Hjem
Ansattsider

Deltakere i et H2020 prosjekt

Beskrivelse av deltakere i et H2020 prosjekt

Hovedinnhold

Konsortiet

Mange av prosjektene i EUs rammeprogram består av et konsortium med flere partnere. Et konsortium kan bestå av alt fra 2 til 30+ partnere.

Koordinator

Den institusjon som har koordineringsansvaret. Koordinator har det overordnede ansvaret for at prosjektet blir gjennomført i henhold til kontrakten, og er også bindeleddet mellom konsortiet og EU. Koordinator er også uformelt brukt om vitenskapelig ansvarlig (jmf. vanlig terminologi tidligere rammeprogrammer), men i kontraktene peker dette formelt tilbake på selve institusjonen som har koordineringsansvaret.

Beneficiary

En prosjektpartner som signerer “Accession Form to the Grant Agreement” (kontraktens Annex 3). Beneficiary kan også bli referet til uoffisielt som “Participant” eller “Partner".

Vitenskapelig koordinator (coordinator, scientist in charge/responsible scientist, e.l.)

Den vitenskapelige personen som er hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektet på vegne av konsortiet.

 

Vitenskapelig og økonomisk prosjektleder

Vitenskapelig koordinator vil ofte ha støttespillere i form av en vitenskapelig prosjektleder og en økonomisk prosjektleder. Disse prosjektlederne vil som navnet tilsier ha ansvaret å avlaste vitenskapelig koordinator med de administrative oppgaver knyttet til det vitenskapelige arbeidet og det øknomiske arbeidet i prosjektet (for eksempel knyttet til rapportering).


Project Officer i Europa Kommisjonen (EU)

I de fleste prosjekt vil EU oppnevne en person med spesielt ansvar for prosjektet, og som først og fremst skal ivareta EUs interesser i prosjektet. Denne personen skal følge prosjektets utvikling og tilse at prosjektet blir gjennomført i henhold til kontrakten, men skal også være en støtte for konsortiet i spørsmål som relaterer seg til prosjektet og kontrakten. Navnet på denne personen kan vanligvis finnes enten i Grant Agreement eller på prosjektets side i Participant portal. Project Officer har et støtteapparat av juridisk og økonomisk personell.

 

Kontraktsansvarlig (”beneficiary”/partner)

For kontrakter der UiB er kontraktsansvarlig, er retten til å signere kontrakten og konsortieavtalen (også i forhold til endringer) delegert til avdelingsdirektør ved Forskningsadministrativ avdelingen. Dersom flere institutt/sentre ved UiB deltar i samme prosjekt, er UiB fortsatt én kontraktspartner.

Prosjekteier

Den enheten som har det økonomiske, administrative og faglige ansvaret for projektet og prosjektgjennomføringen - for eksempel institutt, avdeling eller senter.

Prosjektleder (Principal investigator, Work package leader, Person in charge of scientific and technical/technological aspects eller liknende)

Den vitenskapelige ansatte som har hovedansvaret for det vitenskapelige arbeidet i kontrakten internt ved UiB. Definisjon fra BOA-retningslinjene: Den personen som på vegne av kontraktsansvarlig skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av prosjektet i samsvar med prosjektbeskrivelse og kontrakt (vitenskapelig ansatt).

Administrativ ansvarlig

Den/de ansvarlige for den administrative og økonomiske oppfølgingen av prosjektet (for eksempel en prosjektøkonom). Prosjekteier avgjør selv hvem og hvor mange som skal ta del i dette arbeidet, men det er viktig at ansvaret blir tildelt minst én person ved prosjektstart. Dersom flere personer, og i noen prosjekt mer enn ett institutt/senter, er involvert er det viktig med en klar arbeidsdeling. Dette vil også være viktig dersom UiB er koordinator og vitenskapelig koordinator har en dedikert økonomisk prosjektledeer.

Tredje parter

Les mer om tredje parter i H2020 prosjekt her.

 

Siden oppdateres av Hege D. Høiland