endten fra UiB som vi reiste sammen med eller andre bekjente. Miljøet på CCLS er litt anderledes. Vi ble i svært liten grad kjent med de andre studnetene der. Vi hadde ikke en slikkelig fadderuke og det gjør det noe vanskeligere. Jeg vet at det var flere tilbud om et større studentmiljø ved hovedcampuset til QM som ligger noe ut fra sentrum, men jeg benyttet meg ikke av dette.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 23.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Å finne bolig i London kan være vanskelig. Selv hadde jeg ikke fikset bolig før avreise, men jeg hadde avtalt en del visninger til de første dagene i London. Personlig syns jeg dette var lurt i og med at det er lettere å gå på visning å vite hva man får, uten at man risikerer å få noe dårligere enn det man trodde (boligene i London har svært varierende standard og prisene svinger kraftig avhengig av beliggenheten man ønsker seg. I tillegg synes det å være akseptert at meglerne sminker bildene så leilighetene ser finere ut enn de faktisk er.

Et annet tips er å jobbe litt før avreise hvis man har mulighet til det så man har litt ekstra å rutte med. Dersom man ikke har mulighet til å jobbe er det en trøst at mat og drikke fra Tesco, Sainsburys o.v. er ganske mye billigere enn i Norge, så man kan også spare inn en del her hvis økonomien skranter.

Undervisningsformer

Undervisningsformen foregår ved ukentlige forelesninger. I forelesningene får man utdelt handouts som utgjør et nyttig supplement til forelesningene som man kan lese utenom forelesningene. Man får også tilgang til powerpointsene, artiklene, bøker o.v. digitalt hvilket er nyttig materiale når man skal skrive oppgavene. Dermed vet man hvilke kilder som kan være relevante å se på når man skriver oppgavene.

Det bør merkes at absolutt alt fra forelesningen legges ut på læreportalen qmplus, som er tilsvarende mitt.uib. Det er dermed ikke krise om man ikke har fått med seg alle handoutsene hver gang hvis man heller vil lese det digitalt (det blir rett og slett bare en haug av papirer etterhvert).

Ved slutten av semesteret, rundt november og/ februar (hvis Diploma), får man utlevert oppgavetekst til hva man skal skrive om. Det skal leveres 3 oppgaver per semester på veil. 5000 ord. Jeg opplevde at det tidsmessig var rikelig med tid til å skrive oppgavene og i denne perioden kommer handoutsene/materiale på qmplus til nytte.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos QMUL certificate/diploma program knytter seg til fag innen bank og finans noe man er informert om før avreise. Innen bank og finans opplevde jeg fagtilbudet som godt, selv om fagenes temaer etter hvert glir over i hverandre. Dette var etter min mening bare en fordel siden man da fikk flere strenger å spille på i oppgavene man skulle skrive.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen følte jeg meg språkfattig og jeg måtte bruke google translate en del i forelesninger for å forstå de nye fagtermene i forelesningene. Fagtermer, hvordan man skriver og språket kom riktignok raskt på plass, slik at det språklig utbyttet opplevdes som bra. Siden man også skal skrive tre oppgaver på til sammen 15.000 per semester også det akademiske språket i engelsken raskt på plass.

Det faglig utbyttet tror jeg er individuelt. Hvis man jobber med fagene, dvs. leser artiklene og ppt. fra forelesningene, så kan en forvente å lære en god del; i alle fall syns jeg at jeg lærte mye på et område jeg ikke kunne noe særlig om. Personlig syns jeg fagene var spennende, selv om det blir litt dobbeltbehandling til tider når fagene glir over i hverandre.

En positiv ting ved QMUL er at de tar utgangspunkt i at man ikke kan noe fra før hvilket passet meg bra. Etter min mening er foreleserne pedagogiske og godt egnet til å sørge for at alle henger med hvis man gir en innsats. Det er viktig å merke seg at QMUL sitt fagstoff fremstår overveldende i begynnelsen med enormt mye fagstoff/handouts, og man burde derfor være kritisk til å lese alt sammen. Jeg vil ikke anbefale å sitte 12 timers dager dag ut og dag inn i starten for å komme gjennom alt, da det er viktig å kose seg og det ikke er nødvendig for å skrive gode oppgaver. jeg vil si at fagtermer o.v faller naturlig på plass hvis man jobber jevnt. Fokuserer man på de store linjene, leser jevnt og tar noen kollokvier med enten medstudenter fra UIB eller gjerne de andre studentene, så kommer engelsken og fagene raskt på plass. Dokumentarer og spillefilmer er gull.

Universitetsområdet og byen

QMUL fakultetet ligger på Mile End som er i Øst-London. Gudskjelov må man bare være på MileEnd et par ganger de første dagene i forbindelse med innmeldingen. Utover innkvarteringen foregår undervisningen i Covent Garden hos CCLS (QMUL centre for commercial law studies) som er et langt finere område. Utover forelesningene endte jeg med å lese og skrive oppgavene mine fra Maughan Library som er hovedfakultetet til Kings College som QMUL studentene har tilgang til, (ca fem min gange fra CCLS). Andre leste på fakultet som LSE som man også har tilgang til gjennom å være student ved at av skolene tilhørende University of London.

Bustad

Som nevnt kan det være vanskelig å finne seg et sted å bo. Som regel er standarden dårligere (les: mye) enn det prisen på leiligheten skulle tilsi. Personlig mener jeg man ikke burde inngå avtaler med `meglerne` før man ankommer London fordi det kan være lurt å ha sett boligen før man signerer papirer på leiligheten. Dette særlig fordi det synes å være praksis at meglerne krever både forskudd og depositum ved kontraktinngåelse. Når det er sagt kan det være lurt å sjekke gumthree og zoopla (ala finn.no) i forkant av ankomsten, slik at man har avtalt visning ila. de første dagene ved ankomst. Siden London normalt praktiserer weekly rents og ikke monthly rents, mener jeg personlig at man kan begynne å avtale visninger så sent som i ukene før ankomst fordi det er først da de aktuelle leilighetene er klare for overtakelse.

Hvis det er et kriterium som er viktig i London mener jeg det er beliggenheten. Siden man er mye i forelesninger og mye sosialt skjer rundt i området ved skolen (Covent Garden, Holborn) mener jeg man beliggenhetsmessig burde søke etter bolig i nærheten slik at man har gangavstand til skolen. Da kan man spare inn en del på å unngå tuben(som kan bli dyrt hvis man bruker det hver dag). Det bør nevnes at Covent Garden er spesielt dyrt og har få leiligheter, så hvis man finner noe innen en radius som tar 20-30 min å gå hver dag er dette fornuftig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er hva man gjør det til selv. QMUL arrangerer en del sosiale events i begynnelsen som kan være morsomme å bli med på. Det er også en del studentorganisasjoner som tennislag, håndballag, fotballlag etc. som man kan bli med på og spille mot andre skolene.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 23.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er dyrt å bo i London, og det kan derfor være lurt å være tidlig ute med å finne bolig. I den forbindelse er det imidlertid viktig å huske på at standarden er mye lavere enn i Norge, og man kan fort bli lurt på boligmarkedet. Hvis man har mulighet til å dra på visning, er derfor dette å anbefale.

Finansrettslige fag er ofte nytt for de som kommer fra jusstudiet i Bergen, og det kan derfor være lurt å sette seg inn i innføringslitteratur på forhånd. Dette er imidlertid ikke et krav, og det er heller ikke nødvendig for å følge med i forelesningene. Et alternativ kan være å se filmen Too big to fail.

Så lenge man har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående, er det heller ikke krav om at man må ilegge toefl-test før oppholdet.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forelesninger. Hvert fag har to timer forelesning en gang i uken, noe som kun tilsvarer seks timer forelesninger i uken. Utvekslingsstudentene fra UiB har forelesninger sammen med LLM-studenter på Queen Mary, men vi får dessverre ikke mulighet til å delta på tutorials. Det er flere gjesteforelesninger i regi av Queen Mary, og disse kan være verdt å få med seg.

I første semester får man i tillegg tilbud om å delta på et ukentlig kurs som heter Critical Thinking and Writing, der man bl.a. får språktips og tips til hvordan man skal skrive essay. Det er ikke obligatorisk, men Queen Mary anbefaler at man drar på disse kursene.

Vurdering av emnetilbodet

Hvert semester skal man velge tre ulike fag. Ettersom samarbeidsavtalen mellom UiB og Queen Mary kun gjelder opptak på International Finance Law Programme ved Centre for Commercial Law Studies, er ikke emnetilbudet så veldig bredt. For de som skal være på Queen Mary i to semestre er det også verdt å merke seg at noen av fagene kolliderer, slik at fagvalg første semester kan få konsekvenser for hvilke fag man kan velge andre semester. Queen Mary har på sine sider opplyst om hvilke fag som kolliderer med hverandre.

Alle fagene er rettet mot bank og finans, men med ulikt fokus. På Queen Mary sine sider finner man utfyllende informasjon om de ulike fagene, og det kan være lurt å sette seg inn i dette før man reiser. De første ukene er det også åpne forelesninger, slik at man kan teste ut hvilke fag man synes er interessante før man velger endelige fag.

Fagleg utbyte og språk

Det er gode muligheter for å få stort faglig og språklig utbytte, men det er også avhengig av hva man selv gjør det til. Dersom man leser all anbefalt litteratur og deltar i alle forelesningene, vil man få et stort faglig utbytte. Det er imidlertid mye pensum som anbefales, og det er hverken mulig eller forventet at man skal komme seg gjennom alt. Det viktigste er derfor å fokusere på forelesningene og hva som blir gjennomgått i disse, da dette danner grunnlaget for oppgavene man skal skrive.

I starten av oppholdet må man skrive et introduksjonsessay på 4000 ord, men dette får man ikke karakter på.

Vurderingsformen er en innlevering på ca. 5000 ord i hvert fag. Man får velge mellom tre oppgaver som professoren har laget, og man har ca. 6-8 uker på å skrive alle tre oppgavene. Man har derfor ganske god tid på å sette seg inn i de ulike problemstillingene.

Fordi alle fagene krever at man skriver en oppgave på ca. 5000 ord, er det språklige utbyttet særlig stort hva gjelder skriftlighet. Professorene krever ikke muntlig aktivitet fra elevene, og på den måten er det muntlige utbyttet noe begrenset. Likevel kan man delta muntlig i undervisningen hvis man selv ønsker det, og i ett av fagene jeg hadde var det også mulig å holde en frivillig fremføring. Det er derfor gode muligheter for å oppnå muntlig språklig utbytte dersom man ønsker dette.

Professoren gir tilbakemeldinger på essayene, men min erfaring er at man dessverre ikke får så mye ut av dette. Det var for det første få kommentarer, og noen av disse var svært generelt utformet. Jeg opplevde også å få identiske kommentarer som andre studenter. Læringsutbyttet av disse tilbakemeldingene var derfor begrenset.

Ettersom man leverer (minst) tre oppgaver som til sammen tilsvarer over 12 000 ord, kan man søke om å få disse godskrevet som en norsk masteroppgave.

Universitetsområdet og byen

Hovedcampusen til Queen Mary ligger utenfor sentrum, men her er man kun de første ukene av semesteret for å ordne praktiske ting som registrering, osv. Centre for Commercial Law Studies ligger sentralt til i Holborn, og nærmeste tubestasjon er kun få minutters gange fra universitetet.

Lesesalen på Centre for Commercial Law Studies er ikke så veldig hyggelig, men både King's College og LSE ligger like i nærheten, og her er det veldig gode lesemuligheter. Fordi Queen Mary er en del av University of London, er det heller ikke noe problem å få bibliotekskort på andre universiteter.

Ellers er London en veldig fin by å bo i. Det er masse som skjer hele tiden, og alltid noe å finne på.

Bustad

Det er dyrt å bo i London, og standarden er mye dårligere enn i Norge. For de som har mulighet, er det derfor sterkt å anbefale å dra på visning før man skriver under på husleiekontrakt. Vær også obs på at mange utleiefirmaer krever at man betaler seks måneder husleie på forhånd + depositum.

Jeg vil absolutt anbefale å bo sentralt, og gjerne i nærheten av en tubestasjon så det er lett å komme seg rundt.

Sosialt miljø

Fra Queen Mary sin side er det ikke lagt opp til noen sosiale arrangementer mellom utvekslingsstudentene fra UiB og de øvrige LLM-studentene, noe som kanskje er litt dumt. Selv om man har fag sammen hver uke, kan det bli vanskelig å bli kjent med folk i forelesningene. Likevel er dette mulig dersom man gjør en innsats på egenhånd.

Det er også mulig å benytte seg av utenforstående studentorganisasjoner, som f.eks. ANSA.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 23.04.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg mener det er lurt å finne en leilighet før du flytter til London. Det er et ganske vanskelig marked, og det er mange om benet. I tillegg er rutiner rundt dette med husleie noe annerledes fra norske rutiner, og det kan være greit å sette seg litt inn i dette. Det er mange som blir lurt til å betale mer enn nødvendig, til å binde seg lenger enn ønskelig osv.

En annen ting er at det kan være greit å spare opp en del penger før man drar til London. Det er dyrt med husleie (vanskelig å komme under 10 000 kr i måneden),og siden man drar til London nettopp for å oppleve byen, kan det bli litt dyrt.

Utover dette, er det mye som ordner seg kort tid etter man kommer i gang med semesteret. Selv om man velger fag i forkant, er det enkelt å endre disse fagene.

Undervisningsformer

All undervisning foregår ved forelesninger. Disse er obligatoriske, men det er ingen kriser hvis man går glipp av noen. Alt av power pointer og artikler, og annet stoff som brukes i undervisningen blir lagt ut på universitetets hjemmesider. Mange forelesninger blir også tatt opp på lydopptak som legges ut.

Videre skal det leveres 3 oppgaver per semester - en oppgave i hvert fag. Disse skal være på ca 5000 ord, og man har flere måneder på seg til å skrive dem. Oppgavetekstene er veldig knappe, og man er veldig avhengig av Google. Men disse oppgavene er absolutt overkommelige, og man lærer mye engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ikke særlig godt. Alle fagene som er mulig å velge er knyttet til bank og finans, selv om Queen Mary har et enormt utvalg av fag, og er veldig kjent for nettopp dette. Det er dog muligheter for å melde seg opp i ekstra-fag man ikke får vurdering i.

Fagleg utbyte og språk

For min del av det faglige utbyttet vært svært dårlig. Dette kan ha med min egen innsats å gjøre, men det må likevel sides at foreleserne operer på en helt annerledes måte enn man er vant med i Bergen. Det er veldig lite struktur. Ofte handlet forelesningene om helt andre temaer enn det som sto på timeplanen, og da fagene er ganske komplekse er det vanskelig å følge med på noe man ikke har forberedt seg til.

Jeg syns på den annen side at jeg har blitt bedre i engelsk, både muntlig og skriftlig. Man lærer mye av å lese juridiske tekster på engelsk, samt å høre på forelesningene. Likevel kunne også dette vært bedre. Flere av foreleserne har ikke engelsk som sitt primære språk, og italienske og spanke aksenter gjør det vanskelig å forstå alt.

Universitetsområdet og byen

Hoveduniversitetsområdet for Queen Mary ligger veldig usentralt, og det tar lang tid å komme seg dit fra sentrum. Hit må man imidlertid bare dra de første par dagene av semesteret. Dette utvekslingsprogrammet har et eget fakultet som heter Centre for Commercial Law Studies, og dette ligger veldig sentralt i Holborn, kun få minutter unna Covent Garden og Soho. Dette er ikke et spesielt pent eller hyggelig fakultet, men det fungerer. Det er uansett mange kjempefine, typisk engelske biblioteker rett i nærheten. Det som er litt stas, er at dette fakultet ligger midt i det campus-området som kalles Lincoln´s Inn Fields. Dette er veldig koselig og er kjent for å være det sentrale juridiske strøket.

Ellers er London er helt fantastisk sted å bo hvis man elsker storbylivet. Jeg syns det var kjempebra med masse liv og røre hvor enn man går. Det er alltid noe gøy å finne på. Masse kule områder, museer, restauranter, teatre, butikker, puber, utesteder og kafeer. Med litt research er det mulig å gjøre alt til en billig penge, men det er klart at London sentrum er et dyrt sted å ferdes.

Bustad

Når det kommer til bolig, må man i utgangspunkt prioritere. Man kan få en relativt fin leilighet hvis man er villig til å bo litt utenfor de mest sentrale strøkene. Ønsker man å bo sentralt, vil dette bli dyrt og standarden er ikke helt super. Jeg syns likevel det å bo sentralt var helt essensielt, og den leiligheten jeg og to venninner endte opp med var ganske pjusk, men absolutt mulig å bo i i 9 måneder.

Husleie kommer normalt på 10 000kr per person. Vi betalte litt over 11 000 for å bo i området som heter Fitzrovia, midt i smørøyet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er nok mest hva man selv gjør det til, men jeg opplevde at det ikke var så lett å bli kjent med medstudenter. Dette utvekslingsprogrammet er egentlig en del av en LLM, og man tar derfor mange av de samme fagene som LLM-studentene. Disse studentene er gjerne eldre, og har jobbet i noen år i forkant. Jeg fikk inntrykk av at de ikke var så opptatt av å få nye venner. Ellers var det mange studenter fra Asia - særlig fra Kina og India, og disse studentene holdt seg mye for seg selv, og det endte derfor med at det gjorde oss vi norske studentene. Heldigvis er det mange fra UiB som drar til London, og man fikk dermed et miljø som fungerte godt.

