Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

Hovedinnhold

Psykisk lidelse, atferds- og søvnproblemer rammer 90 % av personer med demens. I dag benyttes i stor grad psykofarmaka for å dempe symptomene, men det er ofte med manglende effekt og betydelige bivirkninger. Lysterapi viser lovende resultater, men det er et behov for større randomiserte og kontrollerte studier.

DEM.LIGHT installerte lysterapi-rom på demensenheter for å undersøke effekten på søvn, døgnrytme, atferdsproblemer, psykisk lidelse, medikamentbruk, smerte og livskvalitet.

DEM.LIGHT er en randomisert kontrollert studie som vil rekrutterte 69 pasienter fra 8 enheter ved 8 sykehjem. Enhetene ble randomisert til: intervensjonsgruppen som får lysbehandling i 24 uker, og kontrollgruppen som får tilsvarende uker med placebo (standard innelys).

Studien benytter journalnotat, validerte instrumenter og objektive mål på søvn, atferdsforstyrrelser og psykisk lidelse.

Ny LED teknologi representerer en betydelig praktisk utvikling av lysterapi. Lysene kan integreres i standard takarmaturer og programmeres til optimale lysforhold gjennom døgnet. Denne teknologien kan ha store implikasjoner for klinisk praksis i sykehjem. Behandlingsteknikken kan tilpasses for hjemmebruk, og potensielt øke muligheten for at personer med demens bor lengre hjemme.