Hjem
Ansattsider
Tilsettmobilitet

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Hovedinnhold

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Døme på Erasmus+ tilsettmobilitet:

  • Teknisk- administrativ personale reiser til et universitet i utlandet, for å dra nytte av partnerinstitusjonen sine erfaringar og good practice.
  • Staff training weeks, som blir organiserte ved mange universitet. Du finn ei oversikt over ein del Staff training weeks her. Dersom du ønskjer meir informasjon, kan du også kontakte koordinator for Erasmus+ tilsettmobilitet Helge Bjørlo.
  • Opplæring i en bedrift eller ved eit universitet (vitskapeleg tilsette eller stipendiatar på labopplæring, metodekurs, job-shadowing for administrativt-teknisk tilsette)
  • Språkkurs

Avtalar
UiB har inga portefølje av avtalar for tilsettutveksling, og den tilsette må sjølv organisere eit utvekslingsopphald og eit opplegg i ein bedrift, organisasjon eller universitet. Det trengs inga Erasmusavtale for å reise på tilsettutveksling, men alle utdanningsinstitusjonar som er involverte i denne aktiviteten, må ha eit Erasmus University Charter.

Formelle krav
Opphaldet må vare i minimum to dagar utanom reise, og maksimum to månader. Det vanlege er 3-5 dagar, og normalt vil ein ikkje få erasmusstøtte for meir enn ei arbeidsveke (5 dagar). Den tilsette må skrive ein søknad som må godkjennas av næraste leiar, og som må sendast frå instituttet/fakultetet/eininga i ePhorte til Studieadministrativ avdeling. Søknaden kan gjerne vere Mobility Agreement (sjå lenger ned på sida), fylt ut og signert av både den tilsette, sender- og mottakarinstitusjon. Det er et krav at Mobility Agreement med hovudmål og venta resultat av opphaldet, samt et program for mobilitetsperioden, ligg føre før ansattutvekslinga startar.

Dersom det vert konkurranse om plassane for erasmus tilsettmobilitet, vil tilsette som ikkje tidlegare har vore på tilsettutveksling, eller institutt/fakultet/einingar som ikkje tidlegare har sendt tilsette på tilsettutveksling, verte prioriterte.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.

Ta kontakt med administrasjonen på ditt institutt/fakultet dersom du ønskjer å reise på Erasmus tilsettopphald. Søknaden må kome frå leiar ved instituttet/fakultetet og blir å sende til Erasmus institusjonskoordinator, Studieadministrativ avdeling i ePhorte. Utgifter utover Erasmusstipendet må dekkjast av institutt/fakultet.

Erasmusstipendet
Stipendet tildeles etter satsar for opphald og reise etter kva land i Europa du reiser til:

Vertsland og sats for opphald
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige, UK: 112 € per dag
Austerrike, Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania og Tyskland: 99 € per dag
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn: 87 € per dag

Reisesatsar
Reiseavstand mellom 100 og 499 km: 180 € per deltakar
Reiseavstand mellom 500 og 1999 km: 275 € per deltakar
Reiseavstand mellom 2000 og 2999 km: 360 € per deltakar
Reiseavstand mellom 3000 og 3999 km: 530 € per deltakar
Reiseavstand mellom 4000 og 7999 km: 820 € per deltakar
8000 km eller lenger: 1500 € per deltakar

Europakommisjonen sin reisekalkulator skal nyttast for å finne reiseavstand: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Grønn reise Erasmus

UiB ønskjer å redusere klimaavtrykket sitt og vere klimanøytralt innan 2030.  All reiseverksemd, både for studentar og tilsette, vil påverke klimaavtrykket vårt. Erasmusprogrammet har same ønskje om å gjere mobiliteten innan programmet så klimanøytral som mogleg. Derfor er det eigne reisesatsar for dei som vil reise meir klimanøytralt (tog, buss eller bil).

Reiseavstand mellom 100 og 499 km: 210 € per deltakar
Reiseavstand mellom 500 og 1999 km: 320 € per deltakar
Reiseavstand mellom 2000 og 2999 km: 410 € per deltakar
Reiseavstand mellom 3000 og 3999 km: 610 € per deltakar

Stadfesting og rapport etter opphaldet
For at det skal kunne betalast ut Erasmus-midlar etter ei tilsettutveksling må følgjande dokumentasjon ligge føre:

Utvekslingsavtale (Mobility agreement)

Stadfesting på tilsettmobilitet

Signert stipendavtale

Reiserekning

Rapport

Rapporten skal leverast via ei lenke som blir sendt frå EU-kommisjoen til e-postadressa di, etter endt utveksling.

Reiserekning skal leverast på vanleg måte til ditt institutt/fakultet, saman med kvitteringane. Studieadministrativ avdeling vil deretter overføre det tildelte stipendet til instituttet/fakultetet etter at dokumentene nemd over er levert til Erasmuskoordinator.