Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

Hovedinnhold

Psykisk lidelse og atferds- og søvnproblemer rammer 90% av personer med demens. I dag benyttes psykofarmaka i stor grad for å dempe symptomene, men det er ofte med manglende effekt og betydelige bivirkninger. Lysterapi viser lovende resultater, men det er et behov for større randomiserte og kontrollerte studier.

DEM.LIGHT installerte lysterapi-rom på demensenheter for å undersøke effekten på søvn, døgnrytme, atferdsproblemer, psykisk lidelse, medikamentbruk, smerte og livskvalitet.

DEM.LIGHT er en randomisert kontrollert studie som rekrutterte 69 pasienter fra 8 enheter ved 8 sykehjem. Enhetene ble randomisert til: intervensjonsgruppen som fikk lysbehandling i 24 uker, og kontrollgruppen som fikk tilsvarende uker med placebo (standard innelys).

Studien benyttet journalnotat, validerte instrumenter og objektive mål på søvn, atferdsforstyrrelser og psykisk lidelse.

Ny LED-teknologi representerer en betydelig praktisk utvikling av lysterapi. Lysene kan integreres i standard takarmaturer og programmeres til optimale lysforhold gjennom døgnet. Denne teknologien kan ha store implikasjoner for klinisk praksis i sykehjem. Behandlingsteknikken kan tilpasses for hjemmebruk, og potensielt øke muligheten for at personer med demens bor lengre hjemme.