Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Disputas: Marianne Frøystad Walderhaug - filosofi

Tittel på avhandlingen er: «Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel – en fordypning i samtalens form og innhold»

Opponenter:

Første opponent: Docent/Lektor, Jonna Bornemark, Institutionen för kultur och lärande Södertörns Högskola

Andre opponent: Forsker I, Helge Svare, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høyskolen i Oslo og Aksershus

 

Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen har vært komiteens leder.

 

Settedekan førsteamanuensis Vibeke Andrea Tellmann, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!

 

Pressemelding:

Marianne F. Walderhaug disputerer fredag 19. januar 2018 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. En fordypning i samtalens form og innhold.

Walderhaug har siden 2006 hatt filosofiske samtaler med innsatte i Bjørgvin fengsel, og disse samtalene er hennes utgangspunkt for denne avhandlingen. På den ene siden har hennes prosjekt vært å fremheve hva hun anser som vesentlig og karakteristisk ved filosofisk praksis, og på den andre siden, å synliggjøre hva filosofiske samtaler kan tilføre innsatte og kriminalomsorgen. Det er et viktig poeng for Walderhaug at man må anerkjenne refleksjonen i seg selv som målet for filosofisk samtale. Samtidig fremhever hun at den selvstendige, åpne og utforskende tenkningen utfordrer den enkelte til å se en sak fra flere sider og ståsted, og at måten man stiller spørsmål og lytter på fører til at man oppdager ting selv. Slik kan filosofiske samtaler gi innsatte verdifulle innsikter som gir dem ny orientering i livet, og filosofiske samtaler kan derfor anses som verdifulle i kriminalomsorgens innholdsarbeid.

På bakgrunn av sine erfaringer, har Walderhaug utviklet tre begrep som peker på de elementene hun anser som vesentlige og avgjørende for en vellykket filosofisk samtale. Tilstedeværende likeverd handler om hvordan man inviterer noen inn i en likeverdig og utforskende samtale, dialogisk åpenhet handler om å komme i et dialogisk forhold til det som betraktes, og polyfonisk tålmodighet handler om å lytte til perspektivmangfoldet langs den filosofiske veien. Gjennom de tre begrepene setter Walderhaug ord på hvordan den filosofiske holdningen kommer til uttrykk og foregår i samtalene.

Walderhaug fremhever også det hun kaller etiske og eksistensielle aspekt ved den filosofiske tenkningen, som hun anser som en verdi ved samtalene, og som også har lært henne om de kriminelle og deres verden. Hun har tatt for seg et dilemma hun kaller ”frihet blir ufrihet”, som er knyttet til spørsmål rundt hvem de kriminelle er og hvem de ønsker å være, og fordypet seg i følgende spørsmål: Hva er denne ufriheten og hva handler den om?

Marianne F. Walderhaug har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, og har utdanning i filosofisk praksis fra NSFP i Oslo. Hun har jobbet som filosof i Bjørgvin fengsel i Bergen siden oktober 2006, og hennes Ph.d-prosjekt er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region vest og Universitetet i Bergen. Hovedveiledere har vært Anne Granberg og Bjørn Holgernes, og biveileder har vært Anders Lindseth.

Tlf: 92 24 54 75, epost: marianne.walderhaug@gmail.com