Hjem
Studentsider
bilateral

Western University og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår)

  • LandCanada
  • ByLondon
  • Studieplassar2
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap. For å kvalifisere til studier ved Western Law må du ha eit karaktersnitt på C eller betre, og alle emne til og med 3. studieår må vere fullførte.

Det er kun mogleg å søke utveksling gjennom avtalen med Western Law ved fristen i vårsemesteret (1. februar). Dette gjeld og om du vil utveksle berre i vårsemesteret i det påfølgande studieåret.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skole treng ikkje å ta TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap ved UiB. Du kan òg skrive ei oppgåve som kan godskrivast som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap.

Western Law tilbyr meir enn 100 ulike emne i rettsvitskap kvart år som fordeler seg innanfor følgjande tre hovudområde:

  • Business and Private Law
  • Public Law
  • Advocacy, Procedural, Specialty and Legal Theory

Du studerer saman med canadiske studentar som er tekne opp på Western Law sitt JD-program (juridisk grad). Western Law krev at alle internasjonale studentar tek 14-16 credits, og det er ikkje mogeleg å ha lågare studiebelastning enn dette. 15 credits svarar til 30 studiepoeng og dermed er det òg eit krav frå Det juridiske fakultet ved UiB at alle studentar skal ta 15 credits pr semester.

denne nettsida finn du oversikt over kva emne ein kan ta som internasjonal student ved Western Law. Vi anbefaler på det sterkaste at du vel emne blant "Upper Year Core Courses" for å få størst mogeleg fagleg utbyte.

En kan få godskriving for masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva både i innhald, omfang og dybde. I mange av emna skal det skrivast oppgåver som kan ha eit omfang på både færre og fleire ord en 12 000. I tilfelle der oppgåva i emnet er kortare enn 12 000 ord, kan ein søke om å utvide omfanget ved «Supplemental Writing Credit» (SWC). Det er og mogleg å oppnå dette gjennom å ta emnet #5797 Individual Research. Dette emnet må ein søke særskilt til Western Law for å få lov å ta. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 15 credits per semester.

Eit av emna som kan vere av særleg interesse er «Community Legal Services», eit emne der ein som del av opplegget arbeider ved Western Law sin «legal clinic», eit likande konsept som Jussformidlingen i Bergen. Til forskjell frå Jussformidlingen vil dette vere eitt av fleire emne ein tar, og altså ikkje fulltidsarbeid slik som hos Jussformidlingen. Dette er eit emne som krev mykje arbeid og innsats, men som sjølvsagt òg vil gi stort utbytte. Les meir om emnet på denne nettsida.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ingen skulepengar på denne avtalen, men alle utvekslingsstudentar må kjøpe University of Western Ontarios helseforsikring (University Health Insurance Plan UHIP). Denne kan du lese meir om på denne nettsida.

Det juridiske fakultet kan nominere enten to (3) studentar for eitt semester eller ein (1) student for eit heilt år, og ein (1) student for to semester studieåret 2024/2025.

Ein skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Experience Western

Produsent:
Western University

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The University of Western Ontario, ofte omtala i kortform som Western eller Western University, er eit offentleg forskingsuniversitet som ligg i byen London, i Ontario. Western har ein av dei finaste universitetscampusane i Canada. Universitetet blei grunnlagt i 1878, og Det juridiske fakultet, også kalla Western Law, var eit av dei første fakulteta som blei oppretta. Universitetet har totalt 12 fakultet som dekker dei fleste klassiske universitetsdisiplinane. Universitetet har om lag 35000 studentar, og mottek om lag 400 utvekslingsstudentar kvart år. På Western Law er det i overkant av 500 studentar. I tillegg mottek dei om lag 30-40 internasjonale studentar kvart år. Universitetet har mange studentorganisasjonar og studentidrettsklubbar ein kan engasjere seg i.

London, Ontario er Canadas tiande største by med nærare 500 000 innbyggarar. Byen ligg halvvegs mellom Toronto og Detroit, med lett tilgang til store byar som Montreal, Chicago og New York. Canada er kjend for å vere eit opent samfunn, for multikulturalisme og dedikasjon til menneskerettar. Byen har mange aktivitetar å by på, alt frå kultur og sport til storslåtte naturopplevingar.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader på campus. Informasjon om dette finn du på denne nettsida.

Western University kan ikkje garantere at alle som søker får tilbod om studentbustad på campus, og om ein ikkje får tilbod vil ein måtte finne bustad sølv, utanfor campus. Universitetet ligg i eit bustadområde med mange bualternativ i nærleiken. Tips og hjelp til bustadleitinga finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

Haustsemesteret går frå september til midten av desember, og vårsemesteret frå byrjinga av januar til slutten av april.

Studentrapportar

2023

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2023 - 22.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å pakke for ulike værforhold og årstider, og i løpet av oppholdet mitt opplevde jeg alt fra 30 plussgrader, og ned mot 10 minus. Det var veldig fint vær og varmt i begynnelsen av oppholdet, og det var sommertemperaturer helt frem til slutten av september. Etter det kom imidlertid høsten fort, og været ble mer og mer likt en typisk norsk høst. Det var likevel stort sett bedre vær enn det vanlige Bergensværet, så det var fint.
I ukene før semesteret begynner får man tilgang til Western sine studentsider, hvor det blir tilgjengeliggjort ulike ressurser for utvekslingsstudenter. Der får man blant annet tilgang til å lese introduksjonslitteratur om det Canadiske rettssystemet, og se noen introduksjonsvideoer. Jeg gjorde dette, og det kan for så vidt være greit å gjøre så man har litt bakgrunnsinformasjon når man kommer til undervisningene, men det er likevel ikke helt nødvendig. I løpet av de første ukene på skolen var det også flere obligatoriske forelesninger om introduksjon til rettssystemet, noe som på mange måter ga den samme innføringen.
Oppmeldingen til fag er veldig annerledes enn vi er vant med i Bergen. Alle studentene blir tildelt et visst antall «credits», og disse brukes til å by på ulike emner i en slags budrunde. Ikke alle får nødvendigvis plass i de fagene man ønsker mest, så det kan være greit å velge seg ut de fagene man synes virker mest interessante på forhånd, sånn at man passer på å ha nok credits til det. Det er mye informasjon tilgjengelig om hvordan denne buddunden fungerer, så jeg vil anbefale å sette seg godt inn i det. Oppmeldingen skjer en gang i løpet av sommerferien, men det er også mulig å bytte fag når man kommer til Canada hvis det er flere plasser igjen i de ulike emnene. Det finnes også tilgjengelige oversikter over hvor mange credits man har måttet by i de ulike fagene tidligere år.
Hvis man bare studerer i Canada i ett semester trenger man ikke visum, men man må søke om ETA. Det gjøres enkelt på nettet, og tar ikke lang tid. Det kan også være greit å søke om ESTA til USA samtidig, ettersom det ikke er langt over grensen.
Før man ankommer får man også tildelt en «buddy», som er en elev ved jussen på universitetet der. Meningen er at man kan stille spørsmål og ha noen å snakke med, og kan være en veldig nyttig ressurs.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer med de ulike emnene, og med de ulike professorene. De fleste fagene jeg hadde lignet på typiske forelesninger ved fakultetet i Bergen, bare i litt mindre klasser, hvor vi satt i forelesningssal mens foreleseren underviste. Det var imidlertid noe mer studentengasjement, og foreleseren stilte nok mer spørsmål i de fleste emner. I ett av emnene ville også professoren at to og to studenter skulle gå sammen og forberede seg til timene, og ett par ble valgt ut til å bli stilt spørsmål om det vi hadde lest i hver time. I flere fag kunne man også oppleve at professoren stilte tilfeldige personer spørsmål, så man måtte passe på å følge med.
Jeg hadde også ett emne med færre studenter, hvor vi var rundt 15 stykker. Der var det enda mer fokus på å få studentene til å engasjere seg, og i stedet for typiske forelesninger, var det i større grad lagt opp til ulike studentaktiviteter og deltakelse. Jeg hørte også at det fantes fag hvor man for eksempel ikke fikk lov til å bruke PC, og måtte notere for hånd, men jeg opplevde ikke dette i noen av emnene jeg valgte.
Alle emnene har også ulike vurderingsformer. Noen har kun få større eller flere mindre innleveringer underveis i semesteret, noen har en stor innlevering til slutt, noen har eksamen til slutt, og noen har en kombinasjon av de forskjellige. Jeg valgte to fag som hadde små innleveringer pluss eksamen, og to fag med kun innleveringer eller essay til slutt. Det kan også bemerkes at deltakelse teller 10-20% i mange fag, som både regnes etter oppmøte og muntlig deltakelse i timene. De fleste professorer forventer også at studentene møter opp i de fleste timene, og i noen emner registrerer de oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer fra år til år, og det er også forskjellig i de ulike semestrene. Jeg opplevde likevel at emnetilbudet var bra, og det var mange fag å velge mellom noe som var fint. Jeg leste i tidligere studentrapporter at man ikke burde velge emner som hadde «advanced» i seg, så jeg valgte å styre unna dette. Det er jeg glad jeg gjorde, for jeg hørte fra andre utvekslingsstudenter som syntes disse fagene var ganske krevende.
Som utvekslingsstudent på Western går man sammen med Canadiske studenter på 2. og 3. studieår. Det kan være litt uvant at rettssystemet er litt annerledes enn i Norge, men dette er noe man kommer fort inn i. Arbeidsmengden er litt hva man gjør det til selv, men jeg føler at hvis man jobber jevnt gjennom semesteret er det veldig overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Western University ligger i den engelsktalende delen av Canada, og all undervisningen foregår på engelsk. Det var litt uvant i starten, men noe man kommer seg veldig fort inn i. Særlig å forstå juridiske ord og uttrykk kan være litt vanskelig i begynnelsen, men mot slutten av semesteret følte jeg meg ganske komfortabel også med å bruke de selv.
Det faglige utbyttet varierer nok litt med hvilke fag man tar, og det Canadiske rettssystemet er litt forskjellig fra det Norge. Jeg valgte noen fag som fokuserte mer på Canadisk rett (Intellectual Property Law + Competition Law), men jeg tror likevel jeg vil få bruk for det jeg lærte, da mange av grunnprinsippene er de samme. Jeg valgte også to fag med litt mindre fokus på Canadisk rett (Public International Law + Legal Theory and Professional Practice), hvor Public International Law kunne minne litt om NIRI.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig fint, og campus på Western er veldig stort og man har det meste man trenger innenfor gåavstand. Alle fakultetene er samlet på ett område, og det er også flere spisesteder, kafeer, apotek, frisør, optiker o.l. der. Man må imidlertid gå eller ta buss et stykke for å komme seg til en vanlig matbutikk, så det var litt ulempe, men hvis man planlagte ukeshandelen godt var det likevel ikke noe problem.
Selve London er imidlertid ikke blant de fineste stedene jeg har vært, og universitetsområdet var nok det fineste stedet i hele byen. Downtown var ganske lite, og lignet ikke helt en typisk by, men det var likevel mange restauranter og utesteder der. Jeg føler likevel at universitetsområdet veide opp for det hele, og det er også der man tilbringer mest tid. Selv om selve sentrum kanskje ikke var så fint, fantes det for eksempel også et stort og fint kjøpesenter, med blant annet arkade og kino, i andre retningen.
Det er også mange bussmuligheter i London, og bussene går ofte. I starten av semesteret var det veldig mye veiarbeid og omkjøringer, så busstidene var litt upålitelige, men stort sett fungerte kollektivtilbudet veldig bra. Hvis man vil til Toronto, som er nærmeste storby, er det også enkelt å komme seg dit med buss.

