Hjem
UiBs Brussel-kontor
Havrelatert forskning

Vil påvirke prioriteringene i Horisont Europa

Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE har gått sammen om å gi innspill til EU-kommisjonen om havrelatert forskning og innovasjon i Horisont Europa. Les hovedpunktene her.

Neste
Rector Margareth Hagen speaking
UiB-rektor Margareth Hagen åpner seminaret med oppfordring om å øke investeringene i havrelatert forskning i Horisont Europa.
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
1/9
Panel discussion with five participants
Paneldiskusjon om Conservation vs Exploitation med moderator Ingeborg Korme, Thor Arne Haaverstad, Emma Heslop, Ana-Maria Stan og Margareth Hagen.
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
2/9
Amund Maage speaking
Marin direktør Amund Måge presenterer samfunnskonteksten rundt havforskning.
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
3/9
Amund Maage speaking
Paneldiskusjon om Common use of coastal-ocean space and its management, med Øyvind Fiksen, Juan Ronco Zapatero, Dominique Durand og Sheila JJ Heymans
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
4/9
Panel discussion with four participants
Paneldebatt om Aktis med moderator Ingeborg Korme, Trond Martin Dokken, Raphael Goulet. og Lars Henrik Smedsrud
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
5/9
Panel discussion with four participants
Marin dekan Øyvind Fiksen i prat med Emma Heslop fra IOC.
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
6/9
Øyvind Fiksen and Emma Heslop
Professor Are Olsen holder sin presentasjon:The Arctic Ocean - a triple challenge
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
7/9
Are Olsen speaking
Professor Sigrid Eskeland Schütz holder presentasjonen Integrated maritime policy and law - Prospects for the Arctic.
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
8/9
Sigrid E Schutz speaking
Foto/ill.:
Benoit Collette Photography
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

I oktober lanserte UiB og NORCE våre felles råd om prioriteringer innen havrelatert forskning og innovasjon i den strategiske planen for Horisont Europa for perioden 2025-2027.

Anbefalingene for økte og mer strategiske forsknings- og innovasjonsinvesteringer er presentert i posisjonsnotatet:
Making the Green Wave Blue: Costal and Arctic ocean research & innovation for a sustainable future.

Hvorfor vi ønsker å gjøre den grønne bølgen blå

Det vil kreve enorme investeringer i havrelatert forskning å nå målene som er satt for en grønn omstilling i Europa. Det er særlig EUs overordnede mål om klimanøytralitet innen 2050 som vi mener ikke kan nås uten en betydelig oppmerksomhet om kyst-havrommet og Arktis.

Norge har den lengste kystlinjen i Europa og er en hovedinngangsport til Arktis for Europa. Norske aktører er sentrale partnere i arbeidet med å oppfylle EUs politiske retningslinjer, og for å lykkes i den «blå» hav- og kystrelaterte innsatsen som er nødvendig for å oppnå Green Deal.

Våre hovedbudskap er:

Økt tverrfaglig og tverrsektoriell forskning på kystprosesser

Det er et kritisk behov for koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell forskning for å øke vår forståelse av kystprosesser under flere belastninger. Dette er grunnleggende for å nå ambisjonene i European Green Deal. Forbindelsene mellom land- og kystområder og hav er i kontinuerlig endring - derfor er forskning på dynamikken til, og sammenkoblinger mellom, disse systemene og grensesonene påtrengende nødvendig.

Dedikert satsing på forskning og innovasjon relatert til et varmere og isfritt Arktis

I tillegg til klimaendringene står Arktis høyt på den politiske dagsorden når det gjelder sikkerhet, stabilitet, miljø, tilgang til marine ressurser og samfunnsutvikling.
Dedikert satsing på forskning og innovasjon med tanke på et varmere og isfritt Arktis haster. Samarbeidet mellom EU og Norge er spesielt viktig i denne sammenheng.

Utvikling av forskningsbaserte beslutningsverktøy

Det er behov for å prioritere utvikling av forskningsbaserte beslutningsverktøy (observasjonssystemer og integrerte simuleringsmodeller) som støtter bevaring, restaurering og bærekraftig bruk (energi, mat, bioressurser, transport) av kystområder og Arktis.
For å utvikle slike verktøy er grunnleggende prosess studier samt deling av data og infrastruktur for å avdekke grunnleggende mekanismer og årsakssammenhenger avgjørende.

