Hjem
Studentsider
bilateral

Penn State Law og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår - LLM)

  • LandUSA
  • ByState College
  • Studieplassar5
  • StudienivåMasternivå
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til LLM-studier ved Penn State Law må ein ha eit karaktersnitt på rein C eller betre.

Inntil 5 studentar kan reise gjennom denne avtalen kvart år.

NB! Det er berre mogeleg å starta LLM-studier ved Penn State Law i haustsemesteret.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden ved Penn State er på 24 credits, strekk seg over to semester og tilsvarar 60 studiepoeng. Til forskjell frå LLM-gradar i Storbritannia som varar i 12 månader, er LLM-programmet ved Penn State Law kun to semester (10 månader). Målgruppa for LLM-programmet er utanlandske studentar som ønsker kunnskap om amerikansk rett. Ein tek fag saman med dei amerikanske studentane som går på "Law School".

Faga Introduction to the U.S. Legal System, LL.M. Legal Analysis, Writing and Research og ein "case analysis" frå eit av kursa ein tek, er obligatoriske i LLM-graden.

Ein kan velge mellom ein generell LLM der du vel fritt mellom alle fag som tilbys, eller ein av følgande spesialiseringar: Advocacy and Litigation, Arbitration, Mediation and Negotiation, Business Law, Constitutional and Administrative Law, Energy Law and Policy, Intellectual Property, Science and Technology Law, International Law, Land Use and Environmental Law og Public Interest Law. Frå studieåret 2018/2019 tilbyr dei også to nye spesialiseringar: Intellectual Property og International Trial Advocacy.

Ein kan få godskriving av masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og djupne. Det er muleg å skrive ei stor oppgåve som kan tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang gjennom å ta emnet "Independent Study", der du sjølv vel tema og sjølv finn rettleiar ved Penn State Law. Det er óg muleg å skrive ei oppgave gjennom å ta eit "Seminar Course" men i slike fag er oppgåva sjeldan så lang som 12 000 ord, slik at ein må derfor avklara særskild med kursansvarleg om det er greit at ein skrive litt lenger for at oppgåva skal kunne tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

denne nettsida finn du oversikt over LLM-emna som tilbys ved Penn State Law.

Du kan lese meir om LLM-programmet på denne nettsida.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen betaler ein reduserte skolepengar. Skolepengar for 2022/2023 er ikkje kjend enno, men for studieåret 2021/2022 er ordinære LLM skolepengar ("tuition") 51 143 USD. Bergensstudentar får eit stipend som tilsvarar 75 % av skulepengane. Avgifter («fees») på om lag 1 100 USD kjem i tillegg til skolepengane.

Lånekassen gjev støtte til å dekke skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Det er òg mogeleg å reise på utveksling til Penn State Law for eitt semester (ikkje LLM).

Om forsikring

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved Penn State University finn du på denne nettsida.

Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Krava for å få fritak kan variere frå år til år, og det er ikkje sikkert at ein søknad om fritak blir innvilga sjølv om det har blitt gjeve «waiver» tidlegare. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Penn State Law LLM Experience

Produsent:
Penn State Law

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The Pennsylvania State University, óg kjend som Penn State University, er eit statleg forskingsuniversitet som ligg i University Park, State College, i delstaten Pennsylvania, USA. Universitetet, som vart oppretta i 1855, har 13 "colleges" som dekker dei fleste klassiske universitetsdisiplinane. Penn State har om lag 46000 studentar, blant desse 2500 internasjonale studentar. Penn State Law vart grunnlagt i 1834 ved opprettinga av The Dickinson School of Law i Carlisle, PA. Det finst no to juridiske fakultet, Dickinson Law i Carlisle og Penn State Law i State College. UiB-studentar utvekslar til Penn State Law (Lewis Katz Building), som ligg på University Park campus i State College. Universitetet har mange studentorganisasjonar eller studentidrettsklubbar ein kan engasjere seg i.

State College er ein studentby med rundt 43 000 innbyggarar og ligg midt i staten Pennsylvania. Byen har eit historisk campusområde der dei ulike fakulteta ligg, og der det óg bur mange studentar. Nedanfor University Park campus ligg Downtown. State College er kjend for å vere ein av dei tryggaste stadane å bu i USA. (2015V)

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader. Meir informasjon finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

Frå byrjinga av august til midten av desember, og frå midten av januar til midten av mai.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

17.08.2022 - 16.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan virke som at det er ein del å ordne i forkant av opphaldet, men det meste går av seg sjølv. Eg anbefalar å starte prosessen med visum så tidleg som mogleg etter at du har fått bekrefta opptak. Nokre blir kalla inn til «intervju» på ambassaden i Oslo og det kan være greitt å få dette unnagjort så tidleg som mogleg. I tillegg må du ordne med ulike dokument til Penn State, men dette er ikkje vanskeleg. Det er i det heile tale om eit motivasjonsbrev, CV, foreløpig vitnemål og eit automatisk skriv frå Lånekassen som viser at du har økonomisk støtte. Penn State er behjelpelege om noko skulle være uklart.

Eg anbefaler også å sjå etter bustad så tidleg som mogleg, ettersom nokre stader tilbyr semesterleige om du berre skal på utveksling for eitt semester.

Undervisningsformer

Undervisningsformen avhenger av kva fag du vel. Forelesning i dei fleste emne er 1-2 timar (avhengig av kor mange credits/studiepoeng emnet har), to dager i veka. Det forventast at ein møter opp til kvar time, og det takast stort sett fråvær. For mykje fråvær (utan grunn) kan gjere til at professoren gir deg trekk i karakteren, eller at du ikkje får karakter.

I korte trekk er det to ulike fag-typar på Penn State – «vanlege» fag og seminar-fag. Dei vanlege faga kjenneteiknast ved at vurderingsforma ofte er ein 3-4 timars eksamen, som har stor påverknad på karakteren din. Seminar-faga kjenneteiknast av at ein jobbar kontinuerleg med ein teorioppgåve som ein leverer i enden av semesteret.

Noko som skil seg frå utdanninga i Noreg, er måten professorane inviterer til diskusjon i timane. Om ingen svarer på spørsmålet som reisast, kan professoren spørje tilfeldige elevar. Dette gjer til at det er svært vanleg å lese seg opp og være førebudd til timane i langt større grad enn det som vert forventa i Noreg. I fag som ikkje er særleg «internasjonale» vil professorane sjeldan «cold-calle» LLM/internasjonale studentar.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er variert, og uansett kva du måtte være interessert i vil du nok finne fag som passar deg godt her. Ein må ta minimum 12 credits per semester.

Sjølv valde eg å ta både LLM900 (introduksjon til det amerikanske rettssystemet og amerikansk law school) og LLM901 (Legal Analysis, Research & Writing). I tillegg valde eg faga Sales, Professional Responsibility og seminaret International Tax Policy.

Ein kan velje fag slik at ein ikkje har timar på fredagar. Det anbefalast og alle norske valde å ikkje ha timar på fredagar. Det gav oss ein langhelg kvar veke og gjorde det lettare å kunne reise rundt på turar.

Fagleg utbyte og språk

Fagleg sett er Penn State anerkjend og faga har vært undervist av dyktige professorar med god kunnskap til emna. Den amerikanske jussen eg har lært får eg truleg ikkje bruk for, men det har likevel vore artig å lese og jobbe med jussen på ein litt anna måte enn det ein er vand med i Noreg.

Språkleg sett har eg hatt eit godt utbytte av å studere på Penn State. Særleg det å ha blitt kjent med mange amerikanere har bidratt til det. Ein kjem utruleg fort inn i det. Betre ordforråd, uttale og betre juridisk engelsk er berre nokre av fordelane etter eit halvår som jusstudent i USA. Som norsk stiller ein også noko sterkare språkleg sett samanlikna med andre internasjonale studentar.

Universitetsområdet og byen

State College er ein veldig trygg og koseleg by midt i Pennsylvania. Bylivet og tilboda er i stor grad retta mot studentar og du finn det du måtte trenge her. Det finnast også vingårdar 15-20 minutt utanfor bysentrum, der ein kan reise på vinsmaking. Det er mogleg å fly til State College, men eg anbefalar heller å spare pengar og å ta buss. Ein kan sjekke ut forskjellige ruter med anten Megabus eller Greyhound.

Det var aldri ein kjedeleg veke i Penn State og det er nok av aktivitetar og andre tilbod til ein kvar smak.

Med anten buss eller leigebil er det enkelt å komme seg til New York, Washington, Philadelphia, Pittsburgh eller kvar ein måtte ynskje. I løpet av mitt opphold her fann eg og andre nordmenn tid til å reise til Costa Rica og roadtriper i leigebil til Toronto (Canada), Philadelphia, Pittsburgh og Chicago.

Bustad

Eg og tre andre medstudentar valde å flytte inn på The View. Dei hadde gode fasiliteter som treningsrom, tennisbane, basketball, svømmebasseng og ein gratis kaffibar. Eg budde saman med ein medstudent frå UiB og ein amerikanar. Leilegheitene har felles kjøkken og stue, men du får eige bad og walk-in-closet til soverommet ditt. Du får også eit gratis busskort som tek deg til fakultetet eller Downtown på ein enkel måte. Det går også nattbuss frå Downtown i helgene. Eg betalte litt over 800 dollar i månaden.

Nedanfor The View ligg The Valley som er noko dyrare i månaden, men som samtidig har litt høgare standard. Elles finnast det mange forskjellige stadar rundt om i State College. The Bryn er også populært blant internasjonale studentar.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra og byen pregast av eit ungt studentmiljø. Når ein er student ved Penn State får ein tilgang (utan ekstra kostnad) til fleire treningssenter, tennisbaner, basketbaner, fotballbaner mm.

I løpet av haustsemesteret er det også «Football Season» og jusstudentane har sin egen Tailgate, som verkeleg er et amerikansk fenomen det er verdt å få med seg. Her samlast jusstudentene ved eit telt der det vert servert varm mat og drikke, før studentane med kampbillettar går vidare til Beaver Stadium som har plass til over 100 000 og er verdas fjerde største stadion.

Om ein er glad i å feste har State College fleire forskjellige barar avhengig av kva ein måtte like. The Basement er ein populær nattklubb, men barar som Champs og Pickles er vell så populære blant studentane. Vidare er det alltid god stemning på Doggies, Phyrst og karaoke på Shandygaff. Jussen arrangerer også noko kalla Bar Review kvar torsdag, som går ut på at jusstudentane samlast på ein bar. Dette er ein god måte å bli kjent med både utelivet og andre jusstudentar på.
Eg hang mykje med dei andre norske frå UiB og UiO, men fekk samtidig mange gode venner blant dei amerikanske og andre internasjonale studentane.

Oppsummert har opphaldet mitt på Penn State vore ein utruleg flott oppleving. Det er med sikkerheit det kjekkaste, mest spennande og mest innhaldsrike semesteret mitt på jussen.

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

04.08.2021 - 16.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Å flytte til USA vil mest sannsynligvis være annerledes enn å flytte til Europa for de fleste. Det er et helt annet system enn de har i EU, og alle som skal hit må igjennom prosessene deres. Aller først handler det i det hele tatt om å komme inn, selv om det virker som om det er mer eller mindre formaliteter etter at man har fått tilbudet fra UiB. I denne formelle prosessen må man oversende en del dokumenter, bl.a. motivasjonsbrev og brev fra lånekassen. Etter dette må man ordne visum. Rundt denne tiden kan det også være lurt å sjekke om det er noen vaksiner som er "kjekke å ha" før man reiser over. Det er anbefalt at man tar med en del utskrifter på flyet på vei over. Hele denne prosessen kan virke stressende. Jeg synes selv den var stressende og tidvis frustrerende. Samtidig kan det godt være at man hadde kjent på disse følelsene uansett hvor man dro, forutsatt at man ikke var helt/delvis integrert i landets system. Å reise for å studere i USA er derfor ikke den samme prosessen som når man bare skal på ferie hit.

Heldigvis er det lys i enden av tunellen. Etter alle prosessene sitter man igjen med færre dokumenter. Det viktigste dokumentet å ha med seg (i tillegg til passet) er en "I-20", som sier hvor man skal gå på skole, og i korte trekk bekrefter det som står i visumet i passet.

En annen forberedelse er å spare opp midler til reisen. Å bo i USA er ikke billig, livsstilen var annerledes og noe dyrere for min del i alle fall, ettersom jeg oftere var på restaurant og reiste mer. Husleie kan også være dyrere enn livet i Bergen, så det er lurt å spare en del før man drar.

Jeg anbefaler naturlig nok å følge med på e-post, og å benytte seg av eventuelle kontaktpersoner man får, både utvekslingsveilederne på UiB og kontaktpersonen du får på Penn State før du kommer over. Her får man mye informasjon, og det er helt greit å sende både kloke, og mindre kloke spørsmål, så lenge man har gjort et ærlig forsøk på å finne ut av svaret selv.

Mine største forberedende tips er dermed å være tålmodig, engasjert og å spørre mye.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på Penn State er annerledes enn hvordan det gjøres på UiB.

1) Den første skilnaden merker man når man melder seg opp til fag, ettersom fagene går samtidig. Hvert av fagene er verdt mellom 1-4 credits, og man må melde seg opp i minimum 12 credits hvert semester. Selv tok jeg 13 og 14 credits semestrene jeg var her. Det er dermed ikke slik som på UiB, hvor man kun har et fag av gangen. Det har på mange måter vært et deilig avbrekk, for da har jeg kunnet jobbe mer variert, og kunnet prioritert fagene slik jeg selv har sett det nødvendig.

2) Den andre forskjellen er hvordan fagene er bygget opp. I korte hovedtrekk er det to ulike fag "modeller" på Penn State Law, seminar-fag og vanlige fag. I tillegg er det noe som heter "clinics" (tenk jussformidlingen), men de er i hovedsak tiltenkt J.D.-studentene (de som er der for å ta en amerikansk juss-grad), og det er veldig vanskelig å komme inn på "clinics"-ene som LLM-student. De vanlige fagene fremstår som fagene vi er kjent med fra UiB, med en foreleser som legger ut en emnebeskrivelse for faget og de sidene som antas å dekkes. Hvert av fagene har riktignok mindre klasser enn det vi har de første fire årene på UiB, og det er sjeldent mer enn 40-50 stk. i hvert fag. Samtidig fører dette til at enkelte av de samme fagene tilbys av forskjellige professorer, og her kan det være lurt å sjekke litt rundt hvilket rykte professorene har (om de gir lette eksamener, om de krever mye av elevene, om det er relevante diskusjoner i timen, etc.). De vanlige fagene avsluttes med en skriftlig eksamen, der majoriteten av karakteren settes. Eksamenene er ofte på 3 eller 4 timer, og til tross for at det virker lite, er eksamenene til gjengjeld noe mindre dyptgående, sammenlignet med UiB. Ofte er eksamenene mer delt opp, slik at man lettere kan identifisere hvor problemene starter, og hvor de slutter. I enkelte av de vanlige fagene er det også mulig å få rundt 10% av karakteren sin gjennom deltakelse i timen (mer om dette under den tredje forskjellen).

Dersom man ikke bare ønsker vanlige eksamener, kan det være lurt å velge noen seminar-fag. Seminarene kjennetegnes ved at det er en annen form for karaktersetting, ofte er det snakk at hver av studentene skal produsere en teorioppgave, men det kan også hende at man skal presentere noe istedenfor. Lengden på seminaroppgavene varierer veldig. Seminaret jeg valgte (AI & the Law) hadde ordgrense på 3000 ord i tillegg til en presentasjon, samtidig som min ene romkamerat skriver masteroppgaven sin gjennom det seminaret hun har. Seminarene har også færre elever, det er sjeldent mer enn 20 studenter per seminar. Her legges det også i større grad opp til at elevene skal være mer aktive enn i de vanlige fagene. Dette reflekteres også i hvordan de setter karakter i enkelte av fagene, og jeg har hatt opp til 40% av karakteren min satt basert på bidragene mine i timen. Første semesteret mitt her på Penn State valgte jeg kun ordinære fag, det ble litt mer stress under eksamensperioden enn det andre semesteret, hvor jeg hadde et seminar.

3) Den tredje forskjellen er hvordan professorene underviser. USA er fortsatt opptatt av teknikken "cold-calling", og Penn State er stort sett ikke noe unntak. "Cold-calling" innebærer at professoren stiller et spørsmål til klassen, og dersom ingen svarer velger professoren hvem som skal svare. Tanken av å kunne bli "call"-et på er ubehagelig, men man blir vant til det. Teknikken gjør i alle fall at man leser leksen man har til timen. Enkelte av professorene er klare over at dette er en ubehagelig situasjon og gjør derfor det de kan for å unngå det. Professorene i USA er som nevnt mer opptatt av deltagelse i timene, men også oppmøte i timene. Det skal gode grunner til for å ikke møte i timene på Penn State, men dette er egentlig for studentenes beste, ettersom det er mange professorer som har en policy på at eksamen kun omhandler det som er behandlet i timene.

4) En fjerde forskjell for min del var måten jeg jobbet med faget på. Dagene mine utenom eksamensperioden på UiB var ofte 8-9 timer på lesesalen og jeg arbeidet sjeldent med skole på kveldene og i helgen når det ikke var eksamensperiode. Her er det litt annerledes. Enkelte av timene mine har sluttet kl. 20 på kvelden, og hvis jeg ikke har planlagt riktig har jeg av og til manglet å lese en lekse til dagen etter. I tillegg ender jeg ofte opp med å gjøre noe skole (en eller to leselekser) i løpet av helgen. Studielivet mitt i USA har dermed vært litt mer uforutsigbart, og jeg har jobbet med skole med litt mindre rutine enn hva jeg gjorde i Bergen. Samtidig bør jeg presisere at jeg jobbet mindre med skole her, jeg tipper jeg jobbet rundt 4-5 timer hver dag pluss en time eller to i helgen. Likevel slo det ikke ut på karakterene mine, og jeg opplevde at alle de norske her fikk veldig gode karakterer. Så lenge man er aktiv i timen, gjør leksene sine og leverer oppgaver på tid får man supre karakterer her.

5) Sist, men ikke minst, man kan velge fag slik at man ikke har skole på fredager. Det anbefales (se Sosialt miljø) og alle vi norske som har vært her har valgt å ikke ha timer på fredager.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Penn State er variert, men jeg opplevde at Penn State lovet mer enn de kunne tilby. I forkant av reisen fikk vi en oversikt over fag som var antesipert, og det samme fikk vi rundt jul for vårsemesteret. Det var flere ganger jeg ønsket fag på listen, som ikke endte opp med å bli tilbydd. I tillegg til dette er det en begrensning på hva internasjonale studenter kan ta. Internasjonale studenter kan kun ta et 3-credit fag "remote" (dvs. at professoren ikke underviser på skolen, men gjennom zoom. Studenten må ofte møte til timen uavhengig av dette). Merk her at omtrent alle IP-fagene (intellectual property) kun tilbys "remote". Det er med andre ord en stor begrensning på studenter som ønsker å ta IP-fag (slik jeg bl.a. ønsket).

Når det er sagt kan fagene man velger føre til ulike konsentrasjoner innenfor ulike rettsområder. Her kan det være verdt å sjekke grundig før man velger fag, fordi det kan gjøre at man kan få flere konsentrasjoner.

Skal du skrive masteroppgave på Penn State, kan man enten velge et seminar som tillater den type lengde på oppgave, eller så kan man skrive en Independent Study. Jeg valgte sistnevnte. Måten man bør gå frem på da er å sende en e-post til en professor som man ønsker å skrive med, og forklare situasjonen i håp om å få veiledning. Som regel er det ikke noe problem, men jeg endte opp med å ta kontakt med 4 ulike professorer før jeg fant en som hadde tid. Ser fra tidligere studentrapporter at antall credits man melder seg opp til varierer, jeg fikk beskjed av min professor at jeg skulle melde meg opp til 3-credits ut fra hvordan jeg beskrev omfanget og lengden på masteroppgaven. Hør derfor med din professor hva han vil at du skal melde deg opp til.

Man må som sagt ha 12 credits per semester. 4 av 24-credits er allerede valgt gjennom obligatoriske fag (LLM 900 og LLM 901), gitt at man tar en LLM. Dette er introduksjon-fag til det amerikanske rettssystemet, og selv om de er litt treige, synes jeg de var nyttige.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært spennende å studere juss på Penn State. Hvis man velger "riktige" fag vil enkelte av fagene ha et internasjonalt aspekt, slik at man kan få noe kunnskap om EU også. Den veldige amerikanske jussen får jeg nok ikke altfor mye bruk for. Likevel har det vært gøy å se at selv om mye er ulikt, er likevel noe likt som i Norge. Gjennom det ene faget har jeg bl.a. argumentert foran en amerikansk dommer, en unik mulighet som man ikke vanligvis får i Norge, og noe jeg synes var en fin ting å ta med seg før arbeidslivet. Fagene jeg har tatt her på Penn State er: LLM 900, LLM 901, LLM 902, Criminal law, Evidence, Advanced Criminal Procedure, Information Privacy Law, AI & the Law, Internet law og Independent Study.

