Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Nyhet

Seminar om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern

Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.

Hovedinnhold

I en stadig mer globalisert verden er ofte vestlige selskaper involvert i utenlandske datterselskaper. Alvorlige menneskerettighetskrenkelser er ofte tilknyttet næringslivet, som resulterer i at vestlige morselskaper kan bli saksøkt for menneskerettighetskrenkelser i datterselskap utenfor egne landegrenser.

Denne situasjonen fører med seg flere problemer. De skadelidte møter en rekke barrierer for gjenoppretting av både materiell, prosessuell og praktisk karakter ved denne type søksmål. For selskapene som saksøkes skaper søksmålene både en økonomisk usikkerhet og omdømmerisiko. I kjernen er det en kollisjon mellom grunnleggende prinsipper om rettsubjektivitet og ansvarsbegrensning på den ene siden og det samfunnsmessige behovet for selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved utøvelse av virksomhet på den andre. Det er behov for en avklaring av rettstilstanden for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser og ansvarets utstrekning.

Rettstilstanden er i stadig utvikling, blant annet ved Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 og EUs forslag til direktiv for tilbørlig aktsomhet for bærekraft. I sitt arbeid ser Line Gjerstad Tjelflaat nærmere på disse problemene gjennom å stille spørsmål ved aksjeeier rollen og identifikasjon i en mor- og datterselskap relasjon, og hvorvidt dette kan danne grunnlag for ansvar. Videre også om hvilke normative forventinger man kan ha til at et norskt selskap skal kunne hindre brudd på menneskerettighetene. Dette vil også påvirke culpanormen, men i hvilken utstrekning? 

Forskningsgruppen takker Line for en spennende presentasjon av et viktig tema!