Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse
PHD-Prosjekt

Prenatal eksponering for bly og nevroutvikling i barndommen

Hovedinnhold

Bly (Pb) er en ekstremt giftig miljøkjemikalie som gir økt risiko for irreversible nevrologiske, kognitive og fysiske skader hos mennesker. Eksponering for bly er først og fremst knyttet til industrielle prosesser som forurenser mat og drikkevann, men bly er også tilstede i en rekke husholdningsartikler.

Både prenatal og postnatal eksponering for bly kan svekke vekst og kognitiv utvikling hos barn. Eksponeringen starter sannsynligvis allerede prenatalt gjennom overføring av bly over morkaken. Tidspunktet for eksponering ser ut til å spille en rolle for de negative konsekvensene på hjernens utvikling, og eksponering tidlig i livet kan være relatert til større negative konsekvenser på barnets kognitive utvikling enn eksponering senere. Eksponering sent i svangerskapet har vært assosiert med negative utfall i spedbarnsalderen og spesielt med dårligere eksekutiv og sosial-emosjonell fungering hos spedbarnet.

Mye er fremdeles ukjent med tanke på hvordan blyeksponering under graviditet og i tidlig spedbarnsalderen påvirker generell utvikling og spesifikke kognitive funksjoner. Dette gjelder spesielt i sårbare spedbarnspopulasjoner med en opphopning av risikofaktorer for dårlig utvikling. Betennelse og oksidativt stress kan være viktige medierende faktorer mellom blyeksponering i tidlig liv og nevroutviklingsutfall.

I lavinntektsland som Nepal er det høye nivåer av blyeksponering fra produkter som maling, kosmetikk, leker og drivstoff, og barn i Nepal har høy risiko for forhøyede blykonsentrasjoner i blodet. Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å utforske sammenhengen mellom blyeksponering i graviditeten og utvikling og kognitiv funksjon hos Nepalesiske barn gjennom tidlig barndom. Prosjektet vil basere seg på longitudinelle data fra en befolkningsbasert studie i Nepal som følger mødre fra tidlig graviditet og barna deres til de er 60 måneder. Utvalget består av 800 gravide kvinner bosatt i Bhaktapurdistriktet i Nepal som deltok i en stor individuelt randomisert, dobbelt-blindet placebo-kontrollert studie på effekten av daglig vitamin B12-tilskudd fra tidlig graviditet (<15 uker med svangerskap) opp til 6 måneder etter fødselen på barnets vekst og nevroutvikling (https://www.uib.no/en/cismac/117184/b12-pregnancy).