Hjem
Forskergruppe for forvaltningsrett
Forskning

Doktoravhandlinger

Flere av våre medlemmer har skrevet sin doktoravhandling innenfor forvaltningsrett.

Hovedinnhold

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig: «Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3», Fagbokforlaget 2007. Avhandlingen er en rettsvitenskapelig analyse av reglene om tvangsinnleggelse og tilbakehold i institusjon av rusmiddelavhengige.

Ingunn Elise Myklebust

Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, Universitetsforlaget, 2010. Avhandlingen er vist til i både klassisk læreboklitteratur og i viktige rundskriv som danner rammer for praktisk forvaltning. 

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Tarjei Ellingsen Røsvoll: Delegering i forvaltningsretten.

Hallgrim Fagervold

Hallgrim Fagervold: Domstolskontroll av det innkjøpsfaglige skjønn. Antatt innlevering 31. mai 2022.

Siv Elen Årskog Vedvik 

Siv Elen Årskog Vedvik: Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.

Avhandlingen omhandler forholdet mellom kommunalt sjølvstyre og statleg styring i kommunale arealplanprosessar. Kva grenser set retten til kommunalt sjølvstyre for korleis staten lovleg kan kontrollere og overprøve kommunane, på område der det er kommunane som har primærkompetansen? Og korleis høver motsegnsystemet sine grenser for staten sitt handlerom til å kontrollere og overprøve med retten til kommunalt sjølvstyre?

Bjørn Henning Østenstad

Bjørn Henning Østenstad: Doktoravhandlinga (bokversjon 2011) omhandlar heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor utviklingshemma og aldersdemente, særleg ved bruk av tvang. Her blir mellom anna forholdet til allmenne forvaltningsrettslege prinsipp som legalitetsprinsippet, drøfta.