Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater ved UiB skal gjennomføre midtveisevaluering. Evalueringen skal gjennomføres midt i doktorgradsløpet, og senest ett år før planlagt innlevering av avhandling. Instituttledelsen er ansvarlig for at evalueringen blir gjennomført.

Hovedinnhold

Formål

Ordningen har som hovedformål å hjelpe ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. 

Ansvarlig

Hovedansvaret for midtveisevalueringen er forankret i ledelsen på instituttet (instituttleder, ph.d.ansvarlig eller forskningsleder). Den ansvarlige for midtveisevalueringen bør også være den som har medarbeidersamtaler med stipendiatene for å sikre kontinuitet og god oppfølging av både faglige, og karrieremessige aspekter.  

Krav ved gjennomføring

Midtveisevalueringen skal gjennomføres som seminar eller møte, eller en kombinasjon og dreie seg om den enkelte kandidat. Sensitiv tilbakemelding skal gis i et lukket forum eller ved personlig kommunikasjon. 

Midtveisevalueringen skal gjennomføres i form av en presentasjon fra kandidaten. Kandidaten må i forkant av midtveisevalueringen levere en skriftlig rapport til en komité som er nedsatt av den ansvarlige for midtveisevalueringen. Det skal være minimum 3 personer i komiteen som f. eks kan bestå av ph.d.-ansvarlig, hovedveileder og medveileder. Rapporten skal redegjøre for status i arbeidet med avhandlingen og status for opplæringsdelen. I tillegg skal rapporten eksplisitt redegjøre for de metodiske og eventuelle etiske utfordringene i arbeidet. 

Oppfølging ved normert progresjon

Midtveisevalueringen skal oppsummeres med et notat som legger en plan for hvordan kandidaten skal kunne levere en faglig god avhandling på normert tid. Det skal oppgis hvem som var tilstede.

Oppfølging ved forsinket progresjon

Dersom midtveisevalueringen synliggjør at kandidaten ikke tilfredsstiller forventet progresjon skal det utarbeides en mer grundig oppfølgingsplan som inkluderer et oppfølgingsmøte som avholdes innen seks måneder. På oppfølgingsmøtet skal midtveisevalueringskomiteen vurdere om oppfølgingsplanen blir fulgt. Dersom komiteen konkluderer med at det er liten sannsynlighet for at prosjektet vil bli gjennomført, kontakter instituttleder lederen av programstyret for ph.d. programmet. Informasjon som fremkommer kan inngå i en diskusjon om avslutning av studieløpet. 

Oppfølgingsplanen bør inneholde følgende punkt:

  • Hvem som har evaluert kandidaten
  • Ph.d.-kurs og formidlingsaktiviteter som er gjennomført så langt
  • Manuskripter under arbeid, eventuelt levert
  • Utfordringer
  • Oppfølging/tiltak
  • Øvrige kommentarer