Jeg kjenner at jeg har vokst mest språklig i løpet av tiden på Penn State. Det er fint å kjenne seg komfortabel på flere språk, og det er gøy å drive med rettslig argumentasjon på engelsk. I tillegg er det hyggelig, for etter hvert som jeg har blitt mer komfortabel med engelsken, har jeg også i større grad blitt akseptert av amerikanere som en av deres egne. Jeg har i stor grad opplevd at amerikanere er nysgjerrig på Norge, og hvordan det er å være norsk. Gøy å se hva slags relasjoner man får så lenge man bare er litt frempå.

Universitetsområdet og byen

State College er en åker-by midt i Pennsylvania. Universitetet startet opprinnelig som en jordbruksskole, og det gjør at den ligger litt blant ingenting. Samtidig er State College en fantastisk liten by med masse utesteder, restauranter, og stort sett alt man ellers trenger. For å komme seg til State College kan man ta buss eller fly. Fly var ganske mye dyrere enn buss, så jeg har kun tatt buss hit. Busselskapene som kjører til State College er Megabus og Greyhound. Megabus-en tar deg direkte fra New York til State College (med en pause for sjåføren), mens Greyhound tar deg fra Newark via Harrisburg til State College. Dersom du velger å dra med Greyhound, så vær forsiktig på Newark Bus Station. Vi klarte oss alle fint der, men det er virkelig ikke et sted man ønsker å være lenge.

Det kan være praktisk å opprette en amerikansk bankkonto med en gang man kommer til State College. Da anbefaler jeg PNC (finnes bl.a. i kjelleren på HUB-bygningen), siden de har en god internasjonal student avtale.

Steder jeg anbefaler å se/oppleve i State College er bl.a.: Beaver Stadium, Nittany Lion Shrine, Penn State Berkey Creamery, området rundt Fraternity Row, Tudek Park, Bill Pickles Tap room og American Ale House. I tillegg er det en hyggelig liten naboby som heter Bellefonte, som er verdt å ta en tur til om man har bil.

Gjennom oppholdet mitt på Penn State har jeg likevel klart å reise mye. Jeg har vært i Harrisburg, Pittsburgh, New York, Washington D.C., Gettysburg, Stowe, Chicago, Orlando, Niagara Falls, Toronto og Cancun. Mange av turene mine har jeg klart å gjennomføre fordi jeg valgte å ikke ha skole på fredager.

Bustad

Det er plenty å velge mellom når det kommer til bolig i State College, og det er altfor mange alternativer til at jeg kan gå igjennom alle de ulike her. Det er stort sett eiendomskomplekser som er aktuelt for dere som skal reise hit, med mindre dere er en gjeng som vil leie et hus sammen. Jeg fokuserer derfor heller på hva jeg ville tenkt på om jeg skulle dratt igjen.

Jeg bodde på The Bryn med to andre nordmenn, og stedet var sånn passe. Det var mange problemer med leiligheten, men det meste ble rettet opp etter mye purring. Til gjengjeld betalte jeg kun $ 530 per måned, og det er ikke altfor mange andre steder hvor man kan bo så billig. The Bryn ligger rett ved Walmart, hvilket er en stor bonus. Et annet alternativ i samme prisklasse er The Park (nå heter det Alight). Der bor man i nærheten av Giant, og det er ca. samme reisevei til steder man ønsker å dra (downtown, skolen, treningssenter på skolen osv.). Giant er noe dyrere enn Walmart, men samtidig er det litt bedre kvalitet på maten.

Alternativ 2 slik jeg ser det, er å bo på The Valley. Her betaler man betraktelig mer enn The Park og The Bryn, men man sikrer seg mot en del av problemene ved å betale mer. The Valley er nyere, og det er færre problemer med stedet. Dessverre er det stedet som ligger lengst unna der man helst vil være (downtown og skolen), og det er ingen matbutikk i nærheten. Ser for meg at det er frustrerende å handle mat (man kan bestille matvarer på døren, men det er mye dyrere enn å handle i butikk), spesielt siden buss-systemet her ikke er utviklet i nærheten så godt som i Bergen.

Alternativ 3 er å bo i downtown. Flere av de norske bodde på Rise, stedet som skal være noe av det flotteste man kan bo på i State College. Samtidig betalte de nesten 3 ganger så mye som jeg betalte i måneden. Rise ligger i downtown, og det tar ca. 10-15 min kortere tid å gå til skolen enn fra The Bryn. Videre er det helt klart at det er i downtown "det skjer". Det er her nesten alle barene og restaurantene er. Dessverre er det lite matbutikker i downtown, noe som ofte gjorde at de som bodde på Rise dro til Walmart e.l. (enten kjørte, tok buss eller Uber) for å handle. Selv om man er mye ute på fest ville jeg tenkt meg nøye om før jeg valgte sted. Er det for eksempel mer fornuftig å ta Uber noe mer og velge en billigere leilighet, eller er det verdt å bo (så og si) midt i smørøyet?

Sosialt miljø

Penn State er kjent for å ha godt miljø og State College er virkelig en studentby. Det meste av fokuset til Penn State ligger på den amerikanske fotballen. Beaver Stadium har plass til omtrent 110 000 personer. På høsten er det nærmest ukentlige "tailgates" i forkant av fotballkampene, og jussen (Phi Alpha Delta, PAD_PSL på instagram) setter opp et eget telt hvor de serverer mat og drikke til jusstudenter. Ellers er det også mulig å se på alle andre sporter også, og jeg har vært på både hockey og basketkamp. Det er i tillegg mange undergrupper på jussen som har ulike faglige arrangementer. I tillegg til dette er det også en auksjonsaften og et ball på våren. Det er med andre ord masse å se frem til.

Helgene har ofte gått til fest. Det er mange forskjellige utesteder her, som alle har sin vri på hva en "college bar" er. Hver torsdag er det et arrangement som heter Bar review. Da samles jussen på samme bar den kvelden, og barene varierer slik at man får oppleve mange ulike barer. Når man har kommet seg til USA og gjennomført et par prosesser, kan man også få tak i en State ID. State ID-en er veldig lur å få tak i, ettersom det gjør at man slipper å ha med seg pass over alt, man kan kjøpe alkohol med det, og reise med det innad i USA bl.a.. Riktignok er det en prosess å få tak i, men det er verdt det. Om man ikke får tak i State ID-en, må man stort sett ha med seg passet hver gang man drar på fest e.l..

Samtidig kan man gjøre masse annet om man ikke er interessert i fest. Det er masse kurs man kan melde seg på, slik som tennis og basketball. Andre aktiviteter er klatring og deltakelse i fotball-ligaer for å nevne noen. Alt dette kommer inkludert i skolepengene. Det er videre jevnlig arrangementer og konserter her på Bryce Jordan Center, og fordi det er så mange studenter her kommer også større artister innom. De mest populære artistene kan bli utsolgt tidlig, så det kan være lurt å sjekke billetter på Ticketmaster allerede før man ankommer. I tillegg til alt dette har vi også vært flere ganger og spilt bowling. State College blir akkurat det man gjør det til sånn sett.

Under oppholdet har vi vært mange nordmenn her. Det har gjort at jeg har brukt en mesteparten av tiden min med nordmenn. Samtidig har det vært innskudd av andre nasjonaliteter også, fra steder som Tyskland, Mongolia, Sverige, Indonesia og USA. Ettersom det er færre kjentfolk her, gjør det at man kjenner seg nærmere de man er med. Dette minnet meg litt om tiden min i førstegangstjenesten. Alt i alt har tiden min på Penn State gitt meg minner jeg er sikker på at jeg kommer til å ha livet ut. Selv om det er enkelte hindre med å flytte til et annet land er jeg utrolig glad for at jeg dro. Jeg er sikker på at jeg ville ha dratt igjen om jeg skulle gjort det på nytt. Oppholdet mitt på Penn State var en super måte å avslutte studiet på.

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

04.08.2021 - 14.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å begynne prosessen med visum tidlig etter du har fått bekreftet opptak. Selv fikk jeg time hos ambassaden i slutten av juni, og da hadde jeg godt med tid. I tillegg må du ordne med ulike dokumenter til Penn State. Dette fikk vi mer informasjon om fra Penn State (de er veldig behjelpelige om det trengs), men er bl.a. et kort motivasjonsbrev, papirer på at man kan betale skolepenger. Så lenge man gjør litt av dette fortløpende, er det relativt enkelt.

Det er forøvrig lurt å begynne å se på bolig tidlig da mange dokumenter fylles ut med amerikansk adresse.

Undervisningsformer

Undervisningsform avhenger av hvilke fag du tar. Bortsett fra independent study (som jeg tok for å skrive masteroppgave) og LLM900/LLM901 tok jeg bare fag med forelesninger. Forelesning i de fleste emner er 1-2 timer (avhengig av antall credits) to dager i uka. I fag med forelesninger har man typisk en tretimers eksamen (varierer mellom open book/closed book/take home). Enkelte emner har færre forelesninger. Ellers er det også mulig å ta seminarer. Her slipper man eksamen, men må imidlertid påregne å skrive en eller flere lengre oppgaver underveis i semesteret. En annen mulighet er clinics, men dette tror jeg ikke man kan før det andre semesteret.

I de fleste fag forventes det at man møter opp til hver time, og det tas stort sett fravær (avhengig av professor). Har du for mye fravær (uten god nok grunn) risikerer du trekk i karakteren/ikke å få karakter.

Det er også opp til hver professor om de cold-caller studentene. Noen cold-caller alle, enkelte cold-caller kun JDs (og ikke LLM-studentene), mens andre ikke cold-caller i det hele tatt. Cold-calling er særlig vanlig i typiske 1L-fag (contracts, torts osv). Det er imidlertid ikke så skummelt som mange tror det er, og man blir fort vandt til det. Husk at de aller fleste synes det er ubehagelig i starten, du er ikke alene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig variert, og det bør være mulig for de fleste å finne nok interessante fag her! Man må ta minimum 12 credits per semester, og kan ta maks 17 credits i semesteret. På høstsemesteret er LLM900 og LLM901 obligatoriske for LLM-studenter (utvekslingsstudenter som kun er der høstsemesteret trenger bare å ta LLM900), og dette tilsvarer 4 credits. Selv tok jeg 14 credits på høstsemesteret og 12 credits på vårsemesteret. Enkelte tok 15-17 credits i semesteret, men de fleste jeg snakket med som hadde gjort dette, angret på det. Min anbefaling er å ta 12-14 credits per semester, slik at man også har tid til å oppleve andre ting når man først er på utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er stort sett veldig bra! Kan særlig anbefale fag som Contracts, Sales og International Commercial Arbitration dersom dette er noe du interesserer deg for. Dette er nok de fagene/professorene jeg fikk høyest læringsutbytte av.

Språklig sett har jeg hatt et enormt utbytte av å ta en LLM på Penn State. Jeg ble kjent med mange internasjonale studenter, amerikanske studenter og lokale, samt bodde med amerikanere. Jeg tror samtlige som var der fikk godt utbytte språklig sett, men om dette er viktig for deg anbefaler jeg deg å omgås mange amerikanere/internasjonale! Dette hjalp meg veldig mye, og jeg ble veldig komfortabel på engelsk.

Universitetsområdet og byen

State College er en veldig trygg og koselig by midt i Pennsylvania. Det tar ca 4-5 timer til NYC, 3 timer til Philadelphia og 3 timer til Pittsburgh. Byen er relativt rolig i starten av august, før alle studentene kommer tilbake. Du blir fort kjent i "byen", og det er ikke lange avstander mellom ting innad på campusområdet. Busstilbudet er greit, men det kan være greit å vite at det ikke er noen busser på søndager (i alle fall var det ikke det, men mulig de endrer når ting går tilbake til "normalen"). Forøvrig er det flere utesteder/barer i downtown med kort avstand mellom.

Anbefaler å teste ut Sowers Harvest Cafe for en koselig (og god!) lunsj. The Waffle House langs North Atherton er også veldig populært om du vil ha en typisk amerikansk frokost.

Bustad

Bodde på the Alight (tidligere the Park). Her deler man leilighet med opptil tre andre, og bad med 1 annen. Leilighetene var ok standard, men det kan lønne seg å være litt pirkete og bestemt i starten slik at du får en skikkelig leilighet som er vasket før du flytter inn. Dette gjelder også andre lignende utleiesteder i State College. Prisen varierer fra når man inngår leieavtale, men ligger typisk rundt 650 USD/mnd. Den største fordelen med å bo her er at man har en stor matbutikk 3-4 minutter unna i gåavstand, samt blant de beste busstilbudene i byen (sammenlignet med for eksempel The View og the Valley). Tar 10-15 minutt å komme seg fra leilighetene her til downtown med buss.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, og byen preges av et ungt studentmiljø. Utelivet er bra, det er ofte godt grillvær på høsten, og det er også svært gode treningsmuligheter her! Når man er student ved Penn State får man tilgang (uten ekstra kostnad) til flere treningssenter, tennisbaner, basketbaner, fotballbaner mm.

Selv startet jeg på CrossFit LionHeart mens jeg gikk her. Dette er ikke en del av skolen, og man må derfor betale for dette selv om man ønsker å bli medlem. Ble imidlertid kjent med mange (særlig amerikanere) her, både studenter fra en rekke ulike studieprogram og andre lokale - og dette anbefales virkelig! Ved å bli bedre kjent med studenter fra andre studieretninger og lokale folk, blir man en del av den amerikanske kulturen på en helt annen måte.

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

04.08.2021 - 14.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Så gøy at du tenker på å dra til Penn State! Det er virkelig verdt turen. Jeg skal forsøke å skrive en lettfattelig rapport til deg. Først og fremst: Det viktigste er at du sørger for at du får på plass alt av papirarbeid med visum og med Lånekassa, slik du har mulighet og midler til å komme deg over til Pennsylvania. Under hele søknadsprosessen bør du aldri nøle med å ta kontakt med veilederne ved UiB og Penn State. De hjelper gjerne med alt du lurer på.

Det kan være lurt å være tidlig ute med å snakke med de andre studentene som skal utveksle fra Norge, samt holde øynene oppe for eventuelle Facebook- og WhatsApp-grupper som opprettes for å sette studentene i kontakt med hverandre. Det at jeg kom i kontakt med to andre norske i forkant av avreise hjalp med å finne gode romkamerater å flytte sammen med. Ettersom vi måtte signere en langvarig leiekontrakt, føltes det tryggere å signere sammen med andre norske som sto i samme situasjon. Der igjen er det absolutt ikke noe "must" å bo med andre norske - for min del var dette den mest behagelige løsningen. Generelt sett vil det å være tidlig ute med å knytte kontakt gjøre det mye mer lettvint å samkjøre informasjonen dere mottar. Det er et hav av informasjon som kommer til deg i begynnelsen; dette kan føles overveldende. De første dagene etter vi kom til State College, bodde vi sammen på AirBnB så vi slapp å betale en ekstra måned med leie for å få flytte inn et par dager før månedsskifte. Om man havner i denne situasjonen, kan man også løse situasjonen med hotell, couchsurfing, eller ved å ta imot tilbud om et rom gjennom Universitetet. Det er kreativiteten som setter grenser, men vær helst tidlig ute så du slipper unødvendig dyre "nødløsninger". Det er også slik at når alle studentene kommer/kommer tilbake til høsten, tømmes plutselig alle hyller for det nødvendige man trenger ved innflytting. Du gjør deg selv en stor tjeneste om du planlegger handleturen tidlig etter ankomst, eller legger inn bestillinger via Amazon i forkant av ankomst, eventuelt tidlig etter ankomst.

Apropos ankomst. For å komme deg billig og trygt til State College bør du planlegge hele reiseveien fra Norge så godt som mulig. Billigst vil det nok være å lande i New York, for så å skaffe seg shuttle-transport eller hoppe på Megabus/Greyhound videre. Dette innebærer en busstur på drøye fem timer, og det går bare et par busser daglig, så her kan man kanskje legge inn en overnatting i New York for sin egen komfort. Erfaringsmessig kan buss være dyrt hos Megabus dersom man reiser med flere kofferter, fordi de gjerne krever at du kjøper en billett per kolli. Jeg mener å huske at Greyhound tillater ekstra bagasje for 20 dollar per kolli, men at du må ta et stopp med bussbytte om du reiser med dette selskapet, som du slipper med Megabus. Man kan også lande i D.C., Philadelphia, Harrisburg, eller på State Colleges egne flyplass, som ligger ganske nært til sentrum, noe som gjerne krever at man gjør minst ett flybytte etter ankomst i USA. Jeg valgte å fly helt til University Park Lufthavn ved ankomst, men tok buss alle de andre gangene jeg dro fra og til State College.

Undervisningsformer

På Penn State er det stort sett enten seminar eller forelesnings-drevne fag. Men de har også klinikker og mer praktisk rettede tilbud. Eksamensformen varierer fra fag til fag. Jeg hadde alt fra multiple choice, kombi med multiple choice og kortsvar/langsvar eller bare kortsvar, stiloppgaver, og i noen fag flere korte stiler.

Da jeg dro over, tenkte jeg at jeg hadde lyst å skrive masteroppgaven min innen olje og gass. Pennsylvanias oljehistorie er lang og innholdsrik, og fagtilbudet var godt. Jeg valgte et fag som ga en god innføring i juridiske problemstillinger innen olje og gass. Foreleseren min, Professor Pifer, sa seg også villig til å veilede med min masteroppgave-skriving i det påfølgende semesteret. Det kan være lurt å velge fag basert på de interessene man har, så man tidlig kan begynne å tenke på temaer man vil undersøke nærmere enten i form av en masteroppgave eller i form av fagvalg og fordypninger.

Totalt må man velge 12 credits pr. semester for å oppfylle kravene til PSU (og lånekassen/UiB). Som LLM-student må man ha to introduksjonsfag, LLM 900 og LLM 901. I tillegg tok jeg LLM902, Oil and Gas Law, Intro to IP, Licensing of IP, Internet Law, International Commercial Arbitration, International Litigation and Arbitration, Conflict of Laws, og en Independent Study der sluttproduktet ble min masteroppgave.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder skriving av masteroppgave, vil jeg anbefale å begynne å planlegge hva du vil skrive om allerede i løpet av første semesteret ditt ved Penn State. Jeg tror du vil finne mye spennende juss i de fagene du velger første semester, og da kan du få en bedre ide om hva du vil skrive om. Gjør fagvalg først og fremst etter interesse, og ikke undervurder viktigheten av å finne et område du vil fordype deg i. Fordyper du deg innen ett fagområde, vil du opparbeide deg mye overlappende kunnskap som kommer godt med på tvers av fagene, og du får et mye mer helhetlig bilde av jussen. Velger du etter interesse, vil lesingen bli mye mer overkommelig. Dersom du finner et tema som du synes er ordentlig spennende, anbefaler jeg deg å være tidlig ute med å undersøke om professoren for faget kan bistå deg med veiledning til oppgaveskrivingen, dersom du tenker å skrive i løpet av oppholdet på Penn State.

Når det gjelder det generelle emnetilbudet, fant jeg mye spennende begge mine semestre. Det eneste trekket jeg vil gi, er at det var litt disproporsjonalt hvilke fag som ble tilbydd per semester. Det andre semesteret hadde (i min mening) mange flere spennende alternativer enn det første, som gjorde utvelgelsen mer krevende. Noen fag går begge semestrene, noen kurs kjøres bare ett semester, så vær obs på dette når du velger. Når det er sagt, kunne jeg lett vært flere semestre på Penn State uten å gå tom for spennende kurs å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg merket kjapt at min faglige engelsk ble mye bedre. Jeg ble også mye mer komfortabel i hverdags-engelsken. Det tar egentlig ganske kort tid før man kommer seg inn i det. Jeg tror for så vidt at jeg aldri har lært så mye spansk som da jeg var i USA, ettersom mange av de andre utvekslingsstudentene kommer fra spansktalende land. De fleste professorene forventer aktiv deltakelse i timene, uten at de setter større forventninger enn at man gjør et ærlig forsøk. Siden man leser og presenterer stoff på engelsk, vil man plukke opp mange nye fagord underveis. Great success!

Universitetsområdet og byen

State College (Penn State Law/University Park) er lokalisert i ganske landlige strøk (i manges øyne et noe ødeliggende sted). Universitetet ligger midt i rurale Pennsylvania. Til gjengjeld er det kort vei med bil eller buss til flere store byer på østkysten, og jeg vil anbefale deg på det sterkeste å oppleve disse. Men man må absolutt ikke undervurdere studieområdet, for det er virkelig proppfullt av arrangementer, utesteder, og ikke minst fantastiske mennesker. Det var aldri en kjedelig uke i Penn State. Det at stedet ligger noe avgrenset fra andre større byer, gjør etter min erfaring at studentlivet blomstrer. Det er her Penn State virkelig skinner. Når forholdene legger til rette for at man må bli godt kjent med sine medstudenter, blir man nettopp det. I løpet av mitt utvekslingsopphold fant jeg tid til å dra til Florida to ganger (ene gangen til Orlando, andre gangen kjørte vi bil fra Tampa til Key West og tilbake). Jeg rakk også å oppleve Washington D.C., New York (flere ganger i flere årstider, spesielt fint tett før jul), Niagara Falls (både fra USA-siden og Canada-siden, samt flere destinasjoner innad i Pennsylvania som historiske Gettysburg. Jeg fikk også tid til å se mye av østlige USA på roadtrip fra Canada ned mot New York.

