Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i nyare historie

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHIS116
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt undervises emnet på norsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår (emnet blir tilbydd kvar vår, såframt ressursane tillet det)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i det aktuelle tema. Dei skal læra seg å formidla historisk stoff best mogeleg, å nærma seg historiske problem på ein vitskapleg måte og å bruka historisk teori og metode i behandlinga av historiske spørsmål

Når ressursane tillet det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema, og studentane vel eitt av dei (per emne). Studiet omfattar perioden frå ca. 1750 og fram til i dag. Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd, i god tid før kvart vårsemester.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Her finn du dette semesterets tema: https://www.uib.no/fag/historie/73572/temaomtale-his116

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap innan det valde fordjupingsteamet
 • kjenner til synsmåtar, forklaringar og teoriar knytt til temaet
 • har god innsikt i sentrale kjelde- og metodespørsmål

Ferdigheiter

Studenten

 • kan problematisere, nytte relevant fagterminologi og drøfte historiske framstillingar innan temaet
 • kan vurdere og analysere litteratur/kjelder og kunne trekkje eigne konklusjonar på grunnlag av denne analysen.

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til å setja seg inn i ein omfattande faglitteratur, til å formidla kunnskapar og synspunkt derifrå, og til å argumentera for eigne konklusjonar i skriftleg arbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i form av førelesingar (normalt 12 førelesningar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha godkjent et obligatorisk skriftleg arbeid på inntil 1500 ord. Oppgåven skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur, og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Emneansvarleg kan opne for at studentar (individuelt eller i grupper) svarer på den obligatoriske øvingsoppgåva t.d. i form av videoar, førehandsinnspelte presentasjonar eller podcastar med ei lengde på 10-15 minuttar. Innleveringa må innehalde liste over kjelder og litteratur som er nytta. Ved gruppearbeid må det òg leverast ei skriftleg erklæring om korleis deltakarane har bidrege til gruppearbeidet. 

Fristar og retningslinjer for den obligatoriske aktiviteten blir gjort kjent ved studiestart.

Obligatorisk arbeidskrav er gyldig i eit semester etter det undervisningssemesteret den vart godkjend.

Vurderingsformer

 • 6-timars skriftleg skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Obligatoriske arbeidskrav må vera gyldige for å kunna møte til eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Det vert også arrangert eksamen i semester utan undervisningstilbod (haust). Denne eksamen er bare open for studentar som har gyldige obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:studierettleiar@ahkr.uib.no

studierettleiar@ahkr.uib.no

Tlf 555 82300

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  13.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted