Hjem
Eiendomsavdelingen

Retningslinjer for kortansvarlige

Her finner du informasjon for de som er kortansvarlige ved enhetene.

Hovedinnhold

De ulike korttypene ved UiB:

Ansattkort
Alle som mottar lønn fra UiB skal ha Ansattkort - dette gjelder også ordinære stipendiater.
(Egenfinansierte stipendiater og stipendiater på kvote- og Marie Curie program skal ha studentkort)

Spesialkort m/bilde
Eksterne som eksempelvis Sammen, CMI, vektere, renholdere samt eksamensvakter og
PC-vakter skal ha Spesialkort m/bilde.

Besøkskort
Gjester som kun trenger byggtilgang får Besøkskort - NB!! kan ikke brukes til pullprint!

Ansatt- eller spesialkort for første gang:
Én arbeidsdag etter at SEBRA-konto er opprettet, kan nyansatte komme til Kortsenteret for fotografering etc.  De må ha med ID-kort og en ferdig utfylt søknad fra kortansvarlig ved avdelingen/instituttet/seksjonen.
Søknadsskjemaet ligger i UiBhjelp www.hjelp.uib.no Se info på eksternweb om adgangskort.

NB!
Det er særdeles viktig at Kortsenteret informeres når tilgang skal opphøre!!  Det betyr at når noen slutter ved UiB eller flytter til annet arbeidssted ved UiB må Kortsenteret informeres om at korttilgangen skal slettes. Ved fratredelse skal også kortet tas inn og destrueres av kortansvarlig ved enheten.

NB! 
Nye kort vil ikke virke på pullprint og BIBSYS før tidligst to arbeidsdager etter at det er utstedt. Byggtilgang vil virke ila utstedelsesdato. Det er IT-avd og bibliotekene som administrerer hhv. pullprint og BIBSYS.

Ny korttype:
Dersom den nyansatte tidligere har hatt kort m/bilde (for eksempel studentkort), er det tilstrekkelig at kortansvarlig sender melding i UiBhjelp til Kortsenteret med beskjed om at vedkommende skal ha ny korttype (ansattkort eller spesialkort). Det må da oppgis stedskode, hvilken tilgang vedkommende skal ha, tilgangsvarighet og ønsket PIN-kode.

Tapt eller ødelagt ansatt- og spesialkort:
Når den ansatte har mistet eller ødelagt sitt kort, skal kortansvarlig sende melding i UiBhjelp til Kortsenteret med beskjed om dette. Det er da viktig å meddele hvorvidt kortet er mistet eller defekt fordi bestillingsprosedyrene er forskjellige i disse tilfellene. Er kortet defekt, er det viktig at kortansvarlig tar inn og makulerer det gamle kortet når det nye utleveres!

NB! Nyutstedt kort som følge av tap vil ikke virke på pullprint og BIBSYS før tidligst to arbeidsdager etter. Byggtilgang vil virke umiddelbart.

Utlån av Besøkskort:
Alle institutter/avdelinger/seksjoner kan få besøkskort til bruk for gjester og for ansatte som har glemt eller mistet sine kort.
Det er viktig å melde fra til Kortsenteret straks et besøkskort er på avveie, en må derfor føre kontroll med kortnummer og hvem kortet er utlånt til.
Besøkskortene blir normalt programmert med fem års tilgang og må etter utløpsdato oppdateres med forlenget tid.
Skal tilgang på kortet endres, sender kortansvarlig en henvendelse via UiBhjelp om dette.