Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Offshore H2 produksjon og kabel til land

Optimal utnyttelse av energi fra havvind

Sørlige Nordsjø II er et område som OED har åpnet for havvindutbygging. Området ligger langt fra land. En mulighet kan være produksjon av hydrogen ved elektrolyse.

Bilde av en hydrogentank
Offshore H2 produksjon og kabel til land
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Studien beskriver dagens status knyttet til havvind og hydrogenproduksjon i Norge og Europa, i tillegg til å beskrive dagens relevante regelverk i Norge. Videre beskrives potensiale for kraftproduksjon fra havvind i Nordsjøen og i Sørlige Nordsjø II.

Med dagens ramme på 3 GW installert kapasitet i Sørlige Nordsjø II vil det være mulig å produsere ca. 15 TWh/år, tilsvarende litt over 10% av dagens kraftproduksjon på land. Et offshore hydrogenproduksjonsanlegg med elektrolysekapasitet på 400 MW, vil kreve ca 20% av denne energien og produsere opp til 180 tonn/dag, eller ca. 65 000 tonn/år.

For Sørlige Nordsjø II estimeres produksjonskostnad for strøm over levetiden til vindparken (LCOE) for tre ulike scenario:

  1. En enkeltstående vindpark med tilknytning mot fastlandsnettet (uten offshore hydrogenproduksjon).
  2. Kabel til land i kombinasjon med offshore hydrogenproduksjon
  3. Øydrift (uten kabel til land) med offshore hydrogenproduksjon.

Produksjonskostnad for hydrogen over levetiden til anlegget (LCOH) estimeres for Scenario 2 og 3. Til slutt gis en overordnet oversikt og vurdering av teknologistatus knyttet til produksjon, lagring og transport i skip og rør, samt bunkringsteknologi.

Rapporten er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune (VLFK), Greenstat, Æge Energy/Aabø PowerConsulting, Høgskulen på Vestlandet (HVL), og Universitetet i Bergen (UiB) ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW).

Prosjektet er delfinansiert av VLFK gjennom «Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020».