Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Seminar

Frokostseminar om effektivt maritimt arealplanleggingsrammeverk og utfordringer knyttet til implementering

I et frokostseminar den 21. september kl. 9 delte dr. jur Leila Neimane fra Universitetet i Latvia sine foreløpige funn fra sitt forskningsprosjekt vedrørende effektivt maritimt arealplanleggingsrammeverk, utfordringer rundt implementeringen av dette og eksempler på hvordan dette er gjennomført på en vellykket måte på Baltikum med forskergruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett.

Leila in Bergen
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Problemstillingen knyttet til effektiv og bærekraftig arealbruk og sameksistens mellom ulike næringer blir stadig mer aktuell også i norsk kontekst. Norge er et land med store havområder inkl. Barentshavet, havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Dette nødvendiggjør en helhetlig forvaltningsplan og rettslig rammeverk. Norge vil dessuten på samme måte som mange andre europeiske land, inkludert statene på Baltikum, ha tilgrensende havområder til andre land, noe som også aktualiserer behovet for et internasjonalt samarbeid om planlegging og forvaltning av området. Som fremhevet av Leila i hennes prosjekt "Effective Maritime Spatial Planning Regulation Framework and Implementation Challenges and Best Practice Examples for the Context of the Baltic Sea" skaper dette behov for forvaltningsplaner og rettslig rammeverk hvor det gjøres helhetlige avveininger om bruk og bevaring basert på kunnskap om økologiske funksjoner, verdi og sårbarhet sammen med kunnskap om nåværende og fremtidig verdiskaping på tvers av landegrenser.

Formålet med Leilas prosjekt er å skape større innsikt i det rettslige landskapet, samt tilrettelegge for implementering og håndhevelse av et rammeverk for effektiv arealplanlegging i Østersjøen som lovgiver, industrirepresentanter og arealplanleggingsspesialister kan benytte i sin daglige praksis. Rammeverket skal sikre etterlevelse av prinsippene om bærekraft, effektivitet og god forvaltning innen maritim arealplanlegging. Forskningen hennes fokuserer særlig på utfordringene, risikoene og begrensningene knyttet til planleggingen og implementeringen av maritim arealplanlegging. Planen er at forskningen skal kulminere ut i en brukermanual for den nasjonale konteksten med bruk av eksempler fra andre Baltiske kyststater.

Frokostseminaret hadde et stort oppmøte fra både fysiske og digitale deltakere som viste stor interesse for temaet. Deltakerne stilte flere spørsmål underveis, delte erfaringer fra egen forskning og trakk paralleller til tilsvarende problemstillinger som oppleves i Norge i dag hvor arealplanleggingen til havs i lengre tid har vært et fokusområde for den norske regjeringen.

Forskergruppen takker Leila for besøket og hennes spennende presentasjon av sitt forskningsprosjekt!