Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Nyhet

Presentasjon om forholdet mellom konkurranserett og bærekraft

Den 18. november holdt førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui en presentasjon på Konkurransetilsynets bærekraftskonferanse om bærekraft er forenlig med konkurranseretten, og hvordan vi fremover kan jobbe for en «grønn konkurranserett.

Ignacio og konkurransetilsynet
Foto/ill.:
Ill.

Hovedinnhold

Fredag 18. november 2022 avholdt Konkurransetilsynet sin bærekraftkonferanse hvor fokuset var på hvordan konkurranse og konkurransepolitikk kan bidra til det grønne skiftet. Det var et vellykket arrangement som åpnet for diskusjoner mellom bedrifter, bransjeorganisasjoner, forskere og statlige aktører. En av forskerne som holdt innlegg var professor og leder for forskergruppen for naturressurs, miljø og utviklingsrett, Ignacio Herrera Anchustegui.  

I sin presentasjon satte han søkelys på hvordan bærekraft kan få en større plass i konkurranseretten. Innledningsvis i presentasjonen pekte han på at «bærekraft» tradisjonelt har vært forbundet med «grønn bærekraft», altså det å redusere CO2-utslipp, miljøvern og å utvikle fornybare energikilder. Begrepet har imidlertid tre dimensjoner; en sosial, miljømessig og en økonomisk. Sistnevnte innebærer at konkurranseretten ikke nødvendigvis er et hinder for miljøvern, og underbygger at bærekraft og konkurranserett ikke nødvendigvis er gjensidig utelukkende hensyn. Tvert imot fremhevet Anchustegui at kompleksiteten ved de tradisjonelle klima- og miljøutfordringer forutsetter at vi også har en grønn konkurranserett. 

Fokus på bærekraft i en konkurranserettslig kontekst er ikke et nytt tema. Tvert imot har det de siste tiårene vært et økende fokus bærekraft i konkurranseretten. Det finnes også flere nasjonale og internasjonale regelverk, som også gjelder på konkurranserettens område, f.eks. Grl. § 112 og Paris-avtalen, men også miljørettslige prinsipper og målsettinger og verktøy fra EU/EØS. For å samordne bærekraft og konkurranserett i praksis pekte Anchustegui på viktigheten av å bruke de virkemidlene vi allerede har for å beskytte og fremme bærekraft i et konkurranserettslig perspektiv. I denne forbindelse kan forskrifter og næringspolitikk brukes aktivt. Men som han fremhevet avslutningsvis i presentasjonen: konkurranseretten må ikke løse alt. Det er bare ett av flere virkemidler for å løse klimautfordringene i et langsiktig perspektiv. 

Presentasjon er ikke bare aktuell i et konkurranserettslig perspektiv. Temaene han løfter frem illustrerer tvert imot viktigheten av å integrere miljøhensyn på tvers av rettsområder.  Forskergruppen ser frem til å lære mer om bærekraft og konkurranserett i fremtiden!