Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)
Ekstern finansiering

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS) for Horisont 2020

PES2020 er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i H2020, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler fra H2020.

PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for forskere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving for deltakelse i H2020, slik at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre, og antall søknader med norsk deltakelse går opp.

PES2020 innebærer støtte til følgende 2 kategorier: 

 1. PES – Prosjektetableringsstøtte til forskere.
   
 2. POS – midler:
 • Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en H2020/HEuropa søknad.
 • POS - midler til fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå.
 • POS – KHT – kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved UiB. 

1. PES - Prosjektetableringsstøtte (PES)
PES midler tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til H2020 i 2019.

 • Det overføres en rammebevilgning til fakultetene, basert på antall søknader som er registrert i PreAward som "søknad sendt" til H2020 i 2019.
 • Fakultetsfristene for å registrere innsendte H2020 søknader i PreAward er:  18. september og 5. desember 2019.

Rammebevilgningen beregnes ut fra søknadskategori, forskerens rolle i prosjektet, og dertil tilhørende satser. PES-støtte utløses hvis søknaden er formelt godkjent (eligible) av EU.

Ubrukte PES midler kan overføres til neste år.

Gratis konsulenthjelp tilbys fra Forskningsrådet:
Forskere som søker H2020 kan få gratis konsulenthjelp fra PNO Consultants. Søkere får en fast konsulent som følger dem gjennom hele fasen, fra prosjektstadiet til ferdig søknad, i tett samarbeid med Forskningsrådets nasjonale kontaktperson (NCP) på det aktuelle fagområdet.

 • Ønsker du gratis konsulenthjelp? Ta kontakt med NFR sin NCP på ditt fagområde for informasjon om støtteomfang. Send informasjon pr epost om hvilken call/topic det dreier seg om, hvem som foreløpig er med i konsortiet og draft proposal (hvis mulig) slik at NCP kan finne riktig PNO-konsulent til deg.


PES-midler kan dekke:

 • Reise- og møtekostnader.
 • Ekstern assistanse og rådgivning. UiB har rammeavtaler med Innovayt og Enspire Science Ltd. Bestilling av ekstern rådgvining må gjøres via bestiller ved eget institutt. Forslag/mal til bestillingsskjema for Enspire Science Ltd og Innovayt
 • Kompensasjon/refusjon for arbeidsinnsats som en forsker legger inn i H2020-søknaden. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium.
 • Søk i patentdatabaser og lignende.

For hver koordinatorsøknad sendt til H2020 i 2019 får instituttet tildelt følgende PES-midler i NOK:
MSCA ITN  75 000
MSCA IF  15 000
MSCA RISE  30 000
MSCA COFUND 50 000
FET Open, Proactive and Flagships  75 000
ERC Starting Grant  50 000
ERC Consolidator Grant  50 000
ERC Advanced Grant  50 000
ERC Synergy Grant  50 000
ERC Round 2   25 000
Industrial leadership  75 000
Research Infrastructures  75 000
Societal Challenges  100 000, Round 2. kr 30 000
Science with and for Society  50 000
COST Actions  50 000
InnovFin instruments - EU Finance for Innovators  30 000
ERA Net COFUND  30 000
Partnersøknader 15.000, Round 2 kr. 15.000

2. POS - Posisjoneringsstøtte

Posisjoneringsstøtten deles opp i 3 kategorier:

1. Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020/HEuropa søknad:

 • Nettverksbygging.
 • Deltakelse på arenaer som medvirker til å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen.
 • Bygge opp nye eller komme inn i eksisterende konsortier.


2. Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå:

 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora.
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU organisasjoner.
 • Studie- og delegasjonsreiser til Brussel.

3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene med det mål å stå sterkere rustet i konkurransen om finansiering fra H2020/HEuropa. Programmene til aktivitetene det søkes midler til (workshops, kurs osv) må legges ved søknadene.

Søknadsprosess:

 • Fakultetenes neste POS-søknadsfrist for 2020 er: vil bli annonsert i september 2019.
 • Søknadene sendes til fakultetet som vurderer og rangerer søknadene.
 • Maksimalt kr. 75.000 kan tildeles i støtte pr. søknad til forskere som posisjonerer seg mot en H2020/HEuropa søknad (i kategori 1)
 • Frist for bruk av posisjoneringsstøtte tildelt i 2019 er 10. desember, 2019. POS-midler kan ikke brukes påfølgende år.

Rapportering

 • Forskere som mottar POS-midler i 2019 i kategori 1 er pliktig til å levere en rapport innen 10. desember 2019. Rapporten skal være maksimum 1 side og planlagte/leverte søknader til H2020/Horizon Europe skal omtales i rapporten.
 • Rapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ephorte til Forskningsadministrativ avdeling.  Det er laget en standard POS rapport til bruk for dette formålet.

Siden oppdateres av Kristin Hansen