Bustad

Jeg bodde i Alumni House på campus, og de aller fleste utvekslingsstudentene ble plassert her. Jeg bodde i en slags leilighet sammen med tre andre jenter fra Nederland , hvor vi hadde hvert vårt soverom, og felles stue og bad. Det var helt grei standard på boligen - verken veldig fint eller veldig dårlig – men jeg syntes det var helt ålreit for de få månedene jeg var i Canada.
Det er også mulig å bo privat, men jeg er glad jeg valgte å bo på campus. Det var en veldig fin mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, og det var generelt veldig bra miljø i Alumni House, hvor man etter hvert kjente de fleste. Fra boligen var det ca. 20 minutter å gå til det juridiske fakultetet, og det var en fin gåtur gjennom hele campus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Western var veldig bra. Den typiske stereotypien om at Canadiere er hyggelige stemmer, og alle var veldig hjelpsomme og snille. Det var også veldig mange utvekslingsstudenter, og vi var alle i samme båt da vi kom til Canada, noe som gjorde det veldig enkelt å bli kjent med folk. At vi bodde i samme bolig hjalp også veldig med dette. De første ukene var det både orienteringsdager for alle internasjonale studenter, og også bare for jusstudenter, noe som var veldig fint. Jeg vil anbefale å bli med på så mye arrangementer som mulig de første ukene, og heller roe litt ned etter hvert, ettersom det er en gyllen mulighet til både å bli kjent med folk og universitetet. Western har også flere ulike undergrupper det er mulig å melde seg inn i.
Det var også en Orientation-week for 1.-års studenter, hvor vi som utvekslingsstudenter også fikk være med. Det opplevdes litt som en slags fadderuke, bare enda større. Der var det mange ulike arrangementer man kunne delta på, som blant annet konserter, drag-show, bingo, maling, rulleskøyter og masse mer. Anbefales på det sterkeste!
Studentene på det juridiske fakultetet arrangerer også enge fester på utesteder ca. annenhver onsdag, hvor det gjerne var ulike temaer. Dette var både en fin mulighet til å bli litt bedre kjent med de canadiske jusstudentene, og ofte dro vi som en gjeng utvekslingsstudenter. Gruppen utvekslingsstudenter fra jussen er ikke sånn alt for stor, noe som gjorde at de fleste ble godt kjent med hverandre, noe som var veldig fint og betryggende.
I løpet av oppholdet mitt i Canada reiste vi også på flere turer rundt i landet. Jeg var blant annet i Vancouver, Toronto, Niagara Falls, og Banff, og det var veldig gøy å oppleve landet. Canada er veldig stort og det er store avstander, men det er likevel mulig å gjøre mye på en helg. Det er også veldig enkelt å leie bil, og det er en fin måte å komme seg rundt på.
Alt i alt hadde jeg et veldig fint utvekslingsopphold, og vil absolutt anbefale å reise til Western!

2022

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2022 - 23.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Værforholdene i London, Ontario varierer veldig. Derfor kan det være lurt å pakke for alt mellom 20-15 plussgrader til 10 minusgrader. Under oppholdet mitt var det varmt og godt i september og oktober, men i begynnelsen av november ble det veldig kaldt. Hvis du ønsker å heller kjøpe en vinterjakke i Canada, kan du alltid forhøre deg med dine medstudenter på fakultet om dette.

Før avreise til London, Ontario, er det lurt å disponere litt av tiden din til å lære litt om hvordan det kanadiske rettsystemet er satt opp. Det er ikke forventet at utvekslingsstudenter skal ha inngående kunnskap om dette, men en viss forståelse for dette vil hjelpe deg for når du har valgfagene. Hvis du ikke har satt deg inn i det, så trenger du ikke å bekymre deg. Den første uken ved Western er lagt opp til at utvekslingsstudenter skal bli kjent med det kanadiske rettsystemet, kulturen, kildesøk og andre relevante hjelpemidler gjennom presentasjoner av professorer ved fakultet.

Oppmelding til emner ved Western er annerledes og vanskeligere enn ved fakultet i Bergen. Ettersom undervisningene går for relativt små klasser, er det ikke alle som får plass. Oppmelding til emnene ved Western foregår slik som at man tildelt «credits» som man må bruke i en såkalt «budrunde». Enkelt forklart må enhver gi credits for de emnene en ønsker å ha. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i dette på forhånd slik at oppmeldingsprosessen blir lettere. Et tips: når du får tilgang til deres «Mitt UiB», bør man prøve å finne dokumentene som angir hva gjennomsnittet for avgitte credits var for det faget. På denne måten kan man beregne hvor mange credits man trenger å gi for å få plass på emnet. Dokumentene ligger på deres «Mitt UiB», og hvis du ikke finner disse, er det bare å ta kontakt med din kontaktsperson ved Western. Et annet tips: ikke velg fag som har forelesninger på mandag og fredag – heller utforsk Canada!

Du trenger ikke søke studentvisum hvis du skal være ved Western i ett semester. Eneste du trenger å gjøre er å søke ESTA. Hvis du skal reise til USA, så kan det være greit å få unnagjort ESTA før dette. Last ned ArriveCan-appen og gjør alt den ber deg om å gjøre i god tid før avreise til Canada.

Alle utvekslingsstudenter vil motta en e-post fra en tildelt «studybuddy». Hensikten med å ha en study-buddy er at den skal hjelpe deg med alt og svare på dine spørsmål. Her gjelder det ikke å være flau om å spørre om alt. Du får mer ut av å stille spørsmål til din study-buddy enn ikke å gjøre det.

Undervisningsformer

Vurderingsformene avhenger av hvilke emner du har og professoren for emnet. Professorene har ulike tilnærminger til undervisningen deres. I Sustainable Natural Resources Law la professoren opp til at vi skulle se noen dokumentarer og ha en diskusjon i klassen om det dokumentaren tok opp. I Public International Law ville professoren at to utvalgte studenter i begynnelsen av hver forelesning skulle fortelle klassen om en begivenhet i nyhetsbildet som relaterte seg til det vi skulle ha forelesning om.

Som du ser, varierer undervisningsformen. Noen professorer har lagt opp til at det er mer fokus på faglig diskusjon fordi det har betydning for skolekarakteren i emnet. Jeg opplevde i et av emnene mine at professoren kunne forelese for så rette spørsmål om akkurat det som ble diskutert for å se om studenten fulgte med. Dette skjedde med meg iblant, så det er derfor viktig å være forberedt og ikke gjøre andre ting under forelesningen. Jeg snakket med noen australske utvekslingsstudenter om undervisningsformen til et av emnene de hadde. Der fikk de ikke lov til å bruke PC-en under forelesningen. Alt måtte skrives på ark, og mobiltelefonen måtte legges i en boks før forelesningen. Det anbefales derfor å forhøre seg med din study-buddy for å finne ut av hvilke forelesninger som er best.

Vurderingsformene:
Alle emner tilbyr hver sin vurderingsform, hvor de fleste har to ulike vurderingsformer; hjemmeeksamen (essay + presentasjon) eller skoleeksamen (4 timers eksamen). Jeg valgte å skrive essays for alle mine emner ved Western. Dette anbefales ikke da to av fagene hadde samme dato for innlevering. Det er også viktig ikke å undervurdere essays. Selv om det er en hjemmeeksamen, bør man være ute i god tid med å skrive. Ikke gjør som meg og utsett skrivingen til de to hjemmeeksamener mot siste uken. Det gikk bra, utrolig nok. Det er viktig å vikte at essays ikke er anonyme – professoren vet hvem du er. Det kan derfor være lurt også å velge et tema som du finner det lett å skrive om. I Public International Law valgte jeg å skrive om «Kosovo and the Criteria for Statehood in International Law». Dette var noe vi om hadde i folkerettskurset, så for meg var det bare å dypdykke enda mer i de internasjonale rettskildene om dette temaet.