Bustad

Jeg og to andre, fortreffelige medstudenter fra Bergen bestemte oss for å bo sammen på the Bryn. Dette er et av drøssevis av gode off-campus tilbud, som drives av større selskaper. Prisen var upåklagelig, beliggenheten var god (kort vei til den lokale Walmart-butikken), og resepsjonistene var meget imøtekommende. De hadde gode fasiliteter som treningsrom, tennisbane, basketball og svømmebasseng. Men jeg ville nok sagt at prisen var eneste gode grunnen til å bo der, ettersom vi var noe uheldig med leiligheten. Det var både skjeggkre og luftkvalitetsproblemer. Om man vil bo der det "skjer", vil det være fornuftig å vurdere de tilbudene som finnes i Downtown-området.

Som nevnt i tidligere rapporter, tilbyr universitetet noen boliger for studenter, som er dyre og hvor man risikerer ikke å få eget rom. Norske studenter bodde på steder som the Park (billigst - eget rom i leilighet med fire rom, stue, kjøkken og to bad, relativt beskjeden standard, god plassering), the Valley (nyest, i det dyrere sjiktet, langt fra campus) og the Rise (god standard, i downtown, ganske dyrt). Alt i alt vil jeg anbefale enten å bo sentrumsnært og betale mer for å være der det skjer, eller gå for en av de rimeligere alternativene lenger unna som inkluderer bussbillett i leien (the Park, the Bryn, the Pointe, og muligens the Station har busskort inkludert i leien).

Jeg anbefaler å sette opp amerikansk bankforbindelse for tiden du er der borte. Det er som regel gratis å sette opp og stenge kontoen. Ettersom de fleste stedene man får leid krever at man betaler månedlige innskudd hvor det påløper unødvendig store gebyrer dersom man betaler med norsk kreditt- eller debetkort, kan det ligge en brukbar besparelse i å opprette en lokal bankforbindelse.

Sosialt miljø

Penn State ble et helt ubeskrivelig bra år, sosialt sett. De norske var flinke til å inkludere hverandre. Vi var veldig mange norske som reiste over fra UiB og UiO. Studentene fra UiO og UiB kom godt overens, og flere svensker var også med på de skandinaviske arrangementene. Man blir utvilsomt del av en norsk/skandinavisk gjeng. Vær obs på dette, da det kan gi trygghet som kan komme i veien for å bli kjent med andre internasjonale studenter.

Selv om det kan være behagelig å oppsøke andre nordmenn og skandinavere, er mitt råd at man ikke bør låse seg helt til det trygge. Jeg fikk veldig mye ut av å prioritere stiftelse av kjennskap til de internasjonale studentene. Etter oppholdet har jeg utvidet mitt sosiale nettverk til å dekke over alle verdens kontinenter, noe som er en fantastisk berikelse som jeg ikke hadde tatt høyde for før jeg reiste - en virkelig bonus! De amerikanske studentene er som regel veldig imøtekommende og hjelpsomme, og jeg vil anbefale alle som drar til Penn State om å holde øynene åpne for folk fra alle bakgrunner.

De første ukene i USA hadde vi en veldig generell innføring til det amerikanske rettssystemet. Selv om mye av det som sies i introduksjonen om studieteknikk vil være selvsagt, kan det være smart å bite seg merke i det som sies om hvordan man skal angripe amerikanske rettsspørsmål. Men! Bruk mye av denne tiden til å bli kjent med alle, både de nye som begynner samtidig som du gjør, og de som allerede har vært der en stund. Det er så godt som umulig å ikke få credits fra LLM900, introfaget, så ikke nøl med å bruk pausene til å knytte nære bånd helt fra starten av. Bruk denne tiden til å danne en god grobunn for vennskap. Husk at alle er i samme båt. Det er mye som er nytt og ukjent.

Penn States sosiale events dreier seg om sport, sport og mere sport. Det er fotballkamper, basketballkamper, ishockey, og mere til. Basketballstadium Bryce Jordan Center holder også store arrangementer med verdenskjente artister, standup, og annen underholdning.

Haust 2021/Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

04.08.2021 - 14.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Selve søknadsprosessen til Penn State er veldig grei, men det er en del papirarbeid i form av formaliteter som må gjøres i forkant av oppholdet. Generelt lønner det seg å starte så tidlig som mulig med alt, da ting plutselig kan ta litt mer tid enn forventet. Når man først har fått plass i UiB sitt opptak er det i hovedsak et motivasjonsbrev som må skrives til Penn State i tillegg til å sende av gårde dokumenter til Lånekassen. Den desidert viktigste prosessen er imidlertid å få visum. Man får stort sett god informasjon om visum-prosessen fra informasjonsmøter med Penn State, samt mail. Det er likevel greit å notere seg at skolen først må utstede og sende i posten et såkalt "i-20" dokument. Dette er veldig viktig dokument man trenger for å få visum, og man trenger dette både før og under utvekslingsoppholdet. Deretter søker man om visum, og man kan da velge mellom J-1 og F-1 visum. Hvis du bare skal ett semester er egentlig J-1 visum nok (i hvert fall da jeg søkte), men om man f.eks. søker seg til utveksling ett semester og senere vil utvide til en LL.M., slik jeg gjorde (altså et helt år, noe som er fullt mulig på Penn State), er F-1 visum lurt å velge mtp. enklest mulig prosess. Alle disse dokumentene er det også nødvendig å ha med seg på flyet over til USA (inkludert i-20).

Generelt anbefaler jeg å følge godt med på alt av info som kommer på mail, og delta på eventuelle zoom-møter i regi av Penn State i forkant av oppholdet. Da har man gode forutsetninger for å være godt forberedt, og om man har spørsmål svarer både Penn State og UiB forholdsvis raskt. I tillegg er det lurt å sette opp en profil i Penn State sine databaser så fort man får mulighet til dette. Du vil blant annet tidlig kunne sette opp en Microsoft Outlook mail som er lett å få mye informasjon gjennom. I tillegg har man LionPath, der du får oversikt over alle fag, akademiske resultater og eventuelle økonomiske forpliktelser. Istart er også en nettside man bør gjøre seg kjent med i forbindelse med visumsøknaden. Det er mye å holde styr på, og ting kan virke forvirrende i starten, men mitt råd er å ikke la seg stresse opp og bare gjøre så godt man kan for å holde seg oppdatert. Ting løser seg som oftest veldig greit.

Utenom dette kan det være greit å ha opparbeidet seg litt ekstra penger før turen. Spesielt mot slutten av mitt opphold merket man at det gikk mye penger, da dollaren stort sett var høy og inflasjonen etter hvert dro opp prisene på alt. I tillegg er USA et fint sted å reise, så dersom man vil reise utenfor State College er det deilig å ha økonomisk romslighet til det.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i USA er i stor grad annerledes enn i Norge, men ofte til det bedre etter min mening. Noen av de største forskjellene ligger nok i at man har minst 4 fag samtidig, og det er generelt en del mer som er obligatorisk. Når man går LL.M. er man i utgangspunktet del av en internasjonal klasse, men alle blandes sammen med såkalte "J.D." studenter (Juris Doctor) som går på vanlig law school, og man blir dermed godt integrert i miljøet på skolen.


I løpet av et semester må man ta 30 studiepoeng, noe som tilsvarer 12 credits. Hvert fag på Penn State er stort sett 3 credits hver, noen kan telle som 4. I tillegg til dette må man første semesteret av en LL.M. ta to obligatoriske fag á 2 studiepoeng hver, LLM900 Introduction to the American Legal System og LLM901 Legal Analysis and Writing. Disse er til gjengjeld veldig greie å komme seg gjennom uten alt for mye jobb, og LLM900 er man ferdig med etter første uken i august. Valg av fag gjøres i LionPath, og den første uken med undervisning har man mulighet til å gå i de forelesningene man ønsker for å teste ut om man liker faget og professoren, og det settes gjerne en dato mot slutten av denne uken for når fagvalgene er låst. Jeg vil også anbefale å veie opp mot hverandre hvilke fag du vil ha kontra hvordan timeplanen din blir seende ut. Første semesteret mitt tenkte jeg litt lite på å ha en behagelig timeplan, og endte med to dager i uken der første forelesning var 08.15-10.00, og de to neste var fra 16-17.15, og 19-21, noe som ble litt slitsomt etter hvert. Hvis man også kunne tenkt seg å reise litt er det også ofte mulighet for å ta fag slik at man har forelesningsfri på fredager, og dermed holder muligheten åpen for å ta seg en langhelg borte (noe jeg gjorde begge halvårene og var veldig glad for).


En vanlig skoleuke innebærer videre at man stort sett har forelesning i hvert fag to ganger i uken á ca. 75 minutter per forelesning. Disse er obligatoriske og det tas i de fleste fag "attendance". Man har gjerne 3 ganger man kan være borte ved f.eks. sykdom, og bør ikke overskride dette. Oppmøte teller også inn mot sluttkarakteren, så det er lurt å være til stede. I noen fag (f.eks. Advanced Torts som jeg tok) lærer man også mye i forelesningene som ikke alltid står i lærebøkene, og det er derfor lurt å følge godt med.


Ved siden av den vanlige forelesningsformen har man andre varianter av undervisning. Én variant som skiller seg ut er "seminar classes" hvor man er færre studenter, ca. 15-20 stk., og det legges i enda større grad opp til deltagelse fra studentene. Til gjengjeld har man ikke eksamen i disse fagene, og skriver heller én eller to "papers" som blir vurdert i løpet av semesteret. Ellers har de fleste fagene avsluttende eksamen mot slutten av semesteret. Jeg hadde ingen seminar classes selv, men synes absolutt det virket som et svært godt tilbud, da man gjerne kommer tett på veldig kompetente og anerkjente professorer (derav bra læringsutbytte) og slipper avsluttende eksamen.


Den store hovedforskjellen i selve undervisningsmetoden er økt fokus på interaksjon mellom studenter og professorene via "the Socratic Method". Dette går ut på at professoren utøver såkalt "cold-calling", som innebærer at de roper et tilfeldig navn (eventuelt etter et eget system) som må svare på spørsmål eller gi en mening om temaet som prates om. Dette kan sikkert virke ubehagelig for mange, men dersom man har gjort de oppsatte forberedelsene til timen og følger med, er det stort sett ikke noe problem. Det verste som kan skje er at man ikke vet, og det skjer stadig og er ikke noe problem. Det beste er å forsøke seg på et svar, og stort sett hjelper professoren deg hvis man er usikker. Deltagelse i timen spiller også inn på sluttkarakteren, så det er en fordel å bli vandt til å delta.


Forøvrig er det verdt å merke seg at karaktersettingen i fagene er ganske annerledes enn hjemme. I USA vil eksamen eller "papers" i de fleste fag telle opp mot 80%, mens oppmøte og deltagelse teller resten av karakteren. I noen fag kan det også være at eksamen teller mindre og deltagelse noe mer, men jeg har stort sett opplevd at eksamen er det avgjørende. I enkelte fag har man også skriftlige innleveringer underveis selv om man har avsluttende eksamen, og disse kan også virke inn på karakteren. Eksamen rettes gjerne av professoren selv, men det er anonymt og karakteren på eksamen legges (etter retting) sammen med poeng fra deltagelse og oppmøte. Jeg har generelt også opplevd at bare ved å være god forberedt til timen og å delta aktivt i diskusjoner, så har jeg fått mye "goodwill" fra professorene i form av at man får god kontakt med de og kanskje kan bli vippet opp i karakter. I tillegg er utbyttet utrolig mye bedre for en selv dersom man deltar, og man får veldig mye igjen for dette i eksamensperioden.


Til sist kan jeg påpeke at for min del ble arbeidsrutinene ganske annerledes enn hvordan jeg har gjort det i Norge. Når du har obligatoriske forelesninger styrer dette i stor grad hverdagen. Hovedfokus utenom dette ble å gjøre "readings" til timene for å være forberedt. Dermed kunne noen dager innebære forelesning fra kl.09.45 til ca. 12.30 (med f.eks. to fag), for så å gjøre readings for neste dag i noen timer etterpå, og ved behov utover kvelden. Andre dager kunne jeg ende med å bare være i forelesning og så gjøre andre ting resten av dagen, og jobbet heller litt ekstra i helgene. Mentaliteten min rundt hele undervisningsopplegget ble i stor grad at jeg gjorde det som trengtes fra forelesning til forelesning. Det er heller ingen lang eksamensperiode på flere uker slik som mange er vandt til fra UiB. Mitt første semester hadde jeg for eksempel to eksamener påfølgende dager, og endte med å lese 2 dager til hvert av fagene i forkant av disse dagene. Det gikk til gjengjeld veldig fint ettersom man har jobbet så jevnt gjennom hele semesteret (selvfølgelig forutsatt at man gjør det). Andre semesteret mitt skrev jeg også masteroppgaven min ved siden i faget "independent study" i tillegg til å ha tre andre fag. Dette gikk veldig greit, ettersom jeg fikk stor frihet fra min veileder. Jeg kunne derfor selv sende mail og avtale møter ved behov, og ellers hadde jeg bare en frist for innlevering å forholde meg til. Samtidig er det noe mer jobb å skrive en master ved siden av andre fag, og jeg opplevde at det ble noe tyngre andre semesteret enn første.Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Penn State er etter min mening i utgangspunktet veldig bra. Det tilbys ulike fag på høst- og vårsemesteret, men det er stor variasjon begge semestre. Jeg tok for eksempel International Commercial Arbitration (internasjonal voldgiftsrett) og International Litigation og Arbitration, noe jeg har opplevd at det er lite fokus på blant fagene i Norge, men som egentlig er et veldig relevant rettsområde. Man kan også ta fag som er mer ren amerikansk juss, eller andre fag som har et mer internasjonalt fokus. Jeg tok en blanding av dette, noe som var veldig gøy og ga god forståelse for internasjonal juss, samtidig som man lærte interessant amerikansk juss og kunne se likheter og forskjeller med vårt eget rettssystem. Hvis man har lyst til å få en LL.M. der man får fagkonsentrasjoner, eller fordypninger, kan man også velge fag som gir dette.

Det eneste jeg og flere andre opplevde som noe problematisk var at som internasjonal student kan man ikke ta mer enn 3 credits der undervisningen er på zoom, altså "remote", av hensyn til visumreglene. Når så og si alle fag som involverte f.eks. immaterialrett var remote, stakk dette litt kjepper i hjulene for folk som gjerne ville ha en fagkonsentrasjon innenfor dette. Samtidig er det mulig at dette med remote undervisning var et lite etterslep fra covid, så hvor aktuelt dette problemet forblir er jeg usikker på. Utenom dette opplevde jeg selv lite problemer med fagene og fant stort sett fag jeg likte til slutt. En ting det er lurt å forhøre seg om og vurdere når man kommer til Penn State selv, er hvilke professorer som anbefales og hvordan de underviser. Dette kan ha mye å si for hvordan fagene oppleves, så det er lurt å prøve å få litt informasjon om dette den første uken hvor man fortsatt kan bytte fagene sine.

Dersom man skriver masteroppgave under oppholdet må man også ha fag ved siden av for å få 12 credits, noe som kan virke litt mer tungvint. De to valgmulighetene man da har er enten å ta en "seminar class" der man skriver én eller flere papers som tilsvarer oppgaven, eller velge faget "Independent Study". I independent study må man selv ta kontakt med professorer man kunne tenkt seg som veileder og spørre om de vil veilede deg, og man er i stor grad avhengig av å finne et rettsområde å skrive innenfor selv. Dette opplevde imidlertid ikke jeg som noe problem, og fant fort en veileder. I tillegg fikk jeg hjelp av både veilederen min og en tidligere professor til å forme problemstillingen min og oppgaven.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet på Penn State var for meg stort sett veldig bra. Jeg følte jeg lærte mye om både internasjonal juss og amerikansk juss, selvfølgelig veldig avhengig av hvilke fag man valgte. Jeg valgte en god blanding av fag med et internasjonal aspekt og mer bare med amerikansk juss. Fag som Introduction to Intellectual Property, Contracts og Advanced Torts var stort sett bare amerikansk rett. Dette var likevel veldig interessant, ettersom man kan se likheter og forskjeller med egen rettskultur, og lære mye om et rettssystem som i større grad enn man kanskje tenker, påvirker vårt rettssystem.

Det språklige utbyttet er godt, men det er litt hva du gjør det til og om du omgås internasjonale studenter eller nordmenn. Jeg har alltid vært komfortabel med å prate engelsk, så det største utbyttet for meg lå i å få et større ordforråd, få en mer flytende uttale og lære mer juridisk engelsk. For min del var det veldig gøy å gradvis merke at man leste pensum fortere og språket gikk mer på automatikk. Uansett er det språklige utbyttet veldig godt, og som norsk vil jeg også si man stiller sterkt språklig sett sammenlignet med en del andre internasjonale studenter. Min anbefaling er å bare prate med flest mulig folk, bli kjent og vær aktiv på skolen, og ikke være redd for å si noe feil, alle er stort sett veldig åpne og forståelsesfulle.

Universitetsområdet og byen

Selve byen State College er egentlig bygd opp rundt Penn State University, som er veldig stort. Byen ligger imidlertid midt i Pennsylvania med ca. 2 timer til nærmeste storby i alle retninger. Dette medfører at det kan være litt vanskelig å komme seg til State College fra flyplassene i New York eller Washington. Jeg fløy stort sett til Newark og fant en buss som gikk derfra, eller kjørte bil. Det er også en liten flyplass i State College man kan fly til fra Newark, og dette er vel kanskje den enkleste måten å komme seg til State College om man ikke har bil. Dersom man skal ta buss er det beste alternativer Megabus og eventuelt Greyhound.

State College som by er likevel et kjempekult sted å være tross at den ikke er så stor, og ikke minst veldig trygt. Campus er stort og veldig estetisk fint og velholdt, og utrolig trivelig. Law school-bygget er også veldig nytt og fint, så virkelig helt supre fasiliteter for å studere. Ellers er det fint og landlig rundt campus, og gode muligheter for fine turer og utflukter. En annen ting jeg likte svært godt er det gode trenings- og idrettstilbudet på Penn State. På campus har man både IM building og White building som er kjempestore treningssentre, hvor man kan gå når man vil. Her får man også lånt utstyr til buldring, klatring, squash, volleyball, basketball og egentlig alt man kan tenke seg, helt gratis. I tillegg er det tennisbaner over alt ute, og det er også et tennis senter hvor man kan booke bane gratis og være med på clinics på alle nivåer.

Downtown State College består videre stort sett av butikker som selger Penn State-merch, litt restauranter og fastfood-kjeder, og barer. Et sted på campus som definitivt er verdt et besøk er iskrembutikken Berkey Creamery - virkelig verdens beste is! Videre er det ikke mange butikker for shopping, og det er stort sett klær med Penn State logo man får tak i. Samtidig er det et veldig hyggelig sentrum, og det har flere perler av restauranter som the Tavern, Allen Street Grill, Local Whiskey osv. Utenfor downtown er det også flere hyggelige restauranter som Carnegie Inn og American Ale House. Mesteparten av det man finner på blir likevel å gå på barer og utesteder, og mye av det sosiale dreide seg for min del rundt å gå ut med venner. Av barer har man også mange hyggelige steder som Bill Pickles Tap room, Shandygaff, Central reservation. Man kan også dra til en naboby ca. 20 minutter utenfor State College som heter Bellefonte, og er en veldig koselig by med koselige restauranter.
Bustad

I State College er det mange bosteder å velge mellom, og det er stort sett store leilighetskomplekser som leier ut til studenter. Det første man kan tenke på er om man vil bo i Downtown eller litt utenfor og ta buss inn når man skal til byen. Av steder utenfor Downtown vil jeg nok anbefale the Valley eller the View. Disse hadde ganske grei standard, kostet ikke så mye og det var relativt greit å ta buss inn til byen. Ulempen her er at matbutikken er relativt lang unna (må ta buss eller bil). Selv bodde jeg mitt første semester på the Park (nå Alight), som hadde super beliggenhet ettersom matbutikken Giant var nærmeste nabo, og Downtown var en kort busstur unna, eventuelt en gåtur på 40 minutter unna. Det var også billig å bo her, ca. 500 dollar mnd. Ulempen her var at standarden ikke var mye å skryte av, og man kan få en leilighet som er ganske ille (tynne vinduer, fuktskader osv.). Vi hørte også om andre som slet med sølvkre osv. Jeg bodde for så vidt i en ok leilighet etter litt bytting og om og men, så da funket det greit.

