Hjem
Senter for dyphavsforskning
nyhet

Fasiliteter og ressurser

AUV
Foto/ill.:
Cédric Hamelin

Hovedinnhold

Senter for dyphavsforskning har direkte tilgang til en rekke marine og analytiske fasiliteter og driver sammen med andre Institusjoner Havobservasjonslaboratoriet som har status av national infrastruktur. Senteret er sammen med institutt for geovitenskab ansvarlig for driften av Ægir ROV-systemet som opereres fra FF G.O. Sars og fra FF Kronprins Haakon. Sistnevnte fartøy er det første isgående forskningsfartøyet hvor ROV er blitt sjøsatt og hentet opp igjen gjennom et månebasseng – som åpner opp nye muligheter for leting og forskning i isdekket hav. UiB og Senteret ble nylig tildelt finansiering for å etablere et observatorium på Mohnryggen (NorEMSO). Dette er som en del av European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory program (EMSO). 

Marine Fasiliteter

  Havgående fartøy

  Senteret har reglmessig tilgang til fartøyer som opereres av UiB og havforskninginstituttet (lær mer om Norges forskningsfartøysflåte her). Spesielt benyttes de to FF G O Sars og FF Kronprins Haakon.

  • RV «G.O. Sars» har helt moderne sonarsystemer, multibeam kartleggingskapasitet og dynamiske posisjoneringssystemer som er ideelle for dyphavsutforskning. Som en del av det foreslåtte senterprogrammet vil det gjennomføres årlige internasjonale ekspedisjoner til den atlantiske midthavsryggen med dette fartøyet.
  • RV Kronprins Haakon er et nytt polart forskningsfartøy med isbryterkapasitet.

  Ægir6000

  Gjennom finansiering fra Forskningsrådet (NFR) har UiB anskaffet seg et ROV-system med en rekkevidde på 6000 m, Ægir6000. Dette er en hjørnestein i den marine infrastrukturen Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR). Dette nye ROV-systemet er vårt primærverktøy for utforsking, prøvetaking og utplassering av instrumenter og eksperimenter ved studieområder i dyphavet – inkludert de islagte områdene av Nordishavet.

  Om Ægir6000

  • Undervannsrobot spesielt utstyrt for forskning med prøvetakere og sensorer
  • Sterk nok til å utføre havbunnsboring og for å installere og vedlikeholde havbunnsobservatorier
  • Designet for å opereres både fra RV G.O. Sars og Kronprins Haakon (og ved bruk av sistnevntes «moon-pool» når arbeid foregår under isdekket farvann)
  • Settes ut sammen med TMS som har 1000m med kabel.

  Hugin

  Senteret har tilgang på et AUV-system med 3000 m rekkevidde, kalt Hugin Kongsberg AUV-system. Systemet er utstyrt med et sonarsystem med syntetisk blenderåpning og et multistråle ekkoloddsystem for høyoppløselig havbunnsfotografering og mikrobatymetri.

  Laboratorier

  Med dagens infrastruktur har vi mulighet til å måle:

  1. Store elementer og sporelementer i løsninger og fast form ved bruk av flere typer spektroskopi og teknikker innenfor massespektrometri (ICP-OES, ICP-MS, laseablasjon ICP-MS, XRF);
  2. Lette stabile isotoper (C, N, O) i fast form, gass og væsker ved buk av helt moderne massespektrometri, så vel som feltbasert og sporgass isotopmålinger;
  3. Radiogene isotoper (Sr, Nd, Hf, Pb) og tunge stabile isotoper (Fe, Cu, Zn) ved hjelp av multisamler ICP-MS og TIMS med prøveprepareringsrutiner i et fullstendig ent laboratorium; og
  4. Ulike oppløste uorganiske gasser (H2, CO2, CO) og organiske bestanddeler (hydrokarboner, NSOer) ved hjelp av gasskromatografi.

  I tillegg kan vi utføre mineralidentifisering ved hjelp av røntgendiffraktometer (XRD) og elektronmikroskop (SEM, TEM), og utføre sedimentære studier som røntgenfluorescens (XRF) og CT-kjerneskanning i vårt Earth Surface Sediment Laboratory (EARTH-lab). Vi har også tilgang til NORDISM Nordic research facility i Stockholm, hvor vi kan utføre analyser i mikroskala av stabile (O, S, Fe) og radiogene isotoper (U, Th, Pb) ved hjelp av en ionemikrobe.

  Våre mikrobiologiske laboratoriefasiliteter er spesielt utviklet for arbeid til havs, med tilrettelegging for prøvetaking, eksperimenter, dyrking, metabolsk og genomisk arbeid på marine og hydrotermale systemer. Fasilitetene dekker alle aspekter av moderne mikrobiologi, inkludert PCR, QPCR, ulike inkubatorer, høyhastighets-ultrasentrifuger, avanserte mikroskoper og utstyr for proteinrensing og proteinanalyser.

  UiBs Institutt for biologi har også et moderne laboratorium og teknisk ekspertise innen molekylære og morfologiske analyser, samt sjøfasiliteter for eksperimentelt arbeid som er tilgjengelige for Senteret.

  I tillegg har UiBs Institutt for geovitenskap også moderne laboratoriefasiliteter og teknisk ekspertise for geokjemiske, isotopiske og mikrobiologiske analyser som er tilgjengelige for Senter for dyphavsforskning.

   

  Observatorier

  EMSO Mohn er et av de dypeste observatorier der nogen gang er forsøkt installeret på havbunden. Det skal plasseres i nærheten av et nyligt funnet hydrothermalt felt ved Mohnsryggen i Norskehavet i løbet av 2022. Observatoriet skal innsamle en lang rekke ulike typer data som spenner fra geofysiske til biologiske. Senteret og institutt for geovitenskap har en sentral rolle i installering, utvikling og vedlikehold av dette observatorie. Les mer om prosjektet her.

   

  Surtsey observatoriet er installeret nesten 200 meter nede i et borehul på vulkanen Surtsey som ligger på sydsiden av Island. Senteret var en vigtig partner av boring og installasjon i sensommeren 2017, som en del av ICDP SUSTAIN prosjektet. Observatoriet utgjør en vigtig komponent i EnterDeep prosjektet finansert av Norges forskningsråd (2019-2023).

   

  Leka observatoriet blev installeret som en del av et boreprosjekt på Leka sommeren 2005. Øen Leka som ligger utenfor Norskekysten består av gamel oseanskorpe og mantel materiale som blev dannet for 490 millioner år siden i havet men nu er opløftet på land (ophiolit). Observatoriet er et 50 meter langt borehul.