Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Fast vitenskapelig ansatt

Kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte

Faste vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen har flere muligheter til å videreutvikle sine ferdigheter og benytte seg av eksisterende kurstilbud for å spisse sin kompetanse.

Hovedinnhold

UiB ønsker å ivareta sine vitenskapelige ansattes velferd og kompetanseutvikling. Her vil du finne mer informasjon om de eksisterende tilbudene ved universitetet.

Utviklingsprogram

Momentum
Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Program for yngre forskningsledere 
Psykologimiljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo har gått sammen om et lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere. Programmet er åpent for søkere fra Det psykologiske fakultet ved UiB.

Instituttlederprogrammet ved UiB
Dette er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB.

TMS UiB karriereprogram
Karriereprogrammets overordnede mål er å gi merverdi for mottakere av stipendet TMS Starting Grant, for å bygge en god forskerkarriere ved UiB. 

Eksternfinansiering av forskning og innovasjon

Når du skal søke eksternfinansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter tar du kontakt med forskningsrådgiver ved ditt fakultet/institutt/senter i god tid før søknadsfrist. Forskningsrådgiver vil deretter ved behov koble på andre deler av støtteapparatet ved UiB.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen kan rådgi om finansiering knyttet til bestemte søknadstyper i Forskningsrådet og til EUs rammeprogram

Forskningrådet tilbyr flere kurs for forskerere som ønsker å lære mer om søknader til Horizon Europe. Kursene er både digitale og fysiske. Merk at de mest populære kursene blir fulltegnet raskt, så her gjelder det å være tidlig ute. 

Ta gjerne kontakt med UiB sitt Brusselkontor eller UiB sitt LCP team for mer informasjon om muligheter for EU finansiering ERC , Marie S. Curie Programmet.

Priser, reise- og prosjektstipend

Meltzerfondet

Meltzerfondets støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin 

Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.

SPIRE-midler

Dette er et strategisk program for forskningssamarbeid med mål om å støtte opp om UiBs strategi. Det kan søkes om midler til støtte for prosjektsøknader og til gjesteforskermidler.

Fond og legater

Vil du realisere et prosjekt som kan redusere UiBs klimaavtrykk? Søk midler fra UiBs klimafond!

Åpen vitenskap, forskningsetikk og GDPR

Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til forskningen. Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i åpen vitenskap. For å finne ut av hva det betyr for deg og ditt prosjekt, kan universitetsbiblioteket kontaktes. Der finner du mer info om forskningsdata og publisering og aktuelle kurs om emnet. 

Dersom forskningsprosjektet ditt inneholder personopplysninger, må du sette deg inn i kravene knyttet til behandling av disse. På UiBs Personvernportal finner du nyttig informasjon. Der finner du også informasjon om RETTE som er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Systemet skal også ha oversikt og kontroll med oppgaver og prosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientbehandling og undervisning, og prosjekter knyttet til læringsanalyseformål.  

For behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er det et elektronisk kurs tilgjengelig i Mitt UiB.

Karriereplan for fast vitenskapelig ansatte

Din karriere:

Opprykk til professor

Personlig opprykk til professor etter kompetanse er hjemlet i Kunnskapsdepartementets «Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger» av 23.7.2010. Fakultetene har vedtatt egne retningslinjer som en konkretisering av de generelle retningslinjene i Kunnskapsdepartementets forskrift, og har egne sider med veiledning til søkerne.

Forskningstermin

Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller 1/2 år etter 3 års tjeneste på visse vilkår. Denne ordningen organiseres av fakultetene. 

Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Ved Universitetet i Bergen kan enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten - og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, søke status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø. Les mer om meritteringsordningen for fremragende undervisere.

 

Veiledningstilbud for veiledere

Ved Universitetet i Bergen tilbyr program for universitetespedagogikk pedagogikkurs for ansatte og ph.d.-kandidater. Flere fakultet tilbyr i tillegg egen opplæring for ph.d.-veiledere:

 

Formidling og forskningskommunikasjon 

Arena for forskningskommunikasjon

Arena for forskningskommunikasjon er en møteplass mellom akademia og samfunn, der forskningen fra Universitetet i Bergen kommuniseres på Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum. Gjennom flere formidlingsformat og metoder legger Arena for forskningskommunikasjon til rette for dialog rundt UiBs ulike forskningsprosjekt, og gir innsyn i hvilken form for kunnskap et universitet produserer for samfunnet. Vi formidler og kommuniserer fra forskningsgrupper, prosjekter og klynger, fra institutt og senter og fra enkeltforskere. Tre ganger i året åpner Arenaen en ny utstilling med den aller nyeste forskningen fra UiBs fagfelt.

