Hjem
Institutt for økonomi
SAMEVAL

Institutt for økonomi med gode skussmål i SAMEVAL

Institutt for økonomi blir i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene ansett å ha veldig god vitenskapelig kvalitet, og en av forskergruppene får sågar toppkarakter.

Bilde av Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapene
Foto/ill.:
Forskningsrådet

Hovedinnhold

I Forskningsrådets evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet (SAMEVAL) som ble lansert 18. juni, kommer Institutt for økonomi godt ut og får karakteren «very good». Instituttets størrelse tatt i betraktning, blir det pekt på at dets forskning blir publisert i høykvalitets publiseringskanaler på en prisverdig måte.

-Jeg er stolt og glad for den positive evalueringen.  Denne viser at instituttets satsning på forskningskvalitet de siste årene har vært en viktig og riktig strategi, sier instituttleder Tommy Staahl Gabrielsen i en kommentar.

Godt samspill mellom forskning og undervisning
Det blir også pekt på at forskningen ved instituttet er samfunnsmessig relevant, og har fått oppmerksomhet i media og i den politiske sfæren ved flere anledninger. I tillegg blir det trukket frem at medlemmer av staben har hatt rådgivende roller på energi- og miljøpolitikkområdet, og i fornyelsen av offentlig sektor. Den aktuelle forskningen blir også gjenspeilet i undervisningen, og samspillet mellom forskning og undervisning er god. Dette mener vi selvsagt er viktig for kvaliteten i studieprogrammene instituttet tilbyr.

Excellent
I evalueringen av forskergruppene får forskningsgruppen Arbeid, trygd og familie (ATF) toppkarakteren «Excellent». Gruppen har som målsetting å bidra til forståelsen av samspillet mellom arbeidsmarked, trygd og familie, basert på empiriske analyser.

Les mer om ATF her.

Forskningsrådet uttaler at ATF har en solid vitenskapelig produksjon, og har vist god utvikling når det gjelder kvalitet på forskningen. Forskningsområdet blir også ansett som viktig, og med stort potensial for fremtiden.

Forskingsområdene næring, finans og marked
Forskergruppen Næring, finans og marked blir i evalueringen vurdert til å være «very good». Hovedtema i forskningen er konkurransepolitikk, entreprenørskap, bedrifters organisering og finansiering, internasjonal økonomi, og jordbrukspolitikk.

Les mer om forskergruppen Næring, finans og marked og BECCLE.

Gruppens forskning er generelt på et veldig høyt nivå både i kvalitet og kvantitet, og innen finans har gruppen en særlig god bane.

Rom for forbedring
Selv om skussmålene jevnt over er gode og vel så det, pekes det på områder med potensiale for forbedring. Særlig gjelder det balansen i alderssammensetningen og kjønnsbalansen ved instituttet, men instituttet blir også oppfordret til å ha fokus på internasjonal rekruttering.