Dersom man er villig til å betale litt ekstra er det flere steder i Downtown som er nyere og finere. Jeg bodde mitt andre semester på Rise, som ligger i enden av College Avenue (hovedgaten). Dette er veldig nytt og moderne, og har supre fasiliteter som fin gym, jacuzzi, fint studyroom. I tillegg får man stort sett rom der man har eget bad connected, noe som er veldig deilig. For min del var det også helt supert å være i Downtown ettersom det var lett å dra på byen, og møte venner generelt, og bare en spasertur på 15 minutter til skolen og tennissenteret. Ulempen her er prisen som er dobbelt så mye som f.eks. the Park, og jeg betalte 1300 dollar i måneden.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet opplevde jeg som veldig bra. Jeg fikk raskt mange nye bekjente og venner i LLM-klassen, ettersom vi startet tidligere på skolen enn J.D.-studentene pga. LLM900-faget. Alle var veldig åpne og villige til å bli kjent med hverandre fra første dag, og jeg opplevde miljøet som inkluderende. Det ble også holdt en velkomst-piknik i regi av skolen for hele LLM-klassen i starten, samt en baseball match alle fikk gratis billetter til!

Videre i semesteret ble de sosiale arenaene i stor grad fester og sportsarrangementer. På høstsemesteret er det sesong for amerikansk fotball, noe som virkelig er verdt å få med seg, selv om man kanskje ikke skjønner spillet eller er spesielt interessert. I forkant av matchene har man "tailgates" der det er telt og biler som stilles opp på en stor gressplen, og hvor man fester og lader opp til kampen. Dette er veldig sosialt, og selv om mange drikker er det ikke nødvendig for å ha det gøy der! Kampen er også gøy å få med seg, og spesielt kan det være verdt å gå på en såkalt "Whiteout"-game, der Penn State typisk møter sin største motstander, og alle går i hvitt. Da er det rundt 110.000 mennesker på stadium og det er generelt en vill opplevelse med stemningen!

Utenom dette er det en del festing og å gå på barer som gjelder for de som liker det! Om man ikke er så glad i dette er det også mange andre ting man kan gjøre også. Det er som nevnt tidligere mange sportsarrangementer man kan gå på utenom amerikansk fotball, selv likte jeg veldig godt hockey og dro på flere matcher. I tillegg kan man bli med på idrettslag, og for min del viet jeg mye tid til tennis begge semestre. Hvis man følger litt med er det også flere events som skjer i byen, Bryce Jordan har mange konserter med kjente artister som the Killers, Luke Combs, Jonas Brothers, og Billie Eilish osv. På law school er det også flere undergrupper man kan bli med i, som gjerne arrangerer ulike events som Great Gatsby-fester, Barristers Ball, PILF Charity Auction osv.

Med tanke på hvem man ender opp med å henge med så er det mye opp til en selv. For min del hang jeg mye med de andre nordmennene og fant mange gode venner her, og det var disse jeg hang med mest på daglig basis. Samtidig ble jeg også god venn med mange amerikanske og internasjonale studenter, og var mye på fester og sportsarrangementer med de. Det har virkelig vært kjempespennende å bli kjent med så mange mennesker fra ulike kulturer, og jeg har nå flere amerikanske venner, samt venner fra Argentina, Peru, Colombia, Mongolia, og Kina.

Alt i alt har oppholdet på Penn State vært en kjempefin opplevelse med alt fra det faglige til det sosiale. Jeg tror jeg kan si at det har vært det mest spennende og innholdsrike året mitt på jussen, og jeg har lært utrolig mye spennende i fagene jeg har hatt, av menneskene jeg har møtt og generelt fått mange spennende impulser. Virkelig noe jeg anbefaler, selv om man skulle være noe i tvil!

2020

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

05.08.2019 - 16.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser til USA er det en del praktiske ting som må ordnes. Dette inkluderer blant annet visum, eventuelle vaksinasjoner (oppdatert vaksinasjonskort), innsending av dokumenter for endelig opptak til Penn State (herunder Personal Statement/"motivasjonsbrev"), papirer som viser mulighet til å betale skolepenger (statement of financial support), søknad om ekstrastøtte fra Lånekassen og dekningsbevis fra Helfo. Dette virker overveldende i starten, men man får oversikt etterhvert.

Mitt forslag er at man begynner å orientere seg tidlig etter at man får vite fra UiB at man har fått plass. Man må for eksempel ha fått bekreftet plassen på Penn State før man kan få innvilget visum, men behøver ikke å ha alle dokumenter før man bestiller time til ambassaden. Min time hos ambassaden var i slutten av juni, og jeg hadde da god tid til å motta det jeg trengte av bekreftelser.

Hva gjelder "motivasjonsbrevet" holder det med en liten A4 side om hvorfor man søkte seg dit, hva man ser for seg å få ut av året, hvilke fag man ser for seg å ta, planer etter endte studier osv. Altså ingen lang avhandling med strenge krav.

Det kan lønne seg å starte med å se etter bosted tidlig, da du ofte må fylle ut dokumenter med en amerikansk adresse.

De administrative ansatte ved Penn State er veldig hyggelige og svarer gjerne på spørsmål. Følg deres veiledning underveis, så kommer det formelle til å gå i orden. De slutter ikke å kommunisere på mail før du befinner deg i USA. I den grad noen trenger et dokument du ikke visste om, så kan de ofte løse det.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer litt fra fag til fag, men det er i hovedsak tre typer.

1) Den første typen er vanlige forelesninger ca. 30-40 studenter. En forskjell fra UiB er at professorene generelt sett stiller strengere krav til deltagelse. Vanlig på det amerikanske jusstudiet er såkalt "cold-calling", som innebærer at professoren velger et tilfeldig navn på klasselisten, eller peker på en tilfeldig student, som skal svare på et spørsmål eller snakke om pensum.

Mitt inntrykk er likevel at de fleste professorene bare gjør dette om ingen svarer uoppfordret. Et annet poeng er at professorene ofte ikke har så store forventninger til de internasjonale studentene. Som internasjonal student kan man derfor overraske positivt om man frivillig deltar i diskusjonen. Man slipper derfor ofte unna å bli pekt på. For øvrig kan det nevnes at det ikke stilles store forventninger til det man svarer. Det finnes også de professorene som ikke benytter seg av denne undervisningsmetoden.

De fleste fag som har forelesninger har skoleeksamen som avsluttende vurdering, men ofte teller muntlig aktivitet også positivt på karakteren.

2) Den andre undervisningsformen er seminarer. Disse holdes gjerne for færre en 15-20 studenter. Her kan det være at professoren foreleser, men vanligere er det at målet med timen er å få i gang en diskusjon. Det kan derfor minne litt om storgruppesamlinger. Vurderingsformen i seminar-fagene er gjerne hjemmeeksamen eller en stor (eller flere små) oppgaver. Jeg vet at seminar-fag kan gi mulighet til å skrive en oppgave tilsvarende norsk mastergrad i lengde og dybde, men dette må ofte avklares med professoren i det enkelte fag (siden oppgavene ofte skal være mindre enn - eller rundt - 10.000 ord).

3) Den siste undervisningsformen er "clinics". Dette er gratis rettshjelpstiltak som studentene driver under veiledning av en professor. Så vidt jeg vet, var det ingen av de norske som tok noen av disse fagene det året jeg var der. Inntrykket var likevel at dette var nyttig erfaring også for internasjonale studenter. Fakultetet hadde for eksempel en clinic for Utlendings-/flyktningerett, immaterialrett og landbasert olje- og gass virksomhet.

Det finnes også hybrider av de overnevnte. Et eksempel er i faget national security II, der man hadde såkalte simuleringer. I simuleringene spilte man rollespill og diktet opp situasjoner der statsledere/ministere/interesseorganisasjoner forhandlet i ulike scenarioer. Dette var visstnok et veldig morsom fag, selv om det var mye jobb.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Penn State er bra. Hvilke fag som tilbys varierer likevel fra år til år, slik at man må være forberedt på endringer før studiestart. Ikke forvent at de fagene du først ser deg ut tilbys. Hvilke fag som faktisk går hvert semester er det vanskelig å vite noe om før man kommer til State College. Man kan likevel forvente at basisfag som kontraktsrett, erstatningsrett (Tort Law), strafferett og sivilprosess tilbys.

Universitetet tilbyr en spesialisering for LLM studenter. Ofte er det fag nok til å ta de enkelte spesialiseringene, selv om man kanskje må supplere med andre fag for å få nok studiepoeng. Eksempler på spesialisering er energi- og miljørett, immatrialrett og internasjonal voldgift og forhandling.

Dersom man ønsker å skrive en oppgave tilsvarende den norske masteroppgaven, så vil faget Independent Study gi mulighet til det. Her kan man velge å skrive en oppgave på 1-3 credits. For studenter fra UiB vil en "independent"-oppgave på 2 credits tilfredsstille de norske kravene. PSU stiller krav om 20 sider "double spaced" tekst pr. credit i dette faget. Dette er rundt 5000 ord, inkl. kildehenvisninger. En oppgave på 12 000 ord kvalifiserer derfor til 2 credits.

Det bør ikke være noe problem å få godskrevet en slik oppgave hos UiB, ettersom det også fra PSUs side stilles formelle/faglige krav. Man må selv finne en professor som ønsker å veilede en under skrivingen av oppgaven. Denne professoren vurderer den ferdigskrevne oppgaven. I praksis er det lettest å skrive oppgaven andre semester. Jeg fant en foreleser som ville veilede i løpet av første semester, som også var spesialist innen tema jeg ønsket å skrive om. Dette var helt uproblematisk og jeg fikk god oppfølging underveis

Totalt må man velge 12 credits pr. semester for å oppfylle kravene til PSU (og lånekassen/UiB). Som LLM-student må man ha to introduksjonsfag, LLM 900 og LLM 902. Enkelte av studiepoengene er derfor utilgjengelige for frie valgemner.

Av professorer jeg anbefaler nevnes Pifer, Lopatka, Colburn og Settgast.

Fagleg utbyte og språk

Rent faglig er den amerikanske materielle jussen og metoden ofte svært annerledes enn den norske. Jeg ser derfor ikke for meg at det den nye kunnskapen har noen direkte overføringsverdi til norsk rett. Likevel gir innblikket i den amerikanske rettskulturen god anledning til å reflektere over norsk rett, og man får absolutt noen nye perspektiver. Særlig har det vært spennende å få innblikk i jussen i en veldig polarisert periode rent politisk. Slik sett gir utvekslingsoppholdet ved PSU godt faglig, og personlig, utbytte.

Den største endringen finnes likevel i engelskkunnskapene. Å arbeide med juss på engelsk, muntlig såvel som skriftlig, gir en bratt læringskurve. Man føler seg gjerne ukomfortabel med det de første månedene, men utviklingen er stor - selv om det ikke merkes. Andre semester tenkte jeg lite på at det var engelsk jeg skrev.

Universitetsområdet og byen

State College er en by omtrent midt i Staten Pennsylvania. Den ligger fem timer vest for New York og tre og en halv time nord-vest for Philadelphia. Byen er en utpreget studentby, der lite skjer i studentenes ferier. Når studentene er der er det til gjengjeld mye liv. Største delen av sentrum er universitetets campus, men det er også et område med butikker, restauranter og utesteder. Det er også noe turmuligheter i området.

Byen er relativt sentralt plassert og mange større byer er en busstur unna. Av steder norske studenter reiste (utover New York og Philadelphia) nevnes Toronto (i Canada), Washington, Pittsburgh og Miami. Nærheten til New York (og god kollektivdekning) gjør det også enkelt å finne innen- og utenlandsflyvninger. State College har også en liten flyplass. Norske studenter dro både til Florida, Georgia, Mexico og Puerto Rico under oppholdet.

Bustad

Universitetet tilbyr har noen boliger de tilbyr studenter. Disse er likevel dyre og man risikerer å ikke få eget rom. Jeg anbefaler derfor å søke etter bolig i det private markedet. Med sterk dollarkurs ble utgifter til bolig omtrent som i Norge (om ikke litt dyrere). Norske studenter bodde på steder som the Park (billigst - eget rom i leilighet med fire rom, stue, kjøkken og to bad, relativt beskjeden standard, god plassering), the Valley (nyest, i det dyrere sjiktet, langt fra campus) og the Villas (god standard, et stykke fra campus). Disse drives av større eiendomsselskaper, med dertilhørende begrenset kundeservice (i alle fall på the Park). Om dette ikke er så farlig, så fungerer the Park. Ikke lei på White Course apartments.

Andre utvekslingsstudenter leide også privatboliger, eller rom i privatboliger, som typisk var noe billigere enn de største eiendomskompleksene. Jeg er usikker på hvor vanskelig dette var å få tak i, men leie av privatboliger krever typisk at man er flere som kan inngå kontrakten samtidig (slik at man må finne romkamerater selv). Det kan også være vanskelig å få til i praksis, ettersom utleiere typisk krever forhåndsbetalt to måneder i leie (eller et depositum), og privatpersoner ikke har mulighet til å ta imot kortbetaling over nett. Man kan enten betale amerikanske privatpersoner med amerikansk bankkonto, eller betale gjennom utenlandsoverføringer med dyre gebyrer. For alle praktiske formål er derfor de store eiendomskompleksene beste løsning etter min mening.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Penn State var veldig bra under mitt opphold. De første ukene er det bare utvekslingsstudenter på fakultetet, noe som gir godt grunnlag for å bli kjent med disse og knytte kontakter. Siden man har undervisning med amerikanere, kan man også fint bli kjent med disse på en naturlig måte. Amerikanerne har også vært flinke til å invitere norske utvekslingsstudenter på ting, for eksempel før fotballkamper og store arrangementer. Man har, som skandinavisk jusstudent, mye til felles med amerikanske jusstudenter.

Det er også studenter fra UiO på Penn State Law. Under mitt opphold var det også flere svensker der. Man blir, naturligvis, en norsk/skandinavisk gjeng. Dette var uten tvil noe som ga trygghet, uten at det kom i veien for å bli kjent med andre internasjonale studenter. Samlet sett får man lett norske og utenlandske venner som gjør oppholdet i USA morsomt og lærerikt.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

19.08.2019 - 12.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er litt papirarbeid som må gjennomføres før man reiser. Først og fremst må motivasjonsbrev, CV, og karakterer må sendes til Penn State, og så gjelder det å komme i gang med visumsøkingen og boligjakt. Det er selvfølgelig en fordel å være tidlig ute, da alt av papirarbeid kan virke litt kaotisk. Mitt beste tips er å stille spørsmål når du lurer på noe, administrasjonen på både UiB og Penn State var veldig behjelpelig når jeg lurte på noe.
Et annet tips er å kontakte de andre norske studentene som skal reise, da kan man hjelpe hverandre. Selv sendte jeg epost til UiO for å få kontakt med elevene derfra, og det var veldig godt å være en liten gjeng som samarbeidet om alle forberedelsene.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er enten seminar eller vanlige kurs. Selv tok jeg bare vanlige kurs, så jeg har ingen erfaring med seminarene (men dette er mindre grupper hvor man gjerne skal levere inn en lengre tekst mot slutten av kurset).
Når det gjelder undervisningen i fagene jeg tok var dette veldig likt i alle fag. Det er en professor som går gjennom temaet man har lest til, og så diskuteres dette. I noen fag krever professoren mer av studentene når det gjelder muntlig aktivitet, og i noen fag er det helt frivillig. I Criminal Law ble alle "called out" etter tur hvor vi måtte forklare en rettsavgjørelse for klassen og diskutere med læreren. Dette var imidlertid eneste faget der jeg ble called out - i de andre fagene jeg tok var det helt frivillig hvor mye man ville delta. Eneste er at noen professorer kan sette deg opp / ned i karakter etter deltakelsen.

Et annet trekk med undervisningen er at det er "readings" til hver time, og dette forventes det at man følger med på og har lest når man kommer til timen. Har man ikke det vil det være vanskeligere å følge med. Undervisningen er også obligatorisk i de fleste fag (dette er også opp til professoren), hvor man typisk kan være vekke 2-4 ganger uten at det påvirker karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Penn State tilbyr en rekke emner, men merk at hvilke emner som tilbys varierer med semesteret. Dvs at emneoversikten på UiB sine sider viser alle fagene som tilbys over ett år, og du risikerer dermed at fagene du har sett deg ut tilbys i et annet semester. Dette skjedde i alle fall for meg. Det er også lurt å være tidlig ute med å melde seg opp i fag. Jeg var selv ventelistet i det ene faget mitt og kom såvidt inn etter en uke. Det er ganske unødvendig stress, så jeg anbefaler å være raskere ute enn det jeg var, hehe. Likevel gikk det bra, og jeg var stort sett ganske fornøyd med fagene jeg endte med! Med mindre man tar internasjonale fag vil ingen av fagene ha direkte overføringsverdi til Norge, men det er likevel både interresant og spennende å lære om de amerikanske fagene også. Jeg anbefaler å velge fag ut i fra interesse og ta noe du syntes høres gøy ut! Hvis ikke blir det et langt semester.

Fagleg utbyte og språk

Selv tok jeg Criminal Law, Antitrust law (konkurranserett), Introduction to IP Law og Legal Writing. Criminal Law var ganske enkelt sammenlignet med de andre fagene, både fordi jeg har hatt strafferett i Norge og fordi det er et fag for førsteklassingene (og dermed er nivået lavere). Faget var veldig spennende, jeg syns det var kult å få et innblikk i det amerikanske strafferettssystemet. Selv om det ikke er noe direkte overførbart til Norge er det noe å anbefale om man syntes strafferett er gøy, fordi man tross alt får et bredere perspektiv på strafferett.

Antitrust er det utvilsomt tøffeste faget jeg har, og her er det egentlig en fordel å kunne litt økonomi (det kan ikke jeg). Det går likevel greit, professoren er flink og det er et interresant fag. Intro to IP er også spennende, men her er professoren (emm.) veldig monoton og kjedelig. Legal Writing må alle som tar LLM ha, og så er det frivillig for de som bare er der ett semester. Det er likevel et ok fag å ta for å bli bedre i språket, selvom det enkelte ganger er litt tørt og kjedelig det også.

Jeg har blitt mye flinkere i engelsk på kort tid, og særlig når det kommer til det skriftlige merker jeg en bratt utvikling. Det er naturligvis enda større utbytte for dem som er her i et helt år, men jeg føler jeg har blitt mye flinkere på kort tid!

Universitetsområdet og byen

State College er en ganske liten by, men campus er veldig fint og det er et veldig godt sted å være for studenter. Det er mange utesteder, barer og også restauranter og cafeer. Det er alltid noe som skjer downtown selvom byen er ganske liten. Det gjør også at det er lett å orientere seg i byen og det tok ikke lang tid før jeg hadde oversikt over hvor det meste lå.

Bustad

Det er mange ulike studentboliger i State College, til varierende pris og kvalitet. Selv bodde jeg på The Park. Dette ligger nokså nærme downtown og campus og er enkelt å komme seg til og fra- noe som var en fordel. I tillegg er det grei pris. Selve leiligheten var imidlertid lite å skryte av, og jeg måtte bytte leilighet en gang fordi det var mugg i den første leiligheten jeg fikk. Det er nok varierende, noen av leilighetene på The Park er finere enn det jeg fikk. Jeg opplevde imidlertid at vi var flere som bodde der som var ganske misfornøyd, og jeg vil bare anbefale det dersom man vil spare mest mulig på bolig.
Andre alternativer er f.eks. The Valley, The View og The Villa. Disse er etter min erfaring av bedre kvalitet (særlig the Valley som er helt nytt), men ligger lengre unna og koster mer. Man må da beregne mer i både leie og at det er mer arbeid med å komme seg rundt (og dermed kanskje mer til uber). Har du råd til det er the Rise et veldig fint alternativ i downtown, men dette er til gjengjeld dyrt.

Ingen sted er med andre ord perfekt. Skulle jeg valgt igjen hadde jeg nok valgt the Valley.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2018 - 13.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før du drar til State College og Penn State Law, må du gjennom en ganske omfattende prosess. Du må bl.a.: 1. søke om visum, 2. skaffe deg riktig reiseforsikring (gjerne gjennom ANSA), 3. dra til legen og få godkjent vaksiner, 4. skaffe deg riktig helseforsikring (Norge har en avtale med Equian, og du må sende dem vedtak fra Lånekassen og brev fra HELFO) og 5. skaffe deg bolig. Men fortvil likevel ikke, for de fleste stegene krever lite av deg og mye av saksbehandleren på andre siden av e-posten. Ellers er det bare å ta kontakt med meg dersom du har spørsmål - jeg svarer gledelig!

