Hjem
Aktuelt
Strategi 2030

UiBs nye strategi er vedtatt

Universitetsstyret vedtok torsdag 2. februar universitetets nye strategi som skal være gjeldende frem til 2030. – En viktig dag for universitetssamfunnet, sier rektor.

Rektor og prorektor holder hvert sitt utkast av UiBs nye strategi
Rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes med designutkastet til strategien som ble vedtatt av styret 2. februar.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

–  Strategien er et viktig verdiforankret dokument som definerer oss. Samtidig setter den noen visjoner og ambisjoner for Universitetet i Bergen i årene frem mot 2030. Jeg ønsker å takke alle ansatte og studenter som har vært involvert i arbeidet med strategien, sier UiB-rektor Margareth Hagen. 

Hun får støtte av prorektor Pinar Heggernes som har ledet prosessen med å utarbeide UiBs nye strategi.  

– Det har vært inspirerende å lede arbeidet med den nye strategien. Det har vært en god og inkluderende prosess, der hele organisasjonen har vært involvert og kommet med innspill. Strategien skal gi universitetet, ansatte og studenter, retning fremover, og kommunisere dette tydelig og inviterende til omverden, sier Heggernes.  

Styret vedtok strategien med noen små justeringer. UiBs nye strategi skal verne om universitetets grunnleggende verdier og tydeliggjøre UiBs viktige rolle som forvalter og skaper av uavhengig kunnskap. Den skal i tillegg fremheve akademisk frihet, kritisk tenkning, etikk og redelighet.

– Samtidig skal dokumentet angi hvordan vi skal videreutvikle oss som et forskningsintensivt breddeuniversitet med ambisjoner om internasjonal høy kvalitet på forskning, utdanning, formidling og innovasjon, sier Hagen. 

Hun viser til at det i mangfoldet av universiteter og høyskoler i Norge er viktig å beskrive UiBs særlige kvaliteter. 

–  I det ligger den tette og ufravikelige koblingen mellom forskning og utdanning, den store bredden og høy internasjonal kvalitet. Samtidig har den nye strategien også vektlagt universitetet som arbeidsplass og samfunnsinstitusjon, sier hun.  

Strategien, som har tittelen Kunnskap som former samfunnet, har tydelige visjoner og flere klare ambisjoner frem mot 2030: 

Visjoner:  

  • UiB skal være blant Europas fremste universiteter, internasjonalt kjent for høy kvalitet i forskning og utdanning. Som samfunnsinstitusjon skal vi bidra til en bærekraftig og demokratisk utvikling og være et attraktivt og inkluderende studie- og arbeidssted. 
  • UiB skal flytte kunnskapsgrensene og bidra til en bærekraftig og demokratisk framtid gjennom sterk forskning i og på tvers av disiplinene over en stor faglig bredde. 
  • UiB skal utdanne kandidater som kan forme morgendagens samfunn, arbeids- og næringsliv med perspektiver fra ulike fagområder. Vi skal gi studenter et faglig fundament som varer hele livet og som bidrar til å skape kompetente og reflekterte samfunnsborgere. 
  • UiB skal være en åpen kunnskapskilde og en fremragende arena for forskningsbasert kunnskapsoverføring og samfunnsdialog. 
  • UiB skal være et attraktivt arbeids- og studiested som rekrutterer og utvikler sterk kompetanse og fremmer en samarbeidskultur om felles høye ambisjoner. 

Inkluderende prosess 

Arbeidet med strategien har pågått i hele 2022 som en åpen prosess der ansatte og studenter har bidratt aktivt gjennom dialogmøter og i ulike kanaler for innspill. Også universitetsstyret har vært involvert i prosessen, gjennom løpende orienteringer og de har bidratt med innspill underveis. Det er gjort grundige analyser av UiBs posisjon, kvaliteter, utfordringer og handlingsrom under arbeidet, samtidig som viktige nasjonale og internasjonale trender har blitt gjennomgått.

Det har også vært omfattende dialog med en rekke eksterne samarbeidspartnere fra nærings-, samfunns- og kulturliv om ulike sider ved universitetets virksomhet. Samlet har disse prosessene dannet grunnlag for arbeidsgruppen som har laget forslaget til den nye strategien.