Hjem
Institutt for økonomi
NYHET

Hvorfor faller så mange utenfor skole og arbeidsliv i Norge?

Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.

illustrasjon elever
Tre av arbeidspakkene i prosjektet handler om å analysere årsaker og konsekvenser av å droppe ut fra videregående skole.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

En gruppe trygde- og arbeidsmarkedsforskerer ved Institutt for økonomi (UiB) og Uni Research Rokkansenteret skal samarbeide om å kartlegge og forstå hva som er medvirkende årsaker til inkludering og eksludering i skole og arbeidsliv. Prosjektet sorterer under programmet «Sykefravær, arbeid og helse» i Norges forskningsråd, som har som overordnet mål å få økt kunnskap om sykefravær, uførhet, frafall og utstøtelse fra arbeidslivet. Prosjektet vil også ansette en stipendiat som vil forske innenfor dette feltet.

— Vi studerer samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer. For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. For ungdom som er iferd med å tilegne seg formell kompetanse for arbeidslivet, undersøker vi hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes, både på skole og i arbeid, sier professor og prosjektleder Kjell Vaage.

Sykefravær i transport- og oljesektoren

Prosjektet er organisert inn i fem arbeidspakker som skal se nærmere på årsaker til frafall fra utdanning og arbeidsliv.  Den første arbeidspakken ser nærmere på hvordan omstilling påvirker frafall i arbeidslivet. Her vil forskerne studerer innføring av konkurrerende anbud i transportsektoren på 90-tallet, som førte til en omstillingsprosess for en rekke norske arbeidstakere.

— Vi skal studere helse, sykefravær og pensjonering for tilsatte som ble omfattet av økt konkurranse sammenlignet med kolleger som ikke ble berørt. Vi vil observere hva som skjer i begge grupper før og etter omorganiseringen av sektoren.

I en annen arbeidspakke vil vi analysere betydningen av helse på sannsynligheten for henholdsvis å forlate arbeidsstyrken eller bli værende i en periode med nedbemanning. Den plutselige og overraskende nedbemanningen i petroleumssektoren vil danne utgangspunktet for analysen.

Frafall i videregående skole

De tre siste arbeidspakkene handler om å analysere årsaker og konsekvenser av å droppe ut fra videregående skole. Forskerne vil undersøke tre forhold som alle kan bidra til å forklare risiko for frafall; Nyfødthelse (målt med fødselsvekt), skolekvalitet og lokal variasjon i sannsynligheten for å bli tilbudt lærlingeplass. Neste steg i analysen er å utnytte den variasjonen i dropout som blir forårsaket av disse prediktorene til å beregne virkningen av dropout på utfall som mental helse, bruk av helserelaterte trygdeordninger og frafall fra arbeidsmarkedet.

Vaage peker på at forskergruppen har tilgang til registerdata av svært høy kvalitet for hele den norske befolkningen, og legger til at databasen er nylig blitt utvidet med detaljert informasjon om individenes utdanning og helse. Han understreker at det kan være noen metodiske utfordringer knyttet til denne typen analyse, men sier de vil forsøke å løse dette ved å bruke behandlings- og kontrollgrupper i alle arbeidspakkene.

— På denne måten tar vi mål av oss å kunne rapportere årsakssammenhenger, men vil også gjennomføre kvalitative analyser for å utdype og supplere registeredata-analysene, sier Vaage.