Hjem
Aktuelt
NYHET | UTDANNING

Tre UiB-miljøer søker SFU-status

Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.

Neste
Gruppebilde
Miljøet bak TVEPS på Alrek helseklynge søker SFU-status for senteret EPIC.
Foto/ill.:
Silje Katrine Robinson
1/3
Gruppebilde informatikk
Informatikkmiljøet på UiB vil skalere opp utdanningen med SFU-initiativet ScaleIT.
Foto/ill.:
Randi Eilertsen
2/3
Fagmiljøet bak PhaCE - Senter for fremragende farmasiutdanning.
Studenter og ansatte fra farmasimiljøet søker om status som Senter for fremragende utdanning med senterideen PhaCE.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Tre fagmiljøer fra Universitetet i Bergen (UiB) søkte HK-dir om SFU-status 20. april. De konkurrer mot 25 andre kandidater om å bli blant fire nye sentre som får finansiering på inntil 80 millioner hver de neste 5-10 årene. 

Skal gi kvalitetsbygging, fornying og utvikling  

– Jeg er imponert over både ambisjonene og det pågående arbeidet med studiekvalitet hos fagmiljøene. En SFU-tildeling gir et verdifullt handlingsrom for utvikling av kvalitet i utdanning og utdanningsfaglig kompetanse over tid, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.  

– Det er viktig å huske på at dette ikke er finansiering av utdanningstilbud, men av kvalitetsbygging, fornying og utvikling i over en periode, som vi forventer skal gi varige resultater og kompetanseheving for hele UiB, sier Heggernes. 

Her er UiBs tre kandidater til Senter for fremragende utdanning: 

PhaCE: Farmasøyter for en bedre verden 

PhaCE, eller Senter for fremragende farmasiutdanning, har som formål å utdanne farmasøyter som har profesjonell selvtillit og sosial bevissthet, som har tro på at de kan være med på å påvirke verden til det bedre.   

For å oppnå dette vil de skape et Senter for fremragende utdanning med en tilpasningsdyktig kultur for kreativitet, refleksjon og deling.  Arbeidet i senteret vil være organisert i tre deler: 

  • Utvikling av laboratorier som læringsarena 

  • Utvikling av kommunikasjonskompetanse  

  • Utvikling av læring for å tolerere usikkerhet 

Grunnleggende prinsipper for alt arbeid i PhaCE skal være:  

1) Studenter som partnere, 2) Engasjerte undervisere, 3) Interaksjon med samfunnet 4) Sammenheng og 5) Verdibasert refleksjon. 

Senterleder er Reidun L. S. Kjome, Senter for farmasi. Senteret er et samarbeid mellom flere fagmiljøer fra Det medisinske fakultet og Kjemisk institutt på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

ScaleIT: Skal ta informatikkutdanningen til nye nivåer 

Forskningsgrupper og studenter har jobbet sammen for å få på plass ScaleIT for fremtidens informatikkutdanning. Senteret skal styrke informatikkundervisningen gjennom å jobbe med tre områder: 

  • Modulær læring: Å dele opp emner i mindre biter for å bedre kunne reagere på studentenes ulike kunnskapsnivå ved studiestart.  

  • Aktiviteter og verktøy: Utvikling av nye læreverktøy og aktiviteter, samt å samle og tilgjengeliggjøre dem for studenter og undervisere innen datavitenskap.  

  • Samfunnskontakt: Bygge relasjoner mellom informatikk og andre fagområder på UiB, samt kontakt med næringslivet for å bygge helhetlige og relevante studieprogram.  

Senterledere er David Grellscheid og Noeska Smit, Institutt for informatikk. Senteret er et samarbeid med Institutt for pedagogikk og SLATE.  

– ScaleIT vil gjøre det mulig for oss å løfte utdanningstilbudet, få til en bedre integrasjon med andre fag ved UiB og å levere bedre og mer kompetanse som er sterkt etterspurt i næringsliv og i det offentlige, sier Inge Jonassen, leder for Institutt for informatikk. 

EPIC: Tverrfaglig samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål 

EPIC, eller Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis, vil gjøre helse- og sosialprofesjonene mer bærekraftige gjennom tverrprofesjonell opplæring og utdanning.  

SFU-søknaden er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Øygarden kommune.  

Senterleder Ane Johannessen i Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) sier fagmiljøet ønsker å komme bort fra «silo»-tankegangen i høyere utdanning. 

– I dag læres studentene opp i sin profesjon, men det er lite kontakt på tvers. Tverrprofesjonelt samarbeid er helt essensielt for å få gode helseprofesjoner. Men mange steder er fortsatt ikke denne tanken til stede, sier Johannessen. Les mer på EPICs nettside

Finalister velges ut i juni 

HK-dir har mottatt 28 søknader om SFU-status fra universiteter og høyskoler i denne runden. Søknadene vil bli vurdert av et ekspertpanel som skal levere sin anbefaling om utvelgelse av finalister innen utgangen av juni. Hvem som til slutt får tildelt sentermidler blir kjent i slutten av 2022. 

Portrett av Pinar Heggernes

Prorektor Pinar Heggernes roser de tre fagmiljøene som vil fornye og utvikle utdanningene gjennom Senter for fremragende utdanning.

Foto/ill.:
Anita Vedå

– Jeg er stolt over de innleverte søknadene og vil takke søkermiljøene for en fantastisk innsats. Jeg vil også takke andre fagmiljø som viste interesse i prosessen og som vil jobbe med å utvikle prosjekter til neste søknadsrunde, sier prorektor Heggernes.