Til støtte for det ovenstående oppfordrer UiB og NORCE til økt og mer strategisk satsing på havforskning.

Les mer i posisjonsnotatet:
Making the Green Wave Blue: Costal and Arctic ocean research & innovation for a sustainable future.

Bevaring versus utnyttelse

På seminaret i Brussel diskuterte foredragsholdere fra EU-kommisjonen, Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) i UNESCO og European Marine Board havrelaterte temaer og strategiske prioriteringer med forskere og ledere fra UiB og NORCE.
Sesjonene tok for seg tre temaer:

  • Bevaring versus utnyttelse
  • Felles bruk av kyst-havrommet og forvaltningen av det
  • Arktis

UiB-rektor Margareth Hagen påpekte i sin åpningstale at vi står overfor et vanskelig dilemma. Vi ønsker å få mer mat og energi fra havet, men havområdene er allerede under press fra forurensning, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Hun oppfordret til økte investeringer i forskning og innovasjon, slik at mangel på kunnskap ikke skal stå i veien for en bærekraftig utvikling:

– Det må finnes en balanse mellom bevaring, restaurering og bærekraftig bruk, og for å finne denne trenger vi tverrfaglig kunnskap på mange ulike felt.

Hagen fikk selskap av administrerende direktør i NORCE, Thor Arne Håverstad. I sin åpningstale påpekte han at havforskning er silopreget og fragmentert. Også han oppfordret til sterkere sammenkoblinger innen forskning, til inkludering og integrering av samfunnsvitenskap, og til økt flerfaglighet og datadeling.

Vi trenger et paradigmeskifte

–Dette posisjonsnotatet tar opp mange av områdene vi jobber med i havtiåret, sa Emma Heslop fra IOC.
Hun nevnte behovet for «co-design»-prosesser mellom flere sektorer og tverrfaglig forskning, og fremhevet den viktige rollen til universiteter og forskningsinstitusjoner.

Ana-Maria Stan, Policy Officer for Healthy Oceans & Seas i EU-kommisjonen, understreket også behovet for tverrfaglig vitenskap:

–Vi trenger et paradigmeskifte for havene, en systemtilnærming som tar hensyn til relasjoner og gjensidig avhengighet av forskjellige elementer, sa hun, og la til: – Vi må mobilisere forskjellige forskningsfelt og innovasjon via Horisont Europa. En suksessfaktor vil være hvordan vi kan koble sammen disse ulike elementene.

Perspektiver fra juss, samfunnsvitenskap og humaniora

I posisjonsnotatet er behovet for å integrere perspektiver fra juss, samfunnsvitenskap og humaniora i havforskning og innovasjon understreket. Dette poenget ble også fremhevet av flere av paneldeltakerne.

– Å inkludere sosiale og økonomiske aspekter i marin arealplanlegging er avgjørende, sa Juan Ronco Zapatero, Policy Officer for marin arealplanlegging i EU-kommisjonen.

– Fra et politikkutformingsperspektiv er dette et område hvor det er behov for mer forskning. Vi må vite hva målene er, og hva effekten av ulike typer aktiviteter vil være, sa han. Han la også til at vi trenger mer kunnskap for å ta gode beslutninger og sikre at fordeler og risikoer og negative effekter fordeles på en rettferdig måte.

Arktis som en "global kanarifugl"

Arktis har blitt beskrevet som den "globale kanarifuglen" for klimaendringer, siden endringer skjer raskere her enn andre steder på kloden. Et varmere, isfritt Arktis krever mer forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Forskere fra UiB og NORCE påpekte at selv om vi allerede har mange viktige forskningsprosjekter i Arktis, mangler fortsatt mye kunnskap. Den er særlig krevende å få tak i på grunn av forholdene i Arktis. Derfor oppfordret de til at arktisk forskning og observasjon må prioriteres i årene som kommer.

Flere forskere tok opp spørsmålene om økt konflikt med Russland som kompliserte forholdet til russiske forskere. Brutte relasjoner påvirker allerede samarbeid i den arktiske regionen, og begrenser tilgangen til viktige forskningsområder.