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingsoppholdet er det viktig å sette seg inn i all informasjon som man mottar fra Queen Mary University of London. Jeg anbefaler å ta kontakt med noen av de andre studentene fra UiB som også skal på utveksling til Queen Mary for å være sikker på at man får med seg alt. Selv printet jeg bare ut en oversikt over viktige datoer/frister fra Queen Mary slik at jeg hadde full kontroll på det man måtte få med seg, særlig i starten.

I tillegg er det lurt å undersøke bolig tidlig.

Undervisningsformer

Det er forelesninger med større eller mindre forsamlinger.

Vurdering av emnetilbodet

Er man på utveksling et halvt år må man velge tre fag. Jeg valgte Law and Finance in Emerging Economies, Regulations of Financial Markets og EU Financial and Monetary Law. Det er en stor fordel om man har en grunnforståelse for økonomi dersom man skal ta disse fagene, ettersom det ikke er "rene" jussfag. Likevel vil jeg ikke si det er noe problem om man ikke har hatt økonomi tidligere, dersom dette er noe man interesserer seg for.

I faget Law and Finance in Emerging Economies var det et stort mangfold blant studentene som tok dette faget, noe som gjorde undervisningen særlig interessant.

Alle foreleserne er utvilsomt veldig dyktige, men det var stor variasjon i hvorvidt de var lette å forstå (det vil si hvor god engelsk de hadde). Ellers var det ikke uvanlig å ha gjesteforelesere, hvorav gjesteforeleserne i EU-faget utvilsomt var de beste.

Det er mulig å melde seg opp i andre fag som "audits" dersom man har interesse for andre fagområder enn International Finance Law. Dette er noe man får informasjon om i starten av oppholdet, og som anbefales.

Fagleg utbyte og språk

Etter utvekslingsoppholdet opplevde jeg at jeg hadde fått bedre innblikk i hvordan økonomi og jus henger sammen. Fagene jeg valgte inneholdt elementer av politikk, økonomi og samfunnsfag i større grad enn det jeg var vant med fra UiB.

Hva gjelder språklig utbytte opplevde jeg ikke det som spesielt stort. Man har et eget kurs med de norske studentene én gang i uken, men jeg følte ikke jeg fikk noe særlig utbytte av dette.

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde all min undervisning ved Lincoln Inn Fields som ligger svært sentralt til. Derfor var jeg ikke på campus annet enn den første dagen for å fikse studentkort.

Det var mulig å lese i et datarom i kjelleren i bygget ved Lincoln Inn Fields, men det er nok å anbefale å skaffe adgang til IALS (et eget bibliotek) for å kunne lese der, eller å dra til Maughan Library da det er mye hyggeligere.

Jeg bodde i gangavstand fra universitetet og andre studenter som også var på utveksling, noe som gjorde at jeg ikke behøvde å ha månedskort for tuben. Dette var jeg fornøyd med, men det er greit å være oppmerksom på at det er svært store avstander om du ikke har vært så mye i London før. Det er naturligvis også stor variasjon mellom de ulike områdene i byen, slik at det kan være en god idé at man tidlig finner ut av hvilken bydel/område man selv tror man vil trives best i når man finner bolig. Videre anbefales det å reise rundt i byen for å se ulike bydeler, dette særlig ved bruk av buss da man får sett veldig mye.

Bustad

Hva gjelder bosted under utvekslingsoppholdet vil jeg anbefale at man arrangerer visninger når man kommer til London, slik at man faktisk kan se hvordan leiligheten ser ut. Selv måtte jeg bytte bosted ettersom den første leiligheten ikke levde opp til forventningene. Det er også greit å være oppmerksom på at man ikke nødvendigvis kan forvente en veldig høy standard hva gjelder boforhold, særlig hvis man kun skal være der ett semester. Det er få som vil leie ut for en så kort tidsperiode og det er fort veldig dyrt. Bolig kan man finne via SpareRoom eller AirBnb, selv fant jeg bolig via en bekjent.

Sosialt miljø

Jeg opplevde ikke at det var veldig sosialt på Queen Mary, utenom den kontakt man hadde med norske studenter som også var på utveksling. Enkelte var imidlertid imøtekommende i forelesningene og det hadde sikkert vært mulig å bli bedre kjent med andre studenter om man virkelig gikk inn for det. Høstsemesteret er likevel kort, og man vil gjerne oppleve mest mulig, slik at det slik sett er "enklest" å være med folk man blir kjent med i starten eller kjenner fra før. Jeg opplevde at jeg hadde et svært godt sosialt miljø, men dette på grunn av de andre norske utvekslingsstudentene jeg ble kjent med da jeg var der, samt venner jeg hadde i London fra før.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være utfordrende å finne bolig for oppholdet. Før avreise hadde jeg fått tildelt en studentbolig gjennom studiested, men ved nærmere undersøkelser viste det seg at denne var tilknyttet en ett års kontrakt, mens jeg bare skulle være der fra september til desember. Jeg endte dermed opp med langtidsleie på AirBnB. Ordningen fungerte greit for min del, men det var hverken direkte enkelt eller billig.

Når du kommer frem anbefaler jeg at du søker om student-oystercard så fort som mulig. Det kan ta alt fra 7 dager til 1 mnd før det er klart og kan sendes til deg.

Forsøk å skrive noe engelsk før avreise. Det kreves at du skriver et introduction essay tidlig i oppholdet, for å venne deg til arbeidsformen, men også å bekrefte at du klarer å formulere deg på engelsk. Det viste seg at det å skrive akademisk, juridisk engelsk var ikke like lett som jeg hadde sett for meg. Derfor skulle jeg gjerne ønske at jeg hadde forsøkte meg litt før avreise, slik at jeg var litt varmere i trøya når jeg kom frem.

Undervisningsformer

Undervisningen utføres ved forelesninger i mindre grupper (20-70), og fremstår litt mer som seminarundervisning i Bergen, enn en fullsatt forelesning. Det er derfor mer diskusjon, innspill og spørsmål enn man gjerne er vant med.

Videre er tidsbruken noe mer fleksibel enn hva man er vant med, spesielt med oppstart, pauser og avslutning.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene var interessante, men noe like. Forvent overlapp mellom flere emner. Dessuten var det en del emnekombinasjoner som ikke var mulig. Les deg derfor gjerne opp på forhånd.

Dersom du er interessert er det mulig å "audite" emner (følge undervisning uten å ha rett til å ta eksamen) utenfor finansrett. Dette kan være nyttig dersom det er andre fag du ønsker å bli bedre kjent med/ du ønsker å forberede deg innen et fagområde du vil skrive masteroppgave om.

Vær obs på at noen av emnene har kolliderende forelesninger.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen holdt god faglig kvalitet og fokuserte mer på generelle internasjonale perspektiver enn engelsk spesialrett. Derimot kan noe av undervisningen tendere mer mot rettshistorie enn praktisk juss.

Språklig sett ble jeg betydelig bedre til å skrive og noe bedre til å snakke.

En bakside var at det ikke var noen engelske i klassen, det nærmeste man kom var to amerikanere, og de fleste professorene snakket også engelsk som et andrespråk.

Universitetsområdet og byen

Campuset til universitetet er pent og nytt. Det er derimot ikke her undervisningen foregår. Dette er det fordeler og ulemper med. Fordelen er at undervisningen foregår i hjertet av London, med nærhet til alt det har å by på. Utfordringen er at det er rundt 3 millioner mennesker som også beveger seg mot Holburn daglig, så forvent trafikk.

London er en travel by, som er et flott feriested for en helg eller to. Når du derimot skal bo der en stund blir det litt annerledes. Prøv å bosett deg sånn at det er enkelt å reise rundt i byen. Behøver du å bytte mer enn to-tre linjer med tuben blir det veldig krevende i morgenrushet/ettermiddagsrushet.

På den annen side er London en by som har absolutt alt. Dersom du er interessert i musikk, shopping, teater, museer, fotball er det noe som skjer hver eneste uke. London har noe av det beste i verden, enten det er cocktail barer, nattklubber, konserter osv. Oppholdet varer kortere enn du tror, så prøv å velg ut noen ting du har lyst til å få gjort. For en ting er sikkert, du rekker ikke alt på 3 mnd.

Bustad

Som beskrevet overfor er bolig noe du må finne på egenhånd. Dersom du kjenner noen er dette helt klart en fordel. For det er ikke lett å leie bolig som utlending. Noen steder kreves det at du har en engelsk statsborger som garantist, mens de fleste andre i allfall krever at du oppretter en engelsk bankkonto. Dessuten er bolig veldig dyrt i London.

Jeg endte opp med 3 mnd på AirBnB som fungerte greit, men det er ikke en ideell løsning.

Sosialt miljø

Noe som skuffet meg var at vårt innledende opplegg/innrulling var helt separat fra de andre utvekslingsstudentene som var på LLM programmet. Dette var veldig synd, siden det var disse studentene som var resten av klassen når fagene begynte opp. Så de første to ukene av oppholdet var vi utelukkende 13 studenter fra Bergen og en svenske.

Dersom du faktisk ønsker å møte noen som er engelsk, så må du gå mer kreativt til verks. For meg ble dette gjennom de jeg leide hos og gjennom studentgruppene/sportsgruppene til QMUL. Her er det mye å velge mellom, og jeg anbefaler det på det sterkeste. Ellers risikerer man å gå gjennom 3 mnd i London uten å ha blitt kjent med en eneste brite.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg studerte til «certificate» og var i London i ett semester.

Prøv å sett deg raskt inn i hjemmesiden (QmPlus) og mailen de bruker. Her finner man masse nyttig informasjon og lesestoff. Jeg tenkte lenge at det var tidlig i semesteret, og utsatte derfor dette, noe jeg skulle ønske at jeg ikke hadde gjort, for desember og januar kom fort når semesteret begynner i september.

Hvis du må ta undergrunnsbanen (the tube) mye, så ville jeg kjøpt «Oyster Card». Når jeg var der fikk vi i tillegg studentrabatt.

Hvis man ikke skal bo i gåavstand til studiestedene ville jeg prøvd å finne et sted å bo nær Central line, denne har stopp nærme Lincoln Inn’s Fields (der var vi mye) og Mile End. Jeg gjorde ikke dette og brukte følgelig lenger tid på å komme meg til studiestedet. Samtidig er det ikke nødvendigvis så ille å måtte bytte linje, det kommer vel egentlig an på prioriteringer.

Ellers har jeg forsøkt å ta med litt tips innenfor de forskjellige kategoriene under.

Undervisningsformer

Undervisning: Forelesninger
Eksamen: Leverte inn essays

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok følgende fag:
Banking Law: International
International Finance Law
Regulation of financial Markets
Min erfaring var at fagene «regulation of financial markets» og «banking law: international» fokuserte på regulering og ettersyn (dog på forskjellig vis), mens «international finance law» var mer konsentrert mot større internasjonale kontrakter.

Før jeg dro savnet jeg tips om innføringslitteratur til fagene. Det er allikevel vanskelig å gi noe særlig veiledning, så hvis man opplever dette selv kan man kanskje høre med UiB om de kan videreformidle slike spørsmål til QMUL.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde utbytte av emnetilbudet. Det var mye informasjon å ta innover seg ila kort tid, men jeg synes fagene var både spennende og givende. Det er allikevel et par ting jeg synes det er greit å påpeke.

For det første synes jeg introduksjonsukene var veldig nærme studiestart, og jeg opplevde derfor at det var vanskelig å lese seg opp i faget samtidig som man deltok på det sosiale. For meg gjorde det at jeg lenge følte jeg hang etter, noe som var stressende. Jeg vet ikke helt hvordan den enkelte student som opplever det samme skal løse dette, men kanskje det kan være en ide å ta en prat med administrasjonen og høre hva som er viktigst (og obligatorisk) å være med på under introduksjonsukene, og hva man kan droppe. I tillegg ville det hjulpet om jeg var litt mer proaktiv med å lære meg hjemmesidene de bruker, i tillegg til å ha planlagt dagene bedre.

Det andre jeg synes det er greit å nevne er at to av fagene (slik jeg forsto informasjonen vi fikk), ikke kunne velges sammen, altså at man ikke kunne ta begge fagene. Hvis jeg ikke husker helt feil var det «international finance law» og «corporate finance law». Jeg synes dette var uheldig, så hvis man vil ta disse fagene hadde jeg hørt med administrasjonen ved QMUL eller UiB for å sjekke om det går greit. I mitt tilfelle prøvde jeg å kompensere ved utnytte muligheten til å være med på forelesninger i «corporate finance law» uten offisielt å ta faget (auditing a module tror jeg det het), men med de tre andre offisielle fagene ble dette etter hvert for mye og jeg måtte droppe det.

Når det gjelder språklig utbytte, ble jeg bedre på å skrive engelsk, mye som følge av at vi studerte på engelsk, hadde forelesninger på engelsk og skrev eksamen på engelsk. I tillegg hadde vi engelsktimer, noe jeg fikk mye ut av.

Jeg opplevde derimot ikke noe særlig forbedring i den muntlige engelsken min, men dette skyldes nok at jeg har studert i utlandet før og at jeg ikke engasjerte meg i studentorganisasjoner o.l for å forbedre den. Når du bor i London snakker du som regel litt engelsk hver dag, men jeg tror at hvis man kan en god del engelsk fra før, så er det litt opp til den enkelte hvor mye språklig utbytte man får.

Universitetsområdet og byen

QMUL har et spredt campus. Vi var mye ved Lincoln Inn’s Fields (Centre for Commercial Law Studies) som er mer i sentrum enn Mile End.

Bustad

Jeg var der i ett semester så mine erfaringer med bolig er basert på det. Bolig i London er dyrt. Hvis man bare skal være der ett semester opplevde jeg at boligprisene ofte var enda høyere.

Jeg vet egentlig ikke hvilken prosess som er best av å finne et sted før man drar, eller finne et sted når man kommer, men jeg fant et sted før jeg dro og ble skuffet. Hvis jeg skulle gjort det om igjen tror jeg nok jeg hadde dratt på visning og bodd på hotell de første ukene (kanskje tatt en tur før skolestart for å ha et sted klart til jeg begynte), eventuelt prøvd å leie en form for studentbolig (altså ordentlig studentboliger, ikke bare noen som leier til studenter) selv om prisene for de jeg så på var veldig høye. Med studentbolig, mener jeg studentbolig i regi av andre enn QMUL, da jeg forsto det slik at de ikke leide ut til studenter for ett semester (jeg vet ikke om det er riktig eller om det er endret nå). Hvis QMUL leier ut til studenter for ett semester ville jeg nok prøvd å søke på det.

Tilfredshet med valg av bolig kommer til syvende og sist selvfølgelig an på hvor kresen man er og hva man er komfortabel med. Å bo forskjellige steder ila oppholdet er også en løsning. I forkant så jeg for meg at det ville være stressende, men i ettertid tror jeg det også kunne vært et alternativ for meg.

Sosialt miljø

Jeg hadde et veldig fint opphold, men det var mye fordi jeg var med andre venner jeg kjente i London fra før av, i tillegg til at jeg var med de som gikk samme program (Certificate eller Diploma). Jeg synes det var vanskelig å bli kjent med de andre studentene, blant annet fordi de så vidt jeg forsto ikke fulgte samme program – til tross for at det var flere som tok samme fag – noe som gjorde at de – slik jeg opplevde det – ikke nødvendigvis hadde helt det samme sosiale opplegget. Når det er sagt kunne jeg sikkert tatt mer initiativ, eventuelt vært med i studentorganisasjoner eller lignende.

Det var for øvrig sosiale arrangementer ila oppholdet, men jeg synes ikke informasjon om de alltid var lett tilgjengelig. Dette kan derimot også skyldes min manglende vilje til å sette meg inn i hjemmeside, mail etc.

Helhetlig sett er jeg glad for at jeg dro på utveksling til London. Fagene ga med innsikt og interesser som jeg har tatt med meg ut i arbeidslivet, og det var selvfølgelig en opplevelse å bo og studere finansrett der.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

15.09.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

London er en relativt dyr by. Jeg vil derfor anbefale alle som skal på utveksling til london å spare endel før man drar slik at man har mulighet til å benytte seg av det tilbudet som London har å by på.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forelesning og seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var svært bra. En av de store fordelene med Queen Mary er at foreleserne har et svært tett samarbeid med både næringslivet og internasjonale organisasjoner. På denne måten er det enkelt for foreleserne å identifisere aktuelle problemstillinger og forklare hvordan disse vil bli behandlet i fremtiden.
Flere av foreleserne har også svært store nettverk og utnytter dette ved å invitere ledene personer fra både næringslivet og andre institusjoner til å være gjesteforelesere. Disse forelesningene har generelt vært svært bra.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært veldig stort, men det er relativt stor variasjon på de ulike fagene.
Jeg vil særlig anbefale fagene Corporate Finance Law, Mergers & Aquasitions, Regulation of Financial Markets og International Financial Regulation. Foreleserne er svært dyktige og fagene er veldig spennende.
Jeg hadde også fagene International Banking Law og Banking Law. Foreleseren i disse fagene er svært lite strukturert og det bærer både forelesningene og fagstrukturen preg av. Som student var dette frustrerende, og jeg ville nok valgt andre fag om jeg hadde vært klar over dette. Fagene passer imidlertid godt sammen med de øvrige fagene jeg hadde valgt og var relativt enkle. Dette gjorde at jeg fikk mer tid til å lese på de andre fagene.

