Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS)

PES2020-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i H2020, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

PES2020 innebærer støtte til følgende to kategorier: 

 1. PES – Prosjektetableringsstøtte til forskere.
   
 2. POS – midler:
 • Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en søknad til Horisont Europa.
 • POS - midler til fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå.
 • POS – KHT – kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved UiB. 

1. PES - Prosjektetableringsstøtte (PES) tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til H2020

 • Det overføres en rammebevilgning til fakultetene, basert på antall søknader som er registrert i PreAward som "søknad sendt" til H2020 i 2020 innen 5.12.20.
 • Fakultetsfrist for å registrere innsendte H2020 søknader i PreAward er: 18. september 2020 og 4. desember 2020.
 • Rammebevilgningen beregnes ut fra søknadskategori, forskerens rolle i prosjektet, og dertil tilhørende satser. PES-støtte utløses hvis søknaden er formelt godkjent (eligible) av EU.
 • Ubrukte PES midler kan overføres til neste år.


PES-midler kan dekke:

 • Reise- og møtekostnader.
 • Ekstern assistanse og rådgivning. UiB har rammeavtaler med Innovayt og Enspire Science Ltd. Bestilling av ekstern rådgvining må gjøres via bestiller ved eget institutt. Forslag/mal til bestillingsskjema for Enspire Science Ltd og Innovayt
 • Kompensasjon/refusjon for arbeidsinnsats som en forsker legger inn i H2020-søknaden. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium.
 • Søk i patentdatabaser og lignende.

Gratis konsulenthjelp tilbys av Forskningsrådet fra PNO Consultants. Søkere får en fast konsulent som følger dem gjennom hele fasen, fra prosjektstadiet til ferdig søknad, i tett samarbeid med Forskningsrådets nasjonale kontaktperson (NCP) på det aktuelle fagområdet. Ønsker du gratis konsulenthjelp ta kontakt med NFR sin NCP på ditt område for informasjon om støtteomfang https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/sok-horisont-2020/horisont-2020-eksperter/. Send informasjon pr epost om hvilken call/topic det dreier seg om, hvem som foreløpig er med i konsortiet og draft proposal (hvis mulig) slik at NCP kan finne riktig PNO-konsulent til deg.

For hver koordinatorsøknad får instituttet tildelt følgende PES-midler i NOK:
MSCA ITN  75 000
MSCA IF  15 000
MSCA RISE  30 000
MSCA COFUND 50 000
FET Open, Proactive and Flagships  75 000
ERC Starting Grant  50 000
ERC Consolidator Grant  50 000
ERC Advanced Grant  50 000
ERC Synergy Grant  50 000
ERC Round 2   25 000
Industrial leadership  75 000
Research Infrastructures  75 000
Societal Challenges  100 000, Round 2. kr 30 000
Science with and for Society  50 000
COST Actions  50 000
InnovFin instruments - EU Finance for Innovators  30 000
ERA Net COFUND  30 000
Partnersøknader 15 000

2. POS - Posisjoneringsstøtte

Merk: Frist for bruk av posisjoneringsstøtte tildelt i 2020 er 10. desember, 2020. Ubrukte POS-midler kan ikke brukes påfølgende år.

Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier:

1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig HEuropa søknad (søknad):

 • Nettverksbygging.
 • Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen.
 • Bygge opp nye eller komme inn i eksisterende konsortier.


2. Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå (søknad):

 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora.
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU organisasjoner.
 • Studie- og delegasjonsreiser til Brussel.

3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene med det mål å stå sterkere rustet i konkurransen om finansiering fra H2020/HEuropa. Programmene til aktivitetene det søkes midler til (workshops, kurs osv) må legges ved søknadene (søknad).

Søknadsprosess for POS-midler i 2020:

 • POS-søknadsfrist for 2020 er: 1 desember 2019. MERK: Fakultetene kan ha en tillegsutlysning for POS-midler i år 2020.
 • Fakultetene vurderer og innstiller egne POS-søknader.
 • Fakultetene setter egne satser for hvor mye det kan søkes om i kategori 1: Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en HEuropa søknad.
 • Fakultetene sender FIA en oversikt i ePhorte over POS-tildelinger innen 21. februar og 15. juli, 2020.

Rapportering

 • Forskere som mottar POS-midler i 2020 i kategori 1 er pliktig til å levere en sluttrapport innen 30. januar 2021. Rapporten skal være på maksimum 1 side og planlagte/leverte søknader til Horisont Europa skal omtales i rapporten.
 • Rapportene sendes til fakultetet, som videresender rapportene til FIA i ePhorte innen 15. februar. Det er laget en standard POS rapport til bruk for dette formålet.
 • PA-rutiner for PES2020-midler i 2020 finnes her: https://www.uib.no/boa/103484/nfr-samleside-%C3%B8konomi

Siden oppdateres av Kristin Hansen