Hjem
Historie

Antikkens historie og førmoderne globalhistorie

Antikke søyler i ruinbyen Palmyra
Foto/ill.:
Jørgen Christian Meyer

Masterstudentene vil høsten 2017 kunne velge tema fra to overgripende områder. Innenfor disse vil studentene bli gitt stor frihet i utformingen av sine delprosjekter tilpasset den enkeltes særlige interesser og forutsetninger.

1. Antikkens globale verden

Kontaktperson: Eivind SelandEivind.Seland@uib.no

Globalhistorie har verden som ramme og det allmenne som utgangspunkt. Typiske undersøkelser tar for seg hvordan deler av verden har blitt knyttet sammen eller hvorfor utviklingen har blitt forskjellig. Dette kan gjøres både i form av sammenlignende studier fra et overordnet perspektiv, og gjennom eksempelstudier som settes inn i en videre sammenheng. I den antikke perioden, som det i en globalhistorisk sammenheng kan være hensiktsmessig å avgrense til tiden før framveksten av islam, ligger vekten på utviklingen av kontakter mellom ulike deler av "den gamle verden" (Afrika og Eurasia) og på hvordan samfunn fungerte og endret seg i skjæringspunktene mellom økonomi, politikk, ideologi (religion) og natur. Selv om ikke alle deler av jorda var integrert i samme nettverk i denne perioden, kan en godt arbeide med antikkens verden eller verdener med et globalhistorisk utgangspunkt. I tillegg til tradisjonelle skriftlige kilder kan det være relevant å trekke på andre typer informasjon, for eksempel reiseskildringer, kart, klimadata og ulike typer materielle spor. Moderne samfunnsvitenskapelig teori og metode er nyttige verktøy for å få fortiden i tale.

Under er noen forslag til tema med utgangspunkt i min egen forskning og interesser:

Klima og historie

 • Case-studier av ulike perioder og samfunn
 • Teoretiske eller forskningshistoriske oppgaver om forholdet klima-samfunn

Historiske nettverk

 • Analyse av relasjonelle nettverk bygd på for eksempel makt, handel og religion

Midtøsten i antikken

 • Keiserne fra Syria. Romerriket hadde mange keisere med tilknytning til eller avstamning fra Midtøsten. Keiser- eller keiserinnebiografier kan være gode utgangspunkt for å belyse samfunnsutvikling på ulike felt.
 • Den syriske byen Palmyra var et viktig handelssenter og en kulturell møteplass i romersk tid. Leseferdigheter i fransk og/eller tysk vil være en stor fordel.
 • Imperialisme, krig og kulturkontakt

Kartografi, geografi og utforskning

Infrastruktur, kommunikasjon og handel

Antikken i ettertiden

 • Antikken i reiseskildringer fra Midtøsten cirka 1650-1800
   

Dersom du ønsker å skrive en masteroppgave med globalhistorisk vinkling innenfor en senere del av den førmoderne perioden, ta direkte kontakt, så ser vi på mulighetene for biveiledning.

2.  Gresk og romersk historie

Kontaktperson: Ingvar MæhleIngvar.mahle@uib.no

Prosjektet er et studium av de varierende styreformene i de antikke greske og romerske bystatene og de politiske, sosiale og religiøse maktforholdene mellom styrende og styrte, adel og allmue, rik og fattig, borger og innvandrer, fri og slave, og mann og kvinne. Hovedvekten vil bli lagt på det kildekritiske studiet av antikke tekster, som sakprosa og skjønnlitteratur, taler og innskrifter. Metodisk vil innfallsvinkelen i stor grad være komparativ og antropologisk, da formålet er å finne frem til bystatenes underliggende logikk; hva fikk antikkens mennesker til å skape de systemene de gjorde, og hvordan handlet de innenfor disse?

Noen aktuelle masterprosjekt:

Gresk historie

 • Sosial makt i det athenske demokratiet
 • Athen etter demokratiets fall i 322 f.v.t.
 • Hellenistiske demokratier
 • Hellenistisk kvinnefrigjøring?
 • Spartas heloter i arkaisk og klassisk tid
 • Spartas revolusjon i det tredje århundret f.v.t.
 • Kvinneliv i Sparta vs Athen.
 • Athen og/ eller Sparta i ettertidens sosiale og politiske diskurs

Sicilias historie

 • Gresk kolonisering
 • Tyrannier, oligarkier og demokratier
 • Fønikere, grekere og romere
 • Det romerske Sicilia

Romersk historie

 • Stenderkampene
 • Politisk kultur i republikken/ principatet
 • Kvinner i romersk samfunnsliv
 • Slaver og frigivne i romersk samfunnsliv
 • Romersk Britannia
 • Romas fall

 

Dette er bare noen forslag. Har du andre interesser innenfor gresk-romersk historie, eller egne konkrete ideer, ta kontakt slik at vi kan drøfte dem.