Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Kartlegger eksponering blant oljevernarbeidere

Det forekommer jevnlig ulykker hvor olje lekker ut på havet, men så langt har slike ulykker stort sett omfattet tyngre råoljer eller bunkersolje. Stadig flere funn av lette råoljer og kondensat med andre fysiske og kjemiske egenskaper enn tunge råoljer har ført til et behov om å undersøke hvordan lettere oljer oppfører seg med både tid og ulike klimatiske påvirkninger på havet. Krav til en forbedret beredskap er dermed kommet på dagsordenen for å være best mulig forberedt når ulykken først er ute.

Øvelse i oljerydding i Nordsjøen. En liten båt, med fire personer, samt utstyr på havet.
Oil on water exercise in 2012.
Foto/ill.:
Irene Andreassen, SINTEF

Hovedinnhold

Blant publiserte studier finnes det ingen forskning på den kjemiske eksponering oljevernarbeidere utsettes for under opprydningsarbeid like etter et oljeutslipp offshore. For å kartlegge eksponeringen for de flyktigste komponentene i oljen har avdeling for arbeids- og miljømedisin ved Universitetet i Bergen inngått et 3-årig samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi i Trondheim som ble startet opp i august 2014. Prosjektgruppen skal samle inn kjemisk informasjon om ulike lette råoljer og kondensat fra norsk sokkel som danner en tynn oljefilm (TOF) på havoverflaten, i tillegg til å samle inn eksponeringsdata med ulike metoder for luftmåling. Forsøkene er delt inn i tre deler hvor det endelige målet er å dokumentere eksponeringsgrad og potensielt biologisk opptak blant oljevernarbeidere i aksjon offshore.


Del 1: Benkeskala
Vinteren 2015 skal laboratorieforsøk i et åpent system med flere oljetyper av ulik kjemisk sammensetning gjennomføres i et spesialtilpasset glasskar som fylles med sjøvann og nok olje til at det dannes en tynn oljefilm. Målet er å skaffe informasjon om oljens egenskaper med tid under ulike ytre påvirkninger, samt måle luftens konsentrasjon av aktuelle komponenter like over oljen over tid.

Del 2: Mesoskala
Våren 2015 vil det gjennomføres forsøk med utvalgte oljetyper i et innendørs basseng som skal verifisere funn fra benkeskala forsøkene. Oljens egenskaper og oppførsel, samt luftens konsentrasjon av aktuelle komponenter like over oljen over tid skal måles tilsvarende som i benkeskala forsøket, men i et større, åpent system.

Del 3: Feltskala
Et fullskala feltforsøk arrangeres tidlig sommeren 2015 i samarbeid med NOFO og Kystverkets årlige olje på vann (OPV) øvelse. Forsøket skal verifisere funn fra mesoskala forsøkene ved å gjøre tilsvarende målinger når olje legges som en tynn film på sjøen. I dette forsøket vil det også utføres personlige luftmålinger i pustesonen til oljevernarbeidere som eksponeres direkte for olje. I tillegg vil biologiske prøver samles inn for å undersøke et eventuelt biologisk opptak av benzen.

Studien er en del av Petromaks2 prosjektet og finansieres av Norges Forskningsråd (NFR) og de største oljeaktørene på norsk sokkel og inngår i en doktorgrad med tittelen «Air monitoring of volatile organic compounds with respect to risk of human exposure during oil spill response operations offshore».  Prosjektgruppen som inngår i doktorgraden består av stipendiat Ingrid Gjesteland, hovedveileder Magne Bråtveit og medveiledere Per Daling og Bjørg Eli Hollund.