Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

BOA-teamet

BOA-teamet er en tverrfaglig gruppe fra flere sentraladministrative enheter med spisskompetanse innen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA).

Hovedinnhold

UiBs sentrale BOA-team består av ressurser fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen, Studieavdelingen, HR-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen og Senter for Vitenskapsteori. 

BOA-teamet bistår den fagnære administrasjonen ved fakultetene i alle faser av eksternfinansierte forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekt. Fakultets- og institutt administrasjon er primærbrukere av BOA-teamets tjenester, mens forskeren  er sluttbruker og vil dra nytte av disse tjenestene. 

UiBs sentrale BOA-teams tjenester omfatter

  • Søknadsstøtte og oppfølging av innvilgete prosjekter fra prioriterte program eller finansieringkilder
  • Kompetansehevingsaktiviteter knyttet til ekstern finansiering av forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekter
  • Utvikling av administrative verktøy knyttet til ekstern finansiering 

 

BOA-teamet har organisert sine tjenester i BOA-ekspertteam for spesifikke finansieringsilder og programmer. Disse teamene tilbyr målrettet støtte inn i de ulike prosjektfaserne og inkluderer eksperter på områder som er relevante for akkurat den enkelte utlysningen. 

Etterhvert har stadig flere fakultet etablert egne fakultetsvise BOA-team som koordinerer det lokale søknadsarbeidet og drift av fakultetenes eksternfinansierte prosjekt.