Hjem
Historie
Emner

Temaomtale HIS116

Fordjuping i nyere historie

Aktivister fra den danske miljøbevægelse  NOAH på Kvæsthusbroen i København den 29. maj 1972. Aktivisterne er med  skib på vej til Stockholm for at deltage i aktiviteter i forbindelse med  FN's første miljøkonference. Foto: Niels Juul Busch
Foto/ill.:
Aktivister fra den danske miljøbevægelse NOAH på Kvæsthusbroen i København den 29. maj 1972. Aktivisterne er med skib på vej til Stockholm for at deltage i aktiviteter i forbindelse med FN's første miljøkonference. Foto: Niels Juul Busch

Hovedinnhold

Du har valget mellom ulike tema i HIS116, men du kan velge bare ett. Våren 2022 kan du velge mellom følgende tema:

Tema 3: Andre verdenskrig i Norge – historiografi og minnekultur

Ansvarlige: Thomas Slettebø og Synne Corell

I de snart 80 årene som er gått siden andre verdenskrig ble avsluttet, har fortellingen om Norge gjennom fem års okkupasjon – i dagligspråket ofte omtalt som «krigen» – vært gjenstand både for forskning og debatt. I dette temaet skal vi følge historieskrivingen og andre framstillinger og bearbeidinger av krigsårene gjennom etterkrigstida og fram til i dag. Vi skal se på hvilke temaer som har stått sentralt i framstillingene av okkupasjonen av Norge, undersøke hvordan disse fortellingene har endret seg over tid og hvordan nye perspektiver har kommet til.

Historiografi er undersøkelsen av historiefaglige tekster og historikernes virksomhet, mens betegnelsen minnekultur brukes for å beskrive og studere samfunnets kollektive omgang med fortida. Minnekulturen kan undersøkes på ulike nivåer: i familier og andre mindre og større grupper, på private og offentlige arenaer, og på ulike samfunnsområder som utdanning, politikk, kunst og kultur. Vi skal studere et utvalg debatter om ulike krigshistoriske temaer på ulike punkter i tid. Slik kan vi diskutere hva som kan sies å være «felles» og «delt» når det kommer til forståelsen av okkupasjonen av Norge, og drøfte forholdet mellom faghistorikernes arbeid og de kollektive fortellingene om krigsårene. 

Tema 4: USAs historie

Ansvarlig: Trond Espen T. Bjoland

Temaet tar for seg USA si historie frå midten av 1700-talet til midten av 1900-talet. Det legg særleg vekt på immigrasjon og samspelet mellom ulike etniske grupper, og denne vektlegginga vil bli gjenspeila innanfor ulike undertema:

A. Demokrati og nasjonsbygging

Denne delen av kurset handlar om utvikling av USA som demokrati og føderalstat. Det begynner med dei 13 koloniane og deira veg mot sjølvstende, og held fram med utviklinga av ein konstitusjon og den tidlege nasjonsbygginga. Vidare følger utfordringar i det unge demokratiet, vegen mot borgarkrig og perspektiv på resultatet av denne.

B. Immigrasjon, etnisitet og industrialisering

Denne delen av kurset handlar om dei store endringane som skjedde i USA på 1800- og 1900-talet. Omfattande immigrasjon og geografisk spreiing bidrog til økonomisk vekst og kulturell utveksling, men også til spenningar og konfliktar. Eit mangfald av etniske grupper immigrerte til USA og busette seg både i store byar og små jordbrukssamfunn. I diskusjonane knytt til dette vil særleg den norskamerikanske etniske gruppa bli nytta som døme, men også andre etniske grupper vil bli omtala. I tillegg vil mellom anna jordbruk, infrastruktur og industri bli handsama i denne delen av kurset.

C. USA i møte med verda

Den siste delen av kurset handlar i hovudsak om korleis USA si rolle i internasjonale forhold påverka den interne situasjonen i USA på 1900-talet. Dette inkluderer særleg situasjonen knytt til dei to verdskrigane og den kalde krigen. Vi vil dermed ikkje primært undersøke dei internasjonale konfliktane i seg sjølve, men studere korleis dei påverka situasjonen i USA og relasjonane mellom etniske grupper i landet.

Studenter som tidligere har tatt HIS111 kan risikere faglig overlapp med tema 4 og bør ta kontakt med instituttet. 

Tema 5: Modern Environmental history

Ansvarlig: Sarah Hamilton 

Over the past two centuries, humanity has engaged in an unprecedented transformation of the air, water, and land upon which we depend. This course explores major trends in this dramatic history, asking what choices and historical conjunctures have contributed to these changes and how humans today might live productive and sustainable lives within our altered environment. Through a series of lectures, discussions, and engaged activities students will seek to answer three core questions:

  1. How and why has the nonhuman environment changed so dramatically over the past 150 years?
  2. How have modern societies attempted to control or manage the environment, and what challenges have they faced in doing so?
  3. How have social and economic inequalities between individuals and states impacted people’s experiences of environmental change?

In preparation for each meeting, students are expected to carefully read the assigned articles, essays, and chapters for the week and to consider the discussion questions that will be provided by the instructor. Class time will be split between lectures and engaged learning activities, including but not limited to partner and small group work, discussions, short writing exercises, and oral debates.

Twice during the semester (once at our second meeting and again in a more extended format towards the end of the course) the class will be given over to historical role-playing games dealing with specific contemporary environmental conflicts. For each game, each student will play a real historical character who was involved in the conflict. Using background information and original documents from the period, you will work in teams to present evidence-based arguments that support your character’s position. These activities will require significant engagement with the texts, the material, and each other. It will give you an opportunity to apply the concepts you have learned and to think creatively about some of the greatest challenges facing contemporary society. Participation in these games is STRONGLY encouraged, and will benefit your understanding of the material in preparation for the final exam.