Finn en forsker!

Finner de som har behov for din ekspertise deg? På denne siden kan du synliggjøre din ekspertise. Ta kontakt med ditt fakultets kommunikasjonsrådgiver dersom du vil bli mer synlig. 

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en fin mulighet til å nå ut til et bredt publikum og gjøre forskningen din bedre kjent - både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

Støtte til prosjektutvikling og drift av eksternfinansierte prosjekt

I forbindelse med større prosjektsøknader, og drift av sentre og prosjekt tilbyr fakultetene i samarbeid med flere av UiBs sentraladministrative avdelinger ulike kurs og workshops. Her vil du finne oversikter over tilbud og muligheter. Ta kontakt med lokal forskningsrådiver for å undersøke kurstilbud.  

Kurs: Risk Management in research projects  

Retningslinjer for forskere 

Politikk for forskerstillingene 1108, 1109 og 1183

1. Bruken av forskerstillinger

Forskerstillingene benyttes i eksternt finansierte forskningsprosjekter.

2. Arbeidsoppgaver i forskerstillinger

Som hovedregel skal arbeidsplikt i stilling som forsker disponeres uavkortet til forskningsoppgaver, men det kan være aktuelt å også pålegge andre oppgaver som har direkte relevans for forskningsprosjektet. Konkret definering av stillingsinnhold vil imidlertid avhenge av det aktuelle prosjekt vedkommende forsker er tilknyttet.

Eventuelle undervisnings- og veilederoppgaver skal være relatert til forskningsprosjektet. Forskere skal ikke ha emne- eller kursansvar.  

3. Kvalifikasjonskrav

Kandidater til forskerstillinger skal vurderes med hensyn til vitenskapelige kvalifikasjoner, formidlingsarbeid og eventuelle andre relevante kvalifikasjoner. Ved utlysning av forskerstilling, skal UiBs maler for utlysningstekster benyttes.

Stilling som forsker 1183 forutsetter forskningsrelatert professorkompetanse, 1109 forutsetter doktorgrad og 1108 universitetsutdanning tilsvarende masternivå.

Det kan søkes om personlig opprykk etter kompetanse i henhold til Regler for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter og Regler for opprykk til forsker 1183.

4. Opprykk til 1183

UiB skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide egne retningslinjer for opprykk til 1183.

5. Ansettelsesprosedyrer

Ved ansettelse i forskerstillinger følges de ordinære prosedyrene for kunngjøring/unntak fra kunngjøring, sakkyndig vurdering, innstilling og ansettelse som gjelder for det aktuelle stillingsnivået ved UiB, tilpasset forskerstillingenes arbeidsplikter.

Forskere på eksternfinansierte prosjekter med varighet over to år skal ansettes fast.

6. Mellomfinansiering

UiB bør etablere en mellomfinansieringsløsning for å sikre finansiering ved gap på 1-3 måneder mellom utløpende finansiering og innvilget finansieringsløp for faste forskere

Politikk for forskerstillingene 1108, 1109 og 1183 fortsetter

7. Oppfølging av forskere

I de årlige medarbeidersamtalene skal karriereutvikling og -plan være tema. Plan for søknadsskriving og finansiering skal diskuteres, samt hvilke rettigheter og plikter den enkelte forsker har og arbeidsgiver har. Det skal videre legges vekt på aktiviteter og forventede resultater og plan for kompetanseutvikling og karriereutvikling skal utvikles. 

8. Overtallighet og oppsigelse

Rutiner for håndtering av overtallighet i eksternfinansierte stillinger er etablert ved UiB. Før det kan bli aktuelt med oppsigelse må det etter Statsansattloven undersøkes om det er annen passende stilling ved UiB. Instituttene må forvalte prosjektportefølje og bemanningsbehov helhetlig og bemanningsbehov bør søkes løst også på tvers av de enkelte prosjekter. Risikoen for oppsigelser kan videre begrenses ved at man ved utlysning og ansettelse søker etter forskere med en bredere vitenskapelig kompetanse, og at forskerne og faglig ledelse har en aktiv forpliktelse til å skaffe nye eksternfinansierte forskerprosjekter. UiBs rutiner etablerer en prosess som starter tolv måneder før finansieringen opphører. Dette skal sørge for at oppsigelse er siste utvei.