Undervisningsformer

Hvert semester velger du fag etter eget ønske, og de fleste fagene gir tre "credits" (tilsvarende ca. 7,5 studiepoeng i Bergen). Du må ha minst tolv "credits" for å få godkjent semesteret, og om høsten har du to obligatoriske fag, LLM 900 (to "credits") og LLM 901 (to "credits"). Undervisningsformen minner om en typisk storgruppe i Bergen, og lærerne liker å inkludere studentene i undervisningen gjennom raske, korte spørsmål. Jeg tok fag med ca. 70 andre studenter i rommet, men du finner også fag med langt færre interesserte. For øvrig minner undervisningsformen om livet på videregående, for lærerne gir hjemmelekse til hver undervisningstime, og de har typisk to undervisningstimer per uke. Videre kan de be deg om å holde en presentasjon ila. semesteret, og de kan også vippe deg opp eller ned på karakterskalaen etter hvor mye du snakker i timene. Likevel må jeg understreke at det er helt greit å være sjenert, og lærerne forventer ikke så mye av utvekslingsstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Penn State Law har et stort emnetilbud, og mange av emnene nyter slående stor overføringsverdi til liv og virke i Norge. De fleste emnene handler riktignok om hvordan jussen er i USA, men jussen der er ikke alltid så ulik jussen her hjemme. Foruten LLM 900 og 901 tok jeg National Security Law I (LWPER 947), Introduction to Intellectual Property (IPLAW 952) og International Commercial Arbitration (INTR 984). Av disse emnene vil jeg særlig anbefale National Security Law I; først fordi læreren, James W. Houck, er ekstraordinært kunnskapsrik, og så fordi faget omhandler svært spennende og dagsaktuelle temaer som maktfordeling mellom presidenten, kongressen og domstolene, overvåkning av amerikanere uten mistanke samt krigføring mot terrorister i Afghanistan, Irak og Syria.

Merk at du slipper å ta LLM 900 og 901 om du utveksler til Penn State Law om våren. Merk òg at du må ta visse obligatoriske fag hvis du ønsker å ta NY Bar Exam (og tar LLM i stedet for utveksling).

Fagleg utbyte og språk

Emnene på Penn State Law gir et solid faglig utbytte, særlig fordi du møter lærerne og klassekameratene dine så ofte for å diskutere ulike problemstillinger. Med det skrevet, har lærnerne en litt annen stil enn den vi er vant til i Norge: Lærerne gir mange sider i leselekse, men de går så vidt gjennom problemstillingene og krever ikke at du tar dypdykk på eksamen - de forventer snarere at du holder deg på overflaten og presenterer de store, klare hovedreglene.

Den største fordelen ved å gå på Penn State Law er åpenbart språket: Du kan allerede engelsk, og da glir du rett inn i miljøet - både blant lærerne og medstudentene!

Universitetsområdet og byen

Penn State Law finner du i State College, en liten by i midten av Pennsylvania. State College har to hovedgater med mange ulike restauranter, barer, butikker og scener - herunder kino og teater. For øvrig kan du leie bil og kjøre rundt om kring: Pittsburgh, Philadelphia og New York City ligger tre-fire timer unna.

Bustad

Jeg bodde på "The Park at State College", og der nøt jeg godt av å bo med tre gode venner (hvorav én gikk i "klassen" min på Penn State Law). For øvrig har alle ved "The Park" et felles badebasseng og treningssenter, en lesesal, TVer og biljardbord. Det finnes mange andre utleiere i State College, men jeg tror "The Park" er best practice!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Penn State Law er helt solid. Høstsemesteret starter med LLM 900, og dette faget tar du kun med internasjonale studenter (før amerikanerne kommer tilbake fra ferie). Etter to uker med forelesninger og - ikke minst - en helgetur til Washington D.C., starter semesteret for alle, og da er det bare til å ta kontakt med amerikanerne: Du kan språket, og de er greie.

Lykke til!

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

31.07.2017 - 12.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del administrativt papirarbeid som må gjennomføres når man skal til USA. Jeg anbefaler å være tidlig ute med visumsøknader og annet som skal til. Det tar lenger tid enn det er lett å regne med. Når semesteret begynner er det mye som skjer både sosialt og akademisk og da er det greit å slippe å bruke mye tid på det administrative.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forelesning og seminarer. Kursene er med mye færre personer så det blir en mye større personlig kontakt med professorene. Det er lurt å utnytte denne ressursen. Professorene på Penn State er veldig imøtekommende og de fleste er villige til å gå langt for å hjelpe.

Det er også noen muligheter for å melde seg på klinikker, som tar faktiske klienter og enkle saker.

Vurdering av emnetilbodet

Penn State tilbyr en rekke emner. De fleste er fag som er obligatorisk for de som vil ha advokatlisens i USA. Nivået på kursene er basert på hvilken avdeling den er tiltenkt. For LLM-studenter og utvekslingsstudenter er det i utgangspunktet fritt valg, og jeg tror at de fleste studenter fra UiB kan synes at fag som er beregnet på første avdeling i USA, er enkle, og det kan være verdt å ta noe mer avanserte kurs.

Et lite minus er at de tilgjengelige fagene ikke blir klargjort før like før semesterstart, så det kan være en diskrepans mellom kurs de har holdt tidligere og hva som kan være tilgjengelig.

Fagleg utbyte og språk

Min spesialisering var innen for intellectual property, der Penn State er gode. Det er en en veldig annen tilnærming til undervisningen i USA enn i Norge. I Norge er fokuset som student å se på dommerrollen, men det er advokat- eller forsvarerrollen som er fokuset i USA. Dette er svært nyttig lærdom.

Selv om man er i god i engelsk når man kommer dit, vil det bli en god del trening i å formulere seg presist nok på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er et av de største i verden og oppleves svært stort. Det er flere treningssentere på campus og medlemskap er innkludert når man er student. Det er lurt å dra nytte av dette siden det er både treningssentere, gruppetimer og muligheter for å praktisere nesten alle sporter. Penn State har veldig gode idrettslag, særlig i amerikansk fotball, men det er også stadioner for is-hockey, basketball mm. Det er også gode muligheter for kantinemat både på East halls og The Hub. Det juridiske fakultet har også en liten kiosk, der man kan bestille blant annet varme smørbrød eller supper. Black bean burger anbefales.

Byen er en liten by, og oppleves som svært trygg. Byen er en studentby med mange internasjonale studenter.

Bustad

Man kan bo både i studentboliger og privat. mitt inntrykk er at studentboligene er noe dyrere enn det det vil være å leie privat, men det er relativt likt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært godt, og man blir fort kjent med både de internasjonale- og de amerikanske studentent. Gjør så mye ut av det som mulig. Bli kjent med både indere og kinesere, som lett inviterer på fantastisk mat. Jeg vil også oppfordre alle som drar til å kjapt gå utenfor komfortsonen det er å holde seg til andre skandinaviere. Jeg anbefaler veldig å bli med på mye fordi alle er veldig innstilt på å bli kjent med nye mennesker.

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

02.01.2018 - 12.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er litt papirarbeid før man kan studere ved PSL (Penn State Law), som kan virke litt overveldende ved første øyekast. Når man ser tilbake på det etter studieoppholdet er det likevel ikke så ille. Under er ikke-uttømmende oversikt over hva som må gjøres før man kan reise til USA og studere ved PSL:

1. Etter å bli nominert av fakultetet må man levere motivasjonsbrev (på engelsk) og cv (på engelsk) til PSL, deretter blir man godkjent av PSL og får invitasjon til å studere ved fakultetet deres.
2. Bekrefte overfor PSL at man ønsker å studere der.
3. Søke om F-1 skjema (dette kreves for å få visum). Dette skjema utstedes av Pennsylvania State University, men man får oversikt over hvor man skal søke fra PSL.
4. Etter man har fått F-1 skjema (som sendes i posten til den adressen du oppgir), kan man søke til den amerikanske ambassaden i Oslo om studentvisum. Dette er en prosess som krever å fylle ut lengre skjema på internett, bestille time for visum-intervju og et kortere intervju på den amerikanske ambassaden.
5. Når man har fått visumet sitt, er man egentlig klar for å dra til USA. Bestill flybilletter og gled deg :)

Når det gjelder helseforsikring, føyer jeg meg til og anbefaler å lese det som står i den andre studentrapporten for vår 2018 fra PSL.

Selv om det kan virke overveldende med alt som må gjøres, så er de ansatte ved PSL veldig behjelpelige og det meste ordner seg uansett til slutt :)

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved PSL består av klasseundervisning to ganger per fag per uke. Ettersom man mest sannsynlig kommer til å ha 4 fag, betyr det at man har 8 timer hver uke (en time er 75 minutter). Timen kan minne mest om storgruppe/seminargruppe fra det man kjenner igjen fra Bergen. Hvor mye læreren snakker/underviser og hvor aktive studentene er varierer fra fag til fag. Også som utvekslingsstudent kan man risikere å bli stilt spørsmål i timen uten å rekke opp hånden først. Dette er egentlig ikke noe farlig, og er både ekstremt lærerikt og gjør at man forbereder seg til timen.

Vurdering av emnetilbodet

PSL har et bredt spekter av amerikanske og internasjonale fag. Fagene er alt fra kommersielle fag til forvaltningsrett til menneskerettighetsfag. Jeg anbefaler å velge litt av hvert, ingen av fagene er uansett ikke direkte overførbare til norsk rett, men det er absolutt mulig å lære veldig mye her, både faglig og om seg selv.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over, vil man selvfølgelig ikke lære om norsk rett her. Men uansett om man velger amerikanske eller internasjonale fag vil man lære litt engelsk, litt hvordan andre land løser juridiske problemstillinger og litt hvordan amerikanske studenter tenker. Det faglige utbyttet er altså større enn man skulle tro, vil jeg si. Språklig blir man tvunget til å snakke engelsk med medstudenter, både amerikanske og andre utvekslingsstudenter/LLM-studenter - hvis man ønsker å få seg venner. Her er det bare å kjøre på og få seg nye venner fra alle verdens kriker og kroker. Bare å høre hvordan jussutdanningen i Malayasia er, kan være lærerikt på et middels vors.

Universitetsområdet og byen

PSL ligger på campusområdet til Pennsylvania State University i State College. Altså, byen man bor i heter State College, Universitet man studerer ved heter Pennsylvania State University og fakultet heter Penn State Law. State College er en koselig studentby som har alt man trenger for ett år/semester.

Det amerikanske skolesystemet fungerer slik at etter high school (samme som det vi i Norge kaller Videregående Skole) begynner man på college (da som undergrad), dette varer 4 år og er en mer generell utdannelse. Etter disse 4 årene kan man velge mer spesialiserte retninger som juss, medisin, kjemi osv. Dette varer som regel 3 år. De amerikanske studentene man studerer med PSL har altså gått 4 år på undergrad før de begynner å studere juss. Dette har de gjort overalt i USA, før de kommer til State College. Poenget med denne triaden er at campus og byen består mest av såkalte undergrads, som er fra 17 til 22 år gamle. På Penn State Law er de amerikanske vesentlig eldre og flere er gift og har barn. Blant andre utvekslingsstudenter varierer alderen mye, og alle vil finne sine.

Hvis man er interessert i amerikansk sport er dette stedet for deg. Jeg personlig så 7 basketballkamper, 3 ishockeykamper, 1 amerikansk fotballkamp og 3 softballkamper og stadionene til alle disse kampene ligger innen 500 meter fra skolen. Det er skolelaget til Pennsylvania State University som spiller (Penn State Nittany Lions) og man kan fort oppleve patriotisme her, noe som er litt gøy. Basketballstadion tar 15 000 tilskuere (innendørs) og var på enkelte av kampene fylt opp. Dette gir en stemning man trolig ikke kan oppleve mange andre steder i verden. Dette anbefales på det sterkeste både til sportsinteresserte og til sportsuinteresserte.

Det er veldig gode gratis treningssentre på campus, hvis man er interessert i det.

Bustad

Jeg bodde utenfor campus på noe som heter the Park, betalte rundt 5000 i mnd og hadde stort eget rom og en stor stue. Det er gode muligheter til å bo ganske bra i State College for billigere enn hva man vanligvis betaler i Norge.

Sosialt miljø

Det er veldig gode muligheter til å bli kjent med veldig mange hyggelige og interessante personer fra både USA og andre land ved PSL. Utvekslingsopphold ved PSL anbefales på det sterkeste!

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

02.01.2018 - 12.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Med forbehold om at det er mye jeg sannsynligvis ikke husker:

Søknadsprosessen
Søknadsprosessen til Penn State er veldig grei. Etter at man har blitt nominert av fakultetet, må man sende CV og motivasjonsbrev til Penn State. Motivasjonsbrevet trenger ikke å være mer enn en A4-side og jeg tror heller ikke kravene er så strenge, men det er selvsagt greit å legge litt arbeid i det for å være sikker på at man ikke blir avvist på grunn av en såpass liten ting.

Når PSL har godtatt motivasjonsbrevet ditt, er det en del formelle steg som gjenstår. Jeg husker at dette tok en del tid. For det første må man søke om visum og dra til ambassaden i Oslo på intervju. Du får oppgitt et intervjutidspunkt, men det kan likevel hende du må vente en god stund. Jeg måtte vente i ca. 45 minutter, og ventingen skjer utendørs ettersom de ikke slipper deg inn før de må. Jeg var ikke klar over dette, og stilte opp i skjørt. :-) . Ellers var det også en pre-arrival check list som måtte fylles ut. Dette innebar blant annet at man måtte fylle ut et vaksinasjonskort. I forbindelse med egen reising har jeg oppdatert gamle og tatt en hel del nye vaksiner, så jeg vet dessverre ikke om det stiltes krav til å ta nye vaksiner, men jeg husker at jeg måtte ta en blodprøve for bevis på at jeg hadde hatt vannkopper. Det er også en del annet knot som bare er tidkrevende, men som går greit - blant annet må man ta en online test der man blant annet må svare på hvor mange credits en medisinstudent må ha for å få godkjent et semester o.l.

Helseforsikring
UiB kommer til å opplyse de som kommer inn om at de må kjøpe Penn State sin dyre helseforsikring. Så vidt jeg har skjønt er dette noe UiB selv har fått opplyst av Penn State. Poenget er likevel at alle vi norske utvekslingsstudenter som har vært der det siste studieåret har fått unntak fra dette kravet ved å sende inn en såkalt "waiver" til PSU Health Services. Dette kan du få hjelp til av ANSA, eller så kan du ta kontakt med Equian på mdeal@equian.com. For mer informasjon se her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/medlemskap-i-equian-for-arbeidstakere-og-studenter-i-usa. Husk å søke om støtte fra Lånekassen tidlig hvis du skal gjøre dette, fordi man trenger en bekreftelse fra Helfo som ikke kommer før du har søkt om støtte. For opplysningens skyld: Det kan godt hende at Penn State slutter å akseptere denne waiveren i fremtiden. Men det er jo greit gjøre et forsøk på å spare $1500 hvis man kan.

Ankomst
Det enkleste er vel å ta fly til New York og ta buss derfra. Megabus, Gotobus og Greyhound kjører fra NYC til State College. Jeg vet at hos Megabus må man kjøpe to billetter hvis man har to store kofferter, usikker på de andre. Bestill tidlig, for da kan du få billetter til typ $1. Potensielt kan man også leie bil. Andre byer man kan fly til er D.C. eller Philadelphia. Ellers har faktisk State College en egen flyplass, men billetter hit er ganske dyrt med mindre man bestiller i god tid i forveien eller er veldig heldig.

Undervisningsformer

Som utvekslingsstudent blir man en del av LL.M.-klassen. Rundt 10 % av den klassen er utvekslingsstudenter. På høstsemesteret innebærer det at man må ta to obligatoriske LL.M.-fag i tillegg til valgfag, men på vårsemesteret kan man ta de fagene man selv ønsker, så lenge man får fagene forhåndsgodkjent av UiB. Fagene tar man sammen med andre LL.M.-studenter og de amerikanske J.D.-studentene.

Undervisningsformene på PSL er annerledes enn på UiB. I de aller fleste kursene er det vel rundt 60 personer, og mange bruker den sokratiske metoden - som innebærer at studentene forventes å være aktive. Noen tar også i bruk såkalt "cold calling", som innnebærer at professoren spør en tilfeldig student. I noen fag er også muntlig aktivitet en del av vurderingsgrunnlaget for karakteren. Det er egentlig litt umulig å vite på forhånd hvilke professorer som gjør dette om du ikke har snakket med noen studenter som har hatt faget tidligere/kjenner til professoren. Du kan sikkert også spørre din academic advisor, som tar kontakt med deg på din Penn State webmail, om hvilke professorer som gjør dette dersom du vil unngå det. Men det er veldig god læring! I tillegg tilbyr PSL seminarer, som er mer intime undervisningsformer med færre stundenter i hver gruppe. Det er også en del Clinics, der man arbeider med reelle saker, men jeg lurer på om dette kun er for LL.M.-studentene som er der et helt år.

Hva som er vurderingsgrunnlaget i det enkelte faget avhenger av fag og professor. I seminarer er det krav om at man må skrive en oppgave på 10 sider per credit. Er det f.eks. 3 credits må man skrive 30 sider osv. I andre fag kan det være krav om presentasjoner og/eller muntlig aktivitet, men det vil også alltid være en avsluttende prøve. Denne kan være multiple choice, langsvarsoppgaver, kortsvarsoppgaver eller en blanding av alt. Det kan også være en 24 timers hjemmeeksamen.

På Penn State Law (og sannsynligvis på andre amerikanske law schools) er det i tillegg en annen måte å undervise på enn ved UiB. Mens vi er vant med å arbeide aktivt med stoffet, gå ordentlig inn i problemstillingene og diskutere rundt disse, er opplegget på PSL at man har mye mer pensum, men går mye mer overfladisk gjennom dette. Contracts er for eksempel bare et 4 credit course (tilsvarer 10 studiepoeng) som dekker det meste innen kontraktsretten. Dette gjør at det ofte er, etter min mening, alt for store reading assignments til hver time. Til hver time hadde jeg mellom 20-200 sider å lese, og de fleste har 4x2 timer i uka. Det sier seg selv at det er vanskelig å la stoffet få modne, og egentlig også vanskelig å få tid til å lese stoffet grundig. Men for all del, jeg har hatt et veldig lærerikt semester.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på PSL er bra. Merk at de fleste kursene kun tilbys i ett av semestrene, så man kan ikke velge fritt i oversikten man finner på hjemmesiden deres. Hvis fagene er veldig viktige for deg, så regner jeg med at du kan få oversikt over dette ved å kontakte dem. Uansett vil du få oversikt når du skal velge fag på LionPath. De har både internasjonale og rene amerikanske fag. I de internasjonale fagene er det selvsagt alltid stort fokus på amerikansk rett, så man kan fint kun velge disse og likevel lære mye om det amerikanske rettssystemet.

PSL er også kjent for å være ledende innen International Arbitration, så er du der i høstsemesteret vil jeg nok anbefale å velge dette dersom det interesserer deg. Personlig valgte jeg Contracts, International Financial Law Seminar, International Litigation og Trademarks. Jeg kan anbefale alle fagene, men jeg var ikke så fan av undervisningen i Trademarks ettersom denne, etter min mening, var veldig monoton og lite engasjerende. Får du mulighet til å ta et fag med Prof Tridimas, som underviser i International Financial Law og International Trade, så vil jeg også anbefale dette på det varmeste. Han er en ekstremt hyggelig og ekstremt dyktig professor. Jeg har også hørt at Constitutional Law med Prof Romero er veldig bra, og det samme med Mediation in Environmental and Public Conflicts. Merk likevel at dersom du er der på høstsemesteret så må du blant annet ha de to obligatoriske LL.M.-fagene, så valgmulighetene er mindre.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte
Det faglige utbyttet var stort. Som beskrevet ovenfor, så er det nok å gjøre som student på Penn State Law. Det gjør selvsagt at man lærer mye også.

Språklig utbytte
Jeg tror nok man har større språklig utbytte av å være der i ett år istedenfor et halvt år, men det avhenger også selvsagt av hvor god man er i engelsk fra før av. Er man stødig fra før av så er et halvt år akkurat passe for å komme inn i den akademiske lingoen. Det avhenger også selvsagt av hvor aktiv du er i timen. Jeg anbefaler å sette seg som mål at man snakker minst én gang per time, selv om man ikke blir cold called.

Universitetsområdet og byen

Penn State University var en del av the Morill Land-Grant-Acts fra 1862 der et av vilkårene for opprettelsen var at det skulle ligge sånn cirka midt i staten, slik at alle statens innbyggere skulle ha like lang vei til universitetet. Dette ga selvsagt opphav til byens navn, State College, og innebærer den dag i dag at campus ligger litt sånn i ingenmannsland. Jeg husker jeg ble overrasket over hvor liten State College var da jeg først kom dit. Det er nesten ingen butikker der, og det er heller ikke så mye kulturtilbud. Det skal likevel sies at byen blomstret litt etterhvert og hadde en del bra barer og restauranter. Anbefaler ellers alt av mat på Cozy Thai, indisk på Kaarma, poké bowls på Kondu Sushi, biff på Texas Road House og sushi på Kamrai Thai and Sushi (dette ligger i Lemont men er 100 % verdt turen). Husk å ta med pass som legitimasjon om du skal ut.

