Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. - Veiledning

Veiledning

Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Her finner du informasjon om rettigheter og plikter som kandidat og veileder.

Hovedinnhold

Kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere. Oppnevning av flere veiledere, bytte av veileder eller andre endringer i veiledningsforholdet vedtas av fakultetet ved at kandidat, veiledere og instituttleder fyller ut og signerer endringer av avtalen, del B i i ph.d.-avtalen.  

Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser slik de er spesifisert i ph.d.-forskriften, kan kandidat eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen.

Nærmere informasjon om dette finnes i ph.d.-forskriften § 6.1 

Rettigheter og plikter, veileder

Hovedveilederen har hovedansvaret for veiledningen av ph.d.-kandidaten og er vanligvis kontaktpersonen mellom ph.d.-kandidaten og administrasjonen ved behov. Biveileder deler på det faglige ansvaret med hovedveileder.

Veileder skal:

av organisatoriske oppgaver

 • være kandidatens primære kontakt og ha ansvar for at hun/han blir integrert i forskergrupper og forskningsmiljø (hovedveileder)
 • legge opp til jevnlig kontakt (kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen)
 • legge UiB sine etiske retningslinjer til grunn for veiledningsforholdet

i arbeidet med avhandlingen

 • sikre at forskningsprosjektet blir godkjent i henhold til det etiske regelverketet, og gi råd i forhold til spørsmål om etikk som relaterer seg til forskningsarbeidet
 • påse at kandidaten blir kjent med sitt ansvar om å unngå alle former for uredelighet
 • gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder 
 • drøfte resultater og tolkningen av disse 
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag

i forbindelse med opplæringsdelen

 • følge opp kandidatens faglige utvikling og gi råd om opplæringsdelen
 • gi veiledning i faglig formidling

knyttet til framdrift

 • delta i kandidatens midtveisevaluering
 • bli enig, etter midtveisevalueringen, om en realistisk tidsplan for ferdigstillelse av forskningen og avhandlingen
 • levere en årlig framdriftsrapport innen 1. november (hovedveileder)
 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan   
 • gi råd og følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring, slik at prosjektet kan fullføres innenfor normert tid

Rettigheter og plikter, ph.d.-kandidat

Ph.d.-kandidaten skal: 

som del av det organisatoriske

 • fylle ut og signere ph.d.-avtalen sammen med veiledere og instituttleder senest 1 mnd etter oppstart
 • legge opp til jevnlig kontakt med veiledere*
 • håndtere et eventuelt ønske om å skifte veileder i tråd med §6 (del B) i Ph.d.-avtalen
 • registrere alt arbeid som knytter seg til arbeidsplikten i tråd med instituttets praksis (ved et eventuelt fjerde år)
 • melde inn og dokumentere eventuelle avbrudd, lovhjemlede fravær som kan gi forlengelse i avtaleperioden

i arbeidet med avhandlingen

 • legge fram utkast til deler av avhandlingen etter avtale med veilederen, og i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Deler av avhandlingen kan legges fram i sammenheng med seminar
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • legge opp til et forskningsopplegg som vil føre til en avhandling med høyt faglig nivå og innenfor den gitte tidsrammen

i forbindelse med opplæringsdelen

 • gjennomføre opplæringsdelen i samsvar med fakultetets krav
 • presentere arbeidet eller funnene ved minst en nasjonal- eller internasjonal-konferanse
 • holde oversikt over all dokumentasjon av kurs, seminarer og aktiviteter som kandidaten fullfører som en del av opplæringsdelen

knyttet til framdrift

 • følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innen normert tid
 • informere hovedveileder om forhold som kan ha betydning for veiledningen
 • semesterregistrere seg hvert semester
 • levere fremdriftsrapport innen 1. november hvert år
 • gjennomgå en midtveisevaluering etter fakultetets krav

* Jevnlig kontakt kan opprettholdes gjennom e-poster, møter eller telefonkontakt, det er ikke nødvendig å legge frem skriftlig materiale før alle veiledningstimer.

Program for veiledningskompetanse

Fakultetet tilbyr program for veiledningskompetanse til alle veiledere på ph.d.-nivå.