Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Ressursgruppe for BOA teamet

Ressursgruppen for BOA-teamet består av direktørene ved de avdelingene som utgjør BOA-teamet.

Hovedinnhold

Ressursgruppen for BOA- teamet skal ha det overordnede ansvaret for ressursallokering inn i BOA-teamet. Ressursgruppen skal også:

  • Gi retning for BOA- teamets arbeid når det gjelder allokering og prioritering av ressurser
  • Forankre planer og tiltak
  • Ha det overordnede ansvaret for BOA-teamets faglige utvikling, og for BOA-teamets måloppnåelse i tråd med UiBs strategi og prioriteringer

 

BOA-teamets Ressursgruppe: 

 

I tillegg til ressursgruppen har BOA-teamet en kontaktgruppe med en representant for hver av avdelingene som samarbeider og gir råd til BOA-team leder om de ulike avdelingenes kompetanseområder, og bistår i arbeidet med å utvikle tiltak og planer for BOA-teamet. Kontaktgruppen sikrer ressurser fra sin seksjon/avdeling inn i BOA-teamet gjennom dialog med avd.dir.