Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Oppnevnt til NFR-komité

Professor Rune Jansen Hagen skal være med å utrede satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer.

Forskningsrådet
Planutvalget er oppnevnt av Norges forskningsråd.
Foto/ill.:
NFR

Hovedinnhold

Jansen Hagen, som er professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, er oppnevnt til planutvalget av Forskningsrådet ved Divisjonsstyret for samfunn og helse.

Utvalgets mandat er å "utarbeide et faglig grunnlag for en forskningssatsing om makroøkonomiske utfordringer. Planarbeidet skal baseres på rapport fra rundebordskonferanse om forskning om makroøkonomiske utfordringer høsten 2018, relevante stortingsmeldinger, NoU'er mv. knyttet til samfunnets økonomiske utvikling samt Forskningsrådets retningslinjer for programplan", skriver Forskningsrådet og lister opp følgende punkter:

Planutvalget skal beskrive og utdype

 • Behovet for og merverdien av en satsing på dette området
 • De overordnede rammene for en forskningssatsing om makroøkonomiske utfordringer med et tentativt budsjett på 30 - 40 mill. kroner per år
 • Det overordnede mål for satsingen, med utgangspunkt i sentrale samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer
 • Forslag til virkemidler/søknadstyper som vil være egnet for satsingens målsettinger
 • Brukerrettet formidling, og hvordan satsingen kan legge til rette for å styrke dialogen og samspillet mellom forskningsmiljøene og brukere/sektorens aktører
 • Samarbeid med relaterte virkemidler og aktiviteter i og utenfor Forskningsrådet
 • Status og kunnskapsgrunnlag på området med sentrale forskningsutfordringer nasjonalt og internasjonalt
 • Forskningstemaer og problemstillinger (tematiske, faglige og strukturelle) som skal/bør inngå i satsingen
 • Status for norsk forskning på områdene som er valgt (svakheter, styrker)
 • Norsk forskningsaktivitet relatert til nordiske aktiviteter, EUs aktiviteter og internasjonalt
 • Utfordringer knyttet til etikk, kjønnsperspektiver, minoritetsperspektiver mm.
 • Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Arbeidet med plangrunnlaget skal være avsluttet senest ved utgangen av april 2019.