Hjem

Nordisk fagdidaktikk

Hovedinnhold

Gruppeledere søkes

Fagdidaktikk i nordisk er knytt til dei etablerte fagdisiplinane i nordistikken - nordisk språk, nordisk  litteratur, norsk som andrespråk og norrøn filologi. I tillegg er fagdidaktikken i slekt med pedagogikken som del av profesjonsfaget i lektorutdanning og PPU. Samtidig utgjer fagdidaktikken eit eige kunnskapsfelt. Forsking og undervisning i fagdidaktikk tek såleis utgangspunkt i konkrete problemstillingar som er heimla i fagleg praksis, meir enn å opptre som "bru" mellom fagkunnskap og pedagogisk teori.  

 På sida "Kva er fagdidaktikk?" finn du meir informasjon om omgrepet. 

 

Masterstudentar er velkomne til å skrive ei fagdidaktisk masteroppgåve. Det vil verte gjeve personleg rettleiing undervegs i arbeidet.

nordisk fagdidaktikk
Studenter jobber i grupper i seminarrom på Sydneshaugen skole

Kva er fagdidaktikk?

Fagdidaktikk er ein viktig del av lektorutdanningane ved Universitetet i Bergen, saman med pedagogikk og ulike disiplinfag. Undervisninga i fagdidaktikk følgjer lektorstudentane gjennom studieløpet.

Idébank masterprosjekt
Utvalg norskdidaktiske bøker

Idébank: Moglege masterprosjekt i nordisk fagdidaktikk

Har du lyst til å skrive masteroppgåve i nordisk fagdidaktikk, men er usikker på kva du vil skrive om? Da bør du sjekke ut denne sida!