Skoleeksamen pleier som regel å være på 4 timer og med åpen bok. Jeg hadde ikke dette, men ut fra det jeg har hørt, pleier det å gå som regel bra for alle, altså at alle består.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer fra år til år, og semester til semester, men det er alltid noen emner som er interessante å velge mellom. Et lite tips er å ikke velge fag som har ordet «advanced» i. Jeg hadde emnet «Advanced Contract Issues» og trodde dette skulle gå greit fordi jeg hadde hatt K1 og K2. Det skulle vise seg at den kunnskapen jeg hadde fra før kunne brukes, men i begrenset grad. Provinsen Ontario har common law, noe som skiller seg ut fra Norge, som operer med Civil Law. Dette gjorde at emnet ble vanskeligere og alle dommene vi gikk gjennom og tolket var veldig nytt. Stadig vekk lærte jeg om nye prinsipper som jeg ikke hadde hørt om før og som ikke hadde slått meg når vi hadde K1 og K2. Det kan derfor være lurt å først gjøre en vurdering om de har kapasitet til å ha dette emnet og hvorvidt de er ønsker utfordre seg selv.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et stort faglig utbytte ved å ta de emnene jeg hadde. I Public International Law fikk jeg testet ut mine folkerettskunnskaper på engelsk, men jeg lærte også masse annet. I de andre emnene var det at provinsen Ontario opererer med common law, at jeg hadde en bratt læringskurve. Det å se hvor annerledes jussen ble praktisert i et annet land enn Norge gjorde at jeg fikk bedre oversikt over hvor store kontraster det var og hvordan undervisningen ble annerledes.

Når det gjelder språk, var det mange nye faglige begreper som jeg aldri hadde hørt om før. Etter noen uker med lesing og forelesninger, ble jeg bedre kjent med innholdet i dem og fikk anvendt dem på en korrekt måte. Dette førte også til at jeg ble mer stødig i bruken av de i diskusjonene jeg hadde. Jeg kan med sikkerhet si at jeg til den dag i dag føler meg mer sikker på mine engelskkunnskaper nå enn det jeg gjorde før jeg dro til Canada.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er det fineste området i hele byen. Byen innbefattes av ca. 500 000 personer, så nesten tilsvarende Oslo. Jeg må imidlertid påpeke at jeg ble skuffet av byen. Utelivet var ikke helt som forventet og det var ikke like mye å gjøre i byen som jeg hadde trodd. Jeg tok heller turen til Toronto og ble kjent med mange fra Universitetet i Toronto. Det går buss fra campus til Toronto annenhver time. Det tar ca. én time og tjue minutter til Toronto. Hvis du har et behov for å komme deg vekk fra byen, anbefaler jeg på det sterkeste å dra til Toronto for å utforske mer av hva Canada har å by på. Der er det liv.
Campus kan likevel forsvares. Campus er et av de flotteste og største i hele Canada. Universitetsområdet består av butikker, et stort treningssenter med svømmebasseng, squash-baner, basketball-baner og masse mer. Du har også apoteker, frisørsalong, flere biblioteker og masse fast-food kjeder, slik som Tim Hortons og Subway. Det skal imidlertid sies at butikkene på campusområdet har veldig høye priser på mat, så dra heller til butikker utenfor campus.

Bustad

Jeg bodde i Ontario Hall på Campus. Her ble stort sett alle utvekslingsstudentene ved Western plassert. Boforholdene i Ontario Hall var helt middels. Det kunne til tider bli litt kaldt og sengene var ikke de beste å sove på. Det er også viktig å påpeke at depositum-beløpet som du betaler ikke tilbakebetales til deg.
Å bo i Ontario Hall er dyrere enn privat. Til gjengjeld får man en rekke fordeler. Først og fremst slipper du å måtte forholde deg til private utleiere. Det ble nevnt av vår kontaktperson at en del utvekslingsstudenter hadde havnet i rettslige tvister med utleier på grunn av leieforholdene. Dette slipper man ved å bo på campus og forholder seg til de reglene som gjelder. Ontario Hall er på Campus så veien til fakultetet er ikke langt, samtidig får man en fin gåtur.
Miljøet i Ontario Hall var også bra. Jeg og noen fra Ontario Hall tok turen til Quebec og Montreal, og en rekke ganger også turen til Toronto. Det fine med å bo der er at alle er i samme situasjon som deg, altså at de er alene og ikke kjenner til byen. Derfor kan det være fint å bo sammen med andre utvekslingsstudenter og gjøre ting sammen sånn at du får en viss trygghet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Western er bra. Menneskene i Canada er generelt veldig hjelpsomme og åpne, så ikke nøl med å stille spørsmål. De første ukene på Campus var utrolig gøy – det ble arrangert en rekke ulike arrangementer som alle på Campus kunne delta på. Jeg ble kjent med mange fra andre fakulteter som jeg hadde fellesinteresser med. Et spørsmål jeg stadig fikk var hvordan Oljefondet i Norge fungerte og om laksen i Norge var billigere enn i Canada, så det var gøy.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Pakk for alt mellom 30 plussgrader til 20 minusgrader. Det var 25+ nesten hele september, og sjelden over 5 grader i november/desember under mitt opphold.

Før du reiser til Western anbefaler jeg at du setter deg litt inn i hvordan det canadiske rettssystemet fungerer, dette er ikke strengt tatt nødvendig, men i ettertid hadde jeg nok hatt utbytte av å ikke komme helt blank til de første forelesningene.

Hvis du bare skal bli være i ett semester trenger du ikke noe studentvisum, eller noe annet enn ESTA. Det kan være greit å fikse ESTA for USA før avreise også da det nesten garantert blir en tur over grensen i løpet av oppholdet. Chicago og Detroit er nokså nære og flybilletter til steder som New York og Los Angeles er også billige.

Når det gjelder oppmelding til fag er det nyttig å sette seg litt inn i det relativt knotete systemet de har for valg av fag. Western Law benytter et "bidding-system" og alle får tildelt et visst antall poeng som kan brukes til å by på fagene du ønsker å ta. Med litt leting fant jeg en liste som viste hvor mange poeng som vanligvis trengs for de ulike fagene og jeg fikk plass i alle fagene jeg ønsket. Budrunden i juli var en kilde til en del stress før avreise, men etter ankomst er det en ny budrunde på fag og dersom du ikke har fått kabalen til å gå opp kan du få hjelp til det der. (Anbefaler å velge fag som ikke har forelesninger på fredager/mandager, så får du mer tid til å reise!)

Du får også tildelt en "student buddy" på universitetet som du kan spørre om det du måtte lure på. Jeg var ikke redd for å spørre om stort og smått og fikk masse god hjelp der.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer veldig fra fag til fag. Det er professoren som legger opp løpet og som styrer hvordan forelesningene ser ut.

Noen velger å kjøre klassiske forelesninger hvor det er muligheter (men ikke noe krav) til å delta ved å stille spørsmål underveis, mens andre har lagt opp til at hele forelesningen foregår mer som et seminar hvor alle forventes å delta med mer eller mindre reflekterte bidrag. Noen velger en mellomting og jeg hørte om ett fag hvor undervisningen for det meste besto i å spille brettspill.

Jeg anbefaler å melde deg opp til flere fag enn du faktisk planlegger å ta, for så å gå på noen ekstra forelesninger den første uken for å finne ut hva som passer deg, som nevnt er det en ny budrunde den første (eller andre) uken som gir deg mulighet til å droppe eller legge fag til planen din.

Det er uvant å *måtte* bidra på seminar, ikke minst på engelsk, men dette venner man seg fort til og fagene der jeg faktisk bidro i seminarene var de jeg etterhvert likte best.

Vurderingsform:
I noen av fagene kan du velge mellom skoleeksamen eller final essay som vurderingsform. Jeg valgte essay der det var mulig fordi det da var mindre press på å faktisk møte opp i alle forelesninger og kunne noe om alt. I et essay velger du ett emne innenfor faget og skriver x-antall sider om dette. I tillegg rettes essayene ikke blindt, hvilket betyr at professoren vet at du er fra Norge. Dette betyr at du sannsynligvis kan trekke noen sammenligninger til det norske rettssystemet, samt at professoren også stiller noe lavere krav til språk og andre formelle ferdigheter som de Canadiske studentene naturlig nok har bedre oversikt over. Alle professorene jeg hadde var veldig imponert over utvekslingsstudentene og bare det at vi kunne mer enn ett språk.

Skoleeksamen er stort sett åpen bok og forholdsvis greit. Anbefaler å ikke bare velge essay som vurderingsform, for da kan du plutselig sitte der med tre uker igjen og 90 sider å skrive...

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer så vidt jeg har skjønt fra år til år, men det er mange fag å velge mellom som varierer stort i omfang og vanskelighetsgrad. Av erfaring kan det være lurt å unngå fag med ordet "advanced" i tittelen.

Vanskelighetsgraden i mange dag er dog ikke uoverkommelig og det er viktig å huske på at når du velger "upper year courses" går du sammen med de Canadiske studentene som er på sitt 2. eller 3. år med juss. Den største utfordringen er derfor å finne frem til rettskilder og forstå systemene mer enn at jussen i seg selv er veldig komplisert. Velger du attpåtil fag med internasjonalt fokus er vanskelighetsgraden ikke avskrekkende.

