Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

SPIRE - Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Strategisk program for forskningssamarbeid (SPIRE) har som mål å støtte opp om Universitetet i Bergens strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. Forskningen styrkes av internasjonalt samarbeid og nettverk.

Det kan også søkes om gjesteforskermidler.

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 - med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB. 
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.
   

Kategorier for søknad om midler


Det kan søkes om SPIRE-midler fra følgende 2 kategorier:

1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid.

Støtten er å anse som såkornmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

 • SPIRE midler avgrenses til såkornsmidler mot Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder (ex. Nordforsk), men ikke til Horisont 2020/Horisont Europa.
 • Aktiviteter som typisk kan støttes under denne kategorien er kostnader i forbindelse med etablering av kontakt og langsiktig forskningssamarbeid med nye internasjonale partnere som grunnlag for prosjektsøknader.


2. SPIRE - Gjesteforskermidler.

Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.

 • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
 • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Søknadsprosess for SPIRE midler i 2020

 • Søknadsfrist for 2020 er: 1. desember 2019.
 • Søkeren må bruke standard SPIRE søknadsskjema for å søke om midler.
 • Hvert fakultet har egne interne retningslinjer for søknadsprosessen.
 • 2020 SPIRE midler kan brukes i perioden: 01.01.2020 - 31.12.2020.

Rapportering
Alle søkere som har mottatt SPIRE midler i 2020 er pliktig til å levere en sluttrapport innen 30 januar året etter. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Planlagte/leverte søknader om eksternfinansierte prosjekt skal omtales i sluttrapporten. Sluttrapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ePhorte til Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Det er laget en standard SPIRE rapport til bruk for dette formålet.