Universitetsområdet og byen

London er en veldig kul by og det er enkelt å reise videre til andre byer i europa med både tog og fly.

Bustad

Første semester bodde jeg i en Airbnb leilighet. Fordelen med dette var at det var veldig enkelt, og at jeg slapp å betale for å ha leiligheten i perioder hvor jeg ikke trengte den. Jeg trengte heller ikke kjøpe inn noe utstyr til leiligheten og hadde vaskehjelp en gang i uken. Dette kostet ca 14.500 NOK per mnd. som er noe dyrere enn tilsvarende leiligheter på langtidskontrakter ville kostet. Jeg vil anbefale å bo gjennom Airbnb for de som bare skal være i London i et semester.
Andre semester flyttet jeg inn med to andre studenter fra Norge. Da fikk vi mer for pengene men måtte også ordne alt i leiligheten selv. For de som skal være der i to semestre vil jeg anbefale å leie gjennom en melger

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 23.04.2018

Førebuingar/praktiske tips

UiB gir veldig god veiledning til søknadsprosessen, samt god hjelp underveis. Lønner seg å lete etter bolig i god tid. Dersom du bare skal være et halvt år, kan det være vanskelig å finne bolig. Airbnb er en mulighet.

Undervisningsformer

Du velger tre moduler hvert semester. Det er en forelsning i hver modul i uken (to klokketimer). I tillegg er det enkelte frivillige seminarer mot slutten av semesteret. Det er også mange gjesteforelesere på Queen Mary, og disse kan være spennende å få med seg. Vi fikk også tilbud om å følge et kurs som het "critical thinking". Anbefaler å møte opp på disse kursene. De gir en god innføring i hvordan man skal skrive essay og gode språktips.

Vurdering av emnetilbodet

Var 6 moduler å velge mellom begge semester. Varierende innenfor emnet International Finance Law.

Fagleg utbyte og språk

God faglig utbytte og språk! Særlig skrivetrening, ettersom vurderingsformen er skriftlige essays.

Universitetsområdet og byen

Elsket å bo i London! Man får god tid til å bli kjent med byen, samtidig som den er så stor at man ikke kommer gjennom alt.

Bustad

Kan være vanskelig å finne bolig, så vær ute i god tid. Airbnb er en mulighet.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø på Queen Mary. Mange utvekslingsstudenter fra hele verden, så gode muligheter til å skaffe seg bekjentskaper på tvers av landegrensene.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å å se etter bolig i god tid, eller i hvert fall tenke ut områder man ønsker å bo. Selv ordnet vi et sted å bo via AirBnb, noe som fungerte greit.På grunn av ratingsystemet har jeg inntrykk av at alle seriøse verter er meget behjelpelige dersom det er noe som må fikses i leiligheten. Dette var veldig behagelig. Dersom du ønsker å bo sentralt må du forberede deg på å sette av mye penger til månedsleie.

Å kjøre kollektivt i London er dyrt. Her gir Queen Mary mulighet til å få et student-oystercard, noe som er mye rimeligere. Det tar tid før dette kommer i posten, så dette ville jeg søkt om så tidlig som mulig.

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger/seminarer. Den første uken er det introduksjonsforelesninger, og et innføringskurs i engelsk. I uke to begynner forelesningene. Hvert emne har 2-timers forelesninger i uken. Det blir tatt fravær i hver time ved at man scanner studentkortet sitt, så husk å ha med dette til hver time. Oppmøte er obligatorisk, men det er greit å gå glipp av en viss prosent.

Det er noe ulikt hvordan de foreleserene legger opp undervisningen. Tendensen er powerpointpresentasjoner og varierende grad av forventet aktivitet fra studenter. I tillegg til forelesninger i de enkelte emnene holdes det et kurs som heter Critical thinking and writing in law. Kurset varer to timer og er hver uke. Foreleseren er dyktig, og forventer også stor grad av aktivitet fra studentene. Anbefaler å delta hver uke ettersom man lærer mye om hvordan å skrive et godt essay både i innhold og språkmessig.

Noen uker etter semesterstart leverer du inn et introduksjonsessay. Mot slutten av semesteret får man utlevert tre oppgaver man velge mellom i hvert emne, og gis fem til seks uker på å levere inn et essay.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom seks ulike emner. Jeg valgte Corporate Finance, Banking Law og Regulation of Financial Markets. Jeg synes alle fagene var interessante, og helt ulikt det man lærer av de obligatoriske fagene på UiB. Fagene omhandler ikke juss i tradisjonell form, men er samfunnsøkonomiske og finansrettet.
Både Banking Law og Regulation of Finacial Markets handler en god del om finanskrisen, så dette kan det være lurt å lese om i forkant eller se dokumentarer/filmer om. Corporate Finance var enda mer finansrettet, og til tider vanskelig. For å få et ordentlig utbytte av forelesningene anbefales det å lese seg godt opp til disse timene. Dette kan forøvrig være lurt ettersom foreleseren kan finne på stille spørsmål til tilfeldig utvalgte studenter.

Alle foreleserene er dyktige og respektert i sine fagmiljøer. Minst pedagogisk synes jeg likevel foreleseren i Banking Law var. Det ble til tider kjedelig å høre på en monolog som bar preg av mye avsporinger. De andre foreleserene vi hadde var jeg fornøyd med, spesielt foreleseren i Regulation of Financial Markets. I dette faget kom det også mange spennende gjesteforelesere med ulik bakgrunn og gjerne med toppstillinger i bank/finanssektoren.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg fikk et godt faglig utbytte. Ettersom fagstoffet var så annerledes enn det jeg var vant til, var det i blant vanskelig å henge med. Anbefaler å kjøpe inn boken "Introduction to Global Financial Markets" og lese denne i forkant for å få en generell oversikt.
Fakultetet legger opp til omfattende leselister, noe som for min del ble vanskelig å følge. Så lenge man likevel får et overblikk over det som skal gjennomgås i timen, og ser på det viktigste kan man likevel klare å henge med.

Språklig lærte jeg også mye. Alle foreleserene er relativt gode i engelsk, og dersom man utfordrer seg selv til å delta og prate i forelesninger/seminarer og med internasjonale medstudenter merker man fort at engelsken kommer seg.

Universitetsområdet og byen

Det varierte hvor de ulike forelesningene fant sted. Både Banking Law og Corporate Finance var på Lincoln Inns Field, mens Regulation of Financial Markets var på Queen Mary sitt juridiske fakultet som lå rett ved Holborn ( veldig sentralt). Sistnevnte lå også rett i nærheten av London School of Economics og et bibliotek som tilhører Kings. Studenter ved Queen Mary har tilgang til dette biblioteket, og jeg syntes det var et fint sted å lese. Til forskjell fra leseplassene på Queen Mary sitt juridiske fakultet er det åpent og lyst.

Ellers byr London på mye spennende kulturelt, alt fra flotte parker, musikaler, museer, standup, food-markets osv. Byen har fantastiske restauranter og et bra uteliv. Det lønner seg å booke restauranter god tid i forveien. På de mest populære stedene kan en måtte booke opptil en måned i før. En må selvsagt få med seg de brune pubene, men hvis en ønsker å treffe skandinavere er puben Anglesea Arms stedet å dra.

Et annet tips er å ta en dagstur til Oxford. Dette tar omtrent en og en halv time med buss. Byen har en rekke universiteter en kan besøke, og disse har en fantastisk arkitektur. Det samme gjelder Cambridge, men dette tar ca en time lenger.

Bustad

Jeg bodde ved St James park, sammen med to nordmenn. Ettersom dette er et veldig sentralt område, gikk det naturligvis på bekostning av størrelsen på leiligheten. Jeg var fornøyd med beliggenheten. Det er et trygt og morderne område med tilgang til fine parker, kulturelle severdigheter, butikker og restauranter.

Dersom du skal bo innenfor sone 1 området må du fort ut med 10 000 NOK eller mer. Mine favorittområder i London ble Pimlico, Chelsea, South Kensington og Notting Hill. Dette er selvsagt dyre steder å bo, men prisen kan minke om du ikke søker i kjernen av disse områdene, men litt utenfor. Ingen av disse er imidlertid nærme skolen. Andre områder som etter min mening kan være fine steder å bo er Angel, Fulham, Shoretditch eller Kings Cross.

Sosialt miljø

Vi var en gruppe på 11 nordmenn som tilbrakte en del tid med de internasjonale studentene. Etter forelesninger i Corporate Finance ble det til at vi en stor gjeng tok drinker og pratet. Det var enkelt for alle i forelesningen å slenge seg på dette. Etter hvert arrangerte vi også aktiviteter med de internasjonale studentene i helgene.

Fakultetet la ikke opp til noe sosialt, så dette er noe studentene selv må sørge for å arrangere. Dersom du er interessert i å lære om andre kulturer og forbedre engelsken burde du være åpen for dette.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å lete etter bolig tidlig, men det meste som ligger ute til leie er ledig umiddelbart. Det kan derfor være greit å være forberedt på at man ikke finner bolig før det nærmer seg studiestart.

Undervisningsformer

Man velger tre emner og hvert emne har én forelesning på to timer hver uke. I tillegg hadde hvert emne 1-3 tutorials med frivillig oppmøte hvor foreleseren gikk grundigere gjennom et tema for en mindre gruppe. Utover dette legges det ut lange leselister. Etter to uke leverte vi dessuten et introduksjonsessay. Det virket ikke som at Queen Mary tok dette særlig seriøst ettersom det tok ca 2 mnd før vi fikk de tilbake og tilbakemeldingen var minimal. Noen av oss fikk kun helt identisk og generell tilbakemelding.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom seks emner. Jeg valgte Corporate Finance Law, Regulation of Financial Markets og Law and Finance in Emerging Economies. Selv om fagene var relatert til bank/finans var de likevel veldig ulike, og jeg følte de ga bred forståelse over ulike emner.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er godt fornøyd med det faglige utbyttet. Studiet var mer økonomi/finans enn juss, men jeg mener det kommer godt med - særlig når jeg nå leser selskapsrett er det mye jeg kjenner igjen.
Muntlig var ikke det språklige utbyttet spesielt stort. Det skyldes nok at jeg bodde sammen med nordmenn og stort sett snakket med norske studenter. Jeg følte imidlertid at det skriftlige utbyttet var bedre, særlig følte jeg at ordforrådet innen engelsk forretningsjuss og formuleringsevne ble bedre.

Universitetsområdet og byen

Hovedcampus ligger i Mile End, et stykke østover i byen. Med mindre man bor i øst kan det være litt tidkrevende å komme seg hit, men det var kun ved enrolment og et par introduksjonsforelesninger de første ukene vi måtte dit. Ellers holdes forelesningene mer sentralt rundt Holborn.

Bustad

Jeg valgte å bo på KFUK-hjemmet som ligger like ved Holland Park. Det er et hjem for unge nordmenn som studerer eller jobber i London, drevet av kristne. Jeg valgte å bo her på grunn av beliggenheten, at leien er lavere enn ellers i London, samt at man slipper å forholde seg til store depositum og lange leiekontrakter. Det er kun et par minutter å gå til Holland Park tubestopp som ligger på central line, noe som er veldig praktisk ettersom mange forelesninger holdes ved Holborn som også ligger på central line. Leien varierer med romtype. Enkeltrom koster 31 pund per natt, dobbeltrom er litt billigere, tremannsrom enda litt billigere osv. I tillegg er frokost, lunsj og middag inkludert i leien. Til tross for dette vil jeg ikke anbefale noen å bo her. Frokosten er veldig enkel; brød, pålegg og noen frokostblandinger. Middagen som er inkludert er på det beste helt ok, og er ellers vanskelig å kalle middag. Det mangler både krydder og næring i det meste. Det gjør ikke saken bedre at man ikke har tilgang på kjøkken selv. Man må altså enten spise middagen som serveres, lage noe i micro eller spise ute. Jeg spiste mye ute. Da blir det plutselig ikke så billig likevel. I tillegg må man forholde seg til frokosttiden, da frokost bare serveres innenfor visse tidsrom. Videre er det en del regler man må forholde seg til. For eksempel er det ikke tillatt å drikke alkohol på huset fordi det er veldig lytt og det også bor turister der. Det går likevel helt fint å komme hjem beruset. Videre er det en "uteliste" man må skrive seg på når man forlater huset. Dette er for å vite hvor mange som er hjemme i tilfelle det skulle begynne å brenne, men gir likevel en følelse av å bli overvåket. Selv om beliggenheten er god, er ikke standarden på huset helt på topp. Det er stort sett greit, og helt sikkert bedre enn mye annet man finner i London til samme pris, men feks lukter det mugg noen steder. Ettersom så mange bor sammen og spiser sammen til bestemte tider og må forholde seg til alkoholforbud og uteliste, fikk jeg følelsen av å være på en leirskole hvor alle måtte være sammen hele tiden og hvor andre synes det er rart at man ønsker privatliv og å være alene. Dette var absolutt ikke noe for meg, og jeg vil som sagt ikke anbefale noen å bo her.

Om man likevel skulle ønske å bo her vil jeg anbefale å ta kontakt så tidlig som mulig, gjerne før det er klart om man får skoleplass ved Queen Mary. Det er få enkeltrom og de forsvinner fort.

Sosialt miljø

Universitetet legger ikke opp til fadderuke slik vi er vant til, og man må selv ta initiativ for å bli kjent med andre studenter.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise er det lurt å få på plass bolig, og få oversikt over hvor det ligger i forhold til undervisningssteder og fasiliteter for øvrig. Som student ved Queen Mary University får man søke om student-Oyster (kort til buss og tube) hvor man kan kjøpe periodekort med avslått pris. Det tar et par uker før kortet kommer i posten (til registrert adresse i London) og det kan derfor være greit å bestille før avreise.

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen foregår gjennom forelesninger, et par gruppetimer (tutorials) og frivillige oppgaveinnleveringer. Studentene har jevnt over et veldig høyt nivå og mange har praktisert som advokater og jurister i eget hjemland. Deres bidrag til forelesning og diskusjoner er veldig nyttig. Det er en helt annen kultur i forelesningene enn vi er vant til ved Universitetet i Bergen. Foreleserne har veldig stor frihet til å kjøre det opplegget de selv ønsker, og noen har mer struktur enn andre på forelesningene. Mange bruker eksterne forelesere på enkelte temaer, og dette gjør at forelesningene varierer veldig med tanke på innhold og opplegg.

Innledningsvis på semesteret skal det skrives en oppgave om et sideliggende tema innen finans enn det emnene omhandler. Dette gjør at læringsprosessen raskt kommer i gang og at man får prøvd seg på skrivestilen før de endelige essayene skal skrives. Det må også bemerkes at selv om de andre LLM-studentene går opp til eksamen i enkelte av de emnene vi kan velge mellom, så skal vi på certificate eller diploma skrive essay. Dette ble det ikke tydelig formidlet før vi dro til London. Det innebærer at selv om det står på emnebeskrivelsen av et fag på Queen Mary sine nettsider at det er eksamensvurdering, så er det essay-vurdering for oss. Imidlertid må det velges mellom de fagene som godkjennes av UiB. Fordelen med dette er at det kan søkes om å få gjort om å få godkjent oppgavene som en samlet masteroppgave, og da kan man ta nye spesialemner vårsemesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene som tilbys er innen finans, enten innenfor bedrift, bank, regulering, EU eller fremvoksende økonomier. Emnene er veldig interessante og lærerike. Ikke bare fordi foreleserne er dyktige og sitter på en enorm fagkompetanse, men fordi studentmassen kommer fra hele verden og gir gode innspill om hvordan finans og økonomi fungerer i deres land. Det øker læringsutbyttet og gir et mer mangfoldig perspektiv på emnene man studerer. Det kan bli interessante diskusjoner når studenter fra afrikanske, europeiske og asiatiske land skal diskutere disse temaene. Det må imidlertid nevnes at det er lite av fagene som handler om juss slik vi kjenner det. De enkelte reglene vil variere mellom de ulike landene, men man lærer om hvordan finans systematisk er bygget opp og henger sammen. Slik sett ligner det mer samfunnsfag enn juss slik vi tradisjonelt kjenner det. Det meste av pensum er artikler som gjøres tilgjengelig digitalt eller lærebøker som finnes på bibliotekene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er etter min mening stort. Selvfølgelig vil det faglige utbytte variere ut i fra innsatsen man selv legger ned, men potensialet er der. Det er emner som på mange måter danner rammeverket for de rettsområdene vi tidligere har studert ved juridisk fakultet. Emnene går på engelsk, men i lys av den verdensmetropolen London faktisk er snakker de færreste britisk. Man blir derfor utfordret på å forstå engelsk med mange ulike aksenter. Det gjelder både vitenskapelige ansatte og andre studenter.