Sport er likevel en stor greie. I høstsemesteret er det amerikansk fotball som gjelder, med tailgates og alt som hører til. Penn State har faktisk den tredje største fotballstadionen i hele verden, som kan huse over 100.000 tilskuere. Men billettene er også veldig dyre. På våren spilles en intern kamp med gratisbilletter, men til gjengjeld er ikke stemningen i byen eller tailgatesene det samme som på høsten. Ellers er det også $5-billetter til basketkamper på våren, og er du tidlig nok ute er det gratis mat for studenter. Man kan også dra på ishockey-, softball og baseballkamper om man skulle være interessert i det for en rimelig penge.

Turmulighetene rundt State College er selvsagt ikke like fine som i Bergen, men har du tilgang på bil, eller har lyst til å ta litt Uber/Lyft, så er det mulighet for å få gått seg en tur i marka. Men treningsmessig bør det også sies at man som student har tilgang på gratis trening på the IM Building og the White Building. Her finner du alt du kan tenke deg. Det er gratis gruppetimer med et ok, variert tilbud, et stort antall ulike baner for en rekke ulike idretter, klatre- og buldrevegg med gratis opplæring og utlån av utstyr, innendørs løpebane, store styrkerom, basseng mm.

State College ligger likevel ikke langt fra store vestkystbyer som New York, D.C., Philadelphia og Pittsburgh. Har du fri på fredager er det bare å hoppe på en buss som tar deg dit du ønsker. Man kan også leie bil, enten fra et av leiebilselskapene eller gjennom Zipcar.

Bustad

State College er en som sagt ordentlig amerikansk college-by. Det vil si at de har et stort campus med mye on-campus housing for undergrads. De har også en såkalt on-campus housing (som ikke er på campus) for grad students som heter White Course Buildings, men dette er mye dyrere, og også dårligere, enn det man får på det private markedet. I tillegg ligger det langt unna matbutikker, så det er upraktisk å bo der om man ikke har bil. Alternativene jeg vil anbefale er enten å leie av privatpersoner i downtown State College (sjekk ut Penn State (PSU) Housing, Sublets & Roommates på facebook eller Craigslist), eller å leie fra et av de mange leilighetskompleksene som ligger rundt 20-30 minutter i gåavstand fra campus. Selv bodde jeg i leilighetskomplekset The Park at State College og synes dette var et godt alternativ. The Park har en ok standard, en ok pris, inkludert busskort og møbler, et basseng som er åpent om sommeren, et lite treningssenter, et "klubbhus" som er veldig greit å være i om man skal være mange personer og studierom med printer. I tillegg ligger det rett ved en stor matbutikk og har gode bussforbindelser. Andre alternativer er The Park Crest, The Pointe, The View, Vairo Village og en hel del komplekser som ligger på Waupelani Drive.

Sosialt miljø

Generelt sett vil jeg si at det sosiale miljøet på PSL er bra. Det aller beste med LL.M.-klassen er at den består av personer fra veldig mange ulike land, og det er ganske få fra Skandinavia. Dette gjør mulighetene for å få seg venner fra andre steder i verden store. Noen av de jeg hang mest med var for eksempel fra Thailand, Kazakhstan, India, Kroatia, Kina og Bosnia. De har virkelig folk fra alle verdens hjørner, og mange av historiene deres er inspirerende. Det gir også store muligheter for kulturutveksling, og ikke minst mulighet til å besøke hverandre i fremtiden. Noe som overrasket meg var også hvor inkluderende og åpne de amerikanske studentene var. Mange utvekslingsstudenter ble gode venner med de lokale, og det var ikke uvanlig å bli invitert med på ulike arrangementer med dem. Akkurat der har nok vi på UiB noe å lære av amerikanerne.

Likevel skal jeg ikke rosemale miljøet. Mange av LL.M.-ene kommer til USA med en drøm om å bli der, eller potensielt med et håp om å etablere seg på den internasjonale jus-arenaen. Det gjør at miljøet fort blir litt kompetativt, og det var, dessverre, en del isfronter mellom ulike personer. Men altså, jeg hadde det fint og fikk gode venner. Det gjelder bare å være litt diplomatisk ;-))))). Miljøet kommer jo også til å variere fra år til år ettersom hele klassen skiftes ut.

PSL legger for så vidt godt til rette for at man skal kunne bli kjent med klassen. Dette gjelder særlig på høstsemesteret som starter med en to ukers bli kjent-periode, der man drar til D.C. på skolens regning, og har BBQs osv. Som utvekslingsstudent på våren er det noe vanskeligere, ettersom vennegjenger allerede er etablerte, men det er likevel fullt mulig så lenge man gjør en liten innsats.

Oppsummert: Jeg vil definitivt anbefale å dra til Penn State.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

14.08.2017 - 14.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

For å studere i USA, må ein ha studentvisum. Dette kan ta litt tid og det er difor lurt å starte prosessen så tidleg som mogleg. Ein må bl.a. bestille nokre dokument og møte opp på den amerikanske ambassaden for eit kort "intervju". Dette finn ein god informasjon om på den amerikanske ambassaden sine nettsider, og Penn State gir også god hjelp.

Penn State gir tidleg tilgang til sine nettportalar, og her blir det gitt ein del viktig informasjon. Det kan difor vere å lurt å følge med her, særleg på e-posten. Ein må bl.a. fylle ut ein del informasjon om seg sjølv, ta vaksiner og sende inn legeerklæring. Penn State krev også at ein har tilstrekkeleg helseforsikring. Dette kan vere veldig dyrt, men vi nordmenn fekk godkjent helseforsikringa som vi har gjennom Helfo (gratis) og ANSA (ca. 2000 kr). Ein må sjølv kontakte både Helfo og ANSA for å ordne dette, samt sende inn ein såkalt "waiver" til Penn State.

Det juridiske fakultet: Studentar kan ofte søke om fritak for (den dyre) helseforsikringa som dei fleste amerikanske universitet krev at studentane kjøper. Men Penn State Law opplyser at helseforsikringa er obligatorisk for også for studentar frå fakultetet. Vi gjer derfor merksame på at studentar som utveksler til Penn State Law ikkje kan rekne med å få fritak frå helseforsikringa sjølv om dei søker.

Undervisningsformer

Undervisninga føregår i mindre klassar enn det vi har på UiB, og minner mest om seminar. Ein har undervisning saman med dei amerikanske studentane, og kvar klasse har alt i frå 15 til 50 studentar. Undervisninga er prega av mykje meir diskusjon og aktivitet frå studentane si side enn det vi nordmenn er vant med, men dette kjem ein raskt inn i. Dessutan lærer ein veldig mykje av denne undervisningsforma. Timane er obligatoriske og det er som oftast 2 timar undervisning i veka per fag. Med 3-4 fag, vert det 6-8 obligatoriske timar i veka.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er stort og variert, med tilbod om både internasjonale fag og amerikanske fag innanfor fleire fagområde. Nokre fag krev at ein har hatt andre grunnleggande fag først, men dette gjer dei nokre gonger unntak frå. Penn State krev også at utvekslingsstudentane tek eit introkurs til amerikansk rett, samt lærer om "american legal writing", men dette har ein god nytte av. Utover det, kan ein stort sett velge dei faga ein sjølv ynskjer. Sjølv tok eg både internasjonale og amerikanske fag, og trur eg vil få god nytte av alle.

Fagleg utbyte og språk

Personleg har eg lært veldig mykje, både fagleg og språkleg. I framtida er det nok dei internasjonale faga eg vil få mest nytte av, men ein får også ei betre forståing for jussen og vert meir kritisk av å studere amerikanske fag, og eg trur difor at også dei amerikanske faga er nyttige. Dessutan er amerikansk rett veldig spennande (etter mi meining). All undervisning føregår på engelsk, og det er krav om at ein både les, skriv og er (litt) muntleg aktiv. Ein får difor også utvikla engelskkunnskapane sine. Ettersom faget "legal writing" er obligatorisk og tilrettelagt for utvekslingsstudentar, får ein god hjelp til å skrive juss på engelsk. Det er også tilbod om ekstra engelskhjelp for dei som ynskjer det.

Universitetsområdet og byen

State College har omlag 40 000 innbyggarar og er i stor grad prega av universitetet. Campus og downtown ligg nært kvarandre (gå-avstand) og det er her det meste skjer. På campus er det fleire bibliotek/lesesalar, stadar å ete og ulike treningsrom/idrettsarenaer. Nede i downtown er det fleire restaurantar, barar og butikkar. Det er i det heile tatt eit typisk amerikansk universitet! Penn State tilbyr mange ulike idrettar og er stolte av idrettslaga sine, særleg fotballaget (amerikansk fotball, ikkje "vanleg" fotball). Kvar helg fyller fotballstadionen seg opp med 100 000 tilskodarar og det er som ein einaste stor fest i heile byen. Det er verkeleg noko som er verdt å få med seg! Det juridiske fakultet ligg ein 5 minutters rusletur unna campus, og det er her dei fleste jusstudentar oppheld seg. Ellers er det verdt å merke seg at det går bussar til dei største byane på østkysten, som New York, Philadelphia og Washington, så det er fullt mogleg å ta seg helgeturar til storbyane.

Bustad

Det er stort sett berre "undergraduates" som bur på campus, og dei fleste jusstudentar/utvekslingsstudentar bur difor utanfor campus, enten downtown eller rundt byen. Dei fleste har difor ein 20-30 minutters gåtur til skulen, men det er også gode bussforbindelsar. Downtown er litt dyrare enn resten, og her må ein som oftast dele soverom for å ha råd til å bu. Det er til gjengjeld midt i sentrum og nært campus. Sjølv budde eg i eit leilighetskompleks for studentar litt utanfor sentrum, som heitte The Park. Der delte eg leiligheit med tre andre studentar, men hadde eige soverom. Det var også utandørs basseng, treningsrom, eit klubbhus, nært butikkar og eit busskort inkludert i leiga. Både standarden, leiga og avstanden til campus/downtown var grei. Det finst fleire slike leiligheiter for studentar, som t.d. The Park Crest og The View, som er å anbefale. Penn State tilbyr også utvekslingsstudentar å få bu i studenthyblar som heiter White Course. Det er nært både campus og downtown, men litt dyrare enn resten. Desse er populære og ein må difor søke ganske tidleg. Elles kan ein også leige av privatpersonar. Då kan det vere lurt å sjekke ut ulike facebookgrupper (søk t.d. på "penn state housing") for å finne noko.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Penn State er veldig godt! I starten er det eit eige introkurs for utvekslingsstudentar, bl.a. med grillfest og helgetur til Washington D.C., og ein vert difor raskt kjent med dei andre utvekslingsstudentane. I tillegg har ein undervisning saman med dei amerikanske studentane og kvar veke vert det arrangert fest for jusstudentar, så det er gode moglegheiter for å verte kjent med andre. Kvar heimekamp samlast alle for det dei kallar "tailgate", som er ein slags fest, og der pleier jusstudentane å ha sin eigen seksjon. Alt i alt er miljøet veldig godt og Penn State er verkeleg å anbefale.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2016 - 13.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må ordnes fra tidspunktet man blir nominert av UiB frem til avreise. Når man har fått vite fra UiB at man er blant de studentene som blir nominert, må man fylle ut et søknadsskjema (online application) som er tilgjengelig på nettsiden til Penn State Law. Denne søknaden krever normalt at man legger ved (1) Karakterutskrift (2) Dokumenterer engelskkunskaper (3) Motivasjonsbrev (4) CV (5) Anbefalingsbrev. Fordelen med å reise gjennom UiB sin utvekslingsavtale er at man er fritatt fra å dokumentere engelskkunnskaper ytterligere dersom man har minimum 4 i engelsk fra videregående. Man trenger heller ikke å skaffe anbefalingsbrev, her er nominasjonen fra UiB tilstrekkelig. Resten av dokumentene må man imidlertid levere inn til UiB's ansvarlige som tar seg av innsendingen av dokumentene.

Når søknadsskjemaet er fylt ut og UiB har sendt de øvrige dokumentene til Penn State Law, gjenstår det bare å vente til man får opptaksbrevet. Det er en teoretisk mulighet for at man ikke kommer inn selv om man er nominert fra UiB, da det er Penn State Law som tar den endelige avgjørelsen om de vil tilby studieplass eller ikke. Kravene for å bli nominert fra UiB til Penn State er imidlertid høye og norske studenter har et godt rykte, slik at man kan være trygg på at man har kommet inn på nominasjonstidspunktet. Per dagsdato har det aldri skjedd at en student som har blitt nominert fra UiB har fått avslag fra Penn State Law. Når det gjelder tidspunktet man vil motta opptaksbrevet er dette vanskelig å anslå nøyaktig, men normalt vil man få dette i mars-april. Selv mottok jeg opptaksbrevet 15.mars.

Etter at man har mottatt opptaksbrevet, er det en rekke ting som må ordnes:

1) Visum

Visumet vi norske måtte ha for å kunne oppholde oss i USA gjennom et helt år var F-1. Et krav for få F-1 visum er at man kan fremvise et dokument som heter I-20. Dette får man fra Penn State, Directorate of International Students & Scholars Advising (DISSA). Å få ordnet I-20 kan ta litt tid, så her må man bare smøre seg med tålmodighet.

Når I-20 er i boks må man på intervju på den amerikanske ambassaden i Oslo. Den amerikanske ambassaden sin nettside inneholder god informasjon om hvordan man booker intervju og hva man må ha med seg av dokumenter. Ambassaden er videre strenge på hva man kan ha med seg av eiendeler, så det er lurt å sjekke ut dette på forhånd. Når det gjelder bilde til bruk for visumet er det et bestemt format som kreves, så det anbefales å sjekke ut om man har riktig format i forkant. Selve intervjuet går som regel fort. Etter at intervjuet er gjennomført beholder ambassaden passet for å lage visumet. Man får tilbake passet med visumet i posten ca. en uke etter intervjuet. Derfor bør man ikke avtale intervju på ambassaden for tett opp til avreise til USA.

2) Helseforsikring

Penn State krever nå at man kjøper deres helseforsikring. Jeg anbefaler også at man kjøper ANSA sin reiseforsikring. Denne kan kjøpes til en rimelig pris. Vanlig reiseforsikring gjelder ikke opphold i utlandet lenger enn 30 dager vanligvis, og gir derfor verken tilstrekkelig dekning for et semester eller et helt år i USA.

4) Transport

Etter min mening er den raskeste og rimeligste måten å komme seg til State College på å fly til New York for deretter ta buss fra New York til State College. Lengden på bussturen ligger på rundt 4-5 timer, litt avhengig av om man reiser med MegaBus eller GotoBus. Begge busselskapene tilbyr booking av bussbilletter online. Som alltid lønner det seg å være ute i god tid med å bestille billetter. Merk også at MegaBus har en grense på hvor mye bagasje hver passasjer kan ha med seg. Ved hjemreise måtte jeg derfor bestille to billetter for å få med meg all bagasjen.

Litt avhengig av hvor man bor i State College, lønner det seg som regel å investere i et busskort (RidePASS). Prisen lå på rundt 800 norske kroner for et helt år (og da var dollarkursen rimelig kjip). Prosedyren for hvordan man skaffer seg et busskort er godt beskrevet her: http://transportation.psu.edu/ridepass-graduate-students

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved Penn State Law skiller seg betydelig fra den vi er vant med fra UiB. De fleste fag er lagt opp med to obligatoriske forelesninger per uke, hvor lengden på hver forelesning avhenger av hvor mange "credits" faget består av. Videre bruker mange av professorene sokratisk metode i forelesningene sine. Sokratisk metode innebærer at professoren stiller spørsmål til tilfeldige utvalgte studenter og hvor tanken er at studenten selv skal finne fram til "svaret" gjennom egne resonnementer. Selv synes jeg at denne måten å lære på er langt mer interessant enn passive forelesninger ved UiB der det som klar hovedregel er enveiskommunikasjon og liten eller ingen mulighet for å diskutere problemstillinger underveis.

Det varierer likevel en god del hvorvidt professorene anvender den sokratiske metoden fullt ut. Enkelte fag minner mye om forelesninger slik man er vant med fra UiB, mens i andre fag anvender professoren en kombinasjon der første del av økten er forelesning og siste del består av diskusjon basert på forelesningen i første del.

Et annet særtrekk ved undervisningen på Penn State, er at man har leselekser til hver forelesningstime. Denne leseleksa danner utgangspunktet for forelesningen og man må være forberedt på å bli spurt om hva man har lest og være klar til å forklare og diskutere dommer og rettsregler. Lærebøkene består stort sett bare av utdrag fra dommer, men med mer eller mindre utfyllende "notes" som forklarer innholdet i rettsreglene. Meningen er at man skal utvikle ferdigheten til å finne frem til gjeldende rett på egenhånd gjennom å studere rettskildene, slik at fraværet av mer utførlige fremstillinger av gjeldende rett i lærebøkene er helt bevisst. Hvis man likevel skulle trenge et supplement til domsutdragene, så finnes det et stort utvalgt av såkalte "nutshell" bøker hvor hovedtrekkene i gjeldende rett presenteres på en konsis måte. Disse nøtteskall-bøkene kan man få kjøpt brukt for en rimelig pris på Amazon.

Når det gjelder vurderingsformene varierer dette veldig fra professor til professor. Noen fag har to-tre timers skoleeksamen, mens andre fag har 24 timers hjemmeeksamen. Det er også enkelte fag hvor man skriver mindre oppgaver gjennom hele semesteret, eller en lengre oppgave, såkalte "seminar papers" som leveres rett før eksamensperioden begynner. Selv synes jeg hjemmeeksamen og de lengre oppgavene ga best læringsutbytte. Siden skoleeksamene er så korte, skraper man bare her i overflaten når det gjelder den materielle jussen. Videre er tiden dårlig (flere skoleeksamener varer bare i 2,5 time), slik at det ved skoleeksamenene blir lite tid til refleksjon. Det var derfor da jeg hadde hjemmeeksamen og skrev de lengre oppgavene jeg opplevde at jeg lærte mest og hvor det var mest rom for lengre drøftelser av rettsspørsmål. Å skrive lengre oppgaver på engelsk gir også et solid utbytte språklig sett, og det er noe jeg anbefaler på det sterkeste. Den ansvarlige professor for faget gir som regel frihet til å velge fokus og form ved de lengre oppgavene.

Etter min mening er den beste undervisningsformen ved Penn State Law de såkalte seminarkursene. Seminarkursene innebærer at man er en gruppe på ca. 10 studenter og en professor. Dette kan minne om en arbeidsgruppsamling fra UiB. Det unike med seminarkurset er likevel muligheten til å føre en faglig samtale med en dyktig professor ukentlig. Studentene som velger seminarkursene er også ofte veldig engasjert i temaet for seminaret og diskusjonene blir ofte veldig gode. Det at man bare er ti studenter gjør også at man slipper til ofte og får god trening i å presentere juridiske argumenter på engelsk. Mot slutten av semesteret får man utdelt et ark med ulike oppgaver man kan skrive som avsluttende vurdering. Oppgavene er forankret i diskusjonene man har hatt gjennom semesteret og man har allerede diskutert og tenkt gjennom de ulike problemstillingene. Dette gjør at det å skrive oppgaven går veldig greit. Seminaret jeg tok var The Supreme Court in a Comparative Perspective (SEM 907).

Mer om seminaret her: https://pennstatelaw.psu.edu/courses/supreme-court-comparative-perspective-seminar

Vurdering av emnetilbodet

Hvilke emner som tilbys ved Penn State Law varierer fra semester til semester. Oversikten over hvilke emner som tilbys blir lagt ut i god tid før oppmelding i fag starter. Penn State Law sin nettside gir utfyllende og god informasjon om hvordan man melder seg opp i fag via nettstedet Lion Path: https://pennstatelaw.psu.edu/llm-fall-2017-registration-information

Når det gjelder selve oppmeldingen i fag, er det veldig viktig å være tidlig ute. Fagene har nemlig et begrenset antall plasser, da særlig for LL.M-studenter. Man kan maksimalt ta 17 credits og minimum 12 credits per semester. Videre har man mulighet til å teste ulike fag den første uka i semesteret, slik at det er lurt å melde seg opp i alle fag man kunne tenke seg å ta, og heller droppe ett eller to fag dersom man enten synes det blir for mye eller faget virket mindre spennende enn det emnebeskrivelsen tilsa. “Drop/Add classes”-perioden varer ca. 1 uke. Hver professor bruker alltid første timen på å forklare hva faget dreier seg om slik at man får et bedre bilde på hva faget går ut på. Selv brukte jeg denne "testuka" godt både i høstsemesteret og vårsemesteret.

