Hjem

Kunnskap og Styring

Hovedinnhold

Bilde av Naturhistorisk museum

Gruppeleder:
Førsteamanuensis Anne Homme

Kontakt oss:
Kunnskap og styring
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christies gate 13
N-5015 Bergen

Telefon:
+47 55 58 97 46 / +47 408 54 315
E-post: anne.homme@uib.no

Forskningsgruppen forsker på prosesser knyttet til styring, utvikling og vurdering av kunnskap og kvalitet i utdanningssektoren og i kunnskapsintensive organisasjoner. Gruppens forskningsprosjekter har fokus på styrings- og utviklingsprosesser knyttet til a) kreativitet, tverrfaglighet og kunnskapsarbeid og/eller b) implementering og kvalitetsvurdering.

For å kunne følge styrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner studerer vi både politikk- og strategiutforming på makronivå og konkrete utviklingsprosesser på mikronivå. Vi undersøker også hvilken betydning disse prosessene har for f.eks. barn/elever/studenter, lærere, arbeidstakere, ledere og/eller organisasjonen/institusjonen som helhet.

Forskningsgruppen har en bred teoretisk tilnærming og bruker perspektiver fra bl.a. kunnskapssosiologi, profesjonsteori, organisasjonsteori, implementeringsteori, diskursteori, identitetsteori og sosiokulturell kunnskaps- og læringsteori. Samlet sett har forskningsgruppen solid kompetanse på design og metode. I prosjektene våre gjennomfører vi intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser, samt dokumentanalyser. Vi har bred erfaring med prosjekter som kombinere ulike datasett og undersøker ulike nivåer, grupper og aktører i en organisasjon, institusjon eller sektor.