Hjem

Miljø- og landskapsgeografi

Vindmøller på Fitjar

Gruppen gjør studier av miljø- og klimaendring, og hvordan det påvirker verden i dag. Vi retter kritiske blikk på effektene av menneskelige handlinger på natur og produksjonssystemer, og vi leter etter årsakene til de endringer som skjer.

Vi søker etter gode eksempler på samspill mellom mennesker og natur, så vel som konflikter mellom ulike arealbruksinteresser, og hvordan de kan løses. Vi retter søkelyset mot arealplanlegging med målsetning om at vi som geografer kan bidra til en bærekraftig utvikling, ikke minst hvordan dette kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Forskerprofil
Ole Reidar Vetaas på ekvator

Hva forsker du på, Ole Reidar Vetaas?

Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.

GEO282
Skog

Det rurale i endring

Trudde du at teknologiske nyvinningar aleine kan løyse klimakrisa? Det trudde dei som ville lage månelanding på Mongstad også. Dei ville lage eit fullskala reinseanlegg for CO2. Fantastisk!

Utdanning
Sotra

Vil du studere miljøgeografi?

Menneskelig innverknad på miljøet er omfattande, både gjennom uttak og forbruk av naturressursar. Konsekvensane av denne innverknaden er både dramatiske og avgjerande for korleis framtidas samfunn blir forma.

Ekskursjon
Almås

Utviklingstrender i jordbrukslandskapet

Torsdag 12. april var geografistudenter på ekskursjon til Åsane for å se på ulike utviklingstrender i jordbrukslandskapet. Turen ble arrangert i forbindelse med kurset GEO282 Kulturlandskapets geografi. Her skal studentene få se med egne øyne det kursansvarlig, Kerstin Potthoff, har undervist om i...

Ph.d.-intervjuet
Lila Nath Sharma

Vil forene biologisk mangfold og ressursutvinning

Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.