Selv deltok jeg på Certificate (ett semester) og er veldig fornøyd med det. Jeg fikk da ta tre emner i London og muligheten til å ta nye spesialemner/masteroppgave i Bergen. Personlig ga dette meg maks utbytte av femte studieår.

Universitetsområdet og byen

London har mye å by på av kultur, arkitektur, parkanlegg og uteliv. Det anbefales å oppleve så mange steder som mulig mens man er der borte. Tre måneder går veldig fort. Særlig anbefales det å besøke Primrose Hill, Spitalfields Market, Brick Lane og Victoria Park. Ellers er det fantastisk utsikt fra de mange skyskraperne som gjerne har barer eller restauranter på toppen.

Som student ved Queen Mary får man adgang til mange unike og flotte biblioteker og lesesaler. Det kan derfor være kjekt å variere litt hvilke man leser på. Man får virkelig være en del av det akademiske miljøet i London og se hvor prestisjefylt det kan være. Det er mange interessante gjesteforelesere som representerer ulike banker og bedrifter som det er kjekt å være kjent med. I introduksjonsuken blir man som certificate eller diploma-student invitert til en del finansaktører som det er greit å lese seg opp på på forhånd. Da får man mer utbytte av besøkene. Flere av disse institusjonene er sentrale på emnene.

Bustad

I god tid før avreise er det lurt å undersøke/skaffe seg bolig. Det anbefales på det sterkeste å få bolig i sone 1 på grunn av nærhet til fasilitetene og adgang på transportmiddel. Det er ikke enkelt å finne passende bolig ettersom det generelt er dyrt og en del useriøse aktører på markedet. Derfor er det lurt å begynne arbeidet tidlig slik at man har tid til å prøve og feile litt. Det er også verdt å merke seg at lite av forelesningene faktisk er på Queen Mary´s campus på Mile End. Totalt under oppholder var jeg på campus tre ganger. Det meste av forelesningene foregår på Centre for commercial studies på Lincoln´s Inn fields eller i nærheten. Det kan derfor være greit å planlegge bolig litt nærmere Lincoln´s Inn Fields enn Mile End om mulig.

Selv bodde jeg i studentboligen The Curve som ligger nær Shoreditch- området, mellom Lincoln´s Inn Fields og Mile End. Det er et flerkulturert og trendy sted med mange lokale markeder, butikker og restauranter. Stedet byr på en litt annen side av London enn de typiske turistområdene og anbefales.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet både innad Diploma/Certificate og generelt på kursene er veldig bra. Det er vanlig å møtes etter kveldsforelesningene for å drikke øl og "networke", og det er en god anledning for å bli kjent med de andre studentene. Det sosiale er generelt veldig viktig i finansmiljøet i London. Det er også flere sosiale sammenkomster som arrangeres av universitetet eller ulike studentorganisasjoner. De fleste er veldig åpne og interessert i å bli kjent deg. Ettersom det er et veldig internasjonalt studentmiljø generelt, føler man seg i utgangspunktet ikke som en utvekslingsstudent.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å være tidlig ute med og finne bolig. Ettersom jeg og de to andre jeg bodde sammen med kun var der et semester, leide vi en leilighet vi fant gjennom Airbnb. Dette var veldig praktisk da vi kun måtte betale husleie, og alt vi trengte var tilgjengelig i leiligheten fra før.

Undervisningsformer

Obligatoriske forelesninger, hvor det er begrenset hvor mange ganger man kunne være borte. Studentkortet ditt blir scannet i forelesningene. Utenom dette er det noen grupper i noen av fagene man kan delta på dersom man ønsker. Eksamensformen er tre oppgaver i de respektive fagene som innleveres rett over nyåret, hver på 4000 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom ulike fag innenfor banking and finance law. Muligens litt snevert, men man finner garantert noe man liker.

Fagleg utbyte og språk

Syns fagene var veldig interessante, særlig hvis man har en interesse for økonomi og finans. At fagene er på engelsk gjør jo at det er vanskeligere å forstå sammenlignet med norsk, men samtidig er det veldig greit å lære seg ulike "termer" på engelsk. Dessuten kommer man fort inn i det.

Universitetsområdet og byen

London er en helt fantastisk by, det er muligheter for alt og alle. Selve universitetet var ganske lite, særlig fakultetet man er tilknyttet. Dermed var det heller ikke de beste fasiliteter hva gjelder lesesaler etc, men biblioteket til Kings College lå like i nærheten, og der brukte vi å sitte litt.

Sosialt miljø

Veldig sosialt, alle de andre utenlandske studentene er lette å bli kjent med. Eneste er at de skandinaviske blir satt i en egen gruppe med et eget opplegg, og når vi var der var det kun studenter fra Bergen, så alle kjente jo hverandre fra før så og si. Men forelesninger er sammen med de øvrige studentene, og sånn sett er det lett å komme i kontakt med andre.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2017 - 16.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før oppholdet i London kan det være lurt å lese litt introduksjonslitteratur for å gjøre overgangen enklere med tanke på fagterminiologi, eks. An Introduction to Global Financial Markets av Valdez m.fl.

I "oppstartsuka" er det en del aktiviteter planlagt av universitetet med firmabesøk hos fremtredende aktører i London, og det blir ikke fremhevet at de obligatoriske. Imidlertid ble det mye styr når en del av de norske studentene valgte å ikke komme, så anse dem som obligatoriske.

Hvis du ankommer helga før skolestart kan du bestille gratis buss gjennom skolen. Du blir da hentet på Heathrow og kjørt direkte til skolen hvor du får hjelp av faddere til det du lurer på og får registrert deg med en gang.

Undervisningsformer

Forelesninger, foredrag med eksterne og tutorials. Det er også tilbud om firmabesøk og fagdager ol. innimellom.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke så veldig mange fag å velge i, siden det er bestemt på forhånd gjennom avtalen med UiB. Dessuten kan det hende at et fag ikke går et semester, f.eks. var det et fag som ikke gikk. Mener å ha sett det var et fag som ikke skal gå denne kommende våren, securities regulation (semester 2), som imidlertid gikk denne våren. Hvis du søker på fagets navn på skolens nettsider står det hvis faget ikke går når du har tenkt til å ta det, så greit å sjekke. Ellers er fagene gode fordi de er såpass vide og har alle en viss indre sammenheng, så emner kan overlappe noe innimellom. Dette gjør det enklere å henge med.

Fagleg utbyte og språk

Det er helt klart muligheter for å få stort faglig og språking utbytte, men det er hva du gjør det til. Dersom du deltar på all undervisningen, også frivillige tutorials osv. og prøver å være litt forberedt til forelesning, vil du kunne få godt utbytte. Jeg har funnet at jeg i ettertid har vært i stand til å diskutere rundt diverse emner innen finans både i UK og i Norge.

Universitetsområdet og byen

Londen er fantastisk, det er alltid noe å gjøre. Når det gjelder campus var det meste av undervisningen på CCLS på Holborn eller på Barbican. CCLS er en bygning på Holborn, med en liten mørk datasal i kjelleren. Det ligger imidlertid en fin liten park rett ved bygget. Barbican campuset er egentlig et medisinsk campus, men det juridiske fakultet bruker den store forelesningssalen som ligger der. Ellers har du West Smithfield Square hvor det er et fint lite bibliotek, uten at det er så mange mennesker der. Ellers har vi hovedcampus, Mile End, hvor vi ikke har mye undervisning utover første uke. Her har de et kjempefint GradCenter, hvor vi som er å anse som "postgraduate" studenter har tilgang og ikke bachelorstudentene. Bruk studentkortet for å få adgang til lesesal her. Ellers kan en bruke campusets bibliotek hvor det er mange sitteplasser og det er (i alle fall i eksamensperioden) døgnåpent. Begge bygningene har sin egen café, den ene er studentdrevet og den andre er en Starbucks.

Bustad

Jeg bodde i Holland Park, det var veldig rolig og fint. Det er imidlertid også mulig å få studenthybel gjennom skolen om du søker asap etter å ha blitt tatt opp i mai/juni, når du får tilgang til bruker. Jeg fikk tilbud om hybel/hybelleilighet noen dager før jeg dro til London, men hadde da allerede fikset annet sted å bo og takket derfor nei.

Sosialt miljø

Veldig mange hyggelige mennesker, fra hele verden. Dette gjelder også professorene og de er veldig interessert i å bli kjent med studentene og slår gjerne av en prat.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 20.04.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste å ordne før man drar er bosted, samt forhåndsgodkjenning. Det er dyrt å både leve og bo i London, så det bør man også være forberedt på. Når det gjelder bosted, så er det en fordel å lete etter et sted det er greit å komme seg til skolen. Skolen ligger på Holborn, rett ved Covent Garden.

Undervisningsformer

Det er i hovedsak lectures i fagene, med unntak av noen seminarer. Det var ca en dobbeltime lecture i hvert fag hver uke, altså ca 6 klokketimer totalt. I høstsemesteret var det omlag 3 seminarer i Corporate Finance i tillegg til lectures, der vi måtte forberede oppgaver. Ellers var det nesten utelukkende seminarer i Securities Regulation på vårsemesteret. Da ble vi inndelt i grupper på starten av semesteret, og hver gruppe hadde presentasjon hver uke. Dette faget var altså det mest krevende tidsmessig med tanke på forberedelser og samarbeid med medstudenter.

Vurderingsformen er innlevering av en oppgave i hvert fag, på omlag 4 000 ord (12 000 tilsammen). Du får velge mellom tre oppgavetitler professoren har laget, og disse blir publisert ca en måned før innlevering. I tillegg må man skrive et introduksjons-essay på 4000 ord om emner innenfor internasjonal finansjuss.

Vurdering av emnetilbodet

Man velger 3 fag i hvert semester innenfor internasjonal bank- og finansrett. Jeg valgte Corporate Finance, Regulation of Financial Markets og International Banking Law i første semester, og Securities Regulation, Mergers and Aqcuisitions og Banking law i andre semester. Dette var en god kombinasjon, og passe arbeidsmengde. I tillegg har man i høstsemesteret undervisning i hvordan man skal skrive akademisk engelsk og litt om engelsk kultur generelt, samt Principles of Finance. Dette er det ingen vurdering i.

Fagleg utbyte og språk

Det er mye pensum som anbefales, og det er ikke mulig eller forventet at man skal komme gjennom alt. Gjennom undervisning og foredrag får man med seg det viktigste, og skjønner hva man bør fokusere på i lesingen. I starten er det mye nye fagtermer, finanskonsepter og finansuttrykk det tar litt tid å skjønne, men dette kommer man inn i. Engelsklæreren er veldig flink og behjelpelig dersom man sliter med formuleringer og forståelser, også innenfor finans.

Universitetsområdet og byen

Centre of Commercial Law Studies ligger utrolig fint og sentralt til ved Holborn tube station. Det er rett ved LSE og King's, og dermed også mye studenter. London er jo forøvrig en fantastisk by med uendelige muligheter og fristelser.

Bustad

Det er relativt dyrt å bo i London, men jeg vil absolutt anbefale å bruke litt penger på dette. Det er vel verdt litt ekstra å bo sentralt i London, og man får en helt annen opplevelse av byen og mulighetene den byr på. Det er kanskje en fordel å finne noe på en linje som går til Holborn, slik at man slipper å bytte tube. Likevel er det viktigste å bo innenfor sone 1 ettersom tube-systemet er så velutviklet.

Sosialt miljø

Det er ikke lagt opp til noe sosialt med de øvrige LLM-studentene man studerer sammen med. Likevel blir man kjent gjennom fagene, og det er derfor mye sosialt som foregår dersom man ønsker å ta del i dette.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 10.04.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er et par ting som bør gjøres før man drar. Det kanskje enkleste er at skolepenger må betales. Jeg vil virkelig anbefale å betale dette med TransferWise. Da betaler du et lite gebyr, og betaler reell kurs. Om man betaler med f.eks. Visa, slik jeg gjorde, betaler man ikke reell kurs, og ender opp med å betale ganske mange prosent av summen rett til Visa, så her er det nok noen tusen kroner å spare.

Hva gjelder telefon har de fleste norske operatører nå abonnement med fri bruk i EU. Pass da på at dette gjelder gjennom hele oppholdet. Jeg bestilte selv fra Telia, og det viste seg at det kun var fri bruk i 40 dager, deretter måtte man vente i 40 dager før man igjen kunne bruke mobilen i EU. Jeg byttet derfor til Telenor, og det funket fint.

Det kan være lurt å friske opp litt i finanskunnskaper/markedskunnskaper, særlig om finanskrisen. Jeg kan anbefale filmene The Big Short og Inside Job. The Big Short ble for øvrig også anbefalt av en av foreleserne. Både god underholdning, og overraskende nok en god innføring i finanskrisen og en del begrep man kommer innom på studiet.

Bortsett fra det er det egentlig kun bosted som må fikses. Dette kan potensielt ta litt tid.

Undervisningsformer

Det er i hovedsak forelesninger. I enkelte fag, bl.a. Securities Regulation er det imidlertid gruppepresentasjoner som er den primære undervisningsformen. Eksamen skjer i form av oppgaveskriving, dvs. en slags hjemmeeksamen. Man skriver tre oppgaver på slutten av hvert semester, og man har da ca. 5-6 uker på seg til å skrive disse.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bra. Det vil si, det var nokså begrenset utvalg, men de fagene vi kunne velge var veldig spennende. Man velger tre fag per semester, og basert på hva man velger første semester vil det være visse fag som er naturlig å ta også i andre semester.

Jeg vil særlig anbefale Corporate Finance Law og M&A. Foreleserne er flinke, og de klarer å holde på oppmerksomheten din og gjøre forelesningene interessante på en måte jeg ikke har opplevd før.

Jeg synes også Regulation of Financial Markets var spennende. Dette dreier seg om finanskrisen og finansregulatoriske spørsmål. Også International Banking Law, som dreide seg om noenlunde det samme, var morsomt. Her bør det nevnes at man nok må smøre seg med en gode dose tålmodighet, da foreleseren i sistnevnte fag kan havne langt utpå ville veier og milevis unna pensum. Han legger imidlertid ut gode artikler på fagsiden, så hovedlæringen vil nok ofte skje gjennom disse, og jeg tror jeg ville valgt dette faget igjen uansett.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt. Fokuset er kanskje vel så mye på finans som på juss, og man lærer utrolig mye man aldri ville lært ved UIB. Ellers skriver man oppgaver på til sammen 12,000 ord per semester, hvilket burde bidra til gode skriftlige engelskkunnskaper. Hva gjelder det muntlige har man i Securities Regulation ukentlige presentasjoner av gruppearbeid. Man blir også naturlig nok mye mer komfortabel med å snakke engelsk når alt rundt deg foregår på engelsk. Bortsett fra det er det mye hva man gjør det til selv.

Universitetsområdet og byen

For å si det som Giertsen: OBS OBS OBS! Fakultetet ligger i Lincoln's Inn, midt i sentrum, like ved Covent Garden, LSE og King's College. Resten av universitetet ligger i Øst-London, men fakultetet ligger altså ikke der. Jeg var bare på campus i Øst-London én gang, og det var for å registrere meg da jeg kom. Det er altså ikke noe poeng i å bosette seg i Øst-London.

Universitetsområdet er veldig fint, med flere parker i nærheten. Det ligger også meget sentralt til, og kun et steinkast unna Holborn Station. For øvrig ligger det flere bibliotek i området. Vi satt mest på Maughan, men man kan også sitte på IALS eller i kjelleren på fakultetet, men jeg vil ikke anbefale sistnevnte.

Bustad

Dette kan være meget vanskelig. Man bør ikke være for kresen, og man må være forberedt på å betale nesten 10,000 kroner i måneden. Jeg forsøkte å finne et sted å bo før jeg dro over. Dette var ikke så lett. Etter å ha forsøkt å finne rom i kollektiv i flere uker endte jeg til slutt opp med å leie via et selskap, av typen Sorbonne for de som er kjent med det fra Bergen. Å leie via et selskap er dyrere, men det er vesentlig enklere og raskere. Standarden er nok også jevnt over høyere via slike selskap, men det er som regel ikke stue. Jeg er ikke sikker på om jeg vil anbefale andre å gjøre det på samme måte, men jeg hadde nok gjort det på samme måte igjen, rett og slett fordi det er så enkelt. En annen "fordel" er jo at man sannsynligvis ikke ender opp med å bo med nordmenn, slik at man får snakket litt engelsk hjemme, dersom man ønsker det. Dersom noen skulle være interessert i det samme heter selskapet jeg bodde gjennom "Spaces Urban Living", men det er mange tilsvarende selskaper.

Det er også lurt å passe på at man har en leiekontrakt som varer omtrent like lenge som du skal bo i London, hvis ikke må du begynne å styre med fremleie. Det var også ok med selskapet jeg bodde gjennom, da hadde jeg en kontrakt som begynte en uke før jeg ankom, og som gikk ut dagen etter at jeg var ferdig.

