Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

Posisjonering og prosjektutvikling

I arbeidet med eksternfinansierte prosjekter omfatter denne fasen både prosjektuvikling, innhenting av kunnskap om mulig prosjektfinansiering, posisjonering av fagmiljø inn mot ulike utlysninger, og kompetanseheving knyttet til BOA-aktiviteter.

Identifisering av utlysninger som passer for deg

Lurer du på hvilke muligheter du har for å finansiere ditt prosjekt? Ta kontakt med din lokale forskningsrådgiver, eller kontakt UiB lokale kontaktpunkt for aktuelle forsknings- utdannings- og innovasjonsprogrammer. 

Posisjonering inn mot utlysninger

Lokale kontaktpunkt (LCP). For å vite mer om finansieringsmuligheter og ulike krav som stilles i søknaden, ta gjerne kontakt med LCP for det aktuelle forsknings- utdannings- og innovasjonsprogrammet

UiB Brussel kontor Brusselkontoret skal styrke UiBs engasjement og nærvær i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.

Prosjektetableringsstøtte (PES) Denne ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa samt bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler. PES midler kan tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til Horisont Europa. 

Ta del i nettverk og finn prosjektpartnere

Ta i bruk UiBs etablerte, internasjonale nettverk UiB er medlem i flere internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre, som har forskjellige tilbud til UiB-ansatte. Finn info om finansieringsmuligheter, kurstilbud, forskermobilitet, partnersøk, sampublisering og nettverksbygging

Ansattutveksling gjennom Erasmus+. Alle ansatte ved UiB kan få stipend til utveksling til en institusjon, organisasjon eller et universitet i Europa gjennom Erasmus+.

CV-bygging og karriereutvikling

UiB Ferd - Karrieresenteret for yngre forskere. UiB Ferd støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser, og  tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å utvikle din karriere innenfor og utenfor universitetet.

Momentum - karriereutviklingsprogram for yngre forskere  er UiBs utviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Bibliometri for akademisk CV Bibliometri er en kvantitativ metode som brukes til analyse av vitenskapelig publisering og videre bruk av publikasjoner/arbeid. Analyser av publikasjonsdata en del av Universitetsbibliotekets virksomhet, og Bibliometrigruppen gir også råd om forfatterprofiler og synlighet knyttet til vitenskapelige databaser.Universitetsbiblioteket vil, sammen med institutt/fakultetsrådgiver eller prosjektrådgiver fra FIA, bistå prosjektleder med bibliometriske analyser som er relevant å presentere i en forsknings CV. Les mer om støtte fra UB her

Kurs i CV skriving. Både UiB Opp og UiB Ferd tilbyr kurs i å skrive en CV som fyller kravene fra de fleste finansieringkilder. 

Prosjektutvikling

Veien fra en ide til et prosjekt kan være lang og omfattende. Prosjektutvikling og forståelse for prosesser forut for prosjektetablering inkluderer også kunnskap om forankring av prosjekter og prosess.

Prosjektutvikling kan sees som et verktøy knyttet til ulike prosesser:

  • Et grunnlag for fremtidige søknader til eksterne finansieringskilder
  • Et verktøy for å planlegge hvordan egen forskningstid benyttes i en viss periode
  • Et verktøy for karriereutvikling – hva må gjøres for å nå neste mål

One page project development tool er et verktøy som raskt hjelper deg å identifisere nøkkel elementer i ditt prosjekt, og kan enkelt utvides til å passe til ulike søknadstyper. 

Kompetanseheving eksternfinansiering

UiB Opp er UiB sitt interne kompetanseprogram for eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon. Programmet er åpent for både vitenskepelig og administrativt ansatte

Samleside for UIB sitt tilbud om kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte 

Forskningsrådet tilbyr flere kurs i både prosjektutvikling og søknadsskriving for Horizon Europe prosjekter. Kunnskap fra mange av disse kursene kan brukes til andre finansieringkilder.