Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
SPIRE - Såkornsmidler

SPIRE - Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hovedinnhold

Strategisk program for forskningssamarbeid (SPIRE) har som mål å støtte opp om Universitetet i Bergens strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. 

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 - med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB. 
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.
   

Kategorier for søknad om midler


Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

 • Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
 • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes. 

  Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

2. SPIRE - Gjesteforskermidler

Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.

 • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
 • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Søknadsprosess 

 • Søknadsfrist for SPIRE-midler i 2022 er: 1 desember 2021.
 • Det kan åpnes for løpende søknader/tildelinger utover 2022 (administrert av fakultetene).
 • Søknader fra institutt sendes til fakultet. Fakultetene innstiller egne søknader.
 • Frist for bruk av SPIRE midler i 2022 er 31. desember, 2022. Midler som ikke er kostnadsført innen denne fristen kan ikke brukes påfølgende år. SPIRE-midler overføres til fakultetene iht regnskapsførte kostnader pr 31.12.2022.
 • Fakultetene sender FIA en oversikt over 2022 SPIRE-tildelinger innen 1. mars 2022Oversiktene sendes i ePhorte til FIA.

Rapportering
Alle søkere som har mottatt SPIRE midler er pliktig til å levere en sluttrapport innen 31. januar året etter tildeling. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Planlagte/leverte søknader skal omtales i sluttrapporten. Sluttrapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ePhorte til Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Det er laget en standard SPIRE rapport til bruk for dette formålet.