Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Idea, Act, Plan

UiB tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

Horizon 2020
Norwegian House of Research and Innovation logo

Potential research projects in Horizon 2020

There are still funding opportunities in Horizon 2020. Learn more about some of the upcoming calls.

Kompetanseheving Forskningsadministrasjon
Kristof Vlaeminck ønsker velkommen til UiB sine lokaler

Velkommen til hospitering ved UiBs Brusselkontor

Forskningsrådgivere ved UiB kan nå søke om 1-2 ukers hospiteringsopphold i Brussel for kompetanseheving og nettverksbygging

Charter & Code
Sonja Dyrkorn holder presentasjon om Charter and Code

Forskerperspektivet skal påvirke personalpolitikken

I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

Horisont 2020
Studentar fra institutt for geovitenskap undersøker reservoaregenskaper i sedimentære bergarter

Skal utdanne geologar til å tenke heilskap og berekraft

Fire fagmiljø har fått EU-finansiering til internasjonale doktorgradssamarbeid. Gjennom programmet Innovative Training Networks (ITN) kan UiB no opprette seks nye stipendiatstillingar i geologi, arkeologi, meteorologi og psykologi.

BOA-TEAM
Skjermdump

Bedre oversikt over søknader med PreAward

PreAward er et digitalt verktøy som er utviklet for å gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet. Dette omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader, og PreAward vil dermed fungere både som et prosjektstyringsverktøy og som et ledelsesverktøy .