Hjem
Forskargruppe for europarett
Workshop om EU/EØS statsstøtte og skatterett

Workshop arrangert i Norwegian House on Research & Innovation i Brussel om "EU/EEA State aid law and Tax law"

Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.

Workshop om Noreg si tilknytning til finansmarknaden i EU
Foto/ill.:
Malgorzata Cyndecka

Hovedinnhold

På workshopen deltok flere eksperter på statsstøtte- og skatterett fra akademia, ESA, Finansdepartementet og Skatteetaten samt advokater fra både Brussel og Norge. Workshopen inngår i Malgorzata Cyndeckas nye prosjekt «EU/EØS-regler om statsstøtte og skatterett» som fikk finansieringfra SPIRE og Fakultetets samarbeidsavtale om et krafttak for skatterettslig forskning og undervisning av 2019, hvor Henrik Skar har ansvar som prosjektleder hos UiB. På workshopen ble det diskutert flere spørsmål som oppstår ved anvendelsen av EU/EØS-statsstøtteregelverket på skatterettens område. Temaet er særlig aktuelt for tiden, bl.a. fordi EU-Kommisjonen har åpnet en rekke saker mot såkalte tax rulings som er gitt til store multinasjonale selskaper av blant Irland, Nederland og Luxembourg. De mest kjente sakene gjelder Apple, Starbucks og Fiat, men det er også andre pågående saker, som bl.a. gjelder Nike og Ikea. Temaer som er sentrale i tax rulings-sakene, er armlengdeprinsippet/transfer pricing, forhåndsavtaler og ikke minst EU-kommisjonens mulige intensjon om å gå langt i harmonisere direkte skatter på dette område gjennom anvendelse av statsstøtteregelverket. Disse temaene ble diskutert i første del av workshopen «What arm’s lenghtprinciple?», hvor følgende eksperter holdt innlegg:

Georg Børresen, Assistand director general, Norwegian tax authorities: The "arm's length principle" from the perspective of Tax law. 

Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Director of the Competition Law Forum & Senior Research Fellow in Competition Law, British Institute of International and Comparative law: The "arms's length principle" in State aid cases - The latest from the Court of Justice of the European Union. 

Joana Christina Pedroso, Doctoral student in Tax Law, University of Gothenburg: The "arm's length principle" from a pluralistic perspective of EU law. 

EU-kommisjonens kamp mot feil bruk eller ikke-anvendelse av armlengdeprinsippet som har grunnlag i forhåndsavtaler, er likevel kun én av en lang rekke problemstillinger som kan oppstå om statsstøtte på skatterettens område. Svært mange av spørsmålene gjelder selektivitet som er ett av fem vilkår for statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61(1). Vurderingen av selektivitet har blitt betydelig mer komplisert og uforutsigbar i lys av EU-domstolens nyere praksis på området, som etter alt å dømme har introdusert flere tester eller vurderingstemaer, i tillegg til den tradisjonelle tre-trinn testen. Spørsmål om når skatteregler er selektive og hvilke skattetiltak som kan falle innenfor EØS-avtalen artikkel 61(1), ble diskutert i andre del av workshopen «The Selectivity Condition in State aid law», hvor følgende eksperter holdt innlegg:

Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at the University of Bergen: The selectivity condition in tax cases - where de we stand? Introductory remarks.

The recent case law - (even) less clarity? Maarten Aalbers, PhD candidate, Leiden School of Law, Leiden University and Dr. Henrik Skar, Postdoctoral Research Fellow at University of Bergen.

Christian Jordal, Deputy Director, State Aid Unit, EFTA Surceillance Authority: The Norwegian cash refund of the tax value of petrolium exploration costs - the question of selectivity in practice. 

Under siste del av workshopen ble det diskutert spørsmål som oppstår ved krav om tilbakebetaling av støtte som følge av brudd på EØS-avtalen. EU-kommisjonens nye retningslinjer av juli 2019 gir på langt nær svar på alle spørsmål som gjelder tilbakebetaling. I tillegg har det oppstått mange nye problemstillinger som følge av feilanvendelse av det såkalte Gruppeunntaket (GBER). Spørsmål om frister for å kreve tilbakebetaling, samt beregning av renter, er viktige temaer som ble diskutert i del tre: “Recovery of tax aid – selected issues”:

New Recovery Notice - old problems (with national legislation)? Tax schemes implemented under GBER, time limitations, etc., Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at University of Bergen. 

For programmet til workshoppen, følg denne lenken