Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS)

PES-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

Hovedinnhold

PES-ordningen innebærer støtte til følgende to kategorier: 

 1. PES – Prosjektetableringsstøtte til forskere.
   
 2. POS – midler:
 • Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en søknad til Horisont Europa.
 • POS - midler til fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå.
 • POS – KHT – kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved UiB. 

1. PES - Prosjektetableringsstøtte (PES) tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til Horisont Europa

 • Det overføres en rammebevilgning til fakultetene, basert på antall søknader som er registrert innen 06.12.21.
 • Fakultetsfrist for å registrere innsendte HEuropa søknader er: 17. september 2021 og 6. desember 2021.
 • Rammebevilgningen beregnes ut fra søknadskategori, forskerens rolle i prosjektet, og dertil tilhørende satser. PES-støtte utløses hvis søknaden er formelt godkjent (eligible) av EU.
 • Ubrukte PES midler kan overføres til neste år. 


PES-midler kan dekke:

 • Reise- og møtekostnader.
 • Ekstern assistanse og rådgivning. Bestilling av ekstern rådgvining må gjøres via bestiller ved eget institutt. UiB har signert rammeavtale med eksterne konsulentfirmaer, som trer i kraft 1. september 2021. 
 • Kompensasjon/refusjon for arbeidsinnsats som en forsker legger inn i HEU-søknaden. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium.
 • Søk i patentdatabaser og lignende.

Gratis konsulenthjelp tilbys av Forskningsrådet fra PNO Consultants til grant application review eller til mentoring and concept development. Ønsker du gratis konsulenthjelp ta kontakt med Spesialrådgiver Inger Nordgard på: inn@forskningsradet.no Send informasjon om hvilken call/topic det dreier seg om, søknadsfrist, hvem som foreløpig er med i konsortiet og draft proposal (hvis mulig) slik at NFR kan finne riktig PNO-konsulent til deg. 

For hver koordinatorsøknad får instituttet tildelt følgende PES-midler i NOK:
MSCA DN 75 000
MSCA PF  25 000
MSCA RISE  35 000
MSCA COFUND 75 000
ERC Starting Grant  60 000
ERC Consolidator Grant  60 000
ERC Advanced Grant  60 000
ERC Synergy Grant  80 000
ERC PoC  10 000
ERC Round 2 (intervju) 25 000
Research Infrastructure  75 000
RIA/IA Clusters 100 000
CSA Clusters 100 000
Clusters round 2 (2-trinns søknader) 30 000
EIC Pathfinder 75 000
EIC Transition 75 000
CSA Widening participation and Spreading Excellence (incl. COST) 60 000
Reforming and enhancing the European Research and Innovtion system 60 000
European Partnerships (Cofund) 50 000
ERA Net (hvor Norge deltar)  30 000
Partnersøknader (alle typer) 20 000

2. POS - Posisjoneringsstøtte

Merk: Frist for bruk av posisjoneringsstøtte tildelt i 2021 er 10. desember, 2021. Ubrukte POS-midler kan ikke brukes påfølgende år.

Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier:

1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad (søknad):

 • Nettverksbygging.
 • Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen.
 • Bygge opp nye eller komme inn i eksisterende konsortier.


2. Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå (søknad):

 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora.
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU organisasjoner.
 • Studie- og delegasjonsreiser til Brussel.

3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene med det mål å stå sterkere rustet i konkurransen om finansiering fra HEuropa. Programmene til aktivitetene det søkes midler til (workshops, kurs osv) må legges ved søknadene (søknad). Merk at UiB har rammeavtale med konsulenter for opplæring ifm Horizon Europe programmer.

Søknadsprosess for POS-midler i 2021:

 • POS-søknadsfrist for tildelinger som kan brukes i 2022 er: 1 desember 2021. MERK: Fakultetene kan ha en tilleggsutlysning for POS-midler våren/høsten 2022.
 • Fakultetene vurderer og innstiller egne POS-søknader.
 • Fakultetene setter egne satser for hvor mye det kan søkes om i kategori 1: Posisjoneringsstøtte for forskere som posisjonerer seg mot en HEuropa søknad.
 • Fakultetene sender FIA en oversikt i ePhorte over POS-tildelinger innen 21. februar og 15. juli, 2022.

Rapportering

 • Forskere som mottar POS-midler i 2021 i kategori 1 er pliktig til å levere en sluttrapport innen 30. januar 2022. Rapporten skal være på maksimum 1 side og planlagte/leverte søknader til HEuropa skal omtales i rapporten.
 • Rapportene sendes til fakultetet, som videresender rapportene til FIA i ePhorte innen 15. februar. Det er laget en standard POS rapport til bruk for dette formålet.
 • PA-rutiner for PES-midler finnes her: https://www.uib.no/boa/103484/nfr-samleside-%C3%B8konomi