Emnetilbudet er omfattende og jeg mener det var i overkant av 70 fag å velge mellom i 2019.

Når det gjelder arbeidsmengden er denne ikke større enn ved UiB. Snittkarakteren i de fleste fagene er B eller B+ og professorene vegrer seg i stor grad for å gi dårligere karakterer enn dette. På den andre siden skal det en del til for å få en bedre karakter enn B.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet du sitter igjen med vil så klart variere basert på hvilke fag du tar. Common Law-systemet i Canada kommer ikke i stor grad til anvendelse i Norge, men erfaringene og det å lære om kontrastene er svært nyttig. Jeg synes det var interessant å se hvordan vurderingstemaene i kjente rettsspørsmål (tredjemannskonflikter, f.eks.) omtrent er helt like, men formulert på forskjellige måter. Erfaringene fra fag i Norge er derfor viktige, på samme måte som erfaringene fra Canada helt sikkert kommer godt med senere.

Når det gjelder språket er det en del ord og uttrykk som i utgangspunktet kan fremstå veldig fremmede og vanskelige, men etter noen uker med lesing, snakking og diskusjon følte jeg at det kom seg veldig. Kontrasten fra første måned til siste var stor, både når det gjaldt hvor mye man forstod av juridiske uttrykk, men også hvor komfortable man var med å bruke dem selv.

Universitetsområdet og byen

London, Ontario har omkring 500,000 innbyggere, men selve "downtown" er nokså lite. Det består i all hovedsak av én gate med massevis av utesteder. Det er ikke mye som skjer i byen utenom studentarrangementer, men de er det mange av.

Campus er blant de flotteste i Canada (i følge fullstendig objektive Western-studenter i alle fall). På universitetsområdet har du alt du trenger; butikker, postkontor, apotek, Tim Hortons, Subway (matkjeden altså), fotballstadion og et gigantisk treningssenter med ishockey- fotball- og basketballbaner, samt svært svømmebasseng.

Dette er bra fordi alt annet er rimelig langt unna. Om du vil på en "vanlig" matbutikk er det omkring 30 minutters gåtur fra campus. Det går busser, disse er gratis for studentene, men de var notorisk upålitelige. Det ble noen storhandler

På campus skjer det alltid masse. Konsertene på studentsenteret som arrangeres hver onsdag kan ikke anbefales nok og sports- og treningstilbudet var omfattende.

Bustad

Jeg bodde i London Hall på Campus. Her havnet jeg i samme gang om de fleste andre utvekslingsstudentene på Western Law, noe som var veldig kjekt!

Det er en del dyrere å bo på campus enn privat, men til gjengjeld mye mer praktisk. London Hall ligger ca. 8 minutters gange fra fakultetet og 5 minutter unna treningssenteret. Flere av de andre utvekslingsstudentene som bodde privat off campus hadde 40 minutters bussturer for å komme seg hjem fra skolen.

I London Hall er det også et veldig bra sosialt miljø med masse aktiviteter hvor alle er velkomne. Det er et par stykker med sosialt ansvar i hver fløy som drar i gang mye forskjellig, alt fra vors til filmkvelder og FIFA- og bordtennisturneringer.

London Hall er også nærmest fakultetet og noe nyere enn de andre bygningene det er mulig å bo i på campus. Anbefaler derfor London Hall over f.eks. Alumni Hall.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Western er veldig veldig bra. Canadiere er generelt sett svært åpne og hyggelige. Ikke minst er det fryktelig mange andre utvekslingsstudenter i samme båt. Anbefaler å bli med på de internasjonale arrangementene som foregår de første ukene for å bli kjent med flest mulig.

På det juridiske fakultetet arrangeres det egne fester annenhver onsdag på de forskjellige utestedene (kan derfor være lurt å velge fag som ikke har forelesning klokka 08:00 på torsdag morgen...). I tillegg er ikke gruppen med utvekslingsstudenter veldig stor, noe som gjør at de fleste der også blir godt kjent med hverandre.

Det juridiske fakultetet er også nokså lite og det skal mye til å ikke møte på kjente fjes i gangene. Canadiere er store på small talk.

Jeg meldte meg inn i "The Western Outdoors Club", og var med på campingturer til flotte parker. Her møter man også mange studenter både fra Canada og andre land. Anbefales på det sterkeste!

Anbefaler å leie bil for å komme seg rundt og se ting i Canada. Er man 5-6 personer blir dette veldig billig! Vi brukte AVIS og Enterprise Car Rental mye og det var alltid billig og problemfritt. Vi kjørte f.eks. til Montreal og Ottawa, samt Chicago og rundt i Ontario. Swoop airlines er Canadas svar på Ryanair og en grei måte å komme seg til vestkysten på.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

07.01.2019 - 03.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Canada er steriotypisk det landet hvor alle er så høflige og imøtekommende. Min erfaring fra The University of Western Ontario er at denne steriotypien stemmer. Jeg dro alene fra Universitetet i Bergen og kjente ingen som skulle til Western samtidig som meg. Det tok likevel ikke lang tid før jeg ble tatt inn i den kanadiske varmen i London, Ontario.

I tiden før avreise til et nytt land og studiestad har man ofte mange spørsmål. Western gjør det enkelt for deg å ringe inn, sende mail eller forhøre deg med en tildelt "study-budy" (som er en medstudent som også studerer juss med deg) når man har spørsmål studieoppholdet. Western sine utvekslingsveiledere nærmest oppfordrer til gjevnlig dialog før avreise og de er flinke til å tilby bistand og besvarere alle spørsmål i varm og hyggelig tone.

Før man kommer til Canada blir man tilsendt en mengde informasjon om det kanadiske rettssystem og hvordan å lese/ forstå kanadiske rettskilder. Dette er til god hjelp før semesteret starter hvis man føler man trenger å kunne systemer før man ankommer Canada. Det er ikke nødvending å kunne alt inngående før avreise, fordi informasjonen vil bli gjentatt i introduksjonsundervisning som man har den første uken man ankommer London. Informasjonen er imidlertid et svært nytting oppslagsverktøy under studiet. Western Law holder obligatoriske introduksjonsundervisninger kun for utvekslingsstudentene den første uken. Her man lærer alt fra kanadisk kultur, rettssystemet, kildesøk og andre relevante hjelpemidler som kan brukes under studiet.

Studieprogrammene i Canada er satt opp annerledes enn i Norge. Jussutdannelsen er kun et treårig studie i Ontario. Fordi det juridiske fakultetet ved The University of Western Ontario er relativt lite, og at det kun er en mindre gruppe utvekslingsstudenter som blir tatt opp hvert år, får man en svært god oppfølging fra universitetet. Det er derfor svært enkelt å komme inn i studiemiljøet. På Western går det går ca 130 studenter per trinn. Under mitt opphold i Canada var vi kun 10 utvekslingsstudenter: to fra Sverige, en fra Danmark, tre fra England, to fra Singapor, en fra New Zealand og jeg fra Norge. At vi var en så liten gruppe utvekslingsstudenter medførte at det ble et godt sammhold mellom oss utvekslingstudenter, samt at det ble enkelt å komme i kontakt med våre kanadiske klassekammerater. Undervisningen skjer ofte i små klasser med 25 studenter og en kursansvarlig. Alt dette medfører at man blir godt kjent med de i klassen hvilket jeg opplevde som svært positivt.

Det juridiske fakultetet ved Western var også svært flinke til å arrangere sosiale arrangement for jusstudentene. Det var en "Denning" annenhver onsdag (som er en fest for å hedre en tidligerer engelsk dommer), det ble holdt talentkonkurranser, ball, klassefester og faglige diskusjoner. Som utvekslingsstudent ble jeg overrasket over hvor inkluderende de som gikk på fakultetet var, og vi ble invitert på slike ting på link linje som våre kanadiske medstudenter. Mitt tips er å ta imot tilbudet fra dine kanadiske medstudenter til å bli med på disse arrangementene.

Undervisningsformer

Kanadisk rett er noe annerledes enn norsk rett. For det første er Canada i all hovedsak et Common Law land. Landet er viderer inndelt i provinser med egen suverenitet. Hver provins har ansvar for å skape egne provinsielle lover og rettsystemet er svært forskjellig fra Ontario til Quebeck (som forresten uttales Kebekk). Fordi Canada er et common law land så er fokuset i undervisningen mye mer fokusert på hva som er fastsatt i domstolene. Uvant fra det norske systemet er at ofte gamle dommer (helt fra 1700-tallet), fremdeles en stor del av pensum.
Mitt intrykk av undervisningen er at man legger et stor vekt på det administrative i relasjon til rettsreglene.

På Wester er det den enkelte professor som er ansvarlig for undervisningsformen i sine respektive fag. Det er derfor svært varierende hvordan de ulike fagene undervises og vurderes. Noen fag er bygd opp so men typisk forelesning med åpenbok eksamen. Andre fag vurderes utelukkende etter innlevering av en selvvalgt avhandling innenfor faget hvor det kun er presentasjoner fra foreleser og studenter i løpet av faget. Det er viktig å være klar over at mange av fagene har vurderingsformer som krever at man må skrive relativt lange oppgaver. I flere av mine fag måtte man skrive en oppgave på 8000 eller 10 000 ord. Det er derfor en fordel å være komfortablet med å skrive mye. Klassene er ofte små, og deltakelse er obligatorisk og man blir vurdert etter oppmøte. Det er derfor vitkig å være klar over at man ikke kan reise vekk mye utenom helger og ferier.

