Hjem
Samfunnsgeografi
Masterprosjekt

Sirkulære offentlige anskaffelser

I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.

Ingelinn
Ingelinn Marifjæren Gundersen skriver masteroppgave om sirkulære offentlige anskaffelser.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Norsk offentlig sektor kjøper varer og tjenester for omtrent 600 milliarder kroner årlig og har derfor et stort samfunnsansvar og påvirkningskraft i bidraget til en mer bærekraftig fremtid og utvikling. Sirkulære anskaffelser skal fremme sirkulær økonomi gjennom at offentlige innkjøp skal imøtekomme energi- og materialeffektive produkter og løsninger i et lukket kretsløp. Dermed kan offentlige anskaffelser bidra til å redusere klimagassutslipp og miljøpåvirkning gjennom å stille krav og kriterier til sirkulær økonomi i sine anbud.

Offentlige anskaffelser som virkemiddel til det grønne skiftet er kanskje det viktigste verktøyet for å nå klimamålene våre. Dette betyr at norske kommuner gjennom anskaffelser kan bidra til en positiv endring og innovasjon i markedet, og føre det i riktig retning i bidraget mot å nå Norges klimamål.

I dag er potensialet for klima- og miljøvennlige innkjøp større enn det man tar ut, og det er nettopp dette jeg ønsker å forske mer på i min masteroppgave.

Min problemstilling er derfor: Hvordan implementerer norske kommuner sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer møter de? For å svare på problemstillingen min har jeg vektlagt å få med eksempler fra kommuner av litt ulik størrelse og geografisk plassering, men også forskjeller hva angår type tilnærminger.

Feltarbeid

Det som er fint med å utføre feltarbeid i forskning er at du får direkte tilgang til primærdata. Dette har jeg gjort gjennom å intervjue relevante informanter i de ulike kommunene jeg skriver om.

Når man utfører feltarbeid er det viktig at man setter av god tid både før, under og etter. Det er mye forberedelser som skal gjøres i forkant av hvert intervju, og enda mer etterarbeid. Men det er i denne prosessen du lærer prosjektet ditt godt å kjenne, og gjør deg opp tanker som vil forme mye av oppgaven din.

Erfaring med masterstudiet

Som masterstudent i samfunnsgeografi får du muligheten til å bruke god tid på å utarbeide din egen masteroppgave, samtidig som du bygger opp graden din med flere emner som er relevante og interessante.

Du kommer også tett innpå forelesere og professorer, som mer enn gjerne bistår med både kunnskap og erfaring over en kaffekopp på kjøkkenet.

Mitt råd til andre som vurderer å ta en master i geografi

Med en mastergrad i geografi, uansett hvilken retning du velger, sitter du på en kompetanse som er veldig ettertraktet i arbeidslivet. I en tid med mye endring i både klima og natur, så er det et stort behov for geografer som kan forstå kompleksiteten og sammenhengen mellom mennesket, klima og miljø.

Så løp og søk!