Grunnforskning er nødvendig

Under paneldebatten oppfordret rektor Margareth Hagen EU-kommisjonen til å synliggjøre viktigheten av grunnforskning. Både som en komponent i arbeidet med å finne løsninger på de store utfordringene vi står overfor, som i for eksempel  Missions in Horisont Europa, og som  grunnlaget for radikale innovasjoner.

Strategisk rådgiver Dominique Durand fra NORCE var enig, og la til at vi må erkjenne forskjellen mellom nysgjerrighetsdrevet forskning og grunnforskning; Nysgjerrighetsdrevet forskning er hovedsakelig finansiert i Horisont Europas Pillar 1 (Excellent Science), men fremragende grunnforskning er også nødvendig i prosjekter i Pillar 2 (Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

Hva skjer videre?

Posisjonsnotatet ble presentert for representanter for EU-kommisjonen på seminaret i Brussel 18. oktober. UiB og NORCE vil fortsette å presentere hovedbudskapene til relevante aktører på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå i månedene som kommer.

Den strategiske planen for 2025-2027 vil bli utviklet basert på en bred høringsprosess for interessenter. Den starter i form av en offentlig høring som åpner i november 2022 og holdes åpen i tolv uker.

UiB og NORCE oppfordrer andre interessenter til å dele sine syn på prioriteringene for havrelatert forskning og innovasjon og forsterke budskapene vi har felles.  Vi oppfordrer også EU-kommisjonen til å ta hensyn til posisjonsnotatet og reflektere dette i den nye strategiske planen for 2025-2027.

Seminaret Making the Green Wave Blue
Brussel, 18.oktober 2022

Session I: Conservation versus exploitation

13:30Welcome

Ingeborg Korme, Moderator of the day

13:35Opening SpeechMargareth Hagen, Rector, University of Bergen
Thor Arne Håverstad, CEO, NORCE
13:50Panel debate moderated by 
Ingeborg Korme, 
JPI Oceans and Research Council of Norway
Emma Heslop, Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO
Ana-Maria Stan, Policy Officer, Healthy Ocean & Seas, DG RTD, European Commission
Margareth Hagen, Rector, University of Bergen
Thor Arne Håverstad, CEO, NORCE

Session II:  Common use of coastal-ocean space and its management

14:40

Short presentations:

Ocean Science - Keeping the momentum
Amund Måge, Marine Director, University of Bergen

Making the Blue Social - Challenges and Opportunities for Oceans Social Sciences
Jon Henrik Ziegler Remme, Assoc. Professor, Faculty of Social Sciences, University of Bergen

Coastal opportunities and challenges
Elisa Ravagnan, Senior Researcher, Climate & Environment, NORCE

Aquaculture in the Blue Growth Strategy
Lars Ebbesson, Chief Scientist, Climate & Environment, NORCE

15:00Panel debate moderated by
Ingeborg Korme,
JPI Oceans and Research Council of Norway
Sheila JJ Heymans, Professor, Executive Director, European Marine Board
Juan Ronco Zapatero, Policy officer, Marine Spatial Planning, DG MARE, European Commission
Øyvind Fiksen, Marine Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen
Dominique Durand, Senior Strategy Adviser, NORCE
15:35Coffee break 

Session III: Arctic

16:00Short presentations:

The Arctic Ocean - a triple challenge
Are Olsen, Professor, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen & Bjerknes Centre for Climate Research

The Synoptic Arctic Survey (SAS) and how to Strengthen the Arctic Research Community
Øyvind Paasche, Head of Department, Climate & Environment, NORCE

Supporting impact assessments of climate change in the Arctic
Priscilla Mooney, Chief Scientist, Climate & Environment, NORCE

Integrated maritime policy and law - Prospects for the Arctic
Sigrid Eskeland Schütz, Professor, Faculty of Law, University of Bergen

16:20Panel debate moderated by
Ingeborg Korme,
JPI Oceans and Research Council of Norway
Raphael Goulet, Head of Unit, Ocean Governance, Law of the Sea, Arctic Policy, DG MARE, European Commission
Lars Henrik Smedsrud, Professor, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen & Bjerknes Centre for Climate Research
Trond Martin Dokken, Executive Vice President, Climate & Environment, NORCE
16:50Summing up the dayMargareth Hagen, Rector, University of Bergen 
Trond Martin Dokken, Executive Vice President, Climate & Environment, NORCE