Med tanke på at de amerikanske universitetene er drevet som private selskaper, og universitetene kan tilby betingelser til sine ansatte deretter, er nivået på professorene på Penn State meget høyt. Flere av professorene har tatt hele eller store deler av jussutdannelsen sin ved universiteter som Cambridge (Storbritannia), Yale (USA) og Harvard (USA). Man har derfor ingen grunn til å frykte dårlig faglig kvalitet. Jeg mener likevel at det kan være nyttig å nevne noen professor jeg var spesielt godt fornøyd med: Victor Romero (Criminal law) og Panagiotis Takis Tridimas (The Supreme Court in a Comparative Perspective). De andre studentene var også særlig fornøyde med Christopher French (Contracts), Jud Mathews (Administrative Law og Civil Procedure) og Jamison Colburn (Natural Resources og Environmental Law).

Fagleg utbyte og språk

Engelskferdighetene blir utfordret fra dag en som student ved Penn State Law. Allerede i introduksjonsuka er det bare engelsk som gjelder. Studentene på LL.M-programmet skoleåret 2016/2017 var fra hele 29 nasjoner: Argentina, Bangladesh, Brasil, Kina, Colombia, Kroatia, Ecuador, Georgia, Honduras, India, Indonesia, Iran, Italia, Kasakhstan, Sør-Korea, Kuwait, Liberia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nederland, Norge, Pakistan, Romania, Saudi Arabia, Sverige, Thailand, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Med så mange forskjellige morsmål samlet på ett sted er det klart at engelsk blir det naturlige språket i dagligtalen. Vi ble også kjent med en god del amerikanske studenter. Når man hele tiden snakker og hører engelsk i det daglige blir nivået på engelsken raskt betydelig bedre. I de enkelte fagene blir man utfordret av professorer og medstudenter til å diskutere juss på engelsk gjennom den allerede nevnte sokratiske metoden, slik at det er liten tvil om at de engelske språkferdighetene utvikler seg betraktelig gjennom et studieopphold på Penn State Law.

Jeg anbefaler å dra på utveksling til Penn State et helt år og at man starter opp i august. Det er først i vårsemesteret at man merker at engelsken sitter for fullt. I tillegg gjennomføres det omfattende introduksjonsopplegget bare i august, og ikke ved januar-opptaket, slik at man går glipp av en god del nyttig informasjon om man velger å reise ned i januar.

Når det gjelder det faglige utbyttet, får man en solid innføring i det amerikanske common law-systemet og amerikansk rettskultur. Dette er utvilsomt nyttig i en stadig mer global verden med både norske selskaper som driver virksomhet i USA, og amerikanske selskaper som driver virksomhet i Norge. Man har likevel ganske mange fag parallelt, slik at man ofte ikke kommer så langt ned i dybden i de enkelte fagene som vi er vant med fra UiB. Som allerede nevnt, var det først og fremst de lengre oppgavene jeg skrev ved Penn State Law hvor jeg opplevde at det faglige utbyttet virkelig var stort.

En fin side med samarbeidet mellom Penn State Law og UiB er at man kan skrive en lengre oppgave ved Penn State Law som har tilsvarende lengde, dybde og selvstendighet som en norsk 30 studiepoengs masteroppgave. Denne oppgaven kan derfor godskrives som masteroppgave i graden man tar i Rettsvitenskap ved UiB. Jeg gjorde dette ved å ta faget “Independent Study” som konseptuelt ligger tett opp til et masteroppgaveprosjekt i norsk sammenheng. Man kan velge mellom å skrive 2 eller 3 credits i “Independent Study”. Hvis man velger å skrive kun 2 credits må man avtale med veileder å skrive litt lenger for å innfri kravet fra UiB om minimum 12 000 ord. Penn State Law regner nemlig 20 sider “double spaced” per “credit” man tar. 40 sider “double spaced” gir rundt 10 000 ord med skriftstørrelse 12 og Times New Roman. Veileder må man ordne på egenhånd. Det lønner seg å være ute i god tid, da professorene bare veileder et begrenset antall studenter hvert semester. Likevel er det heller ingen grunn til å være for tidlig ute, men mot slutten av høstsemesteret i oktober-desember burde veileder være i boks. Når det er sagt, var det flere som skaffet seg veileder i januar også. De fleste av professorene er veldig imøtekommende dersom man banker på kontordøra og spør om vedkommende ønsker å være veileder, eller bare sender vedkommende professor en e-post hvor man spør høflig om vedkommende kunne tenke seg å være veileder. Det er lurt å velge fag i høstsemesteret innenfor de emnene man kunne tenke seg å skrive masteroppgave innenfor. Ofte får man god kontakt med en eller flere professorer man har i et fag i høstsemesteret, og da faller det seg naturlig å spørre om vedkommende kunne tenke seg å være veileder.

Det finnes også en rekke muligheter for faglig engasjement ved Penn State Law:

1) Research Assistant

En av oss norske fra Bergen jobbet som Research Assistant for en professor gjennom hele året. Hun fikk være med på et forskningsprosjekt om Paris-avtalen og fikk lønn for å forske av Penn State Law. Professorene annonserer som regel at de søker forskningsassistenter i forelesningstimene, så her er det bare å følge med. En annen mulighet er å henvende seg direkte til professoren og spørre om vedkommende har behov for bistand. Det er veldig lav terskel for å oppsøke professorene ved Penn State Law og mange professorer oppfordrer studentene til å ta turen innom kontoret. Alle professorene har også egne “office hours” hvor de har satt av tid til å snakke med studenter med faglige spørsmål.
.
2) Law Clinics

Flere LL.M-studenter jobbet i såkalte "Law Clinics". Dette er mindre faggrupper som jobber pro-bono med reelle saker. Noen av oppdragene består bare av juridisk rådgivning, mens andre oppdrag ender faktisk opp i retten. Law Clinics-ene er i utgangspunktet forbeholdt JD-studentene, men dersom man viser et sterkt ønske om å bli med er Penn State Law ofte imøtekommende og finner en åpning. Mer om hva det innebærer å være med i en Law Clinic her: https://pennstatelaw.psu.edu/practice-skills/clinics-and-practicum


3) Medforfatter til Penn State Law Review’s online companion, Penn Statim

Hvert år søker redaksjonen til den internettbaserte publiseringskanalen til Penn State Law Review, Penn Statim, en LL.M-student til å skrive artikler for den nettbaserte publiseringskanalen til Penn State Law Review. Jeg søkte på stillingen i høstsemesteret og var så heldig å bli valgt. Det eneste som kreves for å søke er at man sender inn motivasjonsbrev og CV. Penn Statim krever at man publiserer minst en artikkel hvert semester. Utover dette står man nokså fritt til å velge tema og form. Dette er en unik mulighet til å få noe publisert i en anerkjent publiseringskanal mens man enda er student. Penn Statim pleier å lyse ut stillingen i høstsemesteret via e-post så det er bare å følge med på webmailen dersom man er interessert.

Universitetsområdet og byen

State College er en universitetsby med stor U. Pennsylvania State University er den største arbeidsgiveren i byen og hele samfunnet er bygget opp rundt universitetet. Ved å bo i State College får man derfor en virkelig "American College Experience". Campus er praktfull og består av mange ærverdige bygninger. Byen har også fantastiske fasiliteter når det gjelder idrett. Hjemmearenaen til det amerikanske fotballaget til Penn State, Beaver Stadium, er den tredje største stadion i verden med en kapasitet på i underkant av 110.000. (For en utførlig oversikt: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stadiums_by_capacity)

Downtown State College har utrolig mye å by på. Selv om State College er en liten by er det et rikt utvalg av restauranter, barer, utesteder. Under semesteret er det alltid liv i byen. Blant restaurantene i byen anbefaler jeg særlig Indian Pavilion. Selv inderne på LL.M-programmet var fornøyde med den kulinariske opplevelsen her. Av barer var det uten tvil Local Whiskey og Cafe 210 som ble mine favoritter. Local Whiskey har en egen atmosfære, mens på Cafe 210 får du alltid live-band som spiller låter du kan synge med på. I tillegg har "210" en fantastisk bakgård som er stedet å drikke noe kaldt på en varm sommerdag.

Bustad

Jeg anbefaler å ordne bolig så raskt man har fått opptaksbrev fra Penn State Law. Vi erfarte i midten av mars (da vi mottok opptaksbrevet) at mengden studenter som var på jakt etter bolig i State College var stor. Dersom man er tidlig ute med å finne bolig har man gode muligheter til å finne et rimelig alternativ. I de fleste byer stiger leieprisen jo nærmere sentrum man kommer. State College gjør ikke unntak her. Dersom man ønsker å bo i Downtown må man belage seg på å betale en god del i leie, men dersom man aksepterer å ta bussen et par stopp ut av Downtown kan man få en veldig god pris.

Penn State tilbyr også "Grad students" å leie rom i leilighetskomplekset "White Course Apartments", men disse leilighetene er overpriset (890 dollar/mnd) og har svært varierende standard. Utover at leilighetene ligger sentralt, anbefales det derfor ikke å leie bolig gjennom universitetet.

Jeg bodde i Nittany Gardens Apartments og var veldig fornøyd med det. Vi var tre studenter som delte en 3-roms leilighet. Vi betalte rundt 380 dollar hver i måneden medregnet strøm og gass. Nittany Gardens Apartments ligger bare 10 min med R-bussen fra jussbygget, og ca 7 min fra Downtown. Det er heller ikke lenger unna Downtown enn at man fint også kan gå hjem på 20 min. Utleiefirmaet er profesjonelt og de kommer på dagen og fikser de problemene du måtte ha med leiligheten. Leilighetene er store og forholdsvis lite slitt. Området rundt Nittany Gardens er rolig og en flott park kalt “Orchard Park” ligger rett ved. En stor matbutikk kalt "Weis Supermarket" ligger også rett ved siden av leilighetskomplekset.

Mer om Nittany Gardens Apartments her: http://nittanygarden.apartmentstore.com/

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Penn State Law er utrolig bra. Den første uka er det mange sosiale aktiviteter hvor law school legger til rette for at LL.M-studentene skal bli godt kjent. Vi hadde blant annet grillfest, dro på baseball-kamp og dro en langhelg til Washington D.C. Det var lett å bli kjent med de andre LL.M-studentene og man innser raskt at det er forbausende små forskjeller når det gjelder humor og interesser selv om man er fra vidt forskjellige kulturer. Law school har også ansatt noen teaching assistants til å hjelpe LL.M-studentene det første halvåret på Law School. Disse er også veldig sosiale og drar i gang sosiale eventer slik at man også blir kjent med de amerikanske studentene. Når man begynner med fag er det lett å bli kjent med andre amerikanske studenter. Amerikanere er generelt veldig åpne og imøtekommende.

Hvert semester arrangeres det en intern fotballturnering på universitetet på West Turf Fields. Cupen arrangeres av Penn State Club Soccer, altså fotballaget til Penn State. Vi hadde et LL.M-lag som deltok både i "Fall League" og i "Spring League". Første del av turneringen består av seriespill. Seriespillet består av to kamper per uke gjennom hele semesteret. Når serien er ferdigspilt går de fire beste lagene fra serien videre til sluttspill bestående av semifinale og finale. Siden LL.M-laget vårt hadde et sterkt innslag av spillere fra Europa og Sør-Amerika gjorde vi det sterkt både i høstsemesteret og vårsemesteret. Påmeldingen til turneringen skjer i starten av semesteret på "the HUB" (Studentsenteret) hvor representanter fra Penn State Soccer står på stand og foretar registrering av lag. Før første kamp må man betale en avgift per spiller og fylle ut et skjema online om at man deltar i turneringen på egen risiko. Representantene som står på stand gir kapteinen til hvert enkelt lag utfyllende informasjon om hvordan dette skal gjøres. Det er viktig ikke å forveksle turneringen som arrangeres av Penn State Soccer med IMLeague. IMLeague er en fotballcup som spilles på banene bak law school. Nivået på IMLeague er betydelig lavere enn nivået på Fall League/Spring League. I tillegg består IMLeague av langt færre kamper enn Fall League/Spring League.

En annen ting man absolutt bør få meg seg når man er på utveksling i USA er høytiden “Thanksgiving”. Vi var noen LL.M-studenter som ble invitert hjem til familien til en amerikansk student. Familien bodde på et mindre sted i Pennsylvania (Waynesboro). Her fikk vi et unikt innblikk i hvordan en ekte amerikansk familie feirer høytiden.

Videre er det et "must" å få med seg en eller flere tailgates med påfølgende amerikansk fotballkamp på Beaver Stadium. Tailgatene og kampene på Beaver Stadium er om høsten, noe som er et tungt argument for å ta et helt år på Penn State. Dersom man bare tar et halvt år på Penn State er høstsemesteret å foretrekke fremfor vårsemesteret. Tailgate minner om en enorm grillfest med leker og annet moro, og er etter min mening utvilsomt det beste State College har å by på. Dette er en unik opplevelse man ikke kan gå glipp av!

Det er også et hav av reisemuligheter som student ved Penn State Law. Store byer som New York, Pittsburgh, Philadelphia, Washington D.C, Boston og Toronto er bare noen timers kjøretur unna. I juleferien dro jeg og en annen student til Puerto Rico som man enkelt kan fly til fra New York. I Spring break var vi en gjeng som dro til Miami og Key West.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.08.2016 - 13.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når jeg sitter her i midten av mai 2017 og skriver denne rapporten er det litt vanskelig å tenke tilbake på året som er gått. Vanskelig siden det er merkelig at året faktisk er over nå, og vanskelig siden det ikke er lett å huske alle de praktiske tingene jeg selv lurte på. Graduation er gjennomført, brorparten av de andre jeg var så heldig å få bli kjent med her er enten reist hjem eller på ferie, og sommeren begynner endelig å komme til syne etter det som har vært en tydeligvis normal regnfull mai måned her i State College. Det har vært et år jeg ikke ville ha byttet ut med noe annet, og jeg anbefaler alle som tenker på å reise ut å reise.

Når det gjelder prosessen for å søke seg inn på Penn State Law er den veldig enkel sammenlignet med alt arbeidet en må gjennom om en hadde søkt til et amerikansk universitet på egen hånd, og prosessen for å få visum er heller ingenting å klage over. Etter at en får beskjed fra fakultetet om at en er en av dem fakultetet har planer om å sende til Penn State Law er egentlig alt i boks. Om jeg husker rett må man skrive et motivasjonsbrev og sende inn en CV, men slik jeg ser det er denne delen av prosessen nærmest en formalitet. Jeg turte ikke selv å skrive under på en leiekontrakt og å bestille flybilletter før det formelle var på plass, men i ettertid ser jeg at det var lite grunn til det. Etter at det formelle er ordnet må man en liten tur til ambassaden i Oslo for å ordne med visum. "Intervjuet" er ingenting å bekymre seg over; for de fleste tar det maks et par minutter og et par enkle spørsmål.

Valutakursen var ikke akkurat hyggelig mot oss dette året, og gikk vel mellom å være på 8.3 til rundt 8.8. Sammenlignet med en valutakurs på ca. 6 for et par år tilbake er ting her mye dyrere enn de pleide å være. Det meste er likevel fortsatt billigere i USA enn i Norge, men forskjellene er ikke så alt for store. Noen varer er det samme, andre er litt billigere, og andre ting igjen er mye billigere.

Når det gjelder reiseruten fra Norge til State College er det nok enklest å ta fly til New York, og så buss med Megabus videre. State College har en liten flyplass (University Park Airport), men den har kun et fåtall ruter - og prisene er deretter. Det går også an å fly til Washingdon D.C. og ta bussen derifra, men i så fall tror jeg det er bussene til Greyhound en må ta videre til State College. Megabus er i alle fall veldig billig om en bestiller tidlig, med priser fra $1 til rundt $50 (mer om en er sent ute eller det er høysesong). Megabus er en dobbel-decker bus hvor en kan reservere seter på deler av bussen. Megabus har internett (som ikke alltid fungerer) og toalett, og gjør et stopp på veien til State College på en bensinstasjon hvor en kan kjøpe seg litt mat og bruke toalettene som er der. Megabus har restriksjoner på hvor store kofferter en kan ta med seg - og andre restriksjoner enn flyselskaper - så sjekk at ikke koffertene dine vil bli for store. De har også restriksjoner på vekt. De ansatte på Megabus hevdet en gang jeg reiste med dem at koffertene mine var for store selv om jeg hadde sjekket selv på forhånd at de var akkurat innenfor. Med én billett kan du ta med deg én koffert og en veske eller lignende. Kofferten plasseres i baggasjerommet på bussen, mens vesken må du ta med deg på bussen, og må passe under setet ditt (eller på fanget). Det er ikke en koffert ala carry-on du kan ta med deg på bussen, men kun en mindre veske eller sekk av noe slag. Har du flere kofferter, noe som du trolig har, må du kjøpe flere billetter. Megabus stopper på parkeringsplassen til Walmart på N. Atherton, mens Greyhound stopper på bussterminalen nærmere downtown.

Alternativet er å leie bil på flyplassen, og kjøre selv. Prisene er ikke ille sammenlignet med Norge, men buss er fortsatt billigere. Leier du bil på en av flyplassene må du betale en one-way fee når du dropper av bilen i State College, og denne avgiften er typisk på $75 - $99, men kan også være mer avhengig av selskapet. Å ha bil de første dagene i State College kan uansett være praktisk om en leier umøblert siden det da er mye en må få kjøpt, men Uber går også. Selv endte jeg opp med å leie umøblert, og å leie bil de første dagene var veldig, veldig nyttig. Om en leier møblert er Uber eller taxi mer en godt nok - sjåførene her er vant med å skulle kjøre studenter rundt med en god del ting i baggasjerommet.

Anbefaler at en skaffer seg amerikansk mobilnummer tidlig. For å leie bøker på bokhandelen i the HUB må en oppgi et amerikansk mobilnummer. De aller fleste kan bruke sin norske mobiltelefon med et amerikansk simkort, jeg var vel den eneste som måtte kjøpe meg ny mobil siden datatilkoblingen på min Huawei-telefon fungerte veldig dårlig her i USA. Mobilabonnement er mye dyrere i USA enn i Norge. Selv betalte jeg $35 - $40 i måneden for ubegrenset tale og sms, og med 1GB data hos Cricket. Om en bruker $60 - $70 i måneden mener jeg en kan få abonnement med ubegrenset data.

Mange av leiekontraktene i State College begynner ikke før i midten av august siden det er da de semesteret begynner for de fleste. Innføringsprogrammet begynner tidligere i august, slik at en da må bo ca. to uker på enten hotell eller campus i dorm i mellomtiden. Prisene på hotell er ikke ille om en bestiller i god tid, og da er en i alle fall sikret air condition. I august er State College et veldig varmt sted. Noen av studentkompleksene tilbyr også sublet for sommeren, men det kan fort bli mye dyrere enn hotell.

Når det gjelder bankkonto er det lurt å skaffe seg en amerikansk en. Det enkleste valget er å gå for PNC. De holder blant annet til rett ved bokhandelen i kjelleren på HUB, og man betaler ingenting. Da kan man overføre penger fra Norge, og betale skolepenger, leie, elektrisitet osv. Skolepenger betaler en enkelt ved hjelp av e-check (elektronisk sjekk), og det samme gjelder typisk for leie. Der jeg bodde var det en av romkameratene mine som betalte elektrisiteten, og hun ville ha betaling med sjekk, så da måtte jeg kjøpe meg et sjekkhefte via PNC. PNC gir deg et par beginner's checks når du oppretter konto, men resten må du bestille om du skulle trenge det. Husk bare å avslutte bankkontoen før du returnerer til Norge. Å overføre penger fra Norge kan være litt dyrt, så det kan være lurt å begrense antall overføringer.

Når det gjelder forsikring er mitt "kull" med Penn State studenter de siste norske som slapp unna å kjøpe amerikansk forsikring her. Alle internasjonale studenter må ha helseforsikring, men tidligere kunne en søke om en waiver ved å bevise at en allerede hadde tilstrekkelig dekning fra hjemlandet. Hva fremtidige studenter må ut med kan jeg ikke si noe om, men helseforsikring her er dyrt. Utnytt den i alle fall så mye som mulig - ofte er ulike vaksiner, årlige helsesjekker etc. inkludert i forsikringen.

Bussystemet i State College er helt greit, og bussene kjøres av CATABUS. Bussene er konstruert rundt campus; så langt jeg vet kjører alle busser på et eller annet tidspunkt gjennom campus eller stopper ved Pattee Library. Det gjør at det er enkelt å komme seg til og fra universitetet, men dersom du skal på motsatt side av byen er det ikke like gøy å skulle måtte bruke tid på at bussen kjører en loop gjennom campus. Avhengig av hvor en bor går det ekspressbusser morgen og ettermiddag. Prisen er $1.75 per tur. Bussene tar kun "exact change" på den måten at de gir ikke penger tilbake (de veksler ikke), men de lar deg likevel gi mer enn nøyaktig beløp, f.eks. $2. Mange har busskort inkludert i leien, men i så fall er det bare de rutene som trengs for å komme seg til/fra uni som er inkludert. Et alternativ er å kjøpe "RIDEpass"-busskortet (http://transportation.psu.edu/ridepass-graduate-students); dette er et busskort for graduate students som inkluderer alle bussene, og koster $15 per måned. Om du tenker å kjøpe RIDEpass er det viktig å ikke hente/melde deg opp til busskortet du eventuelt har inkludert i leien, siden CATABUS ikke lar deg ha begge to. CATABUS drifter også fire campus-busser som er gratis; White Loop, Blue Loop, Red Link og Gren Link. Den eneste bussen som stopper direkte utenfor Katz - Katz er altså bygningen både Penn State Law og School of International Affairs holder til i - er "campus shuttle" som drives av universitetet. Campus shuttle er også gratis, men ofte kan det være raskere å gå til Katz enn det er å vente på den. Både CATABUS og campus shuttle har apper hvor en kan se de ulike stoppene og sjekke hvor bussene er.