Da jeg var på Western var studieløpet inndelt slik at man hadde ett fag intensivt i Januar, og at jeg måtte velge tre andre fag som jeg hadde fra frebruar til April. Jeg valgte Children's law, Wills, Youth Criminal Law og Pharmaceutical and Health Regulations, pluss jeg måtte skrive to tilleggsoppgaver for å få tilstrekkelig studiepoeng. Det er med andre ord ganske mye undervisning og fag. Kun ett av mine fag var en skoleeksamen, mens resten av fagene var innleveringer. Man får en enormt stor frihet til å velge tema og vinkling for innleveringen, derfor kreves det en viss grad av selvstendighet for egen læring i disse fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er varrierende, men hvilke emner som tilbys hvert år kan fremstå som litt misvisende. Da jeg søkte til Western fikk jeg inntrykk av at jeg kunne velge fra de samme fagene som andre kunne velge det foregående året, men dette var ikke tilfelle. Dette er fordi fagene som tilbys varierer fra år til år. Derfor kan man ikke forvente å ta et fag som ble tilbudt i fjor året etter. Men fagene man kan velge ut fra varier både i tema, vurderingsform, undervisningsform og vanskelighetsgrad. Det er derfor mulig å velge fag man tror er best passende for seg. Man kan derfor være sikker på at man har mulighet til å velge interessante og spennende emner.

En liten ulempe ved Western er at måten man melder seg opp til emner er noe avansert. Siden all undervisning går for relativt små klasser er det ikke plass til alle i et enkelt fag. For å melde seg opp i fag har derfor Western en "budrunde" hvor man byr fiktive "credits" på fag man har lyst til å ta. Ofte får man ikke alle fag man har lyst på i starten, men Western fastsetter et eget møte med hver utvekslingsstudent hvor man får veiledning for valg av fag. Dette er til stor hjelp, og man trenger ikke å være beskymret for å ikke få plass i nok emner. Fakultetet er gode på tilrettelegge for deg som student, og vil sørge for at dine ønsker og behov blir innfridd.

Fagleg utbyte og språk

Etter noen uker i Canada begynner man å bli mer konfortabel med å snakke og skrive engelsk. Mitt tips er å invistere i gode skriveprogram som Grammarly som hjelper deg med å finpusse engelsken. Det er imidlertid ikke vanskelig å inponere medstudenter og professorer med dine engelskkunnskaper da de til stadighet blir imponert over at du kan mer enn bare ett språk.

Universitetsområdet og byen

London er en studentby med et flott campusområde. Byen er på størrelse med Bergen i innbyggertall, men down-town London er relativt liten. Det skjer ikke så mye i London foruten for studentarrangement, som det heldigvis finnes mange av. Det er likevel ikke lang unna Toronto, som er en by man burde besøke dersom man skal studerer i London, Ontario. Campus er helt nydelig, selv når det er kaldt. For ja, det blir veldig kaldt om vinteren. Jeg opplevde 2 måneder med effektive 10 til 20 minus. Så ta med ull, ull og mer ull.
Du kommer også til å bli overrasket over hvor mange Tim Hortons det finnes i London og Canada generelt. Tim Hortons er en kafé som selger billig kaffe og er en av Canadas store stoltheter. Hver onsdag er det konsert i studentbaren på Campus, som jeg anbefaler alle å dra innom.

Bustad

Jeg bodde på Campus i en bolig som het London Hall. London hall var den dyreste alternativet, men lå 6 minutter unna i gåavstand fra fakultetet. I de kalde vinterdagene var denne beligenheten gull verdt. London Hall var også svært fint med store åpne rom og et god fellesstue. Jeg var heldig å fikk rom med andre utvekslingsstudenter, som studerte på andre fakultet enn meg. Man blir derfor godt kjent med andre grupper og miljø på tvers av Western University hvilket jeg fant veldig behagelig. Fasilitetene var utrolig gode, med vaskehjelp, treningsrom og tilbud om mat. Jeg valgte ikke å kjøpe en "meal plan", og var veldig fornøyd med det. Ofte ender man med å spise med andre, og det ville derfor ikke lønne seg med en "meal plan".

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Western university var helt fantastisk. I starten av oppholdet mitt på Western møttes alle utvekslingsstudenter på Western, uavhengig fakultet, møtes i starten av semesteret. Allerede her får man venner og bekjente. Jeg var så heldig og ble kjent med mange hyggelige mennesker både på det juridiske fakultetet og ellers på Western. Vi dro på hytteturer til nasjonalparker, til Niagara, Toronto og Ottawa. Jeg ble også med på Western Ourdoor Club hvor jeg dro på turer og overnatting i Yurts langt nord i Canada. Jeg ble godt kjent med mine utvekslingsstuender, men også mine kanadiske studiekamerater. Jeg vil for alltid huske da min venn Alex inviterte meg hjem til sin familie sin Turkey Dinner, og da jeg ble invitert til en i klassen min sin St Patric's day frokost.

Jeg vil for alltid tenkte på Canada som ett av mine beste avgjørelser. Håper du får et like fint halvår som meg. Go Canada!

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 21.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det vil være nyttig å sette seg inn i de ulike fagene UWO tilbyr. I juni/juli fikk vi tildelt poeng som vi skulle bruke for å by på fag vi ønsket. Når denne prosessen starter får man vite akkurat hvilke fag skolen tilbyr de ulike semestrene, når faget har undervisning og når eksamen skal være. De forskjellige fagene har svært ulik undervisningsform, og valg av fag kan derfor få stor betydning for arbeidsmengden det kommende semesteret. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva de ulike fagene innebærer. Man må stort sett ha 4-5 fag, alt etter hvor store fag man velger å ta.

Den første uken skolen begynner har alle fagene en introduksjonsforelesning. Dette gir studentene mulighet til å sjekke ut de fagene man har valgt og mulighet for å bytte til andre fag dersom man finner noe som virker mer interresant, og foregår samtidig som den endelige fristen for fagvalg. Det er en god mulighet til å se hvordan professoren er, hvor stor klassen er og få høre hva faget faktisk innebærer. Det er særlig nyttig hvis det er noen fag du er usikker på om du ønsker å ta.

Man trenger stort sett ikke å kjøpe bøkene. De fleste av bøkene er ganske dyre og inneholder i store deler lange gjengivelser av rettsavgjørelser. Jeg kjøpte ingen bøker, utenom et supplement som var vår lovsamling i ett av fagene. Man kan få tilgang til en dropbox på nett som inneholder ett eller flere summary til de fleste fag. Dersom man bruker disse i tillegg til forelesningsnotater har man stort sett det man trenger for å forberede seg til eksamen. I tillegg har hun som har ansvar for utvekslingsstudentene på Western Law flere bøker som tidligere studenter har lagt igjen. Disse er det mulig å få låne av henne i løpet av semesteret. Canadiere er generelt svært hyggelige, så det er også mulig å spørre noen man går i klasse med om man kan få tilsendte deres forelesningsnotater for å supplere med dine egne. Det hender at det er noe vanskelig å få med seg alt som blir sagt i forelesning, og det kan derfor være hjelpsomt med notater fra en lokal.

Undervisningsformer

Undervisningsformen vil variere noe etter hvilke fag man velger. Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesning, men noen fag krever mer deltagelse enn andre. Klassene er mindre enn ved UiB og består stort sett av mellom 20-30 personer. I de fleste fag oppfordrer foreleseren til at studentene skal delta, men man blir ikke pekt ut til å svare på spørsmål. Dersom man ikke ønsker å si noe i timen må man heller ikke det. Noen fag består av 100% eksamen, hvor man møter til forelesning og leser på egenhånd. Dette er relativt likt som ved UiB. Andre fag har også innleveringer som enten kan være en del av karakteren (ofte 25-50%) eller nærmere hele karakteren - men da er det en større oppgave som man jobber med hele semesteret. Det er også noen fag som består i deltakelse og fremføring, hvor det ikke er noe eksamen på slutten av semesteret. Jeg har hørt at valg av mange fag med kun én stor oppgave som evaluering kan resultere i store arbeidsmengder på kort tid.

I stort sett alle fag kan man selv velge hvilken type evalueringsmetode man ønsker. Dette er svært fordelaktig, da man kan velge den metoden man selv føler man kan gjøre det best i. Hvilke evalueringsmetode de ulike fagene har blir oppgitt under de ulike fagene når du skal velge, og jeg anbefaler å sette seg nøye inn i dette før man velger fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Western er stort og variert. Du må likevel være obs på at det ikke er alle emnene som er oppgitt på deres hjemmeside som tilbys hvert semester. Akkurat hvilke emner som tilbys i de ulike semestrene blir oppgitt når man skal søke på fagene i juni/juli. Jeg opplevde å ha fått forhåndsgodkjenning av ti fag, hvor bare tre av dem ble tilbudt det semesteret jeg skulle på utveksling. Jeg måtte da finne flere nye fag og søke om ny forhåndsgodkjenning. Dette var litt irriterende og tidkrevende, men heldigvis var søknadsprosessen om forhåndsgodkjenning hos UiB svært enkel siden jeg allerede hadde fått godkjent noen fag.

