Hjem

Forskergruppen Litteratur og vitenskap

Hovedinnhold

glaneuses

Forskergruppen Litteratur og vitenskap består av forskere som arbeider med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner, og forsøker dermed å overskride det tradisjonelle skillet mellom "de to kulturer". Siden 2008 har gruppens aktiviteter og publikasjoner særlig dreid seg om den historiske interaksjonen mellom skjønnlitteraturen og ulike "harde" vitenskaper, for eksempel når det gjelder definisjoner av det menneskelige. Siden 2014 har gruppen konsentrert seg spesielt om å undersøke litterære representasjoner av menneskelig aldring i lys av ulike disipliner, og er nå i ferd med å realisere forskningsprosjeket Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss som har fått støtte innefor NFRs SAMKUL-program.

Gruppens ledere

Møtet mellom litteratur og vitenskap kan på mange måter betegnes som en grensedialog, men også som en grenseoppgang mellom empirisme, eksprimentering og fortolkning. De ulike ’kulturenes’ selvforståelse har ofte basert seg på å definere seg i motsetning til hverandre.

Forskningsfeltet omfatter mange ulike problemstillinger og temaer. Et av de overordnede temaene vil være hvordan litteraturen nærmer seg vitenskapen, d.v.s. dens språk, problemstillinger, løsninger og objekter. Litteraturens dialog med vitenskapen angår tilegnelse av nye termer, metaforbruk, litteraturens reaksjoner på naturvitenskapens paradigmeskifter, modellering av verden, osv.