Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Statistisk læring har vokst fram som en god og etterprøvbar modell for å forstå språktilegnelse og implisitt språklæring. Statistisk læring åpner også for nye muligheter for å forstå vansker med tilegnelse av språk og planlegge tiltak ved språkvansker
Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.
Studiekvalitetsprisen er tildelt professor Terje Manger og hans kolleger for fremragende revisjon av undervisningen i skole og opplæringspsykologi. Vi gratulerer!
Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av opplæringen i kriminalomsorgen i alle de nordiske land. Undersøkelsen er støttet av Det Nordiske Ministerråd. Rapporten represnterer et pionerarbeid, og rapporten er også oversatt og utgitt på engelsk.
Er det mestringsforveningene eller leseferdighetene som styrer om innsatte velger å delta i opplæring under soning?
Kariane Westrheim og Terje Manger har redigert en ny, nordisk rapport om opplæringbakgrunn, behov og motiv for utdanning blant utenlandske innsatte.
Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov er kartlagt gjennom en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia
Oppstartmøte for nettverk for forskning innen fengselsopplæring vil finne sted i Bergen 29.-30. august.
En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.
To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert
Bjarte Furnes har forsvart sin doktoravhandling med tittelen ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Oppgitt emne for prøveførelesningen var: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Furnes har vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og vør knyttet til doktorgradsprogrammet... Les mer
Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland
Forskningen på opplæring i kriminalomsorgen som BCLG gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland er unik, og arbeidet står også i en særstilling i Europa. Arbeidet vekker også oppsikt blant fagfolk i USA.