Fagene jeg hadde var Corporate Law, Mergers & Acquisitions, Trusts og International Trade Law. Corporate Law var 100 % eksamen og var derfor rimelig likt som ved UiB. Mergers & Acquisitions hadde derimot ingen eksamen, men var basert på gruppefremføringer, en liten gruppeinnlevering og deltakelse i timen. Trusts var en blanding av to hjemmeoppgaver på 25% hver og en 50 % eksamen. Dette var også rimelig likt for International Trade Law, men her hadde også deltakelse i timen innvirkning på karakteren. I de fleste fagene kunne kan også velge andre vurderingsmetoder - da gjerne en større oppgave som ble skrevet over hele semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom all undervisning foregår på engelsk er det språklige utbyttet stort. Common Law systemet er svært ulikt fra vårt og den juridiske metoden er noe ulik fra den vi bruker her i Norge, men det var uansett spennende å sette se inn i en annen rettskultur. Man får god trening i juridisk engelsk. Hvor stort faglig utbytte man får avhenger mye av hvor stor innsats man velger å legge ned.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig fint. På campus finner man blant annet mange ulike spisesteder, kino, en liten butikk og et stort treningssenter med løpebane, ishockeybane, svømmebasseng og mange ulike treningsapparater. Western har skolelag innen mange ulike sporter, så her er det mulighet for å delta hvis det er noe spesielt man er interessert i. Det er dog ingen stor dagligvarebutikk på universitetet. Dette finner man enten en liten busstur unna eller ca. 15 minutters gange fra universitetet.

Byen London er nokså liten og har ikke så utrolig mye å by på. Det finnes noen restauranter, utesteder og parker, samt et kjøpesenter. Det er likevel mulig å finne på masse kjekt sammen med andre studenter. Klimaet da jeg var der var strålende. Det var svært lite regn, sol og varmt ut hele september. Mot slutten av året var temperaturen svært varierende, og det kaldeste vi opplevde var nok rundt -10. I tiden med sol og varme var det svært høy fuktighet, mens når temperaturen falt føltes det ofte kaldere enn hva gradestokken viste. Det er som oftest mye kaldere der i januar-februar enn november-desember.

Bustad

Jeg bodde på campus i London Hall. Her hadde jeg eget soverom og delte bad, kjøkken og stue med to andre. Standarden var helt grei, men leilighetene inneholder ingenting annet enn møbler. Alt av nødvendigheter som kjøkkenutstyr, dyne, pute, håndklær etc. må kjøpes inn. Jeg synes London Hall var et veldig greit sted å bo for de fire månedene jeg var i Canada. Her bodde det mange utvekslingsstudenter både som gikk Law og andre studier og det var dermed enkelt å bli kjent med andre studenter. London Hall har også flere oppholdsrom med blant annet biljard, tv, bordtennis ol.

På campus kan man velge mellom å bo på London Hall eller Alumni House, som er bygningene for upper year. Av disse to vil jeg klart anbefale London Hall. Dette er nyere, finere og ligger nærmere fakultetet og treningssenteret.

Det var klart dyrere å bo på campus enn privat. Men på den annen side er det mye mer sosialt å bo på campus. Flere av dem jeg ble godt kjent med hadde jeg nok aldri møtt hvis jeg hadde bodd privat. Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bo på i London Hall.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø på Western. Utvekslingsstudentene er det generelt svært enkelt å bli kjent med siden alle er i samme situasjon. For å bli kjent med canadierne kan det kreves noe mer innsats, men jeg opplevde de fleste canadierne som veldig hyggelige og imøtekommende. Mange er veldig interessert i å høre om deg og landet ditt. Ved å bo på campus kan det også være at du bor sammen med både canadiere og utvekslingsstudenter.

Det arrangeres flere arrangementer i løpet av semesteret, både gjennom skolen og gjennom residence, som kan anbefales å være med på. I tillegg kan man blir med på ulike turer til en billig penge ved å melde seg inn i Outdoor Club. Min erfaring er at de fleste utvekslingsstudenter er interessert i å reise å oppleve landet. En god ide er derfor å avtale og planlegge ulike reiser i løpet av semesteret. Vi både leide bil, tok buss og bestilte billige flybilletter for å reise rundt og oppleve ting sammen.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

04.09.2018 - 21.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Orienter deg om butilbodet tidleg. Les deg opp på OWL, universitetet sine nettsider. Google London Hall Western så finner du det meste. Universitetet er stort sett gode på å gi oppdateringar og komande fristar, så følg med på dette.

Undervisningsformer

Dei fleste faga har typisk føreleserundervisning, men mange har ulik måte å gjere dette på, og alle har ulik evaluerings-regime. I mange av faga kan du velje frå 2-3 evalueringsmetodar, research paper kombinert med små testar, 100% avsluttande eksamen, avsluttande eksamen kombinert med forprøver, in-class presentasjon osv. Eg anbefaler å lese deg opp på dette før du vel fag. Ein annan ting det er lurt å orientere seg om er eksamensdato.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer frå år til år. Det var greit då eg var der, men 2 av 4 av dei faga eg hadde sett meg ut i forkant vart ikkje undervist i då eg kom fram. Framgangen i påmeldinga her online, i forkant av avreise, var relativt grei, berre følg instruksjonane.

Fagleg utbyte og språk

Eg fikk stort utbytte av nokre av faga. Særleg International Trade, og til dels Trusts. Faget M&A var ein komplett vits, men det var også siste året dette vart undervist i same form, så eg går ikkje nærare inn på dette.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig spredt utover, unntatt nokre få gater som er sentrum. Det meste av "shopping" skjer likevel i dei ulike sentera rundt byen. Sentrum kan derfor virke noko fråflyttingstruga, utanom restaurantane. Sistnemnde var samtidig ofte av høg kvalitet. Der er mange grøne område å jogge eller gå tur i. Det er ein stor studentby, så nattelivet er det ingenting å utsette på.

Bustad

Om du vil bu på campus, søk deg til London Hall – ikkje Alumni House (det er gammalt, trongt og upraktisk – sterk fengsels-kjensle). Det var litt lite informasjon online om nøyaktig kva du kunne vente deg i rundt bustadtilbodet, så eg utbroderer litt ekstra her.

Kva du får på campus:
Du har eige rom. Her er vegg til vegg-teppe, ei 150-ish seng, eit skap, ein hylleseksjon, ein stol, ein skrivepult, og ei bossbøtte (punktum). Madrassen er tynn og har eit forferdelig plastcover, så du må ha ei overmadrass. Eg kjøpte ei av skum til ca. 300 kr. Vindauget er relativt stort, men berre ca. 1/8 av det kan opnast, og det kan berre opnast loddrett ca. 30 grader. Ventilasjonen grei, så du overlever fint, sjølv om det kan følast litt innestengt.

Du blir plassert i ei leilegheit med anten 1 eller 2 andre. I fyrste tilfelle deler dokke eitt bad med dusj, i det andre tilfellet har dokke i tillegg ein ekstra do (med vask og speil). Du kan ikkje forvente at her er noko kjøkkenutstyr, det same gjeld for badet, men det kan hende du kjem i leilegheit med nokon som har kjøpt inn dette, til seg sjølv privat, som du kan spør om å låne (i alle fall litt av). Du kan også kjøpe masse av dette veldig billig på Wallmart, men det blir likevel minst 1500 -2000 kr for å kjøpe alt (dyne, dynetrekk, skittentøykurv, glas, kopp, fat, skål, bestikk, steikepanne osv.). Elles er kjøkkenet stort nok, og du har normalt plenty plass både i skap og kjøleskap. Det er ikkje vegg til vegg-teppe anna enn på soveromma. Vask av leilegheita er inkludert, ein gong i månaden. Dei inkluderer også posar til alt bosset.

Klesvask blir gjort i ein vaskehall, der det er 9 vaskemaskiner og 8 tromlar (på 400 studentar). Heldigvis er vaskemaskinene ganske raske, så å finne ledige maskiner utanom i helgedagane er relativt greitt. Ver obs på at 20-40% av maskinene ikkje fungerer til ei kvar tid, og du må sjølv huske kva for nokre. Du får 25 vaskepoeng (25 vask) inkludert på vaskekortet ditt, etter dét må du fylle på – då gir 1 CAD deg 1 poeng. Forvent at ca. 4-5 poeng går med til å finne ut kva maskin som verkar og ikkje – retursystemet for tapte poeng er elendig og utilgjengelig.

I skrivande stund er det enormt med støy frå naborommet, men det er berre andre gong eg har irritert meg over det i løpet av opphaldet. Generelt er det tilfredsstillande lydisolert.

I bygget er det nokre kollokvierom, i tillegg til ein lounge og eit biljardrom. I kontrakten, og på heimesidene, verkar dei veldig strenge med tanke på alkohol osv. Det blir ikkje fylgt i praksis, så ein kan fint dele nokre øl i loungen. I tillegg er dei som jobbar her, både i resepsjonen og blant vaskepersonellet, veldig, veldig hyggelige.

Bygget er ca. 7 min å gå til Juss-fakultetet (Law Building), så det er veldig greitt. Det er 15 min å gå til næraste matbutikk, Metro. Den er litt dyrare enn dei andre, men forskjellen er eigentleg ganske marginal. Det er studentrabatt på 10% på tysdagar. Campus er ca. 30 min å gå til/frå «sentrum», i essens bar-gata, men ikkje forvent deg å gå så masse. Du tek buss eller Uber dit du skal. Å kjøpe busspass er påbode (men ikkje inkludert) når ein går på universitetet, og det påbodet er faktisk ganske greitt. Ver likevel obs på at kollektivtilbodet er av varierande kvalitet. På visse ruter ender bussen med å rett og slett ikkje dukke opp.

