Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
News

Frokostseminar om fremveksten av et hydrogenmarked i EU

I et frokostseminar den 24. november kl. 9 presenterte Dr. Susanne Wende fra Technische Universität Berlin sine funn om fremveksten av et hydrogenmarked i EU og hvilke implikasjoner solidaritetsprinsippet vil kunne ha for medlemslandenes nasjonale strategier omkring hydrogenproduksjon.

Susannes presentation
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I Europa fokuseres det stadig mer på nye fornybare energikilder som alternativ til ikke-fornybare ressurser slik som olje, kull og gass, i tråd med EUs forpliktelser etter Paris-avtalen. Hydrogen er av mange nevnt som et av de viktigste fornybare ressursene for det grønne skiftet, da det er en bærekraftig energibærer som ikke medfører utslipp av klimagasser når det tas i bruk. Susannes presentasjon om hydrogenproduksjon i en EU-rettslig kontekst er derfor høyaktuell, også i en norsk kontekst gjennom Norges tilknytning til EU gjennom EØS-samarbeidet og Norges selvstendige forpliktelser til å redusere klimautslipp etter Paris-avtalen.

Viktigheten av å handle i tråd med EUs uttalte målsettinger omkring hydrogen og hydrogenproduksjon er også fremholdt i statsbudsjettet for 2021 hvor det blant annet er bevilget midler til å utvikle nye løsninger for hydrogenproduksjon. Norge har gode produksjonsfasiliteter for hydrogen gjennom sin store tilgang på vannressurser, naturgass, teknologi og kompetent arbeidsstyrke. Dette illustreres av at store aktører, slik som Yara og Equinor, har valgt å satse på hydrogenproduksjon i Norge.

Seminaret med Dr. Wende ble organisert som en del av HyValue Research Centre on Hydrogen Energy som er finansiert av Norges forskningsråd. Etter presentasjonen ble det holdt en paneldiskusjon om fremveksten av hydrogenmarked med blant annet Leigh Hancher, professor i europeisk rett ved Universitetet i Tilburg i Nederland.

Frokostseminaret hadde et stort oppmøte fra både fysiske og digitale deltakere på Teams. Forskergruppen takker Susanne for besøket og hennes spennende presentasjon om hydrogen!