Hjem
Senter for farmasi

28 farmasistudenter har avsluttende mastereksamen i 2009

Det er 28 farmasistudenter som skal avlegge avsluttende mastereksamen i løpet av 2009. De fleste studentene hadde leveringsfrist for den skriftlige delen av masteroppgaven 20. mai og flere av disse studentene har allerede hatt muntlig presentasjon, med påfølgende eksaminasjon og fått sin karakter. En av disse er Kevin Choat og her vil vi presentere et sammendrag av hans oppgave.

Hovedinnhold

Kevin Oliver Choat, avsluttende mastereksamen 11. juni 2009:

"Hvilke ønsker og behov har pasienter med revmatisme i forbindelse med legemiddelopplæring?"

Innledning
Legemidler er et viktig behandlingsalternativ ved revmatiske lidelser. Mange av legemidlene som benyttes er imidlertid forbundet med høy risiko for alvorlige bivirkninger. I tillegg er det vanlig at effekten kan avta etter en viss tids bruk av legemidlene, og behandling med andre legemidler må vurderes. Studiens problemstilling er å undersøke pasientenes ønsker og behov i legemiddelopplæringen ved behandling av revmatiske lidelser.

Metode
Kvalitative enkeltintervju av tolv pasienter fra en revmatologisk sykehusavdeling. Intervjuene ble skrevet ut i fulltekst og systematisk analysert understøttet av en kvalitativ programvare (NVivo).

Resultater
Pasientene rapporterte om svært varierende behov for opplæring. Mange manglet kunnskap om hvordan de kunne tilpasse legemiddelbruken etter hvilke symptomer de hadde og om alternative legemiddelvalg. Flere praktiserte en unødvendig nøyaktig og streng etterlevelse (compliance) om hvordan legemidlene skulle tas, noe som resulterte i unødvendige begrensninger i dagliglivet. Noen minimaliserte bruken av smertestillende på grunn av feilaktige og negative oppfatninger om avhengighet, med utilstrekkelig smertelindring som følge. Flere pasienter opplevde at det var vanskelig å ta opp legemiddelrelaterte tema med helsepersonellet eller at det var vanskelig å forholde seg til at legemiddelinformasjon fra ulike kilder var forskjellig. Mens noen ønsket omfattende informasjon om bivirkninger, var andre tydelige på at denne informasjonen var uønsket og skremmende.

Konklusjon
Pasientene har behov for bedre kunnskap om hvordan legemiddelbruken kan tilpasses deres behov for lindring av plager og om andre tilgjengelige legemidler, og disse funnene understreker viktigheten av en helhetlig og pasientsentrert opplæring. Noen pasienter har opplæringsbehov som må avdekkes og ivaretas av personale med inngående kunnskap om legemidler, og flere har behov for et lavterskeltilbud hvor de kan drøfte legemiddelrelaterte problemer. En økt bevissthet og refleksjon hos sykehuspersonalet om pasientenes behov for økt kunnskap om riktig legemiddelbruk, kan bidra til at pasientenes selv vil kunne tilpasse bruken av legemidlene sine for å oppnå bedre effekt og få færre bivirkninger .