Pro con, bo på campus:
+ Du veit kva du får. Dette er i essens det du betalar for. Utleigarar elles kan plutselig vere uprofesjonelle, og ting kan vere dårligare enn du hadde inntrykk av. Det kan også vere stressande å leite etter plass å bu fyrst når du kjem hit.
+ Du får betalt alt på førehand. Dette kan vere arbeidsamt, og faktisk ganske dyrt, å ordne når du kjem hit.
+ Det sosiale. Det er mange utvekslingsstudentar her som bur spesielt i London Hall, og dokke møtast i organisert form ein av dei fyrste dagane, i tillegg til nokre quiz-kveldar du kan gå på utover året. Her kan du altså få ein "gjeng" i tillegg til dei medstudenane som går på juss.
+ Inkludert straum.
- Kvaliteten. Det er nok litt betre i det private, men det er fortsatt kollektiv-standard. Du kan også vere uheldig, for eksempel med internett, eller vertskapet, som nevnt. Internettet er stabilt og har god hastigheit på campus.
- Prisen. Eg betaler rundt 7 000 kroner i månaden. Til samanlikning fann ein svensk medstudent eit rom for ca. 3 000 norske kroner, men det er særdeles billig. Off campus-butilbod ligg på rundt 4500-5000, trur eg.

Når det kjem til location så er det eit nøytralt argument. Du er nær skulen, og fasilitetar her, som lesesal, bibliotek, studentbar og treningssenter, men det er langt til uteplassane og andre butikkar. Det er fint mulig å finne off campus leiligheiter/hus som er like «sentralt» uansett om du vil vere veldig nær campus eller «sentrum».

Treningssenteret på campus er inkludert, anten i residens-prisen, eller i det ein betalar for å gå på Western – eg trur det er det siste – altså får du det uansett.

Sosialt miljø

Dei canadiske på studiet er veldig imøtekomande og du kan enkelt verte vennar med dei. Det er også gode ordningar for at utvekslingsstudentane på juss-studiet finn kvarandre. For det sosiale elles, sjå under bustad.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2017 - 21.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være nyttig å sette seg grundig inn i de ulike emnene, ettersom dette er svært variert og forskjellig fra Bergen. Enkelte fag har et stort fokus på praktisering av juss gjennom obligatoriske forhandlingsøvelser og kontraktskrivning, mens andre fokuserer i større grad på politikk. De ulike fagene har også svært ulike vurderingsformer, og valg av fag vil ha stor betydning for arbeidsmengden under semesteret.

Jeg ville gjort én ting annerledes – ikke kjøpe bøkene. Det ligger summary av de ulike fagene på nett som utvekslingsstudentene får tilgang til, og disse forklarer ofte rettstilstanden bedre enn læreboken ettersom de er skrevet av studenter. Lærebøkene er også svært ulike de i Norge – et konservativt anslag av mine bøker er at 70 % av innholdet var gjengivelse av ulike rettsavgjørelser og forfatterens spørsmål til leser på slutten av kapittelet.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk hovedsakelig som forelesning, men enkelte fag forventer større grad av diskusjon. Klassene er generelt mindre enn hos UiB og kan sammenlignes med en storgruppe. Mitt inntrykk er at studenter hos UiB får større frihet til å studere det de synes er interessant innenfor pensumets rammer enn hos UWO. På UWO gis det leselister for hver forelesning, og forelesningene er stort sett en gjengivelse av innholdet i boken. Det vil si: Forelesningene er stort sett en gjennomgang av rettsavgjørelser.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene som ble tilbudt var veldig varierte. Jeg hadde selv følgende fag: Art of the Deal, Mining Law, Corporate Law og Trusts. Art of the Deal og Mining Law var meget praktisk rettet, og inneholdt obligatoriske forhandlingssesjoner som en del av vurderingsgrunnlaget. I Mining Law ble vi påspandert en tur til et advokatfirma i Toronto for å gjennomføre forhandlingene, og jeg kan skrive under på at dette var en meget lærerik opplevelse. Corporate Law var 100 % eksamen, altså slik det er i Bergen. Trusts var en mix av to hjemmeoppgaver og en 50 % eksamen, mens karakteren i the Art of the Deal ble bestemt ut fra en forhandlingssesjon, skrivingen av et letter of intent og mark up av en konfidensialitetsavtale vi fikk utdelt. Poenget er altså at emnene er svært varierte, både i innhold og i vurderingsmåte.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet avhenger i stor grad av hvor stor innsats man selv legger ned. Jeg lærte selv mest av forhandlingssesjonene fordi det var dette jeg fant kjekkest. Generelt vil jeg si at læringsmetoden i Canada og i Common Law er noe annerledes enn den norske metoden. Selvstudium og forelesning består hovedsaklig av gjennomgang av rettsavgjørelser, og behandlingen av lovtekst er ganske annerledes. For min egen del ga dette stort faglig utbytte, ettersom jeg fikk prøve ut en annen tilnærming til juss enn den norske.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint, og dette er stedet hvor en bruker mest tid. Treningssenteret ligger fem minutter fra skolen, og universitetsbiblioteket ett minutt fra skolen.

Bustad

Jeg bodde i residence, det vil si at jeg leide et rom i er leilighetskompleks som universitetet leier ut eksklusivt til studenter. Leiligheten en har er ’bare-bones’, men den gjør jobben. London Hall ligger ca 10 minuttes gange fra jussfakultetet, og ca 20-25 minutter gange fra nærmeste matbutikk (metro). Alt av nødvendigheter som bestikk, håndklær, klesstativ etc må kjøpes inn.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var meget bra. Canadierne var veldig vennlige, og hjalp alle med å bli en del av miljøet på skolen. Det utviklet seg også et godt miljø med utvekslingsstudentene, ettersom vi alle var i ’samme båt’.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2017 - 21.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

I forbindelse med utvekslingsdagene på UiB fikk vi ett hefte fra Western Ontario med alt vi måtte gjøre før avreise. Heftet inneholdt informasjon om blant annet hvordan søke bolig privat og på campus, ulike innbetalinger til skolen (forsikring, buss osv), ulike frister samt veiledning på hvordan søke fag. I juni/juli ble vi tildelt noen poeng som vi måtte bruke for å by på fag. Prosessen gikk ut på at man fordelte poengene på de fagene man ønsket å ha. I august fikk vi svar på budrunden og en ny runde ble avholdt dersom man ikke fikk alle fagene man hadde bydd på i første runde. I denne andre runden var det første mann til mølla. Det var en nokså omstendelig prosess og det var vanskelig å finne en fagkombinasjon som jeg ville ha ettersom vi måtte ha 4 eller 5 ulike fag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varier ut fra hvilket fag du har. Noen fag er 100% eksamen hvor du møter opp i forelesning og leser på egen hånd. Dette er nokså likt undervisningsformen på UiB bortsett fra at eksamen bare er 2 timer. I andre fag kan evalueringsmetoden gå ut på deltakelse i timen, ukentlige innleveringer og en 5000-6000 ords oppgave som skal leveres i slutten av semesteret, samt ukentlig undervisning. I disse fagene er det en enormt stor arbeidsmengde. Jeg anbefaler ikke å velge mange fag med denne typen evalueringsmetode, rett og slett fordi arbeidsmengden blir for stor på så liten tid. Noen fag har også en kombinasjon av eksamen og innleveringer / presentasjoner underveis i semesteret. Opplysninger om evalueringsmetoden står oppgitt under de ulike fagene. Jeg anbefaler å lese nøye gjennom dette før valg av fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Western er utrolig stort og variert. Jeg hadde Sentencing, Insurance, Access to Justice, Canadian Human Rights og Aboriginal Law i løpet av høstsemesteret. Sentencing og Insurance var eksamensrettede fag og det faglige innholdet var tilsvarende som på UiB. Access to Justice og Canadian Human Rights var seminarfag hvor mye av fokuset var politisk rettet. Overvekten av seminarene var rettet mot de lege ferenda istedenfor de lege lata. Istedenfor et objektivt fokus på gjeldende rett var undervisningen basert på å engasjere og diskutere. Egne meninger ble høyere verdsatt enn henvisninger til gjeldende rett. Dette står i stor kontrast til hvordan juss blir undervist på UiB. Aboriginal Law var også et seminarfag, men det var i større grad et historisk overblikk av den juridiske konteksten i relasjon til Aboriginal peoples i Canada. Både i Access to Justice, Canadian Human Rights og Aboriginal Law måtte vi fremføre presentasjoner i løpet av semesteret samt levere inn en oppgave på ca. 6000 ord i hvert av fagene. Selv om disse fagene bare ga 3 poeng hver, reflekterte ikke poengsystemet den store arbeidsmengden. Generelt var undervisningen bra og det var også mange gjesteforelesere innom de ulike timene i løpet av semesteret. Det kan ikke legges skjul på arbeidsmengden var større på Western sammenlignet med UiB.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom all undervisning og fagstoff var på engelsk var det språklige utbytte stort. Det var også veldig interessant å sette seg inn i en annen rettskultur. Common Law systemet er veldig ulikt fra Norge. Både behandlingen av lovtekst og dommer har store kontraster fra den norske juridiske metoden. Jeg fikk mye trening i å lese Canadiske, Britiske og Amerikanske dommer og fikk god trening i juridisk engelsk. Dette var noe av det mest positive fra oppholdet på Western.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde var utrolig fint! Alt du trengte var samlet på ett sted og det var små avstander fra Residence til fakultetet, ulike biblioteker, kino, butikker osv. Sportstilbudet var også helt utrolig! Det var et stort treningssenter på Campus med løpebaner, amerikansk fotballbane, svømmebasseng og styrkeapparater. Western har også mange ulike skolelag som man kan være med på dersom man driver med en spesifikk idrett. London er en nokså liten by med ca. 400 000 innbyggere. Den er ikke spesielt sjarmerende, men været er utrolig mye bedre enn i Bergen. Det var over 20 grader i september og oktober. I begynnelsen av November begynte det å bli litt kjøligere, men det ble ikke ordentlig kaldt før i slutten av mnd.

