Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering

Prosjektetableringsstøtte (PES)

PES-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa samt bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

Hovedinnhold

UiB forvalter et 1-2årlig rammetilskudd fra Norges forskningsråd (RCN) for å bidra til UiBs utgifter til prosjektetableringsstøtte (PES) og posisjonering (POS). Forskere kan ikke søke RCN direkte om disse midlene, men de må informere sine avdelinger om søknad og økonomiske behov.

PES - Prosjektetableringsstøtte (PES)

 • PES tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til Horisont Europa.
 • Det overføres en rammebevilgning til fakultetene, basert på antall søknader som er registrert sendt i Unit4 prosjektsøknadsmodulen OG i prosjektoversikten til UiB's LEAR Liv-Grethe Gudmundsen (via autorisasjonsskjema*) i slutten av året.
 • Rammebevilgningen beregnes ut fra søknadskategori, forskerens rolle i prosjektet, og dertil tilhørende satser. Se oversikt over PES-satser under.
 • PES-støtte utløses kun hvis søknaden er formelt godkjent (eligible) av EU.
 • Ubrukte PES-midler kan overføres til neste år. 

*send alltid kopi til lokal kontaktpunkt.

PES-midler kan dekke:

 • Reise- og møtekostnader.
 • Ekstern assistanse og rådgivning. Bestilling av ekstern rådgvining må gjøres via bestiller ved eget institutt. UiB har signert rammeavtale med eksterne konsulentfirmaer
 • Kompensasjon/refusjon for arbeidsinnsats som en forsker legger inn i HEU-søknaden. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium.
 • Søk i patentdatabaser og lignende.

Gratis konsulenthjelp tilbys av Forskningsrådet fra PNO Consultants til grant application review eller til mentoring and concept development. Ønsker du gratis konsulenthjelp ta kontakt med Spesialrådgiver Inger Nordgard på: inn@forskningsradet.no Send informasjon om hvilken call/topic det dreier seg om, søknadsfrist, hvem som foreløpig er med i konsortiet og draft proposal (hvis mulig) slik at NFR kan finne riktig PNO-konsulent til deg. 

I 2024 vil hver søknad få tildelt følgende PES-midler i NOK:

Koordinatorsøknader

Pillar 1

MSCA Doctoral Network

75 000

MSCA Postdoctoral Fellowship

25 000

MSCA Staff exchange

35 000

MSCA COFUND

75 000

ERC Starting Grant 

60 000

ERC Consolidator Grant 

60 000

ERC Advanced Grant 

60 000

ERC Synergy Grant (UiB er koordinerende institusjon) 

80 000

ERC Proof of Concept

10 000

ERC Round 2 (intervju)

25 000

Research Infrastructure 

75 000

Pillar 2

RIA/IA Utlysningsbudsjett inntil 5 mill EUR

150 000

RIA/IA Utlysningsbudsjett >5 – 10 mill EUR

200 000

RIA/IA Utlysningsbudsjett >10 mill EUR

250 000

RIA/IA round 2 (2-trinns søknader)

30 000

CSA (Coordination & Support Action)

100 000

European Partnerships (HE og H2020, 1-trinn eller 1.trinn av 2-trinn)

50 000

Pillar 3

EIC Pathfinder

75 000

EIC Transition

75 000

Andre

CSA Widening participation and Spreading Excellence (incl. COST)

60 000

Reforming and enhancing the European Research and Innovation system

60 000

Søknader der UiB er partner

Alle ordninger 

Alle ordninger 2.trinn (av 2-trinnssøknader)

20000

0

 

POS - Posisjoneringsmidler

POS-midler kan brukes til

 • posisjonering for å profilere og fremme individuelle forskere som deltaker i kommende Horizon Europe-søknader
 • deltakelse i tematiske fora, strategiske nettverk og partnerskapskonsortier, hvor nasjonale interesser kan ivaretas i forbindelse med utforming av strategiske forsknings- og innovasjonsagendaer, arbeidsprogrammer, «Missions» og andre satsinger i Horizon Europe
 • styrking av intern EU-kompetanse utover opplæring som RCN tilbyr gratis.

Dessverre er ingen posisjoneringspenger tilgjengelig i 2024 pga av vesentlig kutt i årets rammebevilgning.

Dokumenter