Hjem
Senter for farmasi

Farmasistudentar på trykk

Masterprosjekta til farmasistudentane Tra-My Le og Caroline Le er blitt omtala i høvesvis Studvest og Apotekforeininga sitt tidsskrift.

Hovedinnhold

Tra-My Le har blitt intervjua i Studvest-spalta "Eksperten", kor ho fortel om arbeidet med masteroppgåva si, som omhandlar feittlever. Per idag finst det ikkje medikamentell behandling for feittlever, slanking er foreløpig einaste fungerande behandlingsalternativ. Tra-My ønskjer å finne ei medikamentell behandling for feittlever, som i ytterste konsekvens kan føre til alvorleg leverskade. Ho utfører dyreforsøk, kor ho undersøkjer effekten ulike legemiddel har på feittlever hjå mus.

Les heile intervjuet her: Forsker på farlig fett.

Caroline Le tar utgangspunkt i innrapporterte farmasøytintervensjonar i Apotekforeininga sin kampanje Nye Blodfortynnande (NB) 2013 når ho skriv masteroppgåva si. Informasjonskampanjen har som mål å sikre trygg bruk og rett overgang til dei nye blodfortynnande legemidla Pradaxa, Xarelto og Eliquis, som hjå mange pasientar no erstattar Marevan til dømes. Kampanjen starta 1. februar 2013 og skal vare ut året. Apotekfarmasøytar har gjennomgått opplæring og skal ved hjelp av ei sjekkliste gje rett og standardisert oppfølging til kundar som har resept på dei aktuelle legemidla. Farmasøytane legge inn informasjon om eventuelle intervensjonar som dei gjer innanfor denne oppfølginga. Det er desse Caroline skal undersøke nærare.

Les meir om Caroline her: Master på NB 2013. (s.48)