Bustad

Jeg bodde på Campus i London Hall. Jeg fikk mail om søknadsprosessen for boliger på Campus i slutten av mai. Mange av de andre utvekslingsstudentene som gikk på Law bodde også i London Hall, noe som gjorde det enkelt å bli kjent med medstudenter. Jeg hadde eget rom, men delte bad, kjøkken og stue sammen med en annen. Standarden var helt grei. Ellers var det flere oppholdsrom i London Hall med biljard, bordtennisbord, tv osv. Det var også et lite treningsrom som var åpent 24/7. Det tok ca. 10/15 minutter å gå fra London Hall til fakultetet.

Sosialt miljø

Det var et veldig bra sosialt miljø på Western. I september arrangerte fakultetet en "fadderuke" med ulike aktiviteter. Både fakultetet og London Hall arrangerte ulike sosiale aktiviteter i løpet av semesteret, som for eksempel Denning, Trivia Night, filmkvelder, pumpkin carving, bon fire night osv.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2016 - 19.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så veldig mye på forhånd, da UiB og Western ordnet det meste papirarbeidet.

Det som alltid er greit er å skaffe seg bolig på forhånd. London har mange private boliger, så det er ikke noe problem.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er forelesninger i grupper. Det kan være alt fra 10 studenter til 100. De fagene jeg tok inneholdt ingen oppgaveløsning (slik som seminar/storgrupper/arbeidsgrupper). Det var utelukkende en forelesning hvor det var store muligheter for å delta i forelesningen. De fleste av fagene har participation mark (som ofte er 10 %, men kan også være 20 % i noen av fagene). Selv om man blir vurdert på deltagelse i timen, så kan man velge å ikke si noe som helst (hvis man vil ha den høyeste karakteren, så burde man delta i timen, men hvis man vil ha en god/gjennonsnittlig karakter, så er det ikke nødvendig å delta hvis man ikke har lyst).

Foreleserne forventer imidlertid at man møter opp i forelesningene, selv om det ikke er obligatorisk oppmøte. For meg virket det som om det kunne påvirke karakteren negativt om man ikke møtte opp og bare var der. Jeg tok eksempelvis et fag (Public International Law) hvor læreren sendte ut liste der man skrev under at man var der. Dessuten blir det lagt merke til av studieveileder om man ikke møter opp i timene. (Noe fravær kan man selvfølgelig ha uten at man hører noe fra studieveileder).

Når det gjelder vurdering i fagene, så kan man ofte velge mellom å skrive "a paper" eller ta vanlig skoleeksamen (som er alt fra 1 til 3 timer). Skoleeksamen er åpen bok (så man kan ta med seg hva som helst). I noen fag så er eksamen praktikum som i Bergen, men de jeg tok lignet kanskje litt mer på en videregåendeprøve med spørsmål.

Utvekslingsstudenter får 15 minutter tilleggstid på hver eksamenstime. Så har man en 3-timerseksamen, så er eksamen 3 timer og 45 min.

Skoleeksamen er digital og uformell sammenlignet med Bergen. Man kan gå fritt inn og ut av lokalet uten følge eller uten å si i fra.Vurdering av emnetilbodet

Jeg var der om høsten. Da var emnetilbudet greit og variert. Jeg valgte
- International Trade Law (Utelukkende WTO-rett)
- Public International Law (Likt folkerett i Bergen)
- Sports and Law
- Conflict of Laws (International privatrett)

International Trade Law var veldig spennende, og et fag som er likt den metoden vi er vant til i Bergen. Man tolker WTO-avtalene og bruker rettspraksis til å utfylle artiklene.

Public International Law er så å si folkerett, bare litt mer av folkeretten enn det vi hadde i Bergen. Tips: Ikke kjøp læreboken om man velger å skrive essayet (det trenger man ikke).

Sports and Law er et greit fag som har gruppearbeid og ikke eksamen. Handler hovedsakelig om doping. Hvis man vil ha et enkelt fag, så er dette faget et godt alternativ.

Conflict of Laws er common law sitt navn på international privatrett. Vil ikke anbefale studenter som ikke er vant med common law til å ta dette. Det er mye lesning av britiske dommer fra før 1900-tallet (en del fra 1700-tallet og mye fra 1800-tallet). Etter min mening er dette et fag som krever veldig mye common law-forståelse, fordi man faget forventer at man, før man starter kurset, kan common law kontraktsrett, familie - og arverett, erstatning og statisk og dynamisk tingsrett. Vanskelig å komme inn i med andre ord.

Vil anbefale å ta de tre førstnevnte fagene, men også miljørett sa folk at var bra for utvekslingsstudenter (og commercial litigation).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet og språk er hva man gjør det til selv. Jeg tror man blir bedre i engelsk desto tidligere i semesteret man starter å studere. Jeg startet litt sent, noe som resulterte i at jeg føler meg ikke så god i skriftlig engelsk som jeg trodde jeg skulle være.

Fagene er mer "overfladiske" enn på UiB. Man går med andre ord ikke så mye inn i dybden, fordi fagene er bare 6 til 8 norske studiepoeng. De kan kanskje føles store i starten, men det er de ikke sammenlignet med fagene vi har hatt på jurfak.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et typisk stort nord-amerikansk campus. Treningssenteret er stort og på campus. Man har alt man trenger der.

London er en by med rundt 350 000 innbyggere. I seg selv en kjedelig by, og den er liten i kanadisk sammenheng. Klimaet når jeg var der var fantastisk. Det var nesten ingen regndager, og jeg opplevde alt fra 37-38 plussgrader da jeg kom i slutten av august (med veldig mye fuktighet) til -17 med vind da jeg dro i desember. Man opplever med andre ord alle årstider på 4 måneder. Det er god norsk sommer i oktober og november (opplevde 24 grader i november den ene dagen, og to dager senere var det -3, så temperaturen er ekstremt varierende).

Bustad

Jeg bodde privat, men det var også mulig å bo på campus (noe som var ganske mye dyrere enn privat). Hvis man ønsker å komme inn i et sosialt internasjonalt miljø, så burde man velge å bo på enten Alumni House eller London Hall (altså on campus), sistnevnte er av bedre standard. De jeg kjenner som bodde der var veldig fornøyde.

Det å bo privat er også greit, men det er mye mer sosialt å bo på campus.

Leieprisene varierer. Jeg selv betalte rundt 3700 kr.

Sosialt miljø

Selve universitetet arrangerer noen felles aktiviteter i lunsjtiden som er obligatorisk å møte opp på. Dette er bra, for da blir man mer kjent med alle utvekslingsstudentene.

Kanadierne er veldig høflige og imøtekommende, så det er mulig å få kanadiske venner om man vil.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2016 - 18.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å pakke for både veldig varmt og veldig kaldt vær

Undervisningsformer

Forelesninger med relativt små klasser (fra 25-50)

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke et kjempestort utvalg av fag som hadde direkte relevans for norske/europeiske studenter. Mange av utvekslingsstudentene tok fag om kanadisk rett. Det som oppveier det litt er at Canada har et rettssystem etter common law-tradisjonen, noe som betyr at de deler store deler av sin materielle rett med Storbritania og andre tidligere britiske kolonier.

Fagleg utbyte og språk

Nesten uansett hvilke fag man velger, kommer man ikke unna å måtte lære en del om common law-systemet. Jeg tok fagene Public International Law, International Trade Law, Conflict of Laws og Commercial Litigation in the Digital Age. De to første vil kunne være nyttige hvis jeg jobber i europa, mens de to siste vil nok ikke være direkte nyttige med mindre jeg jobber i en Common Law-stat.

Språket går på Engelsk, og mitt inntrykk er at lærere og medstudenter er tålmodige og forståelsesfulle overfor studenter med litt dårligere Engelsk.

Personlig føler jeg at jeg et stort språklig utbytte i form av bedre, uttale, ordforråd og språk.

Universitetsområdet og byen

Hele undervisningsinstitusjonen er samlet på ett sted og utgjør et enormt campus. Alle fakulteter, inklusiv Sykehus, kirke, digert treningssenter, stadio og konserthus er på campus. Noen studentboliger ligger også akkurat utenfor det man vil kalle campus. Enkelte deler av campus fremstår som en betongjungel, men det er også innslag av grønne arealer og campus strekker seg på begge sider av en elv.

Bustad

Jeg bodde privat hos en pensjonist, sammen med to andre studenter. Selv om det var billig og forholdsvis nærme skolen (30 min å gange), er denne måten å bo på ikke å anbefale. Skulle jeg valgt på ny, ville jeg ikke bodd med en pensjonist - det var litt slitsomt å forholde seg til ham.

Å bo på campus er det beste med tanke på å holde tritt med det sosiale miljøet, men der er det også høyere partyfaktor. Merk at gjennomsnittsalderen ligger på rundt 20 år og studentene her er ofte i starten av sitt studieløp.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. Å bli kjent med kanadiere i den øvrige studentmassen krever noe mer innsats, men jeg opplevde den jevne kanadier som veldig imøtekommende. Man blir også tatt godt vare på av fadderne man blir tildelt.

Grøn campus
Foto/ill.:
The University of Western Ontario

Informasjon