Selv endte jeg opp med å kjøpe meg bil det året jeg var her, og det var et par stykker av LLMene som gjorde det samme, men jeg var den eneste norske. En trenger ikke å ha amerikansk førekort, men kan kjøre på det norske (helst) i en kombinasjon med et "internasjonalt førerkort" fra NAF. En kan bestille kortet fra NAF på nett, men så vidt jeg vet sender de kun til Norge. For å kjøpe bil i USA trenger en ingen spesielle dokumenter, men for å registrere den hos biltilsynet ("PennDOT" - Pennsylvania Department of Transportation) trengs enten et Pennsylvania førerkort eller et Pennsylvania ID-kort. Jeg skaffet meg det siste, og prosessen er ikke så alt for komplisert, se https://global.psu.edu/info/internationals-psu/students/drivers-license-state-id. Regelen er egentlig at en må ha minst 11 måneder igjen før I-20-dokumentet går ut, men det lokale biltilsynet er veldig lenient på det punktet. PennDOT tar hverken kort eller kontanter, men kun sjekk. Selve bilkjøpet kan gjøres hos forhandler eller privat, f.eks. via Craigslist. Det kan være greit å bestille time hos verksted for å sjekke at alt er som det skal. Bilforhandlere forventer at du har bilforsikring for prøvekjøringen - noe jeg ikke visste på forhånd - men forhandleren lot meg prøvekjøre så lenge jeg ikke kjørte på motorveien. Forhandleren lar deg ikke ta med deg bilen før du har fått det permanente ID-kortet/eller førerkortet. På PennDOT får du et midlertidig ID-kort med en gang, mens det permanente kommer i posten etter omtrent en uke. Forhandleren lar deg heller ikke forlate dealershipen med bilen før du har bevist at du har bilforsikring. Jeg måtte ut med $70 per måned hos Progressive for ansvarsforsikring, og betalte for 6 måneder om gangen. Når forsikringen sies opp får en refundert for måneder en har forhåndsbetalt for, men ikke brukt. Om du kjøper deg bil; forvent å bli ufrivilling Uber-sjåfør for vennene dine. Bensin er heldivis veldig billig sammenlignet med Norge. Jeg angrer ikke på bilkjøpet mitt, men det går selvsagt helt greit uten også.

Når det gjelder parkering er ikke State College så kjekt. De aller fleste som bor utenfor sentrum har parkeringsplass inkludert i leien, og gjerne også et visitor's parking pass - men ikke alle. Campus har noen parkeringshus hvor de ikke tillatter studentparkering, og de ansatte i "luken" sjekker som regel om du er student eller ikke, så det hjelper ikke å prøve seg. Tauebransjen her er nådeløs, så pass på hvor du parkerer. For å parkere på Katz trenger en et parking pass, men så går det også an å betale per time (timeprisen er $1). LLM-studenter har prioritet på parking pass, men det er kun ett "lotteri" for parkering i året og det er helt i begynnelsen av semesteret (og da har en gjerne ikke kjøpt seg bil enda). Parkering er gratis på Katz etter 5 pm og i helgene. I høstsemesteret er det mange helger hvor det er "event parking" hvor en da likevel ikke kan parkere på Katz pga. et eller annet arrangement - typisk tailgating.

Det kan være greit å skaffe seg et ID-kort også for andre enn bilkjøpere siden en da ikke trenger å drasse på passet. Prisen er ikke mer enn ca. $30, som ikke er så ille. I State College er de veldig strenge når det gjelder ID på utesteder, og eneste utenlandske ID de aksepterer er pass.

Undervisningsformer

Den største forskjellen fra undervisningen ved UiB er nok praksisen med "cold calling". Kort fortalt er mange forelesere her tilhenger av å mer eller mindre tilfeldig spørre ut alle på klasselisten en eller flere ganger i løpet av året. Det gode med dette er at en da blir tvunget til å virkelig lese readingen for timen, men det dårlige er at en gjerne ender opp med å bruke mye tid på å huske smådetaljer som en aldri vil trenge å huske på eksamen. Jeg tror det kan være greit å være forberedt på å bli "called on" i fagene sine før en kommer hit, men praksisen varierer mye fra fag til fag og fra professor til professor. Noen professorer gjør det, andre gjør det ikke, noen gjør det ikke med LLM-studenter og andre igjen lar deg vite på forhånd når du vil bli called on.

Det er greit å forberede seg på at arbeidsmengden er stor. Ikke nødvendigvis vanskelig, men det kan bli mye å gjøre. Nøyaktig hvor vanskelig det blir avhenger selvsagt av hvor mange credits man velger å ta, og av fagkombinasjonen.

Forelesningene er obligatoriske, og det samme gjelder for seminarer om en velger å ta det. Hvor mange ganger en kan være borte uten at det går utover karakteren varierer fra fag til fag, men det er få. Om en skulle være borte en dag er det greit å gi professoren beskjed om det på forhånd. Det er langt færre studenter i hvert fag enn ved jussen ved UiB - alt fra omtrent 15 til 70 studenter. Logisk nok er det enklere å delta om det er en mindre klasse. Det er lurt å velge fag tidlig siden de som regel fort fyller seg opp.

Det er også mulig å ta seminarer. Disse har færre studenter noe som gjør at en blir bedre kjent med de andre og professoren. Da diskuterer en typisk én reading til hvert seminar, og skriver en lengre paper som avsluttende oppgave. Selv tok jeg to seminarer; Constitutonal Interpretation med Prof. Mathews og Policy Issues in Corporate Crime med Prof. Copeland. I seminarene er det kun 2Ls eller 3Ls (andre- og tredjeårsstudenter som tar en J.D.), siden 1Lsene ikke får velge fag sitt første år.

Om det er noe jeg savner fra UiB er det helt klart mangelen på skrivetrening. Utenom på eksamensdagen skriver en i det fleste fag ingenting på forhånd, og det kan være litt vanskelig å da vite hvordan metoden fungerer her og hva som forventes. Derfor kan det være lurt å spørre professoren på forhånd om han/hun har noen tidligere eksamener eller sample answers for å få litt bedre peiling. Samtidig synes jeg metodefokuset her er mye mindre enn det er i Bergen, så det går helt greit.

Eksamensformene varierer mellom en klassisk skoleeksamen eller hjemmeeksamen (eller en paper dersom det er et seminar). En skoleeksamen her er langt kortere enn i Bergen, og en kan også ha to stykker samme dag (selv om det ikke anbefales). En kan som regel velge - innenfor et tidsrom - når en vil ta en hjemmeeksamen. Når en melder seg opp til fag må en passe på at en ikke tar eksamener som kolliderer (eksamensplanen vil ligge ute på nettsidene til Penn State Law), men dersom et konkret fag ikke står oppført på eksamensplanen er det fordi det vil være en hjemmeeksamen. Personlig synes jeg skoleeksamen er mer behagelig enn hjemmeeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er helt klart variert, og en trenger ikke å være en typisk "selskapsrett"-jusstudent for å finne spennende fag å ta. Det er noe å velge mellom for alle, om en så liker international transactions eller asylum law. Et lite problem er at det var en liten tendens til at fag som den samme typen studenter gjerne ville ta - f.eks. international criminal law og asylum law - har forelesning samtidig, noe som selvsagt da vil hindre at en kan ta begge fagene. Det går også an å ta et fag på SiA om en ønsker det, men da må en skaffe godkjenning fra fakultetet i Bergen på forhånd. For fagene som 1Lene må ta er det flere ulike professorer som tilbyr det samme faget. Selv om faget er likt i teorien, er ikke det det i praksis, slik at criminal law med Prof. Romero gjerne ikke er det samme som criminal law med Prof. Farmer.

Samtidig er det gjerne ikke alle fagene som listes opp på nettsidene til Penn State Law som tilbys hvert semester / år, så anbefaler ikke å sette opp en plan på forhånd som du ikke ønsker å vike fra; forvent at noen fag ikke vil tilbys - eller eventuelt vil være lukket for LLM-studenter, slik at om du ønsker å spesialisere deg innenfor et spesielt område kan det bli vanskelig. Det kan hende dette var mer et problem for vårt kull siden Penn State Law tidligere var sammen med Penn State Dickinson School of Law, men nå fjerner seg helt fra hverandre. En kunne tidligere ta fag på Carlisle (hvor fakultetet til Dickinson ligger) via videooverføring - og motsatt - men jeg tror dette skoleåret var det siste siden det gradvis har blitt faset ut.

En må ta minimum 12 credits per semester, men jeg tror man kan ta opp til 15 eller 17 credits. 12 credits er mer enn nok, så anbefaler ikke å gå så mye over det. Det er ikke ofte "det passer" slik at det blir akkurat 12 credits, så en ender gjerne opp med å ta 13 istedenfor. Torsdager er en stor dag å gå ut på her, så prøv for all del å ikke ha fag på fredager. Jeg hadde et fredagsfag det første semesteret, og det var alt annet enn kjekt.

Dersom en ønsker å ta the bar etter endt opphold må en passe på å velge fag som tilfredstiller de kravene. Mange LLMer prøver seg på å ta the bar, men ingen av årets norske. Det er mye lesing som i så fall må gjøres etter endt opphold, og en må komme tilbake til USA senere for å ta prøven. Den praktiske nytten av å ta the bar er nok uansett liten i Norge.

Bøker kan enten leies, f.eks. på bokhandelen på HUB, eller kjøpes. Om du kjøper bøkene dine kan du selge dem tilbake til bokhandelen, men av erfaring får du mer tilbake om du selger dem tilbake via Amazon Trade-In, men det er ofte nærmest helt utrolig hvor lite en kan få igjen for en bok en betalte $200 for for 6 måneder siden. Lurt å selge bøkene tilbake så tidlig som mulig etter at en er ferdig med dem; en bok Amazon tilbød meg $120 dollar for, men som jeg ventet med å returnere, ble jeg senere bare tilbudt $60 for.

Fagleg utbyte og språk

Når det gjelder det faglige utbyttet av året mitt her har jeg helt klart lært en god del, men samtidig føles ikke læringen like detaljert som det jeg har lært i Bergen de siste fire årene. Detaljert kunnskap kan heller ikke forventes i de fleste fag siden det er så mange forskjellige jurisdiksjoner innad i USA med forskjellige regler, og i tillegg til at en tar minst dobbelt så mange fag her enn det en gjør i Bergen i løpet av et år.

Språket er ikke mye problem. Har en fordel over mange av de andre LLMene som gjerne sliter litt mer med språket, og har også en fordel siden selve skolesystemet og hva som forventes er mer kjent for oss enn for mange andre LLMer. Inderne snakker gjerne flytende engelsk, men de er f.eks. vant med å skulle "overachieve"; om professoren sier paperen skal være på maks 6 sider skriver de gjerne 9 sider, og er ikke like vant med å skulle forholde seg strengt til de kravene som settes. Det er også helt klart enklere å få gode karakterer enn det er i Norge. Som et eksempel er gjennomsnittskarakten i Norge typisk en C, mens den her for JDer er en B. LLMer vurderes ikke på samme "skala" som JDene, noe som betyr at den karakteren LLMene sitter igjen med avgjøres helt uavhengig av hvordan JDene har klart seg. Det gjør også at mange JDer er villige til å hjelpe LLMer om de skulle trenge det.

Når det gjelder masteroppgaven er det ikke til å stikke under en stol at det blir et helt annet opplegg å skrive den her enn i Norge hvor en har et helt semester dedikert kun til masteroppgaven. Anbefaler at en begynner tidlig med å tenke på tema, og det er også greit å finne seg veileder før jul. Tiden går fort. De aller fleste tar en "independent study", men det går også an å kombinere et seminar med en independent study. Jeg var veldig usikker på hva jeg ville skrive om, slik at jeg valgte å kombinere en independent study med et seminar for å få litt mer inspirasjon. Jeg skrev også to mindre oppgaver istedenfor én stor. Kravet fra Bergen er på 12 000 ord. Dette er egentlig kun en veiledende ordgrense, men det er greit å holde seg til den lengden. Den øvre ordgrensen i Bergen gjelder ikke for oss. Det er ikke vanskelig å finne seg en veileder her, og en trenger ikke engang å ha snakket med professoren på forhånd eller å ha hatt ham/henne i et annet fag. Hvor mye veiledning du får avhenger av veilederen din, og det er selvsagt mer veiledning å hente om du skriver om amerikansk rett enn om du skriver om norsk rett. På Penn State Law bruker de ikke en "ordgrense", men en "sidegrense", og det vanlige er å kreve 20 double-spaced sider per credit, men dette varierer mellom veilederne. Her må en altså være litt kreativ for å finne ut av hvor mange sider en må skrive for å tilfredsstille kravet i Bergen. Sjekk på forhånd hvor mange sider din konkrete veileder mener du må skrive per credit, og få det gjerne skriftlig.

Universitetsområdet og byen

State College er en liten by (men stor studentby) i midten av Pennsylvania på Østkysten av USA. Tross sitt litt snodige navn er State College et nokså sjarmerende lite sted. Været er mer ekstremt i Norge; varmere om sommeren, og kaldere om vinteren (spesielt sammenlignet med Bergen). State College har alle de typiske amerikanske kjedebutikkene, og et lite kjøpesenter. Det er mange spisesteder her, og jeg kan for eksempel anbefale India Pavilion, Little Szechuan, The Field Burger & Tap, The Waffle Shop (tar ikke kort - de to utenfor sentrum er emm bedre), Kamrai Thai and Sushi og The Naked Egg Café. The Corner Room er også en klassisker, men maten er så som så.

Katz befinner seg noe utenfor "hovedcampus", og like ved the Arboretum som er en nydelig park. Bygningen vi holder til i er snaut 10 år gammel, og veldig moderne (selv om bygget lekker i ekstremt regnvær). Lesesalen ser fra utsiden ut som en slags flyplassterminal, og jeg vil si det typisk er plenty med lesesalplasser. Regelen er egentlig at en må ta med seg tingene sine om en skal være borte fra plassen, men mange lar tingene likevel bare ligge.

Katz har en liten kantine med omtrent 10 - 12 bord innendørs, men den er ikke åpen i begynnelsen av august, og den åpner heller ikke særlig tidlig. Alternativet er å ta med seg mat, gå bort på the Business Bulding, eller bestille via Order-Up. Det er godt lagt til rette for at en skal nærmest leve her, og det er plassert både kjøleskap, fryser og mikro i kjelleren (med gratis plastbestikk). Det finnes også en vending machine som tar kontanter eller LionCash.

Bustad

I State College er det helt klart utleiers marked, og "alle" vil bo i downtown, men kvaliteten på boligene er også deretter. Mange, og da særlig undergrads, bor gjerne to eller tre på samme rom. Utenfor sentrum er det ørten studentutleiekomplekser som tilbyr mer plass og amentities (alt fra basseng til treningsstudio). White Course Apartments ligger ikke langt fra downtown - og har blitt pusset opp i senere år - men anbefales likevel ikke siden leilighetene er ganske dyre og små. Det er verdt det å heller måtte ta buss for å komme seg til downtown (og Uber hjem igjen i helgene). Noen av de andre norske bodde på Nittany Garden Apartments, mens jeg bodde på Copper Beech II. Rekkehuset jeg bodde i var dessverre ikke så godt isolert, så elektrisitet ble veldig dyrt, men ellers var det ingenting å klage på. Én av de norske bodde på The Villas, men selv om leilighetene der er pene, vil jeg ikke selv anbefale det pga. avstanden. Er lurt å sjekke hvor mange og hvor ofte bussene går når en ser på mulige bosteder. De aller fleste tar bussen til skolen. Om målet er å skulle kunne gå til Katz er det ikke mange områder å velge mellom (og det blir dyrt og dårlig kvalitet), og det kan uansett være like praktisk å bare ta bussen pga. været.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, spesielt blant LLMene. I år var vi ca. 80 LLMer, med 11 - 12 stykker fra Norge. Det blir fort en "Norge-gjeng", noe som det er lurt å prøve å unngå, men det er gjerne ikke så lett. Anbefaler helt klart alle som reiser å reise ett helt år istedenfor et halvt, og det kan også være veldig praktisk om en skal ta opp fag på sommeren siden graduation er midten av mai. State College er en liten by, men det er alltid noe å finne på eller noen å finne på noe med. På tirsdager koster kinobiletter kun $5 på begge kinoene i State College, og om du har et loyalty card får du også gratis popcorn på tirsdager. Det er få undergrupper sammenlignet med på jussen i Bergen. Det finnes mange undergrupper som er for hele campus, men da er typisk de andre i undergruppen undergrads.

Anbefaler å reise rundt så mye som mulig, enten med leiebil eller buss. Flybilletter til andre steder i USA kan bli veldig billig når det ikke er sesong, f.eks. til Puerto Rico. Det er også mulig å bli igjen i USA etter graduation for å reise siden en får 60 dager etter graduation før en må forlate landet.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

18.08.2014 - 14.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Velg fag tidlig fordi fagene blir raskt opp.

Planlegg hvordan du skal komme deg fra Norge til State College. Jeg anbefaler fly til NYC. Buss fra Manhatten til State College. Busselskap: GotoBus eller Megabus.

Du kan kjøre med norsk førerkort i USA i ett år. I Pennsylvania så må man bruke pass som legitimasjon på utesteder eller ved kjøp av alkohol.

Undervisningsformer

To til tre obligatoriske forelesninger i uken i hvert fag. Kan ha tre fraværsganger.
Mange professorer bruker den såkalte sokratiske metoden i undervisningen sin. Dette innebærer kontinuerlig interaksjon mellom professor og studenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til hver forelesning. Blir man spurt så forventes det at man kan svare. Har man ikke lest, så bør man gi beskjed til professoren på forhånd. Denne undervisningsformen er skummel i starten, men man blir vant til den etterhvert.
Penn State praktiserer mange forskjellige eksamensformer. 24-timers hjemmeeksamen, hjemmeeksamen over en uke, vanlig skoleeksamen 3 timer, innleveringsoppgave, mv. Sjekk eksamensform når du melder deg opp til det enkelt fag.

Vurdering av emnetilbodet

Godt og variert emnetilbud. Vær rask ute med å melde deg opp til fag. Penn State Law er særlige godt på olje - og energirett.

Fagleg utbyte og språk

Engelskkunnskapene mine er blitt betydelig forbedret i løpet av året i USA. Jeg har fått god kjennskap til common law rettssystemet og amerikansk rett generelt. Anbefaler alle å dra ut ett helt år i stedet for et halvt. Det var først etter jul at jeg følte engelsken begynte å sitte for alvor.

Universitetsområdet og byen

State College er et lite tettsted, men med over 40 000 studenter på campus så er det liv til enhver tid. Campus er utrolig fint, gammelt og ærverdig. Jussbygget (Lewis Katz Building) ligger litt utenfor hovedcampus i naturskjønne omgivelser og er i motsetning til resten av campus tipp topp moderne. Ta en pause fra lesingen ved å vandre rundt i The Arboretum som ligger vegg i vegg med jussbygget. State College har en lang handlegate med restauranter, puber, nattklubber, shopping mv. Rett utenfor sentrum ligger Walmart og andre store matbutikker som det lønner seg å handle på.

Bustad

Anbefaler ikke å bo på White Course apartments fordi leilighetene er overpriset ($815 i mnd, 4 person bor sammen, gammelt og slitt) og ugunstig plassert i forhold til matbutikker. Finn en leilighet i down town State College. Jeg bodde en periode på Nittany Garden Apartments hvor jeg betalte $450 og bodde kun med en annen person. Disse leilighetene ligger imidlertid litt utenfor byen og man er avhengig av bil eller busskort for å komme deg til skolen.

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med de andre studentene fordi alle er i samme situasjon: ny på nytt sted. Vær åpen og imøtekommende, og bli med på det som skjer. Ta deg tid til å reise litt rundt i USA med leiebil til f. eks Phildelphia, NYC, Boston, Toronto, Pittsburgh, Washington DC osv. Dra på en amerikansk fotballkamp i Beaver Stadium på høstsemesteret og få med deg tailgate før kampen. Jussen har eget fotballag og ellers er det mange tennisbaner, svømmehaller, golfbaner mv. Det er alltid noe å gjøre i State College. Anbefaler også å dra på Amish Flea Market og Livestock Market i Belleville (30 min kjøretur unna State College). Anbefaler å trene på Fitology treningsstudio. Utrolig bra!!

Interiør
Foto/ill.:
© The Pennsylvania State University

Informasjon