Jeg vil anbefale å bo i sone 1, og helst i nærheten av en tubestasjon. Da kan man komme seg omtrent hvor som helst i byen i løpet av ti minutter. Av steder man kan begynne å se på er Southwark/Southbank, London Bridge, Covent Garden/Soho, Islington, Victoria, Chelsea (som regel veldig dyrt, men noen områder er mer fornuftig priset). Jeg bodde et par minutter sør for elven, og var veldig fornøyd med området, og hadde absolutt valgt samme område igjen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig godt. Vi fra UiB var mye sammen, men vi var også en del med de andre internasjonale studentene.

Det bør nevnes at de svenske universitetene tilsynelatende ikke lenger har noen (omfattende) utvekslingsavtale med Queen Mary, og det var kun én fra Sverige der, kontra det som jeg forstår har vært ca. 20 på tidligere år. Den første uken er lagt opp slik at man skal bli kjent med de andre på Scandinavian Programme, men det endte da altså egentlig opp med å bare være oss fra UiB pluss én svenske. Det var litt synd, men det gjorde jo bare at vi måtte gjøre en ekstra innsats for å bli kjent med de andre studentene. Her gjør ikke Queen Mary deg noen tjenester, så dette må man stå for selv. Det er imidlertid veldig lett å bli kjent med andre, da alle er i samme situasjon.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Da det ble klart at jeg ble nominert av UIB til opptak ved Queen Mary, ble det avholdt et møte mellom de andre studentene som også hadde fått opptak fra UIB og representant fra fakultetet. På dette møtet ble det gitt en rekke praktiske opplysninger om utvekslingsoppholdet og den videre prosessen. Når man blir nominert av UIB må man selv søke opptak hos QM, men dette er mer eller mindre en ren formell prosess. Prosessen er godt opplyst fra både UIB og Queen Mary, hvor man mottar e-poster med relevante opplysninger. Dersom det er noe du er usikker på kan du ta kontakt med begge universiteter og få god hjelp. Jeg opplevde at det tok veldig lang tid fra søknad ble sendt Queen Mary til jeg fikk det formelle opptaket. Men jeg ble fortalt at dette skyltes at Queen Mary foretok en rekke oppgraderinger av sine systemer. Hvis opptaksprosessen skulle bli lengre enn forespeilet, så er det bare til å smøre seg med tålmodighet; det ordner seg til slutt.

Når det gjelder forsikring for studenter i utlandet, kan dette oppleves som en relativt dyr forsikring for en ganske kort forsikringsperiode. Det kan være et tips å undersøke vilkårene i reiseforsikring, dersom man allerede har dette, og samligne vilkårene. Dersom vilkårene i reiseforsikringen er tilfredsstillende, kan man spare litt på dette. Vær imidlertid obs på at reiseforsikringen gjerne bare er gyldig for reiser på inntil 60 dager eller lignende. Det er imidlertid mulig å avbryte denne "fristen" ved å reise hjem en helg. Er man heldig, kan man få nokså billige billetter fra London til Norge, noe som gjør at dette kan lønne seg.

Undervisningsformer

Du skal velge tre fag innenfor International Finance Law. Det er forelesning i fagene hver uke, to timer i hvert fag. Avhengig av antall studenter i faget foregår undervisningen enten i et større grupperom eller i auditorium. Foreleserne er dyktige, med solid akademisk bakgrunn og internasjonal erfaring. Queen Mary er et veldig internasjonalt universitet, og dette gjenspeiler seg også i foreleserne. Forelesningene er et forum for spørsmål og diskusjon, og terskelen for å stille spørsmål til foreleserne er svært lav.

Utover dette, får man tilbud om å delta på "Critical thinking and writing". Dette er en form for engelskkurs tilpasset nivået til de skandinaviske studentene, og blir avholdt to timer en dag hver uke. Kurset kan absolutt anbefales. I tillegg kan man også delta på "Principles of Finance", som fungerer som en introduksjon til grunnleggende elementer innen finans. Faget var lærerikt, selv om det bare var en time i uken.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom seks fag innenfor Internation Finance Law. Den første undervisningsuken er en såkalt "shopping week", hvor man deltar på alle forelesningene og velger de tre fagene man ønsker. Det er ikke et problem å velge en annen fagkombinasjon enn det man har søkt forhåndsgodkjenning om, men vær oppmerksom på at UIB gjerne vil ha tilbakemelding om du endrer fagvalget. Alle fagene virket spennende, men jeg valgte Corporate Finance Law, EU Financial and Monetary Law og International Banking Law.

Corporate Finance Law handler i stor grad om hvordan selskaper finansierer sin drift. Faget gir en introduksjon til en rekke juridiske konsepter, og ulike finasielle instrumenter som obligasjoner, aksjer og andre former for verdipapirer. Dette er et komplekst og stort fagområde, men kurset gir en overordnet tilnærming og læringsutbyttet er stort. Vær likevel oppmerksom på at første semester i det vesentlige omhandler finans, og ikke så mye ren juss. Dette kan være utfordrende, men læringskurven er stor.

EU Financial and Monetary Law tar for seg det juridiske rammeverket knyttet til finasielle tjenester i EU og de relevante institusjonene. Faget er svært lærerikt og spennende, og utbyttet er stort dersom du ønsker mer kunnskap om EU. EU-direktiver og forordninger har betydning for norsk finansiell rett gjennom EØS-avtalen. Videre har faget fått større relevans for oss fra Norge nå som EUs finanstilsyn er på vei inn i EØS-avtalen. Utover dette var det en rekke gjesteforelesere fra store advokatfirmaer og ulike EU-institusjoner. En av forelesningene ble avholdt hos European Banking Authority (EBA), som er et av EUs overvåkningsorgan for banksektoren. Hovedkontoret ligger i 46. etg på One Canada Square i Canary Wharf.

International Banking Law tar for seg regulering og strukturering av banker i et komparativt perspektiv, hvor man ser på forskjellen mellom kommersielle banker, investeringbanker og sentralbanker. Banksystemer blir sammenlignet mellom USA, Storbritannia og EU, og mye av fokuset er rettet mot responsen på finanskrisen i 2007-2008. I tillegg er det fokus på internasjonale organer som utarbeider internasjonale standarder for banksektoren.

Alt i alt er emnetilbudet veldig godt på Queen Mary, og jeg er overbevist om at du vil få mye ut av ditt opphold. Jeg satt i alle fall igjen med et inntrykk av at verden er så ufattelig mye større enn det vi lærer på Dragefjellet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er stort, men på en annen måte enn det vi er vant med fra UIB. Fagene har ikke så stort fokus på konkrete retsregler, men mer på overordnede prinsipper. Dette er en tilnærming som innbyr til en helhetlig forståelse for sammenhengen regelverkene fungerer i, noe man kan dra stor nytte av. I tillegg så er det muligheter til å delta på ulike gjesteforelesninger av høy kvalitet.

Språkmessig er det bare deg selv som setter begrensninger. All undervisning er selvsagt på engelsk, i tillegg er dine medstudenter fra alle deler av verden. Utover dette har du en stor by som kan utnyttes med tanke på språkforbedring.

Universitetsområdet og byen

Queen Mary sitt campus ligger i Mile End, øst i London langs central line (tube). Undervisningen i Internaitonal Finance Law foregår imidlertid midt i sentrum av London. International Finance Law hører inn under Centre for Commercial Law Studies (CCLS), som ligger ved Lincolns Inn Fields (ett av fire Inns of Courts i London), 100 meter fra Holborn Station. Men i noen av fagene avholdes forelesningene i Charterhouse Square, like ved Barbican (fem minutters gange fra St. Pauls Chatedral), omtrent 15 minutters gange fra CCLS. Forøvrig blir engelskkurset holdt ved Institute of Advanced Legal Studies (IALS), som ligger ved Russel Square, et steinkast fra British Museum.

Når det gjelder leseplasser er det et litt større PC-rom ved CCLS man kan benytte. Utover dette er det relativt gode lesefasiliteter ved IALS, i tillegg til at QM har et samarbeid med Kings College som gjør at du kan benytte erverdige Maughan Library (knappe 5 minutter fra CCLS; vel verdt et besøk). Ellers kan man benytte seg av Queen Mary sitt bibliotek i Mile End, hvor det er veldig mange leseplasser.

London er en fantastisk by å bo og studere i. Det er alltid noe nytt å se og gjøre, og det er til syvende og sist bare din egen fantasi som setter begrensinger. Gjør litt research før du reiser, opplev så mye som mulig, og ta deg tid til å bli kjent med byen. Det vil du få mye igjen for.

For øvrig kan det være veldig greit å spare en god del penger gjennom våren og sommeren før du reiser. Selv om du mottar studiestøtte fra Lånekassen, så er ikke London uten videre en rimelig by å bo og leve i. Dersom man sparer litt ekstra, er det lite man ikke kan få gjort i London.

Bustad

Jeg ordnet bolig gjennom Airbnb, og var godt fornøyd med det. Ellers er det en rekke andre muligheter til å skaffe seg bolig, men vær oppmerksom på at det kan være utfordrende å få til privat utleie når oppholdet er såpass kort som ett semester. Et tips er å finne seg et sted å bo innenfor sone 2 på tube-kartet (tenk også på nærhet til transportmidler). Det er gjerne litt rimeligere og enklere å finne seg bolig her enn lengre inn mot sentrum, i tillegg til at transportkostnadene er lavere i sone 2 enn lengre ut i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var bra. Det var en rekke sosiale arrangementer som ble arrngert i regi av skolen, og det er enkelt å bli kjent med nye mennesker hvis man er litt frempå. De fleste som studerer internajsonal finans ved Queen Mary tar LLM og har allerede arbeidet flere år som advokater, jurister eller økonomer. Du har altså mulighet til å stifte verdifulle bekjentskaper fra hele verden.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Begynn og se etter bolig tidlig - det tar gjerne mye lengre tid enn du tror!
Les all infoen du får på mail fra Queen Mary nøye etter hvert som du får dem - det er mye tekst, men også mye nyttig og relevant info, om frister, betaling av skolepenger, osv. Betal gjerne skolepengene før du kommer, da får du studentkort med en gang og slipper å dra ut til Mile End (der campus er) for å styre med slikt senere.
Det er ikke nødvendig med engelsk bankkonto - det går fint å bruke norske kort nesten over alt. Få tak i studentkort med en gang! Og søk Student Oyster Card med en gang du har fått studentkort, det tar lang tid å få, og lønner seg helt klart dersom man er avhengig av månedskort på tuben.

Undervisningsformer

Selve undervisningen er ikke veldig ulikt Bergen - man har forelesninger (obligatoriske), tutorials og key readings til hver gang. Jussen er på den andre siden noe helt annet enn det man er vant med i Bergen. Selve jussen er mye mindre konkret, det er lite fokus på case og praksis slik som vi i stor grad er vant til, men fokuset ligger heller på de store linjene. Det er en obligatorisk innlevering halvveis i semesteret, som i utgangspunktet bare er for øving. Eksamen i de tre fagene man velger består av én oppgave i hvert fag på 4000 ord. Innlevering er rett etter nyttår.

Vurdering av emnetilbodet

I år er hele fagtilbudet endret, slik at det som står i tidligere studentrapporter om at man burde/ikke burde velge noen fag fordi det er bare er økonomi før jul, osv. gjelder ikke lengre. Emnetilbudet som er tilgjengelig for oss består av syv ulike fag, og man skal velge tre av disse. Det er overlapp i tema, i og med at alt dreier seg om finans, men emnene utfyller hverandre godt. Du får en uke helt i begynnelsen der man kan velge ulike fag og gå på alle forelsningene før man velger helt i slutten av september.
Selv valgte jeg Corporate Finance (som jeg personlig synes var veldig bra), Regulation of Financial Markets (som også kan anbefales, men det er relativt mye å gjøre) og Banking Law International (ikke like lett å få tak på pga. vanskeligere tilgjengelige forelesninger).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er stort, og annerledes enn det man lærer på jussen i Norge. Foreleserne er dyktige i det de driver med, og det er mange gjesteforelesere slik at man virkelig blir eksponert for de folkene som er best i bransjen.
Dersom man ikke er vant med økonomiske begreper og faglige jussbegreper på engelsk er det litt tungt i starten, men man kommer etter hvert bedre inn i det, og ting flyter bedre. Fra skolens side ble det også arrangert "engelsk-kurs" en gang i uken, der vi fikk tips og triks om hvordan skrive essayene/eksamenene, osv. Dette anbefales veldig. Anbefaler å begynne og lese litt i Stephen Valdez - An introduction to global financial markets før man drar til London. Den gir en god innføring og man får mye mer ut av de første ukene dersom man kan det helt grunnleggende.

Universitetsområdet og byen

Queen Mary University of London er spredt ut over store områder. Selve Campus ligger på Mile End, men der oppholder man seg nesten aldri ut over det å få studentkort, osv. i begynnelsen. CCLS (Centre for Commercial Law Studies) ligger sentralt på Holborn (tre minutter fra Holborn Underground) og huser selve International Finance Law-studiet. Her har man en god del forelesninger. Litt avhengig av hvilke fag man velger og hvor store klassene er, har man også undervisning i Charterhouse Square (som ligger ved Barbican tube), og det tar rundt 20 minutter å gå fra Holborn, slik at alt egentlig er ganske sentralt.

Skolen har lite lesesalplasser, og det anbefales å bruke lesesalplassene på enten Kings College (Maughan Library) eller IALS (Institute of Advanced Legal Studies) rett ved Russell Square (her får du adgangskort første uken).

Ellers er London en veldig fin by å bo i - London er London!

Bustad

Jeg anbefaler å begynne og lete etter bolig tidlig, det kan fort bli mye mer styr og ta lengre tid enn du ser for deg, spesielt hvis du skal være på utveksling kortere enn seks måneder, ettersom det er relativt få som leier ut for kun 3-4 måneder. Jeg ventet til jeg kom til London, ettersom jeg ikke fant noen som ville leie ut for så kort tid før jeg kom ned. Etter to uker fant jeg et sted.

Standarden der jeg bodde var bra - men det finnes veldig mange ulike løsninger, og det er generelt dårligere standard enn man er vant til hjemmefra. Jeg bodde ved Holborn Underground Station, det er det tube-stoppet som er nærmest CCLS (Centre for Commercial Law Studies) som er der en god del av forelesningene går. Det koster en god del å bo så sentralt, men for min del var det helt klart verdt det, og ved å bo sentralt sparer du penger på transport (som også er dyrt) og ikke minst mye tid. Du må uansett belage deg på å betale en god del - bolig i London er dyrt (uansett om du er heldig med valutakurser eller ikke). Dersom man ikke ønsker å bo så sentralt vil jeg anbefale å bo langs Central Line eller Northern Line da de linjene går hele døgnet, også i helgen.

Anbefaler å bruke spareroom.co.uk (og det er verdt å bruke penger på å kjøpe premium-medlemsskap), ulike facebookgrupper, eller airbnb.

Sosialt miljø

The Scandinavian program som er de utvekslingsstudentene som kommer fra UiB, Gøteborg, osv. blir en egen gruppe, men man tar fagene sammen med andre LLM-studenter. I år var vi bare 8 stykker - 7 stykker fra UiB, og ei fra Gøteborg. Var bra miljø innad i gruppa.
Det er relativt lite sosialt opplegg fra skolens side, lite arrangert i begynnelsen og ingen fadderuke slik man er vant til hjemmefra, men anbefaler å være med på alt man kan, i hvert fall i begynnelsen. Bli med på guidede turer den første uken, tur til parlamentet og tur til advokatfirmaet Allen & Overy. Her kan man både få et utbytte med tanke på bekjentskaper og få litt input på byen! Finner også mange alternativer til ting man kan være med på i regi av Queen Mary på Campus (Mile End).

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler de som skal utveksle til QMUL å lese Stephen Valdez: "An Introduction to Global Financial Markets" før studiestart. Boken behandler helt grunnleggende temaer innenfor finans som vil bli berørt i stort sett alle fag. Fagene du tar på QMUL forutsetter imidlertid ingen forkunnskap, så det er ikke et "must". Det meste av pensum er tilgjengelig digitalt og man trenger derfor ikke stresse med å kjøpe bøker forut for studiestart. Kjøp Oystercard når du ankommer.

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og tutorials. Det er forventet at man forbereder seg til forelesningene. Det er også lurt, ellers faller man lett bakpå. Det er en del å gjøre, særlig i Regulation of Financial Markets. I tutorials behandles vanligvis de vanskeligste temaene fra forelesning på nytt, ofte i mindre grupper. Første semester er på 11 uker, det er ingen eksamen, men et essay på 4000 ord må leveres i alle fag. I tillegg må man levere et obligatorisk introduksjonsessay i starten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet er medlem av Russel Group som representerer de 24 ledende universitetene i Storbritannia innen forskning og læring. Skolen har videre godt samarbeid med næringslivet. Sistnevnte fikk vi utbytte av i form av gode gjesteforelesere fra store advokatfirmaer og andre sentrale aktører i finansnæringen. Man kan velge tre av seks mulige fag alle relatert til finans. Både Corporate Finance og Regulation of Financial Markets har mange gode gjesteforelesere. Det er videre mulighet til å "audit" flere andre fag om man har tid og lyst. Dvs. at man får bekreftelse på at man har vært i alle forelesninger uten å ta eksamen. Det er videre mulighet til å delta på et kurs som heter Principles of Finance. Her får man en innføring i grunnleggende økonomiske teorier og finans generelt.

