Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Opptak - Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Opptak til Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over gjeldende prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Forskrift og utfyllende regler

De formelle kravene og prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er hjemlet i forskriften for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet.

To veier til opptak

 1. Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil få opptak i forbindelse med tilsetting dersom prosjektbeskrivelse var inkludert i søknaden på stillingen. 
 2. Søknader fra stipendiater med annen arbeidsgiver enn fakultetet behandles fortløpende.

Opptakskrav

Her er kravene som må være oppfylt for å få opptak til ph.d.-programmet:

Utdanningsbakgrunn

Omfanget av utdanningsbakgrunnen må normalt tilsvare en mastergrad på 120 studiepoengs omfang som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoengs omfang (normalt 2+3 år), eller en integrert mastergrad av 300 studiepoengs (5 års) omfang. I mastergraden skal det normalt inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng.  

Fakultetet følger NOKUT sine retningslinjer i GSU-listen for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet dersom betingelsene under er oppfylt. 

For mastergrader som er grunnlag for opptak til ph.d.-programmet gjelder følgende krav:

Den aktuelle graden... 

 1. er en del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fire års universitetsutdanning i Norge,  
 2. har et nivå tilsvarende kravene til norske mastergrader, 
 3. kvalifiserer for å søke opptak til et ph.d.-program ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen
 4. inneholder tilstrekkelig og relevant metodeopplæring, og 
 5. inneholder et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng.

Dersom søkeren kan dokumentere relevante tilleggs emner på masternivå og/eller andre klart forskningsrelevante aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) kan dette inngå i vurderingen av punkt 2, 4 og 5 over. 

Tilstrekkelig og relevant metodeopplæring innebærer at søkeren må dokumentere opplæring i metode på masternivå som er relevant for det planlagte ph.d.-prosjektet. Dersom masterutdanningen ikke inneholder konkrete metodeemner, må søkeren dokumentere hva slags metodeopplæring hen har hatt integrert i andre emner ved å inkludere pensumlister, metodebesvarelser eller tilsvarende dokumentasjon i opptakssøknaden. Søkere som ønsker å knyttes til Institutt for sammenliknende politikk må dokumentere metodeopplæring på masternivå innen både kvalitativ- og kvantitativ metode.

Mastergraden skal vanligvis være innen det fagområdet det søkes opptak til. Mener fagmiljøet at søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan fakultetet, etter anbefaling fra fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i ph.d.-programmet.  

Karakterkrav

Minstekravet for søkere skal normalt være B, eller tilsvarende, både på det selvstendige arbeidet og for mastergraden som helhet. Det blir lagt spesiell vekt på karakteren på det selvstendige arbeidet.

Finansiering

Søkere som ikke blir tilsatt i stipendiatstilling må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele avtaleperioden. Den normerte avtaleperioden tilsvarer 3 år satt av til arbeid med avhandling og opplæringsdel. Programmet gir ikke opptak til søkere som ønsker å finansiere sin egen ph.d.-utdanning.

Dersom søker har finansiering fra en utenlandsk institusjon, må de finansielle ordningene ved sykdom dokumenteres.

Søker må dokumentere tilfredsstillende driftsmidler for gjennomføringen av ph.d.-prosjektet.

Prosjektbeskrivelse

Søkere må levere en prosjektbeskrivelse på 5-8 sider. Enkelte stillingsutlysninger ber om en kortere eller ingen prosjektbeskrivelse til søknaden. I slike tilfeller må en komplett prosjektbeskrivelse utformes i samråd med veileder og godkjennes før kandidaten kan få opptak til ph.d.-programmet. Godkjent prosjektbeskrivelse sendes til fakultetet innen 3 måneder etter oppstart i stillingen. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt eventuelle etiske problemstillinger. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet. Et budsjett med henblikk på utgifter til drift av ph.d.-prosjektet er påkrevd. Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt avgjørende vekt på prosjektets kvalitet og prosjektets gjennomførbarhet innenfor normert tid på tre år. 

Fakultetet har utarbeidet 10 momenter man bør ta hensyn til under utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 1. Søkeren må dokumentere god kjennskap til forskningsområdet, både nasjonalt og internasjonalt.
 2. Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset. Det må vises at prosjektet innebærer en utvidelse av eksisterende kunnskap, og/eller at kunnskapen gir grunnlag for videre forskning på feltet.
 3. Det må vises at de metodene og teoriene som tenkes brukt, er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det er gode muligheter til å utvikle den nødvendige metode og teori. Analysemetoder må beskrives.
 4. Vurderinger knyttet til forskningsetikk. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andremyndigheter eller fra private (som informanter, pasienter og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
 5. Søker må vurdere om forskningsprosjektet innebærer behandling av personopplysninger.
 6. Framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet, herunder eventuelle utenlandsopphold.
 7. Planer for opplæringsdelen og faglig formidling.
 8. Budsjett med henblikk på utgifter til drift: programvare, bøker, kurs, datainnsamling, feltarbeid og lignende.
 9. Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige avtaler som er inngått med tredjeparter.
 10. Det skal sannsynliggjøres at prosjektet kan gjennomføres på normert tid og innen de økonomiske rammebetingelsene som foreligger.

Krav til engelskferdigheter

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakere i ph.d.-programmet. Søkere kan bli bedt om å dokumentere sine engelskferdigheter ved hjelp av følgende tester med gitte resultater eller bedre:

TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 575 på Paper-based Test (PBT), eller 90 på internet-Based Test (iBT). Minimum 4,5 I skriftlig prøve
IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6,5 og minimum 5,5 i alle 4 komponenter


Språk i avhandlingen

Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.

Opptaksavtale

Avtale om opptak til ph.d.-programmet

Opptak til ph.d.-programmet ved fakultetet gjelder for tre eller fire år, avhengig av om pliktarbeid inngår i finansieringsplanen. Alle som blir tatt opp, må inngå skriftlig avtale om dette. Avtalen sendes til kandidaten sammen med opptaksbrevet og skal returneres til fakultetet i utfylt og signert stand innen en måned. Fakultetskoordinator skaffer signaturen fra dekan.

Retningslinjer for utfylling av avtalen

Avtalen består av tre deler

Del A. Generell del

Del A skal signeres av doktorgradskandidat, instituttleder og fakultet (dekan).

Del B. Avtale om faglig veiledning

Del B skal signeres av doktorgradskandidat, veileder(e), instituttleder og fakultet (dekan).

Del C. Avtale mellom ekstern institusjon og universitetet

Del C brukes bare for kandidater som enten har ekstern finansiering eller som har arbeidsplass ved annen institusjon enn UiB. Avtalen kan også brukes for kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved UiB enn det kandidaten er knyttet til gjennom opptaksavtalens Del A. Del C skal signeres av doktorgradskandidat, ekstern part og fakultetet (dekan).

Kandidaten må sørge for at de aktuelle delene av avtalen signeres av veileder(e), instituttleder og eventuelt ekstern part før den sendes til fakultetet. Dekan signerer avtalen på vegne av Universitetet i Bergen. Avtalens originalversjon registreres elektronisk ved fakultetet og returneres til kandidaten. De resterende parter mottar en kopi av den signerte avtalen.

Doktorgradskandidater som er ansatt ved UiB, skal også inngå kontrakt med UiB om rettigheter til eventuell økonomisk utnyttelse av forskningsresultater som frambringes under arbeidet ved UiB. Kontraktinngåelse skjer i forbindelse med tilsettingen i stipendiatstilling.