Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
SPIRE - Såkornsmidler

SPIRE - Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hovedinnhold

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 - med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB. 
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.
   

Kategorier for søknad om midler


Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

 • Frikjøp av vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 - med doktorgrad) og postdoktorer som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa). Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes. 
 • Reise- og møte kostnader i forbindelse med partnersøk.

  Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om midler til dette formålet.

2. SPIRE - Gjesteforskermidler

Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1-3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.

 • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
 • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Søknadsprosess 

 • Søknadsfrist for SPIRE-midler er 9. mai 2024. 
 • Fakultetsfrist for å ferdigstille SPIRE-søknader er 27. mai 2024.
 • Det kan åpnes for en ny søknadsrunde høsten 2024 (administrert av fakultetene).
 • Fakultetene sender FIA en oversikt over 2024 SPIRE-tildelinger innen 1. september 2024, og 30. november 2024 for eventuelt nye  tildelinger ved en utlysning høsten 2024Oversiktene sendes i ePhorte. 
 • Frist for bruk av SPIRE midler er 30. november, 2025. Ubrukte midler tilbakeføres til FIA. 

Rapportering

 • Alle søkere som har mottatt SPIRE midler er pliktig til å levere en sluttrapport innen  31. januar 2026. Planlagte/leverte søknader om eksternfinansiering, med informasjon om utlysning og søknadsfrist skal omtales i sluttrapporten.
 • Søkere som ikke har levert sluttrapport innen frist 31. januar 2026 kan ikke søke om nye SPIRE-midler.
 • Sluttrapporten samles ved hvert fakultet og sendes i ePhorte til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen senest innen 14. februar 2026. Det er laget en standard SPIRE-rapport til bruk for dette formålet.