Fagleg utbyte og språk

Ingen av fagene innebærer "ren" juss som vi er vant til fra UiB. I Corporate Finance Law består første semester av en del formelregning i forbindelse med verdivurderinger av ulike finansielle instrumenter. Personlig likte jeg dette faget veldig godt. I fagene Banking Law International og Regulation of Financial Markets får man bl.a. en innføring i Basel I, II, III, som i Norge gjelder (eller blir å gjelde:) for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak gjennom EUs kapitaldekningsdirektiv ("CRD IV"). EU Financial Law gir og et godt faglig utbytte i og med at det og berører EØS-relevant regelverk. Sistnevte fag tok jeg ikke, noe jeg angrer på. Generelt sett gir oppholdet et faglig utbytte som jeg ikke tror finnes tilsvarende til i Norge.
I tillegg til dette fikk vi engelskundervisning som var rettet inn mot essay-innleveringene våre. Det var veldig hjelpsomt.

Universitetsområdet og byen

Mile End Campus virker som et veldig sosialt og hyggelig sted. Det ligger imidlertid i et litt shabby området øst i London. Det meste av vår undervisning foregikk imidlertid enten på Chareterhouse Square i Clerkenwell eller CCLS ved Holborn, som er svært sentralt. Et av bibliotekene man kan benytte er IALS (Institute for Advanced Legal Studies) som ligger ved Russel Square. Alternativt kan man benytte Kings College biblioteket, men da anbefales det å søke om eget inngangskort. Begge bibliotekene ligger ca 5-10 min fra Holborn.

Bustad

Det er lurt å være tidlig ute med tanke på bolig. Det er mye forskjellig ute på leiemarkedet og standarden er dårligere enn hjemme. Jeg anbefaler videre å dra på visningen selv, da bilder i annonser ofte lyver. Det finnes en egen Facebookgruppe som heter "London bolig" hvor man kan finne andre nordmenn som skal flytte til London eller som leier ut leiligheten sin. Jeg benyttet meg av en side som heter "Spareroom.co.uk". Det funket veldig bra for meg. Jeg betalte 950 pund i mnd. Mitt inntrykk er at de fleste leilighetene ligger rundt 850-1050 pund i måneden.

Avstandene i London er store. Det er derfor lurt å bo innenfor sone 1-2 om man ikke vil ha en for lang reisevei. I tillegg bør man bo nært en tube-stasjon, aller helst Central line eller Northern Line, da disse går hele døgnet i helgene. Jeg bodde i et område som heter Bloomsbury, som er et fint og sentralt område med mange universiteter og studenter. Ettersom jeg bodde rett ved Russel Square var det gangavstand til forelesning, Covent garden, Soho og Regent Street. Jeg trengte derfor ikke kjøpe månedskort på tuben (som er veldig dyrt).

Sosialt miljø

Mange av de andre LLM-studentene var unge advokater og jurister. Jeg opplevde miljøet som internasjonalt og imøtekommende. Jeg anbefaler å delta på turene med guide, et tilbud fra CCLS, i introduksjonsuken. Her har man mulighet til å møte medstudenter fra andre land. Det er et fint utgangspunkt for videre bekjentskap. Dersom man vil på the Boat Party i starten av semesteret anbefales det å kjøpe billetter tidlig. Det er videre en egen skandinavisk undergruppe på QMUL for de som er interessert i det, de har også en osteklubb, strikkeklubb, fotballag, parkour, og en "medieval reenactment" -gruppe . Greit utvalg!

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dette høres kanskje klisjé ut, men forbered deg på å hele tiden gå utenfor komfortsonen, prøve nye ting og hilse på nye folk. Jo mer du tør å gjøre dette på utveksling, jo bedre får du det. Forbered deg også på å bruke mye penger. London er en dyr by å bo i! Heldigvis er mat, drikke osv mye billigere enn i Norge (fikk sjokk da jeg kom hjem og så avokadoprisene her haha), men tuben er ganske dyr. Vi får studentpris på tuben gjennom QM, men det må søkes om. Anbefaler å søke om dette allerede første skoledag, for det kan ta litt tid før man får det.

Jeg skaffet meg engelsk simkort i en mobilbutikk, som måtte lades hver måned. Det var veldig enkelt. Jeg ladet det hver måned, og det kan man gjøre i hvilken som helst butikk. Mange skaffer seg gifgaf, men det gir deg kjempedårlig nett, så anbefaler å bruke litt mer penger på et ordentlig simkort.

Undervisningsformer

Vi hadde 3x2 undervisningstimer per uke, altså i utgangspunktet ikke så mye. Men Queen Mary arrangerer gjesteforelesninger hele tiden, hvor de inviterer mange spennende forelesere. Jeg anbefaler å dra på så mange som mulig av disse. Det går også an å melde seg opp til fag som "audit", dvs. at du kun går på forelesningen, og får faget på karakterkortet som "audit". Jeg gjorde ikke dette, men det var flere av de andre norske i klassen som gjorde det.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er generelt svært fornøyd med emnetilbudet, og alle fagene traff mine interesseområder innenfor jussen (bank og finans). Queen Mary er en veldig god skole, og det var stas å studere der. Helt konkret vil jeg anbefale å velge fagene til prof. Rosa Lastra, hun er veldig dyktig (hun gikk i klassen til Obama på Harvard Law btw!). Jeg tok blant annet et fag som heter EU Financial and Monetary Law, og det var veldig spennende. Vi nordmenn kan generelt veldig lite om EU, så det var veldig spennende å lære mer om det fra et EU-perspektiv (så lenge det varer da, med Brexit).

Jeg skrev min masteroppgave på Queen Mary, og synes det er en veldig god ordning at man kan få godkjent oppgaver på utveksling som masteroppgave. Men vær obs på at Queen Mary ikke sender ut offisielle vitnemål før juli påfølgende år. Selv om jeg var i London på høsten, og det skulle være mitt siste semester (fordi jeg jobbet ett år i Jussformidlingen), får jeg ikke godkjent mastergrad før i juli. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du vil legge opp det femte året ditt på jussen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg trodde jeg var god i engelsk fra før, men der tok jeg feil! Faglig engelsk, eller legal English er vanskeligere enn man tror. Den første måneden brukte jeg mye tid på å slå opp ord. Jeg anbefaler en ordbok fra Oxford som heter "Banking and Finance". Den hjalp meg veldig mye. Jeg er utrolig glad for at jeg valgte å studere i London, for nå er jeg mye bedre i engelsk!

Universitetsområdet og byen

Selve campus ligger i Mile End, som er i Øst-London, men vi hadde all undervisning på enten Center for Commercial Law Studies (CCLS) som ligger i Holborn (veldig sentralt) eller i Barbican (også veldig sentralt). CCLS er et veldig fint sted, og ligger rett ved siden av både Kings College og LSE. Lesesalen der er ganske kjip, men de har veldig fine saler på Kings, som vi får tilgang til.

Jeg syntes Campus i Mile End var kjempekult! Det var det stort og fint bibliotek, masse kafeer, treningssenter (som er nyoppusset og veldig bra!), osv. En slags liten landsby. Og rett ved nydelige Victoria Park!

Bustad

Jeg bodde i Mile End, rett over gaten fra campus. Fant et rom i en leilighet gjennom AirBnB, og det funket veldig bra. Selv om Mile End er et stykke unna central London, er det på Central Line på tuben, som gjør at du kommer deg raskt overalt. I tillegg bor de aller flere QM-studentene i Mile End/Stepney Green-området. Jeg var derfor nabo med flere i klassen som jeg ble kjent med, og det var veldig gøy.

Sosialt miljø

Mitt inntrykk er at det var veldig lett å bli kjent med folk, men man må tørre å hilse og prate. De fleste i klassen er studenter som tar en LLM og kommer fra andre land. Alle i klassen er derfor interesserte i å bli kjent! Det ble arrangert masse ulike fester og lignende, og det ofte dro mange fra klassen på en pub etter forelesning.
Jeg fikk mange gode venner i London, og får til og med besøk av en av de nå snart. Tør å hilse på folk, og tør å henge med folk fra andre land og kulturer. Det er utrolig spennende, og man lærer overraskende mye om seg selv av det!

Jeg anbefaler QM på det sterkeste. Jeg tror jeg kan si at jeg har hatt mitt livs beste halvår på utveksling:) London er en fantastisk by!

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 25.03.2016

Førebuingar/praktiske tips

Følges UiBs sjekkliste for utenlandsopphold er man godt nok forberedt for skolen. Det utfordrende, og som krever litt tid og innsats, er å finne bolig. Bolig er både veldig dyrt og ganske vanskelig å finne. Et tips er å dra bort i starten av August å dra på visninger. Mot slutten av August og starten av September er etterspørselen veldig stor.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på QM er så og si bare forelesninger. Det avlegges ikke skoleeksamen, men man må skrive en oppgave i hvert fag hvert semester.

Vurdering av emnetilbodet

Velger man QM må man være klar over at fagene kun angår forskjellige aspekter av finans. Liker man finans er emneutvalget bra og vidtdekkende. Går man Diploma skal velge 3 av 6/7 emner (varierer litt fra år til år).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er stort da pensum dekker veldig mye. Man kan kanskje oppleve at det gås veldig fort frem i forelesningene, og det er for at man skal rekke å komme seg gjennom alt pensum. Det faglige utbyttet er vel hva man gjør det til selv.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger glimrende til ved Holborn, og er nabobygg til både LSE og Kings. Veldig fint område av byen. Verdensbyen London trenger ikke reklameres for.

Bustad

Vanskelig å finne, og er veldig dyrt. Man må belage seg på å betale ca 8500 - 11.000 i mnd hvis man vil bo innenfor sone 1. Det man får til den prisen imidlertid ikke nevneverdig heller.

Sosialt miljø

Diploma og Certificate følger LLM undervisningen, og er et skreddersydd utvekslingstilbud for utvalgte skoler i norden. Naturligvis omgås man mange fra skandinavia da, men man blir også kjent med LLM studentene.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 25.03.2016

Førebuingar/praktiske tips

Forhåndsgodkjenning og bolig er vel de to viktigste tingene å få i orden før man reiser over. Beste tipset er vel å slå seg sammen med de øvrige som skal reise for å passe på at fristene blir overholdt. Følg også UiBs sjekkliste for utenlandsopphold. Når det gjelder bolig utgjør det en stor utgift. Dersom man ønsker å bo innenfor sone 1 må man nok ut med nærmere kr.10.000 i måneden. Når det gjelder hvilket område man ønsker å bo (innenfor sone 1) er dette mindre viktig. Ettersom undervisninger foregår i ulike lokaler i sentrum vil man nok være avhengig av tube uansett hvor man bor. Det beste tipset er å ta kontakt med utleieagenter og planlegge visninger før man reiser ned. Prøv å ordne leilighet tidlig. Sent i august vil prisene stige vesentlig. Ellers ville jeg vært raskt ute med å ordne Student Travel Card (månedskort på tuben), dette vil man spare mye penger på.

Undervisningsformer

Undervisningsformen består i forelesinger og innlevering av 3 oppgaver som er på 4000 ord hver. Tilsammen utgjør dette 3-4 forelesningstimer i uken. Oppgavene får man utlevert 1 måned før innlevering. Før den tid skal man også levere inn en øvingsoppgave som gjør at man får noe trening før man skal levere de endelige oppgavene. Dersom man tar diploma-programmet er det verdt å nevne at de tre fagene man velger første semester er de samme som man har andre semester.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet består i 6-7 ulike moduler/fag som omhandler forskjellige aspekter av finans. Til tross for dette føles det ut som det er variasjon i fagene man kan velge. De to mest populære fagene er Legal aspect of international finance og Coorporate finance. Av den grunn er det kun mulig å velge ett av disse fagene. Kan være greit å ha gjort seg opp en mening om hvilket av disse fagene man ønsker å ta. Når det gjelder de øvrige fagene så har man en uke i starten av semesteret hvor man kan gå på alle forelesinger og ta valget etter denne innføringsuken.

Fagleg utbyte og språk

Innenfor hvert enkelt fag tilbys det et enormt omfang av undervisningsmateriale. Det vil nok ikke være mulig å komme seg igjennom alt pensum, noe det heller ikke er lagt opp til. Det faglige utbytte man sitter igjen med er det man gjør det til selv. Oppgavene får man utlevert en måned før innleveringsfrist som gjør at man kan spisse lesingen etter oppgavene er utlevert.

Universitetsområdet og byen

I utgangspunktet ligger hovedområdet øst for London (Mile End). Tidligere et belastet område som nå er blitt langt bedre. Universitetet har bomuligheter, men ligger usentralt og er relativt dyrt. Det juridiske fakultetet ligger imidlertid midt i London sentrum (Holborn) ved siden av Kings College og LSE. Det er her man vil ha de fleste forelesningene. Ingen av forelesningene foregår ved Mile End, så absolutt ingenting å utsette på verken fasilitetene eller beliggenheten.

Bustad

Når det gjelder bolig utgjør det en stor utgift. Dersom man ønsker å bo innenfor sone 1 må man nok ut med nærmere kr.10.000 i måneden. Når det gjelder hvilket område man ønsker å bo (innenfor sone 1) er dette mindre viktig. Ettersom undervisninger foregår i ulike lokaler i sentrum vil man nok være avhengig av tube uansett hvor man bor. Jeg vil anbefale å se nærmere på områdene Shoreditch, Angel samt Kings Cross. Prisene er her noe gunstigere til tross for at områdene ligger helt sentralt med masse liv.

Sosialt miljø

De to første ukene er skreddersydd for å sosialisere de nordiske studentene. Studentene man vil møte her kommer fra Gøteborg og Stockholm. Det bør ikke være noe problem å bli kjent med de nordiske studentene. Etter to uker blir man imidlertid en del av LLM programmet med studenter fra hele verden. Det er langt dårligere tilrettelagt for sosialisering med de øvrige studentene, så dette er noe man må stå for selv. En vil ha et langt større språklig utbytte dersom man aktivt prøver å sosialisere seg med LLM studentene.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 25.03.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av oppholdet er det lurt å sette seg inn i hvor det kan være greit å bo. Skolen ligger veldig sentralt i byen, så man må nok regne med å bruke kollektivt. Bolig er dyrt, men det er fullt mulig å finne et sted å bo til rundt NOK 8.000 i måneden. Mange som var der samtidig som meg betalte mellom 10-14 tusen i måneden. Hva man betaler kommer litt an på hvor sentralt man vil bo og hvor mange som bor sammen.

Videre er det veldig enkelt å skaffe seg et engelsk telefonnummer. Dette kan du bestille uken før du reiser, så ligger det i postkassen når du kommer frem. Jeg brukte Giffgaff, og var fornøyd med det. Det kan være greit å ha litt inkludert mobildata, da det er veldig ofte man tyr til Google maps for å finne frem i byen. Det finnes imidlertid gode apper til mobilen hvor man kan laste ned "offline"-kart. Jeg anbefaler Maps.ME.

Skal man være der i mer enn ett semester kan det være greit å opprette en engelsk bankkonto. Du er ikke alene om å gjøre dette i september, og det kan være fordel å velge en bank hvor du kan booke time på nettet på forhånd. Som utvekslingsstudent finnes det egne kundeprogrammer. Enkelte banker har en del gebyrer knyttet til disse kontoene, så det kan være lurt å sammenlikne priser før man velger bank. Før man går i banken trengre man papirer fra skolen. Dette får du utlevert når man skriver seg inn på "enrollment".

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierte litt med hvilket fag man hadde. Jeg har inntrykk av at de ulike professorene sto ganske fritt i valg av undervisningsform. Stort sett har alle fag to timer med forelesning i uken. I tillegg arrangeres det frivillige seminarer hvor man på forhånd får utdelt en oppgave eller annet som skal diskuteres muntlig. Man er i disse seminarene delt i mindre grupper, og undervisningen er da mye mer interaktiv. Konseptet akademisk kvarter finnes ikke, og to timer sammenhengende forelesning er ganske slitsomt, særlig når professorene ikke holder seg til tiden. En del emner har også forelesning på kveldstid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte emnene Banking Law, Regulation of Financial Markets og Corporate Finance Law. Alle fagene relaterer seg til finansrett, og har i stor grad et internasjonalt perspektiv. Det er veldig annerledes enn det man er vant til av juss på UiB, men hvis man interesserer seg for finans og samfunnsøkomiske betraktninger er det enormt interessant.

Banking Law var todelt. Første semester gikk på internasjonal regulering av banker, særlig knyttet opp mot finanskrisen og de etterfølgene gjeldskriser. Man blir satt godt inn i årsakene til finanskrisen, samt de ulike internasjonale organisasjonene som produserer soft law som de fleste vestlige land innretter seg etter. Dette er også relevant for det norske markedet. Fagstoffet er interessant, men undervisningen blir noe ødelagt av en professor som ikke er spesielt pedagogsisk, og bruker ekstermt mye tid i forelesning på å snakke om helt andre ting. Andre termin har fokus på reguleringen av forholdet mellom bank og kunde i engelsk rett. Dette var ikke spesielt relevant for det norske markedet. Det var imidlertid andre professorer som hadde dette semestert, slik at undervisningen var bedre.

I Regulation of Financial Markeds har man også et internasjonalt perspektiv med litt fokus også på det engelske og amerikanske regulatoriske systemet. Faget tar for seg reguleringen av de store finansmarkedene (aksjemarked, derivatmarket, bankmarked mm.) fra det overordnede internasjonale ned til det nasjonale nivået. Foreleser er ekstremt flink og annerkjent i miljøet. Hun har i tillegg gode kontakter, slik at hun skaffer gode gjesteforelesere.

Corporate Finance Law var etter min mening det mest interessante faget. Faget går igjennom international lånefinansierng og M&As. Store deler av første termin er ren finans, med gjennomgang av mange forskjellige formler. Dette var veldig langt fra juss, men samtidig veldig morsomt. Utover første semester og i hele andre semester var det jussen som var i fokus, med fokus på avtaler og klausuler knyttet til M&As og låneavtaler. Foreleserne er ekstremt dyktige, og undervisningen har en veldig praktisk tilnærming. Kursleder har imidlertid en tendens til å spore av litt, noe som kan være frusterende.

Når det gjelder informasjonsflyt og punktlighet vil jeg rette sterk kritikk mot QMUL. De første ukene er dels kaotiske, og utover året er det flere ganger man opplever at man havner feil sted eller går glipp av noe grunnet dårlig informasjon. Det mest graverende vi opplevde skjedde ved utlevering av de siste essayene. Datoen var satt lang tid i forveien, men skolen klarte ikke å levere ut oppgavene før en uke etter fristen. Årsaken var at én av professorene ikke hadde skrevet oppgavene enda. De første dagene var det ingen informasjon og få, slik at vi satt og ventet på oppgavene uten at de kom. Dette synes jeg var på grensen til det useriøse. Tilsvarende ved sensur hadde skolen satt frister som de ikke har holdt. Vi fikk sensur på de siste essayene nesten en måned etter fastsatt dato. For de av oss som tok utveksling som en del av femteåret på masteren medførte dette forsinkelser med godkjenning av studiene som igjen skapte usikkerhet og problemer i jobbsammenheng. Merknad fra Det juridiske fakultet: fakultetet vil følge dette opp direkte med Queen Mary University of London for å hindre at slike hendelser gjentar seg.

Fagleg utbyte og språk

Det legges opp til mye lesing, men man innser raskt at leselistene er lenger enn hva som er mulig å komme gjennom hver uke. Man lærer seg fort å skumlese gjennom mesteparten, samt å bruke litt mer tid på hva som er viktig. Mesteparten av pensum finnes på nett, og resten kan man finne på biblioteket. Man trenger egentlig ikke kjøpe noe pensum, men selv synes jeg det var greit å kjøpe noen av bøkene. Jeg kjøpte også en innføringsbok som heter "Introduction to Global Financial Markets". Denne boken er en god innføring, og anbefales veldig dersom man ikke har så god oversikt fra før av. Den kan med fordel leses før man begynner med studiene.

Språklig ubytte har vært veldig bra. All undervisning foregår naturlig nok på engelsk, det samme med pensum. Ikke alle professorene har engelsk som førstespråk, men de er stort sett veldig flinke. I seminargruppene får man også pratet en del selv. Da all vurderingen er skriftlig, blir man god til å skrive akademiske tekster på engelsk. QMUL tilbyr i tillegg et eget kurs på høstsemesteret for de skandinaviske studentene to timer i uken som het "Creative thinking and writing". Kurslederen var veldig dyktig, og det anbefales å delta på hvis man vil jobbe med å forbedre sin skriftlige fremstillingsevne på engelsk.Universitetsområdet og byen

QMUL sitt campus ligger på Mile End, et lite stykke utenfor sentrum. All undervisning i de emnene man kan velge er imidlertid på et eget fakultet i sentrum, kalt "Centre for Commercial Law Studies". Fakultetet var bra for undervisning og seminarer, men leseplassene var ekstermt dårlige. Biblioteket var et bedre sted å sitte for selvstudier. De har i tillegg en av de største samlingene juridisk litteratur i England. Alle de relevante universitetsbyggene lå veldig sentralt, med gangavstand til mye av det London har å by på.

London er en fantastisk by å bo i. Kulturmulighetene er mange; fotball, musikk, teater mm. Mulighetene er mange, men det koster dessverre også mye, spesielt tatt i betraktning at pundet stort sett sto i 13 kr.

Bustad

Jeg bodde privat, og leide sammen med to andre nordmenn som studerte på andre skoler. Jeg bodde i Bermondsey, som er forholdsvis sentralt, med ti minutters gange til Tower Bridge. Man er imidlertid avhengig av kollektivtransport, som også er dyrt i London. Det er også tidkrevende, og ikke minst er det ekstremt mye mennesker i rushtiden. Tube er det som er mest effektivt, buss er helt håpløst i rushen, da de stort sett står stille i trafikken. Hvis man bor i nærheten av en bysykkelstasjon, anbefales dette på det varmeste. Det koster £2 for bruk i 24 timer, eller £90 for et helt år. Det er stasjoner i hele byen, og min erfaring er at det går like fort som å ta kollektivt. Det er ikke lov å sykle på fortauene, så man må tørre å sykle i tungt trafikkerte veiene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Vi var en stor gjeng skandinavere første semester, andre semester var vi bare seks nordmenn. QMUL satte de skandinaviske studentene i et eget fadderopplegg som gikk over to uker. Opplegget var bra, og man ble godt kjent. Dessverre medførte det man i starten ikke ble like godt kjent med de andre studentene i klassen, de som tok LLM, som hadde sitt eget fadderopplegg. Dette synes jeg var veldig dumt, da man gjerne reiser på utveksling for å treffe mennesker fra andre land og kulturer. Stort sett var folk veldig hyggelige og omgjengelige, så det var ikke noe problem å bli kjent med dem i etterkant.

2015

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær ute i god tid med å finne bolig, og bruk forberedelseslisten til UiB aktivt. Boligprisene i London verdens dyreste, og det samme kan nok sies for leiemarkedet der. Virksomheter som driver utleie av hybler til studenter kan være et godt alternativ, for å få på plass en trygg avtale om god bolig uten at en behøver å reise bort eller vente til studiestart med å ordne bolig.

Undervisningsformer

Forelesning i større og mindre grupper, med skriftlig innlevering i hvert av de tre fagene mot semesterets slutt. Samlet utgjør de tre oppgavene omtrent en liten masteroppgave i omfang.

Vurdering av emnetilbodet

Ikke så veldig stor grad av overlapping mellom de ulike fagene, hvilket var bra. I tillegg var fagene interessante, og de fleste fant fag som de trivdes med.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte: Noen av foreleserne og gjesteforeleserne er blant verdens fremste fagfolk på finansjuss-området, og de fleste gjennomførte svært gode forelesninger.

Universitetsområdet og byen

Queen Mary's campus er spredt over ulike bygninger, på ulike kanter av sentrum. Helt greie fasiliteter, som alle ligger sentralt ifht. kollektivtrafikk. For øvrig er Santander leiesyklene å anbefale som fremkomstmiddel. Her finnes også en god app til dette tilbudet.

Bustad

Jeg bodde i stundenthybel i det nyeste høybygget til bedriften Pure, som fører opp bygg og leier ut hybler til studenter. Stiv pris som alltid i London, men svært gode fasiliteter.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø i den skandinaviske gruppen som en blir plassert i, og som gjennomfører samme studieløp som en selv. Gruppen var vel på rundt 20-25 personer. Under mitt opphold i London, høsten 2015, bestod gruppen av et flertall fra UiB, og en del fra både Göteborg og Stockholm.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling til London er det et tips å ha skaffet seg bolig på forhånd. Det viste seg å være veldig vanskelig å skaffe bolig for kun et halvt år, da de fleste utleiere vil ha 12 måneders kontrakt. Vi gikk to uker før vi fant et sted å bo, og da måtte vi binde oss opp for 12 måneder, og deretter fremleie de resterende månedene etter vi flyttet hjem til jul. Mitt tips er derfor å benytte seg av nettsider hvor private legger ut rom, fremfor å benytte seg av landlords eller agents. Dette fordi det først og fremst er lettere å finne rom som er avgrenset til kortere tidsperioder, samtidig som man slipper masse fees til agents. Vi endte opp med å betale flere tusen i fees.

Noe annet vi ikke var klar over, men som er greit å få gjort på forhånd er å betale skolepengene. Man får flere mails fra Queen Mary om dette, og det er ganske kjipt å komme på registreringsdagen å ikke ha betalt skolepengene. Registreringsdagen er i løpet av den første skoleuken. Om man ikke har betalt skolepengene får man bare et midlertidig studentbevis, og dette er for eksempel ikke tilstrekkelig til å søke om Oystercard (betalingskort for å reise med tube, buss) med studentpass. Det lønner seg å ha et studentpass, da det er dyrt å reise med kollektivtrafikken i London med et alminnelig Oystercard. Det er lett å søke om studentpass på nettsidene til Oystercard, og det tar rundt to uker før man får svar på søknaden, så det anbefales å gjøre det så fort som mulig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er først og fremst forelesninger som går på ettermiddagen. Vi hadde forelesninger tre dager i uken, som oftest på kveldende. Foreleserne er gode, og det er ofte hyret inn profesjonelle gjesteforelesere som kan komme med en mer praktisk tilnærming til de ulike fagene. Min erfaring er at disse gjesteforelesningene ofte kan være veldig interessante å få med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Man får én uke på å "shoppe" fag, hvor man går i alle forelesningene og foreleserne introduserer faget sitt. Noen av foreleserne startet rett på undervisningen i faget allerede denne første uken, noe som kom litt brått på. Når man blir introdusert for fagene kan de alle sammen virke ganske like, men jeg fant mye hjelp i å lese på nettsidene om de ulike fagene. Da ble valget lettere å ta.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne og de fleste studentene er internasjonale studentene, slik at det tilrettelegges for at man ikke snakker flytende engelsk. Det er imidlertid mye akademisk engelsk som man ikke har lært gjennom vanlig norsk skolegang, så Google translate vil nok være en god venn i starten. Jeg for min del har aldri hatt noe om økonomi, og det var derfor mye nye uttrykk og termer når det gjaldt finansjuss. For at jeg skulle forstå mer av hva som var temaet i forelesningene brukte jeg ofte før forelesningene å se på filmer på youtube hvor ulike finansielle termer ble forklart, noe jeg fant ut var veldig nyttig. Foreleserne kan ofte gå litt fort gjennom ting, og selv om det er rom for å stille spørsmål, er vi nordmenn vant til at det ikke stilles så mye spørsmål i forelesningstimen.

Universitetsområdet og byen

London er full av muligheter! Har du en ledig dag med ingen planer - reis til et sted du ikke har vært før og gå rundt. Man blir godt kjent med byen fordi det er veldig lett å reise rundt med tuben overalt, samtidig som at det er så mange severdigheter å se. Fakultetet ligger også midt i sentrum, og det er for eksempel ikke veldig lang gåvei til Oxford street fra fakultetet. Resten av skolen til QMUL ligger ikke så sentralt, men der var vi heller ikke. Forelesningene er på flere forskjellige steder i byen, men de er alle i kort reiseavstand fra hverandre og alle ligger i sone 1. Om man skal sette seg et sted å lese på en lesesal anbefales biblioteket IALS som ligger ved Russell Square. Her er det gode leseplasser, og alltid ledig. Man vil bli introdusert for dette biblioteket og få adgangskort i løpet av freshers week.

Bustad

Da vi skulle lete etter bolig var vi veldig innstilt på at vi måtte bo innenfor sone 1 i London. Dette viste seg å være en stor feil. Anbefaler derfor på det sterkeste å lete etter et sted å bo som ligger i sone 2, men på grensen til sone 1. Prisene for leie av bolig i sone 1 er betydelig høyere enn lengre ut i sonene, i tillegg til at det ikke er noen forskjell i reisetid til skolen som oftest om man bosetter seg i nærheten av en sentral tubestasjon. Mitt tips er derfor å se på områder hvor det er lett å reise rundt med tuben (gjerne langs Central line), som samtidig ligger i sone 1. Da kan man ikke bomme.

Sosialt miljø

Man blir plassert i en skandinavisk klasse sammen med flere studenter fra forskjellige universitet i Sverige. Samholdet i den skandinaviske klassen blir fort bra, siden vi gjør mye sammen i skoleregi. Vi hang også mye med de andre skandinaverne på fritiden, men dette var noe vi valgte selv. Gjennom klassene har man også mulighet til å bli kjent med folk fra alle slags mulige nasjonaliteter, spesielt siden klassene ikke er gigantiske, men rundt 30 stk.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg drog til London gjorde jeg egentlig ikke noe spesielt annet enn å booke flybilletter og hotell for 1 uke. Jeg satset på å finne bolig først når jeg kom bort, og jeg vil si at dette gikk ok.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk som vanlige forelesninger slik vi er vant til i Norge. Dette gikk greit, men var kanskje noe mindre pedagogisk lagt opp til enn vi er vant til. Tempo er raskt så det gjelder å følge med. Ellers var det seminarer av og til i fagene, hvor foreleser tok opp litt mer praktiske deler av faget, og hvor studentene kunne delta litt mer i læringen.

Vurdering av emnetilbodet

Man kunne velge mellom syv fag, og dette var etter min mening et fullgodt tilbud. Det ble ikke forvirrende og man fikk oversikt over alle fagene før man valgte, ved innføringsforelesninger. Man skulle velge tre fag, hvor disse utgjorde 10 studiepoeng hver.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var relativt godt, selv om det noen ganger særlig i starten var forvirrende og litt vanskelig å henge med. Det man lærer i fagene er veldig annerledes enn på UiB, men jeg synes det var interessant å lære om noe litt annet. Når det gjelder engelsken kom man fort inn i det, og man lærer flere fagtermer på engelsk enn man kan fra før.

Universitetsområdet og byen

Law-fakultetet på Queen Mary ligger ikke på universitetet, men for seg selv i en mer sentral del av London. Det positive med dette er at de fleste hadde kort reisetid til skolen. Dersom du har lyst å delta på aktiviteter i regi av skolen, må man derimot dra litt østover i London. Dette er ikke langt, men de fleste jeg var sammen med deltok ikke på aktiviteter som gjaldt hele skolen.

Bustad

Det er mange studenter om beinet i London, og for å få de beste boligene må du være på hugget. Det lønner seg å oppdatere boligsidene hyppig, og sende mail/ringe med en gang du finner noe aktuelt. Dersom du har mulighet er det selvfølgelig å anbefale å finne noe før man flytter. Når det er sagt, aldri skriv under på kontrakt om bolig usett.

Sosialt miljø

Programmet som er laget for oss utvekslingsstudenter fra Norden er et eget program, hvor vi kan gå vanlige semester på skolen tilsvarende semestrene vi har hjemme. De andre studentene som tar samme fag som oss er LLM studenter, som betyr at de har et lenger år enn oss og tar skoleeksamen i stedet for hjemmeeksamen slik vi hadde. Welcome-week er også lagt opp til at de nordiske elevene skal bli kjent, og det arrangeres aktiviteter bare for oss. Dette gjorde til at omgangskretsen ble de andre nordiske studentene. Når det er sagt så var miljøet her supert, og vi fant på mye sosialt sammen. Men dersom du er ute etter å bli kjent med folk fra hele verden, må du gjøre dette på egenhånd. Eksempelvis kan man bli kjent på forelesninger man har sammen med disse studentene.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Dersom man ønsker å bo på campus/rimelig må man søke om studentbolig gjennom QMUL. Vær ellers forberedt på å lete etter bolig, det kan være vanskelig å ordne dette hjemmefra så da kan det anbefales å dra noe tidligere over for å på plass dette før skolestart.

Undervisningsformer

Undervisningen er stortsett basert på forelesninger. Disse avholdes med de som tar de samme fagene på LLM. Det er også noen tutorials, dette avhenger litt av foreleser og denne vil annonsere når disse avholdes. Utover dette må man lese selv. Man får lange leselister, men det er ikke nødvendig og forutsettes ikke at man har lest alt. Eksamen er en hjemmeoppgave på 4000 ord i hvert fag.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom 7 ulike fag innenfor PG DIP/CERT. Disse gir en grei sammenheng. Dersom man ønsker Corporate Finance er det anbefalt at man tar Dip da første delen frem til jul er stort sett økonomi, mens resten av modulen etter jul er jus. Selv tok jeg Legal Aspects of International Finance, Banking Law og Regulation of Financial Markets. Dette var de fagene jeg mente hadde størst sammenheng og senere relevans.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener jeg fikk et brukbart faglig utbytte. Queen Mary har et godt rykte som medlem i Russell Group og School of Law og CCLS er anerkjent. Mange av foreleserne og gjesteforeleserne er veldig dyktige og internasjonalt anerkjente i sine fag. Professor Rosa Lastra er meget dyktig, imøtekommende og pedagogisk. George Walker er utvilsomt en dyktig kar, men har noe å hente på det pedagogiske. . Det kan være krevende både å skrive samt følge forelesninger på engelsk i starten. Dette går seg imidlertid til i løpet av oppholdet. I motsetning til mange andre nasjonaliteter er skandinaver generelt gode i engelsk. Andelen av utvekslingsstudenter fra andre land er forholdsvis høy så tror forelesere og sensorer er vant til språklige utfordringer.

Universitetsområdet og byen

Queen Mary har sitt hovedcampus i Mile End ca 20 min tubetur fra Oxford Circus. Her ligger det meste av fakultetene hvor det undervises på undergraduate nivå foruten medisin og odontologi. CCLS har tilhold ved Lincolns Inn Fields som ligger i Holborn som kan betegnes som midt i det juridiske distriktet. I nærheten ligger Royal Courts of Justice samt Old Bailey Central Criminal Court og flere Inns of Court. Andre University of London institusjoner slik som LSE og Kings ligger ved eller i umiddelbar nærhet. Greieste måte å komme seg rundt i London er ved bruk av tuben. Som student kan man søke om Student Oyster Card som gir noe rabatt. På nattestid når tuben har stengt er det Uber som gjelder. Det er også et bra nettverk av bysykler såkalte Santander Bikes/Boris Bikes, dette gir mulighet for å sykle rundt i byen. Det anbefales ikke å bruke disse hjem fra byen, selv om dette kanskje virker både fristende og som en god idè kl. 0330. Dette rådet er basert på egne velprøvde erfaringer. London er en veldig bra by! Man har alt fra forskjellige severdigheter til bra pub og uteliv. Ulempen er at det kan være noe dyrt avhengig av pundkursen.

Bustad

Selv bodde jeg i en studenthybel på campus ved Mile End. Dette var rett ved Mile End Undergrunnsstasjon med Central Line rett til Holborn og sentrale London. Standarden på rommet var helt grei, men etter norsk standard noe slitt og overpriset. Dette må imidlertid sees i sammenheng med leieprisene/boligprisene i London som var relativt høye. Campus lå ved Regents Canal og både langs kanalen, og i den nærliggende Victoria Park var det gode muligheter for en joggetur. Det var også kort vei ned til Canary Wharf og til City med tube eller med sykkel.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Klassen på ca 20 bestod av nordmenn fra UIB, og svensker fra Gøteborg og Stockholm. Det sosiale miljøet bestod stort sett av de i klassen, og andre nordmenn i London. Det var lite sosial omgang med andre studenter fra forelesningene. Mye av det sosiale innebar pubturer, utflukter, og sightseeing. Vi hadde også et avsluttende julebord som var veldig hyggelig.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 27.03.2015

Førebuingar/praktiske tips

Av praktiske forberedelser er det særlig to ting som er viktig.
1. Søk, straks du har fått bekreftelsen fra Queen Mary (heretter QM), Lånekassen om studielån. Lånekassen dekker skolepengene du må betale.
2. Begynn tidlig å tenke på bolig, særlig om man vil bo i "student halls" eller privat, og evt hvor i London en vil bo (London er en veldig stor by). Det kan sikkert være greit å søke skolen om studenthybel selv om en har tenkt til å bo privat. Da har man i alle tilfeller en back up.

Undervisningsformer

Undervisningen består i hovedsak av forelesninger, som i utgangspunktet er obligatoriske (oppmøte registreres i hver forelesning). Ved siden av forelesningene er det såkalte "tutorials" i de fleste fag som minner mye om seminargruppene en har ved fakultetet i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Gjennom den avtalen UIB har med QM er det kun emner innen bank- og finansrett som kan velges. Center for Commercial Law Studies (som er fakultetet en er tilknyttet) er ledende på deisse fagfeltene og flere av professorene er internasjonalt anerkjente. Sånn sett er man definitivt på rett sted hvis man er interessert i temaer knyttet til bank og finans.

Det er imidlertid viktig å understreke at man bør ha en viss interesse for finans om en vil utveksle ved QM. Uten en slik interesse tror jeg fagene vil fremstå som tunge/kjedelige.

Av fagene som tilbys vil jeg spesielt anbefale "Corporate Finance Law" og "Regulation of Financial Markets". Kurslederne er meget dyktige, samt et stort antall anerkjente og spennende gjesteforelesere.

Fagleg utbyte og språk

Er man interessert i å jobbe med bank- og finansrett, evt bare er interessert i å lære mer om temaene, så vil jeg absolutt anbefale å utvkeksle til Queen Mary. Som nevnt er QM svært anerkjente innenfor "commercial law", og flere av LLM-programmene som tilbys er ranket nr 1 i London. Når det er sagt, så lærte jeg vel så mye om finans som juss ila. oppholdet. Slik sett skiller læringsopplegget ved QM seg veldig fra UiB, og en bør kanskje revurdere om man er mest glad i "ren juss". For meg var imidlertid pensum i flere av fagene midt i blinken, og oppholdet har således vært meget nyttig og lærerikt. Mye av det en lærer er elementær kunnskap for dem som har ambisjoner om for eks. å jobbe med finansiering eller børs- og verdipapirrett. Dette gjør også at kursene langt på vei er mer praktisk enn akademisk rettet, noe jeg personlig fant positivt. Blant annet er de fleste gjesteforeleserne praktikere (bl.a. advokater fra de store London-firmaene og ansatte fra IMF).

Når det gjelder språk så er det nok litt opp til en selv hvor stort utbytte en får. Lesing og skriving av engelsk får en god trening på gjennom skolearbeidet, men når det gjelder det muntlige så er det bare én ting som gjelder - å snakke mest mulig engelsk (ikke overraskende).

Universitetsområdet og byen

London er en storby i ordets rette forstand. Her finnes alle muligheter og hver bydel er nærmest å regne som en by i seg selv. Det er egentlig ikke annet å si enn at en bør nyte det å bo i en slik by til det fulle. Det eneste skåret i gleden er at London er veldig dyrt.

Bustad

Det er flere muligheter når det gjelder bosted. En kan leie privat, bo i såkalte "student halls" (studenthybel/rom) tilbudt av skolen eller private "student halls".
Det rimeligste (og muligens enkleste) alternativet er nok å bo i "student halls" tilbudt av skolen, men det er faktisk overraskende dyrt. Bor man flere sammen i en leilighet kan det gjøres omtrent til samme prisen. Private "student halls" er gjerne hakket dyrere, men selvfølgelig en praktisk løsning. Personlig leide jeg privat med to andre og var rimelig fornøyd med det, men prisene er dessverre en del høyere enn i Bergen. Fordelen med å leie privat er jo et en i større grad kan styre hvor en bor.

Sosialt miljø

Du vil høyst sannsynlig reise med andre studenter fra Bergen, og det er selvfølgelig naturlig at man holder sammen i starten. I tillegg er det en del svensker på samme programmet som man også fort blir kjent med. For øvrig er det som i livet ellers; tar en initiativ er det ikke noe problem å bli kjent med de andre studentene (som kommer fra hele verden). De aller fleste er i samme situasjon som deg!

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 27.03.2015

Førebuingar/praktiske tips

Bolig er en utfordring. Planlegg tidlig hvem du skal bo med og orientere deg i utleiemarkedet i London. Dyrt blir det uansett, men billigere og bo flere sammen og prisen er selvsagt avhengig av strøk. Les kontrakter nøye, da det ofte er 12 måneders binding.

Undervisningsformer

Forelesning, selvstudie, seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt undervisningstilbud når det gjelder finans. Anerkjente forelesere i form av både akademikere og praktikere fra det private og det offentlige.

Fagleg utbyte og språk

Stort utbytte faglig og språklig. Graden av forbedring av muntlig engelsk beror helt på hvor mye du snakker, hvilket krever deltakelse i time og sosialt.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger svært sentralt ved Holborn station. Øvrig universitetsområde ligger en del lenger øst.

Bustad

istudentliving.com. Anbefaler ikke dette for andre. Dyrt og dårlig, med unntak av beliggenhet.

Sosialt miljø

Svært internasjonalt miljø. Overvekt av studenter som hadde grad fra hjemland og et par års advokatpraksis bak seg.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 27.03.2015

Førebuingar/praktiske tips

Spar masse penger før du drar og ikke pakk alle tingene dine.

Undervisningsformer

Det er forelesning i hvert fag én gang i uken. Ellers er det for det meste selvstudium. Det er ingen obligatoriske bøker eller innleveringer bortsett fra essayene. Det er likevel masse anbefalt lesestoff, så det er egentlig kun egen interesse som setter grenser når det gjelder hvor stor eller liten arbeidsmengde som nedlegges jevnt over året.

Vurdering av emnetilbodet

Det er finansjuss, så alle 6 fagene som kan velges er ganske overlappende og omhandler internasjonal finansrett.

Fagleg utbyte og språk

Personlig lærte jeg desidert mest av å skrive essayene. Jeg har liten erfaring med akademisk engelsk, og det kan jo være en utfordring. Første semester hadde vi et lese og skrivekurs som jeg anbefaler å delta på. Ellers blir man jo selvsagt bedre i engelsk av å bo i et engelskspråklig land. Imidlertid går man i klasse kun med svensker og nordmenn, så hvis man i tillegg bor med skandinaviere blir den daglige engelsken fort begrenset til turen til Tesco. Selv bodde jeg med en skotsk jente, noe som jeg syns var en veldig fin måte å få mer engelsk inn i hverdagen på.

Universitetsområdet og byen

Selve Queen Mary campus er lokalisert ved Mile End, men der trenger man forsåvidt ikke være bortsett fra for registrering ved ankomst. Jussfakultetet ligger ved Holborn/Covent Garden, altså midt i smørøyet for den som vil shoppe og spise og drikke etter skoletid.
London er jo en fantastisk by full av muligheter. Hvis man ønsker å oppleve byen så anbefaler jeg å holde seg minst mulig på de dyreste turiststedene slik som Oxford Circus og Mayfair. Det er helt fantastisk mange skjulte skatter hvis man bare tar seg tid til å undersøke litt.

Bustad

Som du sikkert allerede vet er London dyrt. Et alternativ er å bo på campus. Dette er selvsagt heller ikke kjempebillig og standarden er vel så som så for en godt vant nordmann. Vær også oppmerksom på at du vil dele kjøkken med 7 utlendinger.
Selv bodde jeg i et hus med to andre studenter i Clapham, som ligger sør for Themsen og var veldig fornøyd med det. Dette er zone 2, men skal du bo i zone 1 må du være forberedt på å betale godt over 10.000 kroner i måneden. Min anbefaling er derfor å se etter bolig litt mindre sentralt - også fordi det er veldig deilig å komme seg vekk fra den masete sentrumskjernen in the end of the day....
Sør for elven syns jeg at Clapham og Battersea er veldig fint. Liker du det mer edgy er New Cross blitt et kult sted. Nord for elven er det såklart trendy Shoreditch. Også de mer nordlige områdene som Finsbury Park, Hackney (var før mer sketchy) og London Fields er typisk mer studentvennlige. Ellers drømte alle jeg møtte om å bo i Angel/Islington.

Sosialt miljø

I klassen var vi 18 svensker og 6 nordmenn første semester. Dette var veldig hyggelig og sosialt siden alle var i samme situasjon og ønsket å bli kjent. Etter jul dro dessverre de fleste hjem og vi var 4 nordmenn igjen. Det er viktig å prøve å stifte mange forskjellige bekjentskaper. London er tidenes metropol hvis man benytter seg av mulighetene byen har å by på! Derfor anbefaler jeg å være så sosial som bare mulig. Briter er som regel veldig imøtekommende, så det bør ikke by på noe problem å få seg nye venner hvis man bare har et åpent sinn.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 12.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Ha god kontroll over alle frister og alt som skal fikses i forkant. De er veldig behjelpelige dersom noe går galt eller er glemt, så det går bra, men kan være litt strevsomt. Queen Mary sender ut mye informasjon i forkant, så les alle disse mailene nøye. En ting som kan være litt utfordrende er at denne informasjonen sendes til alle studenter, så det kan være litt vanskelig å plukke hva som angår en selv. Det er mye man blir minnet på å søke om og papirer som skal i orden som ikke er nødvendig for norske studenter. Men så lenge tilbudet blir akseptert og skolepengene betalt så kan alt ordnes i etterkant.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer i obligatoriske forelesninger med noen seminar av og til. De er opptatt av muntlig aktivitet under forelesning, men det er ikke pålagt. Det er mange flinke gjesteforelesere og de organiserer, avhengig av antall i klassen, noen forelesninger på spesielle og relevante steder i London.

Vurdering av emnetilbodet

Det er for det meste bank og finans de tilbyr, så det er en fordel med interesse for dette. Det stilles ingen krav om forkunnskaper, men det kan virke litt uoverkommelig i de første ukene. Det er behagelig med innlevering av essay og ikke eksamen. Man har god tid med disse oppgavene og foreleserene er behjelpelige.

Fagleg utbyte og språk

Fordi man tilhører en skandinavisk gruppe kan det fort bli lite prating på engelsk. Det kan være lurt å bli kjent med noen av LLM studentene eller noen utenfor klassen, for eksempel gjennom bosted, for å få pratet mye engelsk. Det er mulighet for å delta på et skriveseminar en gang i uken, om skriving av akademiske oppgaver på engelsk. Man burde delta på dette om man har mulighet.
Det kan være litt oversiktelig med pensum til hver forelesning, men med litt innstas får man et godt faglig utbytte. De er flinke til å holde læringsstoffet helt oppdatert. Det er litt opp til en selv hvor mye tid man vil bruke på biblioteket, men min erfarlig er at man kommer seg fint gjennom med mindre lesing er man er vant med fra UiB.

Universitetsområdet og byen

Det er en fantastic by å bo i, med mange muligheter. Fakultetsbygningen som brukes i dette programmet ligger sentralt til midt i byen. De har en flott førsteuke med utflukter til en del faglig relevante severdigheter, som parlamentet og supreme court.

Bustad

Det er dyrt å bo i London. Hvis man har mulighet er det å anbefale å bo i sentrum/sone 1. Det kan bli dyrt, og skummelt, å komme seg hjem på nattestid om man bor langt utenfor. Jeg ville anbefalt å søke bolig gjennom de privateide studentboligene som det er linket til på universitetets nettsider. Mange av disse ligger sentralt til, og er trygge for utenlandske studenter. Ved leie av privatpersoner kan det bli litt papirarbeid og de kan kreve at du stiller med en britisk statsborger som garantist. Man får vite om opptaket i god tid før mange andre, og hvis man ikke venter for lenge skal det gå helt fint å finne seg et sted å bo. Det bør beregnes rundt 10 000 kr i måneden i husleie.

Sosialt miljø

Det er et veldig hyggelig sosialt miljø. Den skandinaviske gruppen har en uke før alle andre hvor man blir kjent, drar på visse severdigheter og får litt grunnleggende innføring i finansmarkeder. LLM studentene man tar fag sammen med kommer fra hele verden og er hyggelige og imøtekommende.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 12.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Vi fikk på forhånd beskjed om at det var veldig viktig at vi møtte opp i begynnelsen av september. Undervisningen begynte imidlertid ikke før i begynnelsen av oktober. Det gikk heller ikke an å velge fag før dette, slik at man i praksis drev dank i London i en hel måned og man bør derfor belage seg på en veldig myk start.

Det faglige opplegget er veldig bra når det først begynner, men det administrative opplegget rundt var veldig rotete. Vi fikk for eksempel langt ut i oktober tilfeldigvis høre at den endelige hjemmeeksamen var blitt flyttet fra 12. nov - 12. des til 12. des - 12 jan, noe som da medførte at vi måtte skrive oppgaver på totalt 12000 ord i juleferien.

Undervisningsformer

Undervisningen består av en forelesning i uken i hvert fag, i tillegg til noen få seminarer i løpet av semesteret. Man har ikke eksamen men skriver en hjemmeeksamen over jul i hvert fag. Selv om det da lar seg gjøre å ikke jobbe så hardt gjennom semesteret er det greit å følge med ettersom fagene er ganske kompliserte og man ikke nødvendigvis skjønner alt kun ved å lese pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom det er et finansrettslig studieprogram er emnetilbudet ganske snevert og det er mye overlapp mellom fagene. Dette er egentlig en fordel ettersom det blir et mer helhetlig opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Skolen tilbyr et eget språk/skrivekurs for det skandinaviske programmet som er veldig greit å få med seg. Kvaliteten på undervisningen og programmet generelt er svært høyt og finansprogrammet er visstnok ranket over Cambridge og Oxford.

Universitetsområdet og byen

Finansprogrammet er tilknyttet Center for Commercial Law Studies som ligger midt i juss-distriktet i the City, like ved LSE. Dette er ca. 20 min på tuben fra campus i Øst-London.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig på campus og det funket veldig bra. Selv om det også er dyrt kostet det omtrent halvparten av de som bodde privat. Hvis man skal bo på campus er det veldig fordel å få plass i studentbolig som er forbehold post-graduate studenter ettersom det er veldig mye mindre støy og festing der.

Sosialt miljø

Vi var seks nordmenn og 12 svensker i klassen og vi holdt stort sett sammen. Ettersom jeg bodde på campus fikk jeg litt sosialt miljø der også, i motsetning til de fleste som bodde privat.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